Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 64/2013 účinný od 01.05.2013

Platnosť od: 28.03.2013
Účinnosť od: 01.05.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 64/2013 účinný od 01.05.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 64/2013 s účinnosťou od 01.05.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 35 ods. 2 písm. j) sa slová „obec alebo vyšší územný celok,“ nahrádzajú slovami „obec, ...

2.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vo veciach uvedených v odseku 2 má prokurátor právo nazerať do súdneho spisu a robiť si ...

3.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Osobitné ustanovenie o hromadnom podaní (1) Hromadné podanie tvorí najmenej 10 podaní ...

4.

§ 200e sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) V konaní, v ktorom sa pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti alebo družstva zverejňuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30f znejú:

„30a) § 68 ods. 9 a 10 Obchodného zákonníka. 30b) § 44 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o ...

5.

V § 200f a § 202 ods. 3 písm. p) sa odkaz 30a nad slovom „predpisov“ nahrádza odkazom 30g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30g znie:

„30g) § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách ...

6.

Za § 372u sa vkladá § 372v, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372v Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013 Konania, v ktorých sa pred ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 20a sa slová „0,06 eura najmenej 6,50 eura za podanie, ...

2.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 20a vkladá položka 20b, ktorá znie:

„Položka 20b Za spracovanie hromadného podania za každé podanie, ktoré tvorí hromadné podanie ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem čl. I bodu 3 a čl. II, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore