Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 70/1986 účinný od 01.01.2000 do 06.02.2002

Platnosť od: 06.11.1986
Účinnosť od: 01.01.2000
Účinnosť do: 06.02.2002
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Potravinárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP2ČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 70/1986 účinný od 01.01.2000 do 06.02.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/1986 s účinnosťou od 01.01.2000 na základe 264/1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným ...

(2)

Na čele Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého ...

(3)

Sídla inšpektorátov a ich územnú pôsobnosť určí Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ...

(4)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia je rozpočtovou organizáciou.

§ 2
(1)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia kontroluje v organizáciách, ktoré vyrábajú, ...

a)

či tieto výrobky zodpovedajú 1 akosti určenej právnym predpisom, technickou normou alebo iným ...

b)

či sa pri výrobe potravinárskych,1) kozmetických, mydlárskych, saponátových a tabakových výrobkov ...

c)

či sa nepoužívajú neoverené meradlá, ak overeniu nepodliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce ...

(2)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti posudzuje ...

§ 3
(1)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia

a)

zisťuje v kontrolovaných organizáciách nedostatky, ich príčiny a osoby zodpovedné za ich vznik ...

b)

vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov, ich príčin a škodlivých následkov a ukladá, prípadne ...

c)

zabezpečuje a vykonáva systematickú kontrolu plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ...

d)

zovšeobecňuje poznatky z výkonu kontroly, oboznamuje s nimi príslušné orgány a odporúča im ...

e)

predchádza vzniku nedostatkov najmä včasným odhaľovaním ich príčin, výchovným pôsobením ...

f)

vykonáva na overenie akosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov rozbory ich vzoriek a ...

g)

ukladá sankčné a iné opatrenia podľa tohto zákona.

(2)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri zisťovaní príčin nedostatkov vykonáva ...

§ 4
(1)

Pracovníci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie poverení plnením jej kontrolných ...

a)

vstupovať do priestorov kontrolovaných organizácií a do priestorov organizácií uvedených v § ...

b)

požadovať od príslušných pracovníkov kontrolovaných organizácií a od príslušných pracovníkov ...

c)

odoberať na náklad kontrolovaných organizácií potrebné vzorky poľnohospodárskych a potravinárskych ...

d)

požadovať od príslušných vedúcich pracovníkov kontrolovaných organizácií, aby v určenej lehote ...

(2)

Pri plnení úloh tohto zákona sa inšpektori preukazujú preukazmi Slovenskej poľnohospodárskej ...

§ 5
(1)

Ústredný riaditeľ a riaditelia inšpektorátov sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení ...

(2)

Odborní pracovníci pribratí k účasti na kontrole majú práva a povinnosti podľa tohto zákona ...

§ 6
(1)

Kontrolované organizácie, ako aj organizácie uvedené v § 3 ods. 2 sú povinné umožniť inšpektorom ...

(2)

Príslušní vedúci pracovníci kontrolovaných organizácií sú povinní v určenej lehote odstrániť ...

§ 7
(1)

Inšpektor na základe vykonanej kontroly

a)

zakáže do urobenia nápravy

1.

výrobu potravinárskych výrobkov, nákup, dodávku, predaj alebo použitie týchto výrobkov alebo ...

2.

používanie neoverených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel nezodpovedajúcich štátnym ...

b)

preradí do zodpovedajúcej akostnej triedy poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré boli ...

(2)

Opatrenie podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne príslušnému vedúcemu pracovníkovi kontrolovanej ...

(3)

Ak nesúhlasí kontrolovaná organizácia s uloženým opatrením, môže proti nemu podať námietky, ...

§ 9
(1)

Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...

a)

poruší akosť poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,

b)

nedodržiava určené podmienky pre dopravu alebo skladovanie poľnohospodárskych alebo potravinárskych ...

c)

nedodržiava určený technologický postup alebo predpísanú receptúru pri výrobe potravinárskych ...

d)

spôsobí, že organizácia neplní povinnosti pri vykonávaní technickej kontroly akosti poľnohospodárskych ...

e)

porušuje predpisy alebo opatrenia pre riadenie a kontrolu akosti poľnohospodárskych alebo potravinárskych ...

f)

používa neoverené meradlá, ak overeniu podliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce štátnym alebo ...

g)

nedodržiava určené požiadavky na osobnú hygienu alebo hygienickú nezávadnosť prevádzky,

h)

porušuje iné podmienky určené na zabezpečenie akosti, vrátane zdravotnej nezávadnosti poľnohospodárskych ...

i)

nesplní alebo spôsobí, že nebolo splnené opatrenie na nápravu zistených nedostatkov,

j)

poruší rozhodnutie vydané podľa § 7 ods. 1,

pokutu až do výšky 5000 Kčs.

(2)

Inšpektor na základe svojho zistenia pri kontrole môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie ...

(3)

Riaditeľ inšpektorátu môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie, ktorý marí, ruší ...

(4)

Pokutu alebo poriadkovú pokutu nemožno uložiť tomu, kto bol za to isté konanie postihnutý podľa ...

(5)

Pokutu alebo poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu ...

§ 10
(1)

Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...

a)

dodá poľnohospodárske alebo potravinárske výrobky vadnej akosti,

b)

neplní povinnosti pri vykonávaní technickej kontroly akosti poľnohospodárskych alebo potravinárskych ...

c)

závažným spôsobom poruší určený technologický postup alebo predpísanú receptúru pri výrobe ...

d)

závažným spôsobom porušuje predpisy o zdravotnej a hygienickej ochrane poľnohospodárskych a potravinárskych ...

pokutu až do výšky 50 000 Kčs.

(2)

Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...

a)

neoprávnene alebo klamlivo použila slovenskú značku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát ...

b)

uviedla na trh alebo distribuovala určené výrobky bez vyhlásenia o zhode, certifikátu zhody alebo ...

(3)

Pokutu nemožno organizácii uložiť, ak jej bola za to isté konanie uložená pokuta podľa iných ...

(4)

Pokutu možno uložiť organizácii do jedného roka odo dňa, keď Slovenská poľnohospodárska a ...

§ 11
(1)

Pri určení výšky pokuty a poriadkovej pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas ...

(2)

O odvolaní proti uloženiu, pokuty alebo poriadkovej pokuty rozhoduje ústredný riaditeľ.

(3)

Pokuty a poriadkové pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej ...

§ 12
(1)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje so ...

(2)

Ak Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri kontrole zistí skutočnosti, na základe ...

§ 13

Kontrolovanými organizáciami podľa tohto zákona sa rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré ...

§ 14

Ak neustanovuje tento zákon inak, vzťahujú sa na ukladanie pokuty alebo poriadkovej pokuty všeobecné ...

§ 15

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

kontrolu akosti

1.

osiva, sadiva, škôlkárskych výpestkov, krmív, kŕmnych zmesí a surovín na ich výrobu a násadových ...

2.

chovných a úžitkových zvierat, rybích násad, rybích plôdikov a ikier;

3.

plemenných zvierat;

4.

liečivých rastlín,

b)

kontrolu akosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v útvaroch a zariadeniach ozbrojených ...

§ 16

Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť orgánov, prípadne organizácií, ktoré kontrolujú akosť ...

§ 17

Posudky a osvedčenia vydané Českou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou v rámci jej ...

§ 18

Ustanovenia zákona č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii ...

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.

V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.

Poznámky

  • 1)  ČSN 56 0000 - Základné potravinárske názvoslovie.
  • 2)  § 124 ods. 1 Zákonníka práce.
  • 3)  § 9 zákona č.161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu. Nariadenie vlády Československej ...
  • 4)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore