Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam 60/1994 účinný od 01.01.1996

Platnosť od: 24.03.1994
Účinnosť od: 01.01.1996
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD6DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam 60/1994 účinný od 01.01.1996
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 60/1994 s účinnosťou od 01.01.1996 na základe 162/1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovami v zátvorke „(ďalej len „podnik“)“ vkladajú slová „alebo ktorý ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu4) znie:

„4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky ...

3.

Nadpis druhej časti znie:

„DRUHÁ ČASŤ
ROZHODNUTIA O PRIVATIZÁCII A PRIVATIZAČNÉ PROJEKTY“.

4.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Rozhodnutie o privatizácii a privatizačné projekty Prevod majetku podľa tohto zákona sa ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4a) znie:

„b) súpis privatizovaných nehnuteľností,4a) údaje o tom, akým spôsobom štát tento majetok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu4a) znie:

„4a)
§ 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

Doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) sa označujú ako 4b) a 4c).

6.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a spôsob naloženia ...

7.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa slovo „ocenenie“ nahrádza slovom „ohodnotenie“.

8.

V § 6 ods. 1 písm. h) znie:

„h) pri predaji jeho spôsob, návrh ceny, platobných podmienok, ako aj návrh investícií a ďalších ...

9.

V § 6 ods. 1 písm. i) znie:

„i) rozdelenie privatizovaného majetku medzi jednotlivých nadobúdateľov (výstupné privatizované ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. j) sa slová „Federálnym úradom pre vynálezy“ nahrádzajú slovami „Úradom ...

11.

V § 6a ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „potvrdené príslušným orgánom ...

12.

V § 7 ods. 3 sa na konci vety nahrádza bodka bodkočiarkou a pripájajú sa slová „obdobne môže ...

13.

V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Lehoty na predkladanie návrhov privatizačných projektov určí ministerstvo. Na požiadanie ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

14.

V § 7 novooznačený odsek 5 znie:

„(5) Podnik informuje o návrhu privatizačného projektu podniku príslušný odborový orgán. Odborový ...

15.

V § 7 sa na konci novooznačeného odseku 6 pripája veta: „Povinnosť oznámiť údaje má podnik ...

16.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7, 8, 9, 10 a 11, ktoré znejú:

„(7) Štatutárnemu orgánu podniku, ktorý porušením svojich povinností zaviní, že podnik neoznámi ...

17.

§ 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4d) znie:

„§ 8 (1) Zakladateľ posudzuje všetky predložené návrhy privatizačných projektov podniku; jedno ...

Poznámka pod čiarou k odkazu4d) znie:

„4d) § 19 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 495/1992 ...

18.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Privatizačný projekt majetkovej účasti štátu na podnikaní (1) Orgán štátnej správy, ...

19.

§ 9a sa vypúšťa.

20.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Rozhodnutie o privatizácii (1) Rozhodnutie o privatizácii priamym predajom mimo verejnej ...

21.

Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4e) znie:

„§ 10a (1) Rozhodnutie o privatizácii podniku obsahuje a) identifikáciu projektu, b) označenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu4e) znie:

„4e)
§ 187 Obchodného zákonníka.“.

22.

Nadpis tretej časti znie:

„TRETIA ČASŤ PRECHOD PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU NA FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ...

23.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) V súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku zakladateľ zruší podnik bez likvidácie ...

24.

V § 12 ods. 1 znie:

„(1) Majetok fondu nie je vo vlastníctve štátu a možno ho použiť len na účely ustanovené ...

25.

V § 12 ods. 2 sa slovo „fondov“ nahrádza slovom „fondu“.

26.

V § 12 ods. 2 písm. b) znie:

„b) na predaj majetku podniku alebo jeho časti, alebo na predaj majetkovej účasti na podnikaní ...

27.

V § 12 ods. 2 písm. e) znie:

„e) ak ide o majetok slúžiaci poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe na prevod privatizovaného ...

28.

V § 12 ods. 3 znie:

„(3) Pri postupe podľa § 12 ods. 2 písm. e) platia ustanovenia § 13 až 21 obdobne aj pre Slovenský ...

29.

V § 12 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

30.

Poznámka pod čiarou k odkazu5) znie:

„5)
Obchodný zákonník.“.

31.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a) a 6) sa vypúšťajú.

32.

V § 14 ods. 1 znie:

„(1) Predaj privatizovaného majetku uskutočňuje fond na základe zmluvy uzavretej s kupujúcim ...

33.

V § 14 ods. 2 znie:

„(2) Pri vklade privatizovaného majetku do základného imania obchodnej spoločnosti postupuje fond ...

34.

V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na ručenie Slovenského pozemkového fondu pri privatizácii majetku slúžiaceho poľnohospodárskej ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

35.

Poznámka pod čiarou k odkazu7) znie:

„7)
Občiansky zákonník.“.

36.

V § 18 sa slovo „kapitálu“ nahrádza slovom „imania“.

37.

V § 19 ods. 3 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „s výnimkou § 45 ods. 8“.

38.

Štvrtá časť vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom8) a 8a) znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ PREVOD MAJETKU S POUŽITÍM INVESTIČNÝCH KUPóNOV § 22 (1) Prevod majetkových ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8) a 8a) znejú:

„8) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona ...

39.

Piata časť vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 8b), 8c), 8d), 8e), 8f) a 8g) znie:

§ 27
(1)

Fond je právnická osoba zriadená osobitným zákonom8b), zapísaná do obchodného registra. Právne ...

(2)

Fond uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou zo svojho majetku, a to v rámci rozpočtu schváleného ...

(3)

Orgánmi fondu sú prezídium, výkonný výbor a dozorná rada.

(4)

Organizačné usporiadanie fondu a vymedzenie jeho činnosti upravuje štatút, ktorý po prerokovaní ...

§ 28
(1)

Majetok fondu tvorí najmä

a)

privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond podľa tohto zákona (§ 11),

b)

zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých podnikaní sa zúčastňuje, ...

c)

čistý výnos z predaja investičných kupónov (§ 23 ods. 3),

d)

výnos z predaja akcií alebo podielov na iných než akciových spoločnostiach.

(2)

Majetkom fondu sa po zúčtovaní podľa odseku 4 stávajú finančné prostriedky, ktoré sú podľa ...

(3)

Príjmy a výdavky fondu nie sú súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a možno ich ...

a)

v súlade s rozhodnutím o privatizácii

1.

na spôsoby privatizácie podľa § 12 ods. 2,

2.

na prevod na Reštitučný investičný fond,

3.

na úhradu nákladov vynaložených nadobúdateľom na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých ...

b)

v súlade s rozhodnutím vlády

1.

na plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, najmä záväzkov z úverov zabezpečených ...

2.

na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,

3.

na splnenie poskytnutých záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond trvalú majetkovú ...

4.

na podporu rozvojových programov Slovenskej republiky formou majetkových vkladov,

a to v rozsahu použitia majetku fondu schváleného podľa § 32 ods. 3,

c)

na zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom ...

d)

v rozsahu určenom rozpočtom fondu na náklady spojené s činnosťou fondu,

e)

na poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým mal podnik zodpovednosť za vady, ak táto ...

f)

v rozsahu určenom štatútom fondu na úhradu nákladov spojených s prípravou a realizáciou privatizačných ...

g)

na nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné právo,

h)

na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov 8d) a § 47 a na úhradu ...

ch)

na úhradu na ťarchu osobitného účtu ministerstva na použitie podľa osobitného predpisu8e),

i)

na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25 % podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja ...

j)

na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska životného prostredia voči úpadcovi8g), ...

k)

na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný zákon.

(4)

Medzi ministerstvom a fondom sa vykonáva pravidelné zúčtovanie príjmov podľa odseku 2 a výdavkov ...

(5)

S majetkom fondu a jeho majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, ktorý nebolo ...

(6)

Rovnako ako v odseku 5 sa postupuje pri majetku fondu a jeho majetkových účastiach na podnikaní ...

(7)

V prípadoch postupu podľa odseku 5 zabezpečí ministerstvo pred vyjadrením písomného súhlasu ...

§ 29
(1)

Podľa rozhodnutia o privatizácii uzaviera fond vo svojom mene zmluvy a robí iné právne úkony, ...

a)

zakladá obchodné spoločnosti alebo sa zúčastňuje na ich zakladaní a vkladá do nich vklady, na ...

b)

nadobúda akcie na základe svojej účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonáva práva ...

c)

vykonáva práva spoločníka vo svojej účasti na iných než akciových spoločnostiach,

d)

podieľa sa na hospodárskom výsledku obchodnej spoločnosti, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje, ...

e)

predáva akcie alebo podiely na iných než akciových spoločnostiach,

f)

podieľa sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v rozsahu svojej účasti na jej podnikaní, ak dôjde ...

g)

uzaviera zmluvy o predaji podnikov, ich organizačných častí a častí ich majetku, pritom môže ...

h)

predáva privatizovaný majetok na verejných dražbách,

ch)

prevádza privatizovaný majetok na obce a na Slovenský pozemkový fond,

i)

prevádza privatizovaný majetok na účely nemocenského a dôchodkového poistenia,

j)

prenajíma na určitú dobu tieto hodnoty do doby ich použitia na privatizáciu.

(2)

Pred založením obchodnej spoločnosti podľa rozhodnutia o privatizácii fond vykoná aktualizáciu ...

(3)

V prípadoch trvalej majetkovej účasti fondu v obchodnej spoločnosti vykonáva fond práva akcionára ...

(4)

Pri právnych úkonoch, ktoré robí fond podľa odseku 1 písm. a), g), h), ch) a i), spolupracujú ...

(5)

Fond vyporiadava tiež nároky oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva k majetku došlo ...

§ 30

Pri uskutočňovaní činností uvedených v § 28 vznikajú fondu práva a záväzky. Fond je oprávnený ...

Orgány fondu

§ 31
(1)

Najvyšším orgánom fondu je prezídium, ktoré sa skladá z deviatich členov.

(2)

Prezidenta prezídia, viceprezidenta a ďalších sedem členov volí a odvoláva na návrh vlády alebo ...

(3)

Členovia prezídia okrem viceprezidenta nie sú zamestnancami fondu. Za výkon funkcie sa členom prezídia ...

§ 32
(1)

Do pôsobnosti prezídia patrí najmä

a)

vymenúvať a odvolávať členov výkonného výboru,

b)

schvaľovať odmeňovanie členov výkonného výboru a zásady odmeňovania ostatných pracovníkov ...

c)

schvaľovať rokovací poriadok prezídia a výkonného výboru.

(2)

Prezídium zodpovedá najmä za vypracovanie

a)

návrhu na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b),

b)

návrhu rozpočtu fondu,

c)

ročnej účtovnej závierky fondu,

d)

výročnej správy o činnosti fondu za predchádzajúci rok,

e)

návrhu štatútu fondu,

f)

informácií a údajov o činnosti fondu podľa § 40.

(3)

Návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b), návrh rozpočtu fondu, ročnú účtovnú ...

§ 33
(1)

Prezídium je schopné uznášať sa, ak sa na jeho rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina ...

(2)

V mene prezídia podpisuje dokumenty prezident a počas jeho neprítomnosti viceprezident.

Výkonný výbor

§ 34
(1)

Činnosť fondu podľa pokynov prezídia zabezpečuje výkonný výbor fondu (ďalej len „výbor“). ...

(2)

Výbor koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom štatútom. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných ...

(3)

Ustanovenie § 33 ods. 1 platí obdobne.

§ 35
(1)

Výbor sa skladá z jedenástich členov.

(2)

Funkciu predsedu výboru vykonáva viceprezident prezídia; ostatných členov výboru vymenúva a odvoláva ...

(3)

Členovia výboru volia zo svojho stredu najviac dvoch podpredsedov.

(4)

Členovia výboru sú zamestnancami fondu.

Dozorná rada

§ 36
(1)

Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“) dozerá na činnosť a hospodárenie fondu, jeho ...

(2)

Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu je prezídium povinné pred predložením ...

§ 37
(1)

Dozorná rada sa skladá zo siedmich členov. Predsedu a ďalších šiestich členov volí a odvoláva ...

(2)

Dozorná rada volí zo svojho stredu podpredsedu.

(3)

Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci fondu. Za výkon funkcie sa členom dozornej rady poskytuje ...

(4)

Ustanovenie § 33 ods. 1 platí obdobne.

§ 38
(1)

Funkcie člena prezídia, výboru a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné okrem funkcie viceprezidenta ...

(2)

Členom prezídia, členom výboru a dozornej rady nemôže byť člen vlády Slovenskej republiky a ...

(3)

Členovia prezídia, výboru, dozornej rady a zamestnanci fondu nemôžu vykonávať činnosť, ktorá ...

(4)

Členovia dozorných orgánov obchodných spoločností navrhnutí prezídiom sú povinní informovať ...

§ 39

Člen prezídia, člen výboru a dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením ...

§ 40
(1)

Fond je povinný na požiadanie poskytnúť informácie a údaje o svojej činnosti vláde a ministerstvu; ...

(2)

Informácie a údaje o svojej činnosti poskytne fond vždy, ak o to požiada Národná rada Slovenskej ...

§ 40a

O ukončení činnosti fondu, likvidácii fondu a o spôsobe použitia zostatku na účte fondu rozhodne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b), 8c), 8d), 8e), 8f) a 8g) znejú:

„8b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky ...

40.

§ 41 znie:

„§ 41 (1) Príslušné orgány štátnej správy a obce predložia na schválenie vláde v termíne ...

41.

§ 42 sa vypúšťa.

42.

§ 43 znie:

„§ 43 Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú ústredných orgánov štátnej správy, sa týkajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie:

„9)
§ 163 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.“.

44.

§ 45 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 10) a 11) znie:

„§ 45 (1) Podniky nemôžu uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku slúžiaceho na prevádzkovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10) a 11) znejú:

„10) § 489 až 496 Obchodného zákonníka. 11) § 140 Občianskeho zákonníka.“. ...

45.

Poznámka pod čiarou k odkazu10a) sa vypúšťa.

46.

§ 46 znie:

„§ 46 Vláda ustanoví nariadením obsah kupónovej knižky, nadobúdaciu cenu kupónovej knižky ...

47.

V § 47 ods. 1 znie:

„(1) V prípade, ak k odňatiu vlastníckeho práva k privatizovanému majetku alebo jeho časti došlo ...

48.

V § 47 ods. 2 sa v prvej vete slová „orgáne príslušnom podľa § 10 ods. 1 na schválenie privatizačného ...

49.

V § 47 ods. 3 v druhej vete sa slovo „vyporiadaním“ nahrádza slovom „ocenením“.

50.

V § 47 ods. 4 znie:

„(4) Ak nemožno nárok oprávnených osôb vyporiadať postupom uvedeným v odsekoch 1 až 3, pretože ...

51.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak možno nárok oprávnených osôb vyporiadať vydaním veci, použijú sa na vyporiadanie ...

52.

§ 47b znie:

„§ 47b (1) Pri likvidácii podnikov uvedených v § 1 okrem rozpočtových a príspevkových organizácií ...

Čl. II

Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona podľa štvrtej časti zákona č. 92/1991 ...

Čl. III

Volebné obdobie členov prezídia a dozornej rady podľa doterajšieho znenia zákona Slovenskej národnej ...

Čl. V

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore