Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 09.01.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo procesné, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 6/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 4 ods. 2 prvá veta znie: „Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia ...

2.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane ...

3.

V § 6 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v ...

4.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom ...

5.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby je vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní ...

6.

V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

7.

V § 29a ods. 4 sa slová „policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície“ ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 10 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) vyšetrovateľ Policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby, ak ide o trestné činy ...

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).

2.

V § 10 ods. 8 písm. f) sa vypúšťajú slová „o trestných činoch príslušníkov Zboru väzenskej ...

3.

V § 10 ods. 10 sa slová „odseku 8 písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. a), ...

4.

V § 199 ods. 4 a § 201 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „miestne“.

5.

V § 200 ods. 4 a 5 a § 202 ods. 3 sa slová „§ 10 ods. 8 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 201 ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo medzi orgánmi ...

7.

V § 202 ods. 2 sa slová „§ 10 ods. 8 písm. c) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 8 písm. ...

8.

V § 230 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „prikázať ju inému, a to aj miestne nepríslušnému ...

9.

V § 230 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) urobiť opatrenie, aby skrátené vyšetrovanie vykonal policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. ...

10.

V § 230 ods. 3 sa slová „odseku 2 písm. a), d), f) alebo g)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 ...

11.

Za § 567n sa vkladá § 567o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2019 Konanie začaté pred ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v ...

1.

V § 52 ods. 4 sa slovo „Na“ nahrádza slovami „Ak zákon neustanovuje inak, na“.

2.

§ 126 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná rada alebo výbor sa môže podieľať na voľbe alebo vymenovaní iných funkcionárov ...

Čl. IV

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 1 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „zákone“ vkladajú slová „okrem § 33a až 33j a § ...

2.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Kadetom sa na účely tohto zákona rozumie policajt, ktorý je zaradený v štátnej službe ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3.

V § 6 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
štátna služba kadeta,“.

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).

4.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Štátna služba kadeta (1) Štátna služba kadeta je určená na získanie kvalifikačného ...

5.

V § 7 ods. 2 sa za slovo „pomeru“ vkladajú slová „alebo odo dňa zaradenia kadeta do prípravnej ...

6.

V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Prípravná štátna služba policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

7.

V § 7 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem doby štúdia, ktorým sa získal ...

8.

V § 7 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7 a policajta, ktorý získal ...

9.

V § 8 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, za slová „v dočasnej štátnej službe“ ...

10.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Skúšobná doba kadeta plynie počas celej doby výkonu štátnej služby kadeta.“.

11.

V § 10 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.

12.

V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „rokov,“ vkladajú slová „a ak ide o štátnu službu ...

13.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o štátnu službu kadeta, ...

14.

V § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na vznik služobného pomeru kadeta sa nevyžaduje ...

15.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kadet pri zaradení do prípravnej štátnej služby skladá služobnú prísahu podľa odseku ...

16.

§ 33 vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie (1) Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ...

17.

Za § 33 sa vkladajú § 33a až 33k, ktoré vrátane nadpisov nad § 33a a nad § 33f znejú:

„Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie prezidenta Policajného zboru § 33a (1) Príslušníka ...

18.

V § 35 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) do desiatich mesiacov od ustanovenia do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...

19.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) zanikol výkon funkcie prezidenta Policajného zboru alebo riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.“. ...

20.

V § 35 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo vymenovaním“.

21.

V § 40 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo vymenuje do funkcie“.

22.

V § 41 ods. 1 písm. b) sa za slovo „úloh“ vkladajú slová „alebo na plnenie iných úloh10f)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10f znie:

„10f) Napríklad § 7 ods. 12 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

23.

V § 43 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) zanikol výkon funkcie uplynutím funkčného obdobia alebo vzdaním sa funkcie, do ktorej bol ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

24.

V § 43 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo vymenovanie do funkcie“.

25.

V § 84 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Služobným platom na účely tohto zákona sa rozumie ...

26.

V § 102b odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Policajtovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom,22) možno priznať príplatok až do výšky ...

27.

Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 103a Služobný príjem kadeta Kadetovi patrí služobný príjem vo výške minimálnej mzdy.11)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

28.

V § 129 ods. 13 sa slová „odsekov 5, 8 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 5, 8, 9, 11 a 12“. ...

29.

V § 132 odsek 2 znie:

„(2) Nadriadený je povinný poskytnúť policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste preddavok primerane ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 36 ods. 2 až 6 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

30.

V § 133 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri vyúčtovaní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) § 36 ods. 9 až 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31.

V § 141a ods. 1 sa vypúšťajú slová „v stálej štátnej službe“.

32.

V § 141a odsek 2 znie:

„(2) Príspevok na bývanie určuje minister v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, služobných ...

33.

V § 143 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyplácaním služobného príjmu ...

34.

Doterajší text § 189 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa vzťahuje odsek ...

35.

V § 192 ods. 2 sa číslo „55“ nahrádza číslom „62“.

36.

V § 196 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vymenuje“.

37.

V § 198 ods. 2 sa slová „§ 189“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 1“.

38.

V § 225 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zásady kariérneho postupu (§ 33 ods. 3).“.

39.

Za § 287i sa vkladá § 287j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 287j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019 (1) Ministerstvo vnútra ...

40.

V prílohe č. 2 prvej časti sa na konci pripájajú tieto slová:

„Úrad inšpekčnej služby 2.01. riaditeľ úradu 30 % až 90 % 2.02. zástupca riaditeľa úradu ...

41.

V prílohe č. 2 druhej časti body 1.01. až 1.05. znejú:

„1.01. generálny riaditeľ zboru 30 % až 90 % 1.02. námestník generálneho riaditeľa zboru 20 ...

42.

V prílohe č. 2 druhej časti body 2.01. až 2.04. znejú:

„2.01. riaditeľ ústavu (nemocnice) 15 % až 64 % 2.02. zástupca riaditeľa ústavu (nemocnice) ...

43.

V prílohe č. 2 tretej časti body 1.01. až 1.03. znejú:

„1.01. riaditeľ 30 % až 90 % 1.02. námestník riaditeľa, riaditeľ sekcie, riaditeľ priamo riadeného ...

Čl. V

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

1.

V § 46 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 ...

2.

V § 46 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odsekoch ...

3.

V § 46 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

„30b) § 10 ods. 8 písm. b) Trestného poriadku.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

4.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Miestna príslušnosť krajského prokurátora a prokurátorov krajskej prokuratúry uvedených ...

Čl. VI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 91 ods. 4 písm. g) sa slová „služby kriminálnej polície a služby finančnej polície“ ...

Čl. VII

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. ...

1.

V § 11 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Na vybavenie sťažnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 4 ods. 7 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a ...

2.

V § 22 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Na vybavenie sťažnosti ...

Čl. VIII

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na základe vyslania podľa osobitného predpisu8a) môže úlohy štátneho zamestnanca podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 6/2019 Z. z. 8b) Zákon ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2019 okrem čl. I bodu 2 § 4a ods. 1 druhej vety, bodu ...

Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore