Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70/2010 účinný od 01.04.2010

Platnosť od: 09.03.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Byty, Nebytové priestory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD76DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70/2010 účinný od 01.04.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Návrh na zápis do registra je povinný podať vlastník domu alebo splnomocnený zástupca ...

2.

V § 7 ods. 4 sa za slová „v dome“ vkladajú slová „alebo správcu pri vzniku spoločenstva ...

3.

V § 7b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(2) Spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

4.

V § 7b ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Majiteľom účtu domu zriadeného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aaa znie:

„12aaa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene ...

5.

V § 8 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Majiteľom účtu domu zriadeného ...

6.

V § 8a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

7.

V § 8a odsek 8 znie:

„(8) Ak správca vypovedal zmluvu o výkone správy, nemôže ukončiť výkon správy, ak vlastníci ...

8.

V § 10 ods. 1 posledná veta znie: „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú ...

9.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú a) mesačné preddavky vlastníkov bytov ...

10.

V § 11 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak vlastník ...

11.

V § 14 ods. 2 sa slová „§ 8a ods. 1 a 5, § 8b ods. 2 písm. i) a ods. 3“ nahrádzajú slovami ...

12.

V § 14 ods. 3 sa vypúšťa slovo „vždy“ a posledná veta sa nahrádza vetami, ktoré znejú: ...

13.

V § 14 odsek 6 znie:

„(6) Ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy môže správca, ...

14.

V § 14 ods. 7 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“ a za slová „o úvere,“ sa vkladajú ...

15.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...

16.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3)
Zmluva a jej zmeny sa zapisujú do katastra nehnuteľností.24f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24f znie:

„24f) § 34 a § 46 ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení ...

17.

V § 24 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „§ 29“ sa vkladajú slová „a § ...

18.

Za § 32c sa vkladá § 32d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Vlastníci bytov a nebytových ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slovo „občanov“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „alebo“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ba znie:

„5ba) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

2.

V § 26 ods. 5 prvej až tretej vete sa vypúšťajú slová „okrem akciovej spoločnosti“.

3.

Za § 28bb sa vkladá § 28bc, ktorý znie:

„§ 28bc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Akciová spoločnosť, ktorá ...

ČI. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore