Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6/2011 účinný od 01.09.2011

Platnosť od: 11.01.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD134DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6/2011 účinný od 01.09.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 6/2011 s účinnosťou od 01.09.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce ...

2.

V § 53 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podmienkou pripustenia k ...

3.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62a Osobitné požiadavky na záverečnú prácu, rigoróznu prácu a habilitačnú prácu (1) Záverečná ...

4.

Nadpis pod § 63 znie: „Štátne skúšky, rigorózne skúšky a sprístupňovanie záverečných ...

5.

V § 63 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak je predmetom záverečnej ...

6.

V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Spolu so záverečnou prácou, rigoróznou prácou ...

7.

V § 63 ods. 8 sa na konci prvej vety pripájajú slová „(ďalej len „prevádzkovateľ registra“)“ ...

8.

V § 63 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 12, ktoré znejú:

„(9) Prevádzkovateľ registra zverejní záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38b až 38f znejú:

„38b) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 38c) § 17 ods. 1 písm. c), § 18 ods. 2 a § 40 až ...

9.

V § 63 odsek 13 znie:

„(13) Podrobnosti o procese doručovania údajov, informácií, licenčných zmlúv a iných dokumentov ...

10.

V § 76 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „podmienkou ...

11.

V § 76 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou úspešného absolvovania habilitačného ...

12.

Za § 113ac sa vkladá § 113ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113ad Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. septembra 2011 Na záverečnú ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore