Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71783
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 09.04.2020 do 24.04.2020


Platnosť od: 04.04.2020
Účinnosť od: 09.04.2020
Účinnosť do: 24.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 09.04.2020 do 24.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2020 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 75/2020

Legislatívny proces k zákonu 67/2020Nový paragraf
§ 15a
Služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa


Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 100 % naposledy priznaného služobného platu najviac na dobu prvých 7 dní, ak potreba starostlivosti počas nich trvá. V tom istom prípade starostlivosti o dieťa sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 15b
Ďalšie služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa

(1)
Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nad rámec služobného voľna podľa § 15a na nevyhnutne potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 % naposledy priznaného služobného platu.
(2)
Pri starostlivosti o dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno takéto dieťa a je inak osamelý, nad rámec služobného voľna podľa osobitného predpisu13a) na nevyhnutne potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 % naposledy priznaného služobného platu.
(3)
Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2 sa v tom istom prípade starostlivosti o dieťa poskytne vždy len jednému z oprávnených, pričom ho možno poskytnúť v tom istom prípade a z toho istého dôvodu aj opakovane.
(4)
Pri naliehavej potrebe zabezpečiť výkon štátnej služby alebo ochranu života alebo práv iných môže nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy na nevyhnutne potrebný čas prerušiť čerpanie ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na výkon štátnej služby v deň určený nadriadeným; nadriadený je povinný deň nástupu na výkon štátnej služby oznámiť ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy najmenej 24 hodín vopred prostredníctvom mobilných prostriedkov spojenia, elektronickej pošty alebo iným dostupným spôsobom. Po odpadnutí dôvodu podľa prvej vety ozbrojený príslušník finančnej správy pokračuje v čerpaní ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(5)
Počas obdobia pandémie sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 neposkytne služobné voľno bez nároku na služobný plat podľa osobitného predpisu.13b)
zobraziť paragraf
§ 25
Finančná pomoc na podporu udržania prevádzkyv malých podnikoch alebo stredných podnikoch

(1)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch podľa osobitného predpisu41) (ďalej len „malý zamestnávateľ“) ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „sprostredkovateľ pomoci“), v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitnými predpismi42) a zmluvou medzi ministerstvom financií a sprostredkovateľom pomoci.
(2)
Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci,
b)
úhrady úroku z úveru poskytnutého sprostredkovateľom pomoci (ďalej len „bonifikácia úroku“).
(3)
Záruka za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu.43) Záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere
a)
nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu,44) alebo agentúrou dočasného zamestnávania,45)
b)
neeviduje voči malému zamestnávateľovi
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
c)
nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)
malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené sprostredkovateľom pomoci.
(4)
Na poskytnutie záruky za úver podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 až 312 Obchodného zákonníka.
(5)
Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ
a)
v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a
b)
na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.
(6)
Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.46)
(7)
Sprostredkovateľ pomoci zodpovedá za
a)
dodržanie podmienok poskytnutia záruky za úver podľa odseku 3,
b)
dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)
vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
(8)
Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči sprostredkovateľovi pomoci, vzniká mu pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia (ďalej len „pohľadávka z realizovanej záruky“). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.
(9)
Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia finančnej pomoci a postup pri plnení záväzku zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči sprostredkovateľovi pomoci v zmluve podľa odseku 1.
(10)
Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom postupom podľa osobitného predpisu47) ihneď po uplynutí jej splatnosti.
(11)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo financií je oprávnené požadovať od sprostredkovateľa pomoci všetky podklady na kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci. Pri výkone tejto kontroly sa postupuje podľa pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.48)
(12)
Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa pomoci spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia
a)
záruky za úver podľa odseku 3, môže uložiť sprostredkovateľovi pomoci v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy úveru, za ktorý bola poskytnutá takáto záruka,
b)
bonifikácie úroku, uloží sprostredkovateľovi pomoci povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutej bonifikácie úroku.
(13)
Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahuje správny poriadok.
(14)
Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s poskytovaním finančnej pomoci malému zamestnávateľovi a s vykonávaním kontroly podľa odseku 11. Táto povinnosť trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného právneho vzťahu.
(15)
Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje sprostredkovateľ pomoci v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi,42) s podmienkami určenými zmluvou podľa odseku 1 a zmluvou o úvere uzavretou medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom. Na tento účel je malý zamestnávateľ povinný poskytnúť sprostredkovateľovi pomoci súčinnosť.
zobraziť paragraf
§ 30

(1)
Počas obdobia pandémie dohliadané subjekty a iné subjekty môžu podávať Národnej banke Slovenska žiadosti, vyjadrenia, opravné prostriedky podľa osobitných predpisov49) elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Ak žiadosť, vyjadrenie alebo opravný prostriedok podáva viacero osôb, musia byť opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom každej tejto osoby.
(2)
Prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku môžu dohliadané subjekty a iné subjekty podať spolu so žiadosťou, vyjadrením alebo opravným prostriedkom spôsobom podľa odseku 1, a to aj ak sa podľa osobitných predpisov vyžadujú originály alebo úradne osvedčené kópie listín.
(3)
Národná banka Slovenska môže žiadať doručenie žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku alebo ich príloh spôsobom, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.49)
(4)
Dohliadané subjekty a iné subjekty sú najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia obdobia pandémie povinné doložiť prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku spôsobom, ktorý ustanovujú osobitné predpisy.49)
(5)
Ak dohliadaný subjekt spôsobom podľa tohto paragrafu predloží pozmenenú, falšovanú alebo inak upravenú listinu alebo poruší povinnosť podľa odseku 4, Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu do výšky 500 000 eur. Na uloženie poriadkovej pokuty sa uplatní osobitný predpis.51)
(6)
Okrem uloženia poriadkovej pokuty podľa odseku 5 môže Národná banka Slovenska z vlastného podnetu kedykoľvek zrušiť rozhodnutie, ktoré vydala na základe pozmenenej, falšovanej alebo inak upravenej listiny. Na zrušenie rozhodnutia je príslušný organizačný útvar Národnej banky Slovenska, ktorý by bol príslušný také rozhodnutie vydať podľa osobitného predpisu.51) Na rozhodnutie o zrušení podľa tohto odseku sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu primerane.51)
(7)
Úkon uskutočnený na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktoré bolo právoplatne zrušené podľa odseku 6, je neplatný.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá možnosť Národnej banky Slovenska na žiadosť dohliadaného subjektu alebo iného subjektu upustiť od predloženia príloh v listinnej podobe k žiadosti v listinnej podobe a umožniť ich predloženie v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami.
(9)
Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa spôsobom určeným poštovým podnikom pre doručovanie poštových zásielok do vlastných rúk. Na doručovanie písomností do vlastných rúk počas obdobia pandémie sa neuplatní ustanovenie osobitného predpisu.51a)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30a
Základné ustanovenia


Na účely tejto hlavy sa rozumie
a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery spotrebiteľom,51b)
b)
dlžníkom spotrebiteľ podľa osobitných predpisov,51b) voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok,
c)
spotrebiteľskou zmluvou zmluva o úvere na bývanie51c) alebo iná spotrebiteľská zmluva o úvere, ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere na bývanie, a zmluva o spotrebiteľskom úvere,51d) pričom ide o úvery splácané pravidelnými vopred určenými splátkami úveru,
d)
odkladom splátok odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30b
Odklad splátok

(1)
Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky,51e) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
(2)
Veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu,51f) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.
(3)
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
(4)
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak
a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
d)
žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že
a)
odklad splátok povolil,
b)
odklad splátok nepovolil,
c)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti.
(6)
Ak veriteľ nepovolil odklad splátok, je povinný to v informácii podľa odseku 5 odôvodniť.
(7)
Ak veriteľ neinformuje podľa odseku 5 dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, považuje sa odklad splátok za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 5 neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splátok dlžníkovi, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splátok; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o tom, že lehota podľa odseku 5 neplynie.
(8)
Dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.
(9)
Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.51h) Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad splátok a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného predpisu51j) sa nepoužijú.
(10)
Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.
(11)
Ak sa žiadosť o odklad splátok podáva prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, veriteľ alebo finančný agent51k) sú povinní zabezpečiť, aby bol dlžník pred podaním žiadosti o odklad splátok upozornený na skutočnosti podľa časti I vzoru žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2.
(12)
Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok nevyžaduje.
(13)
Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.51g)
(14)
Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok; toto oznámenie obsahuje okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30c
Informačné povinnosti veriteľa

(1)
Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.
(2)
Veriteľ je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok, a to najmä o
a)
povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške,
b)
postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru,
c)
možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania,
d)
ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.
(3)
Veriteľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 v podobe zápisu na trvanlivom médiu,51l) ktoré je spotrebiteľovi dostupné.
(4)
Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť
a)
informáciu o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok,
b)
vzor žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30d
Ďalšie povinnosti veriteľa


Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie
a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok,
c)
podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30e
Účinky odkladu splátok na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch


Splátka úveru odložená podľa § 30b sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch51m) nepovažuje za omeškanú.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30f
Vyplácanie štátnych príspevkov pri odklade splátok


Ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na poskytovanie štátneho príspevku, štátneho príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov sa predlžuje o obdobie odkladu splátok. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa dlžník dostal do omeškania so splátkou úveru po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok podľa § 30b.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30g
Spoločné ustanovenia k odkladu splátok

(1)
Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru.51n)
(2)
Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; tým nie sú dotknuté ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré nesúvisia s odkladom splátok.
(3)
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.
(4)
Na odklad splátok pri úvere na bývanie sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51o) Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru podľa osobitného predpisu.51p)
(5)
Na odklad splátok pri spotrebiteľskom úvere sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51q)
(6)
Na odklad splátok zo spotrebiteľskej zmluvy sa ustanovenia osobitného predpisu o poskytovaní finančných služieb na diaľku51r) nepoužijú.
(7)
Odklad splátok povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splátok podľa § 30b ods. 1 a 2.
(8)
Žiadosť o odklad splátok podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splátok; ak veriteľ odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej podľa tohto zákona povolí a zruší odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splátok podľa § 30b ods. 1 a 2 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30h
Dohľad


Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto hlavy zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.51s)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30i
Základné ustanovenia


Na účely tejto hlavy sa rozumie
a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania podľa osobitného predpisu51t) malým zamestnávateľom a iným podnikateľom – fyzickým osobám,
b)
dlžníkom malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve,
c)
zmluvou o úvere zmluva o poskytnutí úveru podľa osobitného predpisu,51t) okrem úverov poskytnutých formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty,
d)
odkladom splácania úveru
1.
odloženie splátok istiny úveru,
2.
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo
3.
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo,
e)
splátkou úveru splátka istiny úveru alebo splátka úroku.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30j
Odklad splácania úveru

(1)
Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
(2)
Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splácania úveru najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru; toto oznámenie obsahuje číslo zmluvy o úvere a obdobie odkladu splácania úveru.
(3)
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
(4)
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak
a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
d)
žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru počas obdobia pandémie. Žiadosť o odklad splácania úveru sa podáva v písomnej forme51u) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka. Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad splácania úveru a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného predpisu51j) sa nepoužijú.
(6)
Veriteľ je povinný dlžníka do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať o skutočnosti, že žiadosť o odklad splácania úveru je neúplná a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti. Dlžník je povinný bezodkladne žiadosť o odklad splácania úveru doplniť.
(7)
Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí povolenia odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi odôvodniť.
(8)
Ak veriteľ neinformuje dlžníka podľa odsekov 6 a 7, považuje sa odklad splácania úveru za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru dlžníkovi do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splácania úveru veriteľovi podľa odseku 6 druhej vety; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, o tom, že lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie.
(9)
Povolený odklad splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Dlžník o ukončenie odkladu splácania úveru požiada veriteľa na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.
(10)
Ak bol úver dohodnutý so splatnosťou na požiadanie veriteľa, veriteľ počas obdobia pandémie nemôže dlžníka požiadať o splatenie úveru.
(11)
Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo zmluvy o úvere, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou zmluvy o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje. Právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru.
(12)
Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.
(13)
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.
(14)
Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa zmluvy o úvere.
(15)
Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o úvere, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru.
(16)
Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu51v) nepovažuje za omeškanie.
(17)
Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o úvere a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splácania úveru, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.
(18)
Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2.
(19)
Žiadosť o odklad splácania úveru podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splácania úveru; ak veriteľ odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej podľa tohto zákona povolí a zruší odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30k
Informačné povinnosti veriteľa


Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť
a)
informáciu o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania úveru,
b)
vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 3,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30l
Ďalšie povinnosti veriteľa


Veriteľ v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere nesmie
a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu,
c)
podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30m

Ustanovenia § 30i až 30l sa nepoužijú na
a)
schémy pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk,
b)
zmluvy o úvere splácané zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie podľa osobitných predpisov.51w)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 30n
Limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou

(1)
POS terminálom sa na účely tejto hlavy rozumie zariadenie na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie platobnej karty na hmotnom, nie virtuálnom predajnom mieste, okrem samoobslužného zariadenia.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb51x) počas obdobia pandémie uplatňuje pri platobných operáciách51y) vykonávaných prostredníctvom platobnej karty a POS terminálu najvyššie limity podľa osobitného predpisu.51z) Používateľ platobných služieb51aa) si môže tento limit znížiť.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný začať uplatňovať limity podľa odseku 2 najneskôr od štrnásteho dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]42)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013). Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]46)  Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013. Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení. Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 717/2014.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 67/2020 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (kodifikované znenie) (Ú. v. L 292, 10. 11. 2009).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore