Zákon o ochrane spotrebiteľa 634/1992 účinný od 01.07.2006 do 30.06.2007

Platnosť od: 31.12.1992
Účinnosť od: 01.07.2006
Účinnosť do: 30.06.2007
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o ochrane spotrebiteľa 634/1992 účinný od 01.07.2006 do 30.06.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 634/1992 s účinnosťou od 01.07.2006 na základe 264/2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane spotrebiteľa

Federálne zhromaždenia Slovenskej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky podnikania1) významné pre ochranu spotrebiteľa, úlohy ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na posudzovanie bezpečnosti výrobkov alebo obmedzenie rizík, ktoré sú ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prípadoch, keď k plneniu ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a)

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu ...

b)

predávajúcim podnikateľ,4) ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby,

c)

výrobcom ten, kto

1.

má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu ...

2.

ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území iného ...

3.

ak splnomocnený zástupca výrobcu osoby uvedenej v druhom bode neexistuje, za výrobcu sa považuje ...

d)

dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol výrobky do Slovenskej republiky zo štátu, ktorý nie je členským ...

e)

dodávateľom každý ďalší podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ...

f)

výrobkom každá hnuteľná nová, použitá alebo upravená vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená ...

g)

službou akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi s výnimkou činností ...

h)

závažným rizikom závažné ohrozenie života, zdravia alebo majetku spotrebiteľa, aj keď nemá ...

(2)

Spotrebiteľom podľa tohto zákona je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa ...

(3)

Predávajúcim sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi ...

§ 2a
(1)

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, na vzdelávanie, informácie, ...

(2)

Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné ...

(3)

Každý spotrebiteľ má právo organizovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v organizáciách na ochranu ...

DRUHÁ ČASŤ

POVINNOSTI PRI PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

§ 3
Poctivosť predaja výrobkov a poskytovania služieb
(1)

Predávajúci je povinný:

a)

predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať ...

b)

predávať výrobky a poskytovať služby v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi5) alebo v bežnej ...

c)

predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s cenovými predpismi,6)

d)

správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb.

(2)

Predávajúci nesmie šikanovať spotrebiteľa.

(3)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a zákaz podľa odseku 2 sa vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu ...

§ 4
Hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
(1)

Predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb ...

(2)

Predávajúci je povinný dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania ...

§ 5
Zabezpečenie predaja výrobkov a poskytovania služieb

Predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ...

§ 6
Zákaz diskriminácie spotrebiteľa
(1)

Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania ...

(2)

Rezervované výrobky je predávajúci povinný po celú dobu rezervácie osobitne označiť s uvedením ...

(3)

Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na ...

a)

je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia ...

b)

môže privodiť ujmu účastníkovi obchodného vzťahu pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, ...

(4)

Spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v ...

§ 6a
Bezpečný výrobok a povinnosti pri uvádzaní výrobku do obehu
(1)

Bezpečným výrobkom je výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania ...

a)

vlastnosti výrobku, jeho zloženie, životnosť, obal, návod na jeho montáž a uvedenie do prevádzky, ...

b)

vplyv výrobku na iné výrobky, ak sa predpokladá, že sa bude používať spolu s nimi,

c)

spôsob predvedenia výrobku,

d)

skupiny spotrebiteľov, ktoré môžu byť pri používaní výrobku vystavené riziku, najmä deti ...

(2)

Za bezpečný výrobok sa považuje aj výrobok, ktorý spĺňa požiadavky osobitného predpisu,3) ...

(3)

Ak v právnych aktoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie nie sú určené požiadavky na ...

(4)

Ak sa bezpečnosť výrobku nezistí podľa odsekov 2 alebo 3, posudzuje sa podľa

a)

slovenskej technickej normy,8a) ktorá preberá európsku normu, na ktorú odkazuje Komisia Európskych ...

b)

slovenskej technickej normy, ktorá preberá inú európsku normu než podľa písmena a),

c)

technickej normy toho členského štátu Európskej únie, v ktorom je výrobok uvedený do obehu,

d)

odporúčania Komisie, ktoré obsahuje pokyny pre posudzovanie bezpečnosti výrobku,

e)

pravidiel správnej praxe bezpečnosti výrobku platných v príslušnom odbore,

f)

súčasného stavu poznatkov vedy a techniky,

g)

rozumného očakávania spotrebiteľa týkajúceho sa bezpečnosti.

(5)

Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne bezpečnosti výrobku alebo dostupnosti iných výrobkov, ktoré ...

(6)

Výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky určené v odsekoch 1 až 4, sa považuje za nebezpečný.

(7)

Za nebezpečný výrobok sa považuje aj výrobok, ktorý svojím tvarom, vôňou, farbou, vzhľadom, ...

(8)

Ak výrobca vyrába alebo dovozca dováža výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej ...

(9)

Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť vlákien, textilných, usňových a odevných výrobkov ...

§ 7
Zákaz ponuky a predaja nebezpečných výrobkov
(1)

Nikto nesmie uviesť do obehu, ponúkať ani predávať nebezpečné výrobky.

(2)

Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť do obehu ani ponechať ...

(3)

Zodpovednosti za porušenie zákazu uvedeného v odseku 1 sa zbaví predávajúci, ktorý preukáže, ...

(4)

Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že predal spotrebiteľovi ...

(5)

Povinnosť uloženú v odseku 4 má obdobne výrobca, dovozca a dodávateľ.

(6)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane pre poskytovanie služieb.

§ 8
Zákaz klamania spotrebiteľa
(1)

Nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, ...

(2)

Pojmy „záruka“, „zaručený“, ako aj všetky ďalšie pojmy podobného obsahu, možno používať ...

(3)

Všeobecná úprava nekalej súťaže9) nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov dotknutá.

(4)

Na reklamu vrátane inzercie určenej pre spotrebiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené ...

(5)

Za klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov, alebo poskytovanie služieb ...

(6)

Za klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov porušujúcich práva z označení ...

Informačné povinnosti

§ 9
(1)

Výrobca a dovozca, ktorí výrobok uvádzajú do obehu, sú povinní výrobok zrozumiteľne, viditeľne ...

(2)

Ak výrobok svojimi vlastnosťami spĺňa požiadavky bezpečnosti, ale určitý spôsob jeho používania ...

(3)

Výrobca a dovozca sú povinní pravdivo a úplne informovať predávajúceho o vlastnostiach dodaných ...

a)

úplný opis rizika, ktoré výrobky predstavujú, vrátane rizika výrobkov používaných na výkon ...

b)

všetky informácie dôležité pre výkon kontroly výrobku,

c)

opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre spotrebiteľa pri používaní ...

(4)

Predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo ...

(5)

Povinností uvedených v odseku 4 sa nemôže predávajúci zbaviť poukazom na skutočnosť, že mu ...

§ 10
(1)

Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne ...

(2)

Predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť označenie výrobkov ani iné údaje uvedené výrobcom, ...

(3)

Pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých úžitkové ...

(4)

Na predaj použitého tovaru sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje iba primerane.

(5)

Povinnosti uložené v odseku 1 sa vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa výrobkov, ak osobitný ...

(6)

Podrobnosti o označovaní materiálového zloženia jednotlivých druhov výrobkov, o metódach skúšania ...

§ 11

Pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú písomne, musia byť v štátnom jazyku9c). Možnosť ...

§ 12
(1)

Predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo ...

(2)

Informácie o cene alebo okolnosť, že informácia je neúplná alebo chýba, nesmie najmä vzbudzovať ...

a)

cena je nižšia, než aká je v skutočnosti,

b)

určenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí,

c)

v cene sú zahrnuté dodávky výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, za ktoré sa v skutočnosti ...

d)

cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo nezmenená, aj keď to tak nie je,

e)

vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného výrobku alebo služby a ceny a užitočnosti porovnateľného ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje obdobne aj na informácie o spôsoboch určenia cien.

§ 13

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia ...

§ 14
(1)

Predávajúci je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu,11a) ...

(2)

Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené

a)

obchodné meno a sídlo,11b)

b)

meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,

c)

prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,

d)

kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.11c)

(3)

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková ...

(4)

Povinnosti podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie ...

§ 14a

Podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami ustanoví všeobecne ...

Ďalšie povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb

§ 15
(1)

Ak to povaha výrobku umožňuje, je predávajúci povinný na žiadosť spotrebiteľa výrobok predviesť. ...

(2)

V prípadoch ustanovených zákonom12) je predávajúci povinný riadne vyplniť záručný list.

§ 16
(1)

Predávajúci [§ 2 ods. 1 písm. b)] je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo ...

a)

obchodné meno a sídlo predávajúceho,11b)

b)

adresa prevádzkarne,12a)

c)

dátum predaja,

d)

druh a názov výrobku alebo druh služby podľa označenia v Štatistickej klasifikácii produkcie,12b) ...

e)

cena výrobku alebo služby, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

(2)

Pri predaji výrobkov s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia a dátum dodávky. ...

(3)

Pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých ...

§ 17

Ak to povaha výrobkov vyžaduje, najmä s ohľadom na hygienické podmienky predaja a charakter použitia, ...

§ 18
(1)

Výrobca, dovozca a dodávateľ sú povinní, ak je to potrebné na zamedzenie rizika, odoberať vzorky ...

(2)

Výrobca, dovozca a dodávateľ sú povinní aj po dodaní výrobku predávajúcemu a po jeho predaní ...

(3)

Výrobca, dovozca a dodávateľ, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dozvedia, že výrobok, ktorý vyrobili, ...

(4)

Výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci je povinný umožniť spotrebiteľovi vrátiť nebezpečný ...

(5)

Ak výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci povinnosť podľa odseku 4 nesplní, je príslušný ...

§ 19
(1)

S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba,13) je predávajúci povinný ...

(2)

V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie. ...

(3)

Predávajúci skupinových zájazdov musí zabezpečiť nepretržitú prítomnosť povereného pracovníka, ...

(4)

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch ...

(5)

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a ...

(6)

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a túto na požiadanie orgánov, ktoré ...

TRETIA ČASŤ

ÚLOHY VEREJNEJ SPRÁVY

§ 21
Pôsobnosť orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
(1)

Pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,

c)

orgány dozoru a kontroly,

d)

obce.

(2)

Ministerstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa

a)

riadi výkon štátnej správy,

b)

vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky; ...

(3)

Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach ochrany ...

(4)

Obec

a)

vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor a kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených ...

b)

vydáva trhový poriadok, v ktorom ustanoví zákaz predaja nekvalitného tovaru a predaja tovaru, pri ...

c)

ukladá pokuty za porušenie tohto zákona.

§ 22
Úlohy orgánov dozoru a kontroly
(1)

Dozor a kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú obce a orgány ...

(2)

Orgány dozoru a kontroly pri výkone dozoru a kontroly postupujú jednotlivo alebo vo vzájomnej spolupráci ...

(3)

Orgány dozoru a kontroly sú povinné vykonávať dozor a kontrolu bezpečnosti výrobku a na tento ...

a)

vyžadovať potrebné informácie od výrobcov, dovozcov, dodávateľov alebo predávajúcich,

b)

odoberať výrobok alebo vzorku zo série výrobkov a podrobovať ich kontrole bezpečnosti,

c)

posudzovať, či výrobok, ktorý má byť uvedený do predaja, obsahuje upozornenia na riziká, ktoré ...

d)

informovať včas a vhodným spôsobom osoby, ktoré môžu byť vystavené riziku vyvolanému výrobkom, ...

e)

zakázať po dobu potrebnú na vykonanie kontroly uvedenie výrobku alebo série výrobkov do obehu, ...

f)

zakázať uvedenie výrobku alebo série výrobkov do obehu, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ...

g)

nariadiť okamžité stiahnutie výrobku alebo série výrobkov z obehu, ak sú nebezpečné a boli ...

h)

nariadiť výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi alebo predávajúcemu povinnosť prevziať naspäť ...

(4)

Postup orgánov dozoru a kontroly podľa odseku 3 je možné uplatniť okrem výrobcu, dovozcu, dodávateľa ...

(5)

Orgány dozoru a kontroly môžu zakázať uvedenie výrobku do obehu alebo jeho predaj alebo nariadiť ...

(6)

Zamestnanci orgánov dozoru a kontroly sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

(7)

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov dozoru a kontroly vydané podľa odseku 3 písm. f) ...

(8)

Orgány dozoru a kontroly sú povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vydané na základe tohto ...

§ 23
Oznamovacia povinnosť vo veciach bezpečnosti výrobkov
(1)

Orgány dozoru a kontroly sú povinné oznámiť výskyt nebezpečných výrobkov ministerstvu. Ministerstvo ...

(2)

Ak riziko vyplývajúce z nebezpečného nepotravinárskeho výrobku môže presiahnuť územie Slovenskej ...

(3)

Ak Komisia doručí ministerstvu rozhodnutie o výskyte nebezpečného nepotravinárskeho výrobku v ...

(4)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví postup, obsah a formu zabezpečenia ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na lieky a liečivá a na oznamovanie nehôd, porúch a ...

(6)

Zamestnanci orgánov dozoru a kontroly sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných ...

§ 23a
Spotrebiteľské zmluvy
(1)

Spotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, ...

(2)

Na spotrebiteľské zmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa osobitného predpisu,13d) sa primerane použijú ...

§ 23b
Úlohy a oprávnenia colných orgánov a orgánov dozoru a kontroly z hľadiska bezpečnosti výrobkov ...
(1)

Colné orgány kontrolujú pri výrobkoch navrhnutých k prepusteniu do colného režimu voľný obeh,14a) ...

a)

výrobok alebo séria výrobkov nemá znaky, ktoré odôvodňujú podozrenie vážneho a bezprostredného ...

b)

k výrobku je pripojená sprievodná dokumentácia podľa § 9 ods. 1.

(2)

Ak colný orgán zistí, že výrobok alebo séria výrobkov nespĺňa požiadavky podľa odseku 1, ...

(3)

Ak orgán dozoru a kontroly zistí, že výrobok zodpovedá bezpečnostným požiadavkám podľa tohto ...

(4)

Ak orgán dozoru a kontroly zistí, že výrobok je nebezpečný, vydá o tom pre colný orgán záväzné ...

(5)

Ak orgán dozoru a kontroly zistí, že výrobok nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1 písm. b), ...

(6)

Ak ide o výrobok podliehajúci skaze, sú orgány dozoru a kontroly a colné orgány povinné zabezpečiť, ...

§ 23c
Informačná povinnosť
(1)

Ministerstvo informuje Komisiu o orgánoch, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie dozoru a kontroly ...

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky informuje Komisiu o určení špecializovaných miest colného ...

§ 24
Pokuty
(1)

Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného ...

(2)

Z podnetu štátneho orgánu vykonávajúceho dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto ...

(3)

Predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi a dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 27, ktorá marí, ...

(4)

Za menej závažné porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. a) a d), § 4 a 9, § ...

(5)

Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť v prípadoch, keď bola uložená pokuta podľa osobitného ...

(6)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci, ...

(7)

Pokuty uložené podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa ...

(8)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov a pokutu podľa odseku 2 do desiatich rokov odo ...

(9)

Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZDRUŽENIA SPOTREBITEĽOV A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ NA OCHRANU SPOTREBITEĽA

§ 25
Právne postavenie organizácií na ochranu spotrebiteľov

Spotrebitelia majú právo organizovať sa v organizáciách na ochranu spotrebiteľov. Právne postavenie ...

§ 26
Oprávnenia voči orgánom verejnej správy a súdom
(1)

Združenia sú oprávnené robiť podnety orgánom verejnej správy v súvislosti s plnením ich úloh ...

(2)

Združenia sú oprávnené spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy pri tvorbe a kontrole ...

(3)

Proti porušeniu práva a povinnosti ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi14d) môže ...

(4)

Združenia majú právo na podporu svojej činnosti Slovenskou republikou a jej orgánmi, ak ide o činnosť ...

a)

uplatnenie práv spotrebiteľa na súde,

b)

napomáhanie pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov vykonávaním prieskumov ...

c)

monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,

d)

reprezentáciu spotrebiteľov v záujmových zmierovacích fórach a orgánoch,

e)

iniciovanie rokovaní a činností ovplyvňujúcich legislatívne úpravy v záujme ochrany práv spotrebiteľov, ...

f)

monitorovanie implementácie spotrebiteľskej politiky a jej uplatňovanie v praxi,

g)

vydávanie periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, testovaním tovarov ...

h)

prevádzkovanie konzultačných kancelárií poskytujúcich spotrebiteľom informácie a poradenstvo, ...

i)

organizovanie vzdelávania v oblasti ochrany spotrebiteľa,

(5)

Združenie, ktoré sa aspoň 50 % nákladov spolupodieľa na činnosti uvedenej v § 26 ods. 4, má ...

(6)

Ministerstvo v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne dotácie na činnosť združení. ...

(7)

Ministerstvo na svojej internetovej stránke do siedmich dní od uplynutia lehoty na predloženie žiadostí ...

(8)

Ministerstvo na svojej internetovej stránke do 24 hodín od rozhodnutia o dotáciách zverejní všetky ...

(9)

Združeniu, ktoré nezúčtovalo dotáciu zo štátneho rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými ...

§ 26a

Združenia sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sprostredkovať riešenie ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27
Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní

Povinnosti predávajúcich, výrobcov, dovozcov alebo dodávateľov majú aj osoby, ktoré prevádzkujú ...

§ 28
Vzťah k správnemu poriadku
Záverečné ustanovenia
§ 28a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 28b

Zrušuje sa:

§ 29
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Stráský v. r.

Kováč v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 634/1992 Zb.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o predbežných opatreniach na ochranu ...

  smernice Európskeho parlamentu a Rady 99/44/ES (Ú. v. ES L 171, 07. 07. 1999),

  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (Ú. v. ES L 178, 17. 07. 2000),

  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES (Ú. v. ES L 271, 03. 10. 2002).

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 2)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 • 3)  Napr. zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 4)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 4a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon Slovenskej národnej ...
 • 4b)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb ...
 • 5)  § 3 zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 • 7)  Najmä zákon č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 64/1986 Zb. o Českej ...
 • 7a)  Napríklad § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva ...
 • 7b)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 8)  Napr. § 4 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. e) zákona ČNR č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom ...
 • 8a)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 8b)  Nariadenie Rady (EHS) č. 339/1993 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích ...
 • 9)  Hlava V prvej časti zákona č. 513/1991 Zb.
 • 9a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane ...
 • 9b)  Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 9c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 9d)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch ...
 • 10)  § 2 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.
 • 11)  § 13 ods. 2 zákona č. 526/1990 Zb.
 • 11a)  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 11b)  § 2 ods. 3 a § 8 a 9 Obchodného zákonníka.
 • 11c)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ...
 • 12)  § 620 ods. 2 a 3 a § 621 Občianskeho zákonníka.
 • 12a)  § 7 ods. 3 a § 8 Obchodného zákonníka.
 • 12b)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie ...
 • 13)  Druhá veta § 625 Občianskeho zákonníka.
 • 13a)  § 623 Občianskeho zákonníka.
 • 13b)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 13c)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13d)  § 52 až 60 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ...
 • 14a)  § 5 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 14b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení ...
 • 14c)  § 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej ...
 • 14d)  Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Občiansky ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore