Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.06.2004


Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Účinnosť do: 30.06.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolný systém, Územná samospráva, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33 JUD415 DS33 EU PP18 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.06.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 596/2003 s účinnosťou od 01.01.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Základné ustanovenia

Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, ...

§ 2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1)

Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú: ...

a)

riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“),

b)

obec,

c)

samosprávny kraj,

d)

krajský školský úrad,

e)

Štátna školská inšpekcia,

f)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

g)

iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)

(2)

Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonávajú:

a)

rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),

b)

obecná školská rada,

c)

územná školská rada,

d)

žiacka školská rada (§ 26).

DRUHÁ ČASŤ

RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

§ 3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
(1)

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ ...

(2)

Ak je zriaďovateľom orgán podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) až d), vymenúva riaditeľa na ...

(3)

Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne podmienky podľa osobitného predpisu4) ...

(4)

Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo ...

(5)

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí byť bezúhonný7) a musí spĺňať tieto ...

a)

odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh ...

b)

najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

c)

absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu8) okrem riaditeľa ...

(6)

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom ...

(7)

Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:

a)

ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)

za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)

c)

za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo

d)

ak nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5.

(8)

Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj

a)

na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],

b)

ak neabsolvuje v určenom termíne (§ 5 ods. 9) prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov podľa ...

c)

na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)],

d)

na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné ...

(9)

Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) až d), vyžaduje ...

(10)

Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa odsekov 7 a 8, poverí pedagogického zamestnanca školy ...

(11)

Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého ...

§ 4
Výberové konanie
(1)

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ a výberové konanie na vymenovanie ...

(2)

Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa je rada školy.

(3)

Rada školy prizýva na výberové konania zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského ...

(4)

Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na výberové konania na vymenovanie riaditeľa ustanovenia ...

(6)

Výberové konanie na vymenovanie ostatných vedúcich zamestnancov školy alebo školského zariadenia ...

§ 5
(1)

Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ.

(2)

Riaditeľ zodpovedá za

a)

dodržiavanie učebných plánov,

b)

dodržiavanie učebných osnov,

c)

dodržiavanie vzdelávacích štandardov,

d)

ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

e)

odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,

f)

rozpočet, financovanie15) a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie ...

g)

riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.

(3)

Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o

a)

prijatí žiaka do školy,

b)

odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,

c)

dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,

d)

oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

e)

oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

f)

povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,

g)

uložení výchovných opatrení,

h)

povolení vykonať komisionálnu skúšku,

i)

povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je ...

j)

určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť ...

(4)

Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o

a)

prijatí žiaka na štúdium na strednú školu alebo učilište,17)

b)

oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

c)

oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,

d)

umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,

e)

povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,

f)

prerušení štúdia,

g)

povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,

h)

preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,

i)

povolení opakovať ročník,

j)

uložení výchovných opatrení,

k)

povolení vykonať komisionálnu skúšku,

l)

povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je ...

m)

priznaní štipendia,

n)

určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť ...

(5)

Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o

a)

prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,

b)

prerušení štúdia,

c)

povolení postupu do vyššieho ročníka,

d)

predčasnom skončení štúdia,

e)

povolení opakovať ročník,

f)

povolení vykonať opravnú skúšku,

g)

určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18) ...

(6)

Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o

a)

prijatí žiaka do školského zariadenia,

b)

uložení výchovných opatrení,

c)

určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť ...

d)

ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)

Riaditeľ školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je krajský školský úrad (§ 10 ods. 5), ...

(7)

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

a)

návrhy na počty prijímaných žiakov,

b)

návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,

c)

návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov ...

d)

návrh rozpočtu,

e)

návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

f)

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. ...

g)

správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,

h)

koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a ...

i)

informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho ...

(8)

Opodstatnenosť výhrad voči obsahu správy podľa odseku 7 písm. f) posudzuje Štátna školská ...

(9)

Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvovať prípravu vedúcich pedagogických ...

(10)

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,20) ...

(11)

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási ...

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

§ 6
Obec
(1)

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete ...

(2)

Obec pri výkone samosprávy23) zriaďuje a zrušuje podľa siete

a)

základné umelecké školy,

b)

materské školy,

c)

školské kluby detí,

d)

školské strediská záujmovej činnosti,

e)

centrá voľného času,

f)

zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,

g)

jazykové školy pri základných školách,

h)

strediská služieb škole.

(3)

Obec vytvára podmienky na

a)

výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,

b)

plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,

c)

zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24) ...

d)

zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách ...

(4)

Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého ...

(5)

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni ...

(6)

Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. ...

(7)

Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje obci zamestnanec, ktorý ...

(8)

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ...

a)

kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti výchovy a vzdelávania ...

b)

kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,

c)

vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský ...

d)

poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,

e)

poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,

f)

môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom ...

g)

vedie personálnu agendu riaditeľov,

h)

predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie

1.

informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ...

2.

návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených krajským školským ...

3.

správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,

4.

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ...

5.

koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,

6.

návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,

7.

návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov, ...

8.

návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ...

i)

spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom ...

(9)

Opodstatnenosť výhrad obecnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h) štvrtého ...

(10)

Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom ...

(11)

Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme ...

(12)

Obec zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským ...

(13)

Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie ...

a)

priestory a materiálno-technické zabezpečenie,

b)

didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,

c)

finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných ...

d)

investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

(14)

Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným ...

(15)

Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ...

(16)

Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými ...

(17)

Obec ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl ...

(18)

Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, ...

a)

koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,

b)

návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské ...

c)

personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

d)

požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb ...

e)

správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení. ...

(19)

Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci ...

(20)

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom ...

(21)

Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,34) oznámi krajskému školskému úradu jeho ...

§ 7
(1)

Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. ...

(2)

Za školský úrad sa považujú aj obce, pre ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu35) ...

(3)

Činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5 a činnosti obce vo veciach odborných činností ...

a)

požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy,8)

b)

požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe.

(4)

Obec, ktorá je školským úradom podľa odseku 2, predkladá krajskému školskému úradu návrh ...

(5)

Ak príde k zrušeniu dohody podľa odseku 2, oznámia obce, ktoré boli školskými úradmi podľa ...

§ 8
Školský obvod základnej školy
(1)

Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. ...

(2)

Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom ...

(3)

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé ...

(4)

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom ...

(5)

V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod ...

(6)

Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, základnú ...

(7)

Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje podľa odseku 6 aj náklady ...

§ 9
Samosprávny kraj
(1)

Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje podľa siete

a)

stredné školy,

b)

učilištia,

c)

strediská praktického vyučovania.

(2)

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje a zrušuje podľa siete

a)

základné umelecké školy,

b)

záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách,

c)

domovy mládeže,

d)

zariadenia školského stravovania,

e)

zariadenia praktického vyučovania,

f)

strediská služieb školy,

g)

školy v prírode,

h)

centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja,

i)

školské strediská záujmovej činnosti.

(3)

Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1 a 2), určí školu alebo školské ...

(4)

Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky ...

(5)

Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol ...

(6)

Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady ...

(7)

Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ...

(8)

Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania

a)

kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti školského stravovania, ...

b)

kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom, ...

c)

po prerokovaní s príslušným krajským školským úradom vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov ...

d)

poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ...

e)

poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, ...

f)

vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,

g)

prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na ...

h)

prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou ...

1.

informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ...

2.

návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské ...

3.

správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,

4.

koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,

5.

návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti, ...

6.

návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,

7.

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ...

i)

spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským ...

j)

spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ...

k)

spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s príslušným krajským školským úradom ...

l)

spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou ...

m)

spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach ...

(9)

Opodstatnenosť výhrad zriaďovateľa alebo územnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku ...

(10)

Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti ...

(11)

Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o ...

(12)

Samosprávny kraj zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským ...

(13)

Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a ...

a)

priestory a materiálno-technické zabezpečenie,

b)

didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,

c)

finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných ...

d)

investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

(14)

Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ...

(15)

Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských ...

(16)

Samosprávny kraj vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 10
Krajský školský úrad
(1)

Na výkon miestnej štátnej správy v školstve sa zriaďujú krajské školské úrady. Krajské školské ...

(2)

Krajský školský úrad riadi prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky ...

(3)

Prednosta krajského školského úradu ako vedúci služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie ...

(4)

Sídla a územná pôsobnosť krajských školských úradov sú zhodné so sídlami a s územnými ...

(5)

Krajský školský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete

a)

materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

b)

základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

c)

stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

d)

špeciálne materské školy,

e)

špeciálne základné školy,

f)

špeciálne stredné školy,

g)

praktické školy,

h)

odborné učilištia,

i)

špeciálne výchovné zariadenia,

j)

školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu,41) ...

k)

zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,

l)

pedagogicko-psychologické poradne pre predškolské zariadenia a základné školy,

m)

pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy,

n)

školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedených v písm. ...

(6)

Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. a) je, že obec nevytvorí podmienky na predškolskú výchovu. ...

(7)

Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. b) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej ...

(8)

Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. c) je, že samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie ...

(9)

Krajský školský úrad vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti ...

(10)

Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého ...

(11)

Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje

a)

riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,

b)

riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa ...

(12)

Krajský školský úrad vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych ...

(13)

Krajský školský úrad spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní ...

(14)

Krajský školský úrad svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom podľa § 7 ...

(15)

Krajský školský úrad vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné ...

(16)

Krajský školský úrad spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej ...

§ 11
(1)

Krajský školský úrad zostavuje rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad.

(2)

Krajský školský úrad plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa ...

(3)

Krajský školský úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ...

a)

zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,

b)

didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,

c)

zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,

d)

zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,

e)

vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými ...

f)

vybavuje sťažnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských ...

g)

vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení, ...

h)

vedie personálnu agendu riaditeľov,

i)

poskytuje právne poradenstvo,

j)

spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ...

k)

schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a ...

(4)

Krajský školský úrad poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom ...

a)

organizácie výchovy a vzdelávania,

b)

školského stravovania,

c)

informatiky,

d)

práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,

e)

rozvoja telesnej výchovy a športu,

f)

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej ...

g)

pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.

(5)

Krajský školský úrad kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ...

(6)

Krajský školský úrad vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských ...

(7)

Krajský školský úrad môže na základe dohody vykonávať admistratívno-technické práce na mzdovom ...

(8)

Krajský školský úrad organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaží ...

(9)

Krajský školský úrad organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej ...

PIATA ČASŤ

ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

§ 12
Štátna školská inšpekcia
(1)

Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia ...

(2)

Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister ...

(3)

Hlavný školský inšpektor

a)

predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,

b)

predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských ...

c)

predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete pri zistení závažných ...

d)

predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti (§ 18 ods. 2) pri zistení závažných nedostatkov ...

e)

vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie,

f)

predkladá zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa,

g)

vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi.

(4)

Hlavný školský inšpektor ako vedúci služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne ...

(5)

Hlavného školského inšpektora minister odvolá, ak

a)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)

si neplní povinnosti podľa tohto zákona,

c)

poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti školstva,

d)

písomne alebo ústne do zápisnice požiada ministra o uvoľnenie z funkcie,

e)

porušil povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.44)

§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie
(1)

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, ...

(2)

Štátna školská inšpekcia kontroluje zabezpečovanie priestorov, materiálno-technického zabezpečenia, ...

(3)

Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov ...

(4)

Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje meno a priezvisko školského inšpektora, predmet ...

(5)

Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca ...

(6)

Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov ...

(7)

Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:

a)

odporúčanie,

b)

upozornenie,

c)

prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,47)

d)

uloženie opatrení,

e)

nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,

f)

uloženie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov,

g)

zastavenie alebo zrušenie rozhodnutia riaditeľa vydaného v rozpore so všeobecne záväzným právnym ...

h)

uloženie sankcií podľa § 37 ods. 2 a 3.

(8)

Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných ...

(9)

Výstupné inšpekčné materiály obsahujú označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská ...

(10)

Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom ...

(11)

Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva ...

(12)

Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej ...

ŠIESTA ČASŤ

MINISTERSTVO

§ 14
(1)

Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním ...

(2)

Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej zriaďuje a zrušuje rozpočtové ...

a)

ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania všeobecného ...

b)

organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na ...

c)

metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických ...

d)

školské výpočtové strediská na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie ...

(3)

Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom krajských školských úradov zabezpečuje ...

(4)

Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých krajský školský úrad ...

(5)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)

zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania ...

b)

doplňujúcom pedagogickom štúdiu,

c)

postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže ...

d)

spôsobe vzdelávania občanov vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom spravodlivosti ...

e)

štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl ...

f)

podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia ...

g)

druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie ...

(6)

Ministerstvo ďalej

a)

schvaľuje sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického ...

b)

rozhoduje o zaradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk ...

c)

určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, metodikov a ďalších funkcií v rezorte ...

d)

spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,

e)

spracúva normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení, ...

f)

riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu ...

g)

vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov ...

h)

poveruje krajské školské úrady zriadením školy, školského zariadenia alebo strediska praktického ...

i)

určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie ...

j)

vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov ...

k)

vo svojej pôsobnosti vybavuje sťažnosti a petície33) občanov,

l)

podáva návrhy na odvolanie riaditeľa [§ 3 ods. 8 písm. d)].

SIEDMA ČASŤ

SIEŤ ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA A PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO <span class="shorten">...</span>

§ 15
Sieť
(1)

Sieť je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického ...

(2)

Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného krajského školského úradu, príslušného ...

(3)

Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania, ...

a)

vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,51)

b)

na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.31)

(4)

V sieti sa pre každú školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania a pracovisko ...

a)

názov a adresa,

b)

názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom ...

c)

zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní,

d)

dátum začatia činnosti školy alebo školského zariadenia,

e)

vyučovací jazyk a forma štúdia.

§ 16
Zaraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického ...
(1)

Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

a)

názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je ...

b)

názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

c)

predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,

d)

predpokladaný počet všetkých tried,

e)

vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,

f)

učebné plány a učebné osnovy, podľa ktorých sa bude v škole, školskom zariadení, stredisku ...

g)

školský rok a dátum, v ktorom sa má škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania ...

h)

doklad o zabezpečení priestorov,

i)

doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia, strediska ...

j)

predpokladaný rozpočet školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

k)

vyjadrenie príslušnej obce, ak nie je zriaďovateľom,

l)

vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,

m)

v prípade odborného vzdelávania stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, ...

(2)

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo právnická osoba, ...

a)

nie je v konkurze alebo v likvidácii,

b)

nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c)

nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, nedoplatky ...

d)

nebol on alebo jeho štatutárny zástupca, alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený ...

(3)

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, vzťahujú sa na ňu ustanovenia ...

(4)

Splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ preukazuje

a)

v písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie ...

b)

v písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,

c)

v písm. d) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že ...

(5)

Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od podania návrhu na zaradenie; pri rozhodovaní ...

(6)

Po zaradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického ...

§ 17
Vyraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického ...
(1)

Žiadosť na vyradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

a)

zriaďovateľ,

b)

krajský školský úrad, ak zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ...

c)

hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti ...

(2)

Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje

a)

názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

b)

dôvod vyradenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

c)

termín zrušenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

d)

spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení školy, ...

e)

stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,

f)

vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladateľom a ak navrhovateľom je krajský školský ...

g)

vyjadrenie krajského školského úradu a hlavného školského inšpektora, ak je navrhovateľom orgán ...

h)

v prípade odborného vzdelávania vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy, ...

(3)

Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od podania žiadosti na vyradenie. Žiadosť, ...

(4)

Ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania ...

§ 18
Zmeny v sieti
(1)

Zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

(2)

Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať ...

(3)

Žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. a), c) až e) predkladá zriaďovateľ ministerstvu ...

(4)

Pri zmene zriaďovateľa školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

ÔSMA ČASŤ

ZRIAĎOVANIE A ZRUŠOVANIE ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ALEBO <span class="shorten">...</span>

§ 19
Zriaďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického ...
(1)

Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania ...

(2)

Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania ...

a)

obec,

b)

samosprávny kraj,

c)

krajský školský úrad,

d)

štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,56)

e)

iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(3)

Škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania ...

(4)

Vzdelanie získané v školách zriadených zriaďovateľom podľa odseku 2 je rovnocenné.

(5)

Školy alebo školské zariadenia zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. a) až c) v právnych ...

(6)

Vo veciach výchovy a vzdelávania sú školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania ...

(7)

Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania ...

§ 20
Spájanie a združovanie škôl
(1)

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu ...

(2)

Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Spojená škola ...

(3)

Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. ...

(4)

Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami, ktoré boli do spojenej školy spojené.

(5)

Spojenú školu riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky najmenej pre jeden ...

(6)

Riaditeľ spojenej školy ustanovuje zástupcov riaditeľa pre každú školu, ktorá je organizačnou ...

(7)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne vzťahy škôl podľa ...

(8)

Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem predškolského zariadenia, školské zariadenie ...

(9)

Spájanie škôl a združovanie škôl podľa osobitného predpisu59) zostáva nezmenené.

(10)

Pri vzniku spojenej školy, združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl podľa osobitného ...

(11)

Pri školách podľa odseku 10, ktorých zriaďovateľom je zriaďovateľ podľa § 2 ods. 1 písm. ...

§ 21
Označovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického ...
(1)

Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej ...

(2)

Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom jazyku a súčasne ...

(3)

Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín, ...

(4)

Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť, v názve sa môže uviesť, že ide o ...

(5)

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba, uvedie sa na začiatku názvu školy ...

(6)

Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov, pred názvom školy alebo školského ...

(7)

Ak je súčasťou školy školský internát,62) uvedie sa za názvom školy slovo „internátna“ ...

(8)

Škola, ktorá vznikla podľa osobitného predpisu,63) sa označuje názvom „Združená stredná škola“. ...

(9)

Škola, ktorá vznikla spojením základnej školy s predškolským zariadením podľa osobitného predpisu,64) ...

(10)

Názov školy, ktorá nezanikla po zlúčení so školou rovnakého druhu a typu podľa osobitného ...

(11)

Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách vydaných touto školou, ak osobitný ...

(12)

Názov školy sa uvádza na vonkajšom označení budovy školy bez uvedenia jej sídla.

(13)

Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa primerane vzťahujú aj na školské zariadenia, strediská praktického ...

§ 22
Zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska ...
(1)

Zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

(2)

Zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

a)

označenie zriaďovateľa,

b)

názov školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického ...

c)

názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia,

d)

výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,

e)

formu hospodárenia,

f)

dátum zriadenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska ...

g)

vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola ...

h)

označenie štatutárneho orgánu,

i)

vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického ...

j)

určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo ...

k)

dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.

(3)

Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

§ 23
Zrušovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického ...
(1)

Škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania ...

(2)

Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania ...

DEVIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY

§ 24
(1)

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne ...

(2)

Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu.67)

(3)

Rada školského zariadenia sa zriaďuje v

a)

predškolských zariadeniach,

b)

liečebno-výchovných sanatóriách,

c)

diagnostických centrách,

d)

reedukačných detských domovoch,

e)

reedukačných domovoch pre mládež,

f)

domovoch mládeže,

g)

centrách voľného času.

(4)

Rada školského zariadenia podľa odseku 3 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.

(5)

Rada školy

a)

uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,

b)

navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

c)

predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh ...

d)

vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie ...

(6)

Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody ...

(7)

Obecná školská rada sa vyjadruje

a)

k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení ...

b)

ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,

c)

k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území ...

d)

k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených ...

e)

k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných ...

f)

k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.

(8)

Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ...

(9)

Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

(10)

Územná školská rada sa vyjadruje

a)

k činnosti príslušného krajského školského úradu,

b)

k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,

c)

ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,

d)

k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území ...

e)

k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,

f)

k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb ...

g)

k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,

h)

k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.

(11)

Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ...

(12)

Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná ...

(13)

V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení sa rada školy ustanoví najneskôr ...

(14)

Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia, alebo ...

(15)

Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou ...

(16)

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

§ 25
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy
(1)

Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

(2)

Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy ...

(3)

Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých ...

(4)

Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na ...

(5)

Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení ...

(6)

Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo ...

(7)

Ak je zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia obec, sú členmi rady školy delegovaní ...

(8)

Pri základnej škole s materskou školou64) sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený ...

(9)

Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej ...

(10)

Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia ...

(11)

Členmi územnej školskej rady sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia ...

(12)

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členom obecnej školskej rady ...

(13)

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b)

vzdaním sa členstva,

c)

ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 12,

d)

ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského ...

e)

ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,

f)

ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,

g)

odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,

h)

odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského ...

i)

obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

j)

smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(14)

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu ...

(15)

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje podľa odseku 14 aj pri potvrdzovaní riaditeľa ...

(16)

Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom ...

§ 26
Žiacka školská rada
(1)

Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“), ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej ...

(2)

Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí v tajnom hlasovaní ...

(3)

Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet ...

(4)

Žiacka rada

a)

sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

b)

sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

c)

zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, ...

d)

volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

(5)

Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina ...

(6)

Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy. ...

(7)

Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe ...

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27
Plnenie povinnej školskej dochádzky a vzdelávanie na školách mimo územia Slovenskej republiky
(1)

Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať ...

(2)

Osobitným spôsobom školskej dochádzky sa rozumie

a)

dochádzka do školy s vyučovacím jazykom slovenským zriadenej pri zastupiteľskom úrade Slovenskej ...

b)

dochádzka do školy zriadenej pri zastupiteľskom úrade iného štátu v zahraničí a v Slovenskej ...

c)

dochádzka do školy na území iného štátu,

d)

individuálne vyučovanie v zahraničí.

(3)

Osobitný spôsob školskej dochádzky povoľuje na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka ...

(4)

V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie

a)

meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b)

rodné číslo žiaka,

c)

adresu bydliska v zahraničí,

d)

názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať,

e)

predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí.

(5)

Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 ...

(6)

Žiakovi, ktorý má povolený osobitný spôsob školskej dochádzky, poskytuje kmeňová škola učebnice ...

(7)

Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa odseku 2 písm. b) a c), vykoná ...

(8)

Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku kmeňovej škole, ...

(9)

Riaditeľ školy, v ktorej sa má skúška podľa odseku 7 vykonať,

a)

určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, a obsah skúšky,

b)

určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka,

c)

zaradí žiaka po jeho návrate zo zahraničia do príslušného ročníka podľa výsledkov žiaka ...

(10)

Žiaci štvrtého ročníka základnej školy vykonávajú skúšku podľa odseku 7 pred jedným skúšajúcim, ...

(11)

O výsledku skúšky sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše skúšajúci, pri skúške pred komisiou ...

(12)

Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, ...

§ 28
Hodnotenie, klasifikácia a vysvedčenie
(1)

Výsledky hodnotenia a klasifikácie sa oznamujú žiakovi vydaním vysvedčenia, ktoré sa vydáva ...

(2)

Vysvedčenia sa žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a učilíšť vydávajú v štátnom ...

(3)

Stredné školy, špeciálne stredné školy, praktické školy, odborné učilištia a učilištia ...

(4)

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického ...

§ 29
Pedagogická dokumentácia
(1)

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými ...

(2)

Pedagogická dokumentácia sa v školách a v školských zariadeniach vedie v štátnom jazyku.71) ...

(3)

Pedagogickú dokumentáciu tvoria

a)

učebné plány,

b)

učebné osnovy,

c)

vzdelávacie štandardy,

d)

plán výchovno-vzdelávacej činnosti,

e)

plán práce školy,

f)

triedna kniha,

g)

triedny výkaz,

h)

katalógový list žiaka,

i)

protokol o maturitnej skúške,

j)

protokol o záverečnej skúške,

k)

protokol o absolutóriu,

l)

protokoly o komisionálnych skúškach,

m)

rozvrh hodín.

(4)

Pedagogickú dokumentáciu školy alebo školského zariadenia uvedenú v odseku 3 písm. a) až c) ...

(5)

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. f) až l) ...

(6)

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súčasťou ich registratúry podľa ...

(7)

Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje74) o deťoch a žiakoch ...

a)

identifikácie osoby:

1.

meno a priezvisko,

2.

dátum a miesto narodenia,

3.

bydlisko,

4.

rodné číslo,

5.

štátna príslušnosť,

6.

národnosť,

7.

osobné údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka,

b)

zdravia,

c)

mentálnej identity vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. ...

(8)

Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi ...

§ 30
Opatrenia vo výchove
(1)

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť ...

(2)

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od ...

(3)

Pravidlá správania žiakov a podrobnosti o druhoch a stupňoch opatrení vo výchove a postupoch pri ...

Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami

§ 31
(1)

Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom ...

(2)

Absolvent zahraničnej školy požiada krajský školský úrad príslušný podľa miesta jeho pobytu ...

(3)

Krajský školský úrad do 15 dní od doručenia žiadosti vydá potvrdenie, v ktorom uvedie, s akým ...

§ 32
Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
(1)

Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu o maturitnej skúške, záverečnej skúške, absolutóriu ...

(2)

Nostrifikovať možno iba doklad o ukončenom vzdelaní.

(3)

Nostrifikuje sa doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou, ktorá svojím zameraním a obsahom ...

(4)

Absolvent zahraničnej školy k žiadosti o nostrifikáciu dokladu o ukončenom vzdelaní pripojí

a)

overenú kópiu dokladu o ukončení základnej školy, ak ide o nostrifikáciu dokladu o jej ukončení, ...

b)

ak z dokladu uvedeného pod písm. a) priamo nevyplýva úspešné ukončenie celého štúdia, overený ...

c)

potvrdenie zahraničnej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak je profilujúcou zložkou vzdelania ...

(5)

K žiadosti o nostrifikáciu sa ďalej pripojí overený preklad dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou ...

(6)

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 4 písm. ...

(7)

Príslušný krajský školský úrad vo veciach rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní občanov ...

§ 33
Doplňovacia skúška
(1)

Doplňovacou skúškou sa overujú vedomosti a zručnosti absolventa z predmetov alebo ich častí, ...

a)

štúdium na zahraničnej škole iba čiastočne zodpovedá obsahu vyučovania na základnej škole ...

b)

absolvent nepripojil doklady uvedené v § 32 ods. 4 písm. b) a c).

(2)

Absolvent, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, nekoná doplňovaciu skúšku zo slovenského ...

(3)

Krajský školský úrad určí základnú školu alebo strednú školu, v ktorej absolvent vykoná ...

(4)

Doplňovacia skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch členov. Predsedu ...

(5)

O výsledku doplňovacej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas ...

(6)

O doplňovacej skúške komisia vyhotoví protokol.

§ 34
(1)

Doklad o vzdelaní, ktorý sa nenostrifikuje, platí dňom vydania potvrdenia, doklad, ktorý sa nostrifikuje, ...

(2)

Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa vzťahuje na občanov ...

§ 35
Príspevky na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením detí a žiakov v školách a v ...
(1)

Ak sa v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj ...

(2)

Rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo účastníci ...

(3)

Výšku príspevku podľa odseku 1 a 2 a spôsob jeho úhrady ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným ...

§ 36
Príspevky na školské stravovanie a ubytovanie v internátnych školách, v internátnych školských ...
(1)

Na úhradu nákladov za stravovanie detí a žiakov v školských jedálňach pri internátnych zariadeniach ...

(2)

Výšku príspevku a podrobnosti o organizácii a prevádzke školských jedální a jedální pri internátnych ...

§ 37
Priestupky a sankcie
(1)

Za priestupok podľa tohto zákona sa považuje, ak

a)

zriaďovateľ vymenuje do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5,

b)

zákonný zástupca dieťaťa ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého alebo zanedbáva starostlivosť ...

c)

kontrolovaný subjekt neodstráni nedostatky zistené školskou inšpekciou alebo sa nevytvorili podmienky ...

d)

zriaďovateľ vykoná zmeny údajov podľa § 15 ods. 4 bez vykonania zmien v sieti ministerstvom,

e)

obec alebo samosprávny kraj nezabezpečuje výkon odborných činností zamestnancom podľa § 7 ods. ...

(2)

Ak zriaďovateľ vymenuje do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. ...

(3)

Ak školský inšpektor zistí, že sa neodstránili nedostatky zistené školskou inšpekciou alebo ...

(4)

Ak zriaďovateľ vykoná zmeny údajov podľa § 15 ods. 4 bez vykonania zmien v sieti ministerstvom, ...

(5)

Ak krajský školský úrad zistí, že obec alebo samosprávny kraj nezabezpečuje činnosti zamestnancom ...

(6)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Oprávnený subjekt ...

§ 38
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej ...

(2)

Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. ...

(3)

Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. ...

(4)

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom ...

(5)

Na rozhodovanie riaditeľa súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľa ...

(6)

Rozhodnutie vo veciach podľa § 5, v ktorých rozhoduje riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného ...

(7)

Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku, ktorému bolo doručené rozhodnutie ...

(8)

Ak riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku ...

(9)

Ak riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa ...

§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)

Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

(2)

Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu viac ako päť rokov, sa končí dňom 30. júna ...

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu menej ako päť rokov, sa končí uplynutím ...

(4)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej ...

(5)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej ...

(6)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu ...

(7)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu ...

(8)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických ...

(9)

Zriaďovateľom základnej školy s prvým až štvrtým ročníkom gymnázia s osemročným štúdiom ...

(10)

Školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy ...

(11)

O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne ...

(12)

Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov a krajských úradov ku školám a školským zariadeniam ...

(13)

Povinnosť obcí, ktoré sú školskými úradmi, odborne zabezpečovať činnosti podľa § 6 ods. ...

(14)

Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov83) pred 1. aprílom 2003 ...

§ 40
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

2.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 217/1999 Z. z. o pedagogickej dokumentácii, ...

3.

vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona ...

1.

V § 2 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

2.

§ 2a sa vypúšťa.

3.

§ 2b sa vypúšťa.

4.

V § 9 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „vrátane špeciálnych internátnych škôl“. ...

5.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V diagnostickom centre sa môže podľa potreby zriadiť oddelenie s liečebno-výchovným režimom.“. ...

6.

V § 14 sa vypúšťa odsek 8.

7.

V § 18 sa v odsekoch 1 a 3 vypúšťajú slová „alebo špeciálnej internátnej školy“.

8.

Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Prechodné ustanovenia § 42b Na výkon náhradnej výchovy detí s nariadenou ústavnou výchovou ...

Čl. III

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Školy uvedené v odseku 1 okrem základných škôl, základných ...

2.

V § 29 ods. 5 sa za slovo „10“ dopĺňajú slová „alebo 11“.

3.

§ 33a vrátane nadpisu znie:

„33a Základná umelecká škola (1) Základná umelecká škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:

„4aa) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých ...

4ab)

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-3.bod-3.np-1.poznamka-4ab.bod-4

4.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Žiakovi, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu ...

5.

V § 50 odsek 1 znie:

„(1) Pedagogickými zamestnancami sú učitelia včítane riaditeľov a zástupcov riaditeľov predškolských ...

6.

§ 58 sa vypúšťa.

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 4)  § 7 ods. 3, § 42 a 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 6)  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.§ 42 Zákonníka práce v znení ...
 • 7)  § 3 ods. 1 písm. b a § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z.
 • 8)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti ...
 • 9)  § 9 a 10 zákona č. 552/2003 Z. z.
 • 10)  Napríklad § 47 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, ...
 • 11)  § 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní ...
 • 12)  Zákon č. 552/2003 Z. z.
 • 13)  § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 14)  Zákon č. 552/2003 Z. z.
 • 15)  § 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských ...
 • 16)  § 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 17)  § 18 a 19 zákona č. 29/1984 Zb.
 • 18)  § 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 4 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších ...
 • 20)  § 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v ...
 • 22)  Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a ...
 • 23)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 41 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ...
 • 30)  § 9 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 31)  Zákon č. 597/2003 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.Zákon č. 85/1990 Zb. ...
 • 34)  § 20a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 4 zákona č. 302/2001 Z. z.
 • 37)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  § 21 ods. 6 zákona č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 40)  Zákon č. 302/2001 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
 • 41)  § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 152/1998 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 54 a 59 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských ...
 • 46)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 47)  § 18 zákona č. 152/1998 Z. z.§ 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 8 zákona č. 597/2003 Z. z.
 • 49)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z.
 • 50)  Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/1996 Z. z. v znení ...
 • 51)  § 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 2 zákona Národnej ...
 • 52)  § 56 ods.1 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 54)  § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 55)  Čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 56)  Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
 • 57)  Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších ...
 • 58)  § 45 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 2 a 63 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 60)  § 63 ods. 4 a 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných ...
 • 62)  § 44 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  § 2 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 63 ods. 8 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 2 a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 68)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 69)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 70)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 71)  § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 72)  § 39 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  § 2 ods. 14 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 74)  Zákon č. 428/2002 Z. z.
 • 75)  § 18 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 76)  § 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 77)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady ...
 • 78)  § 24 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  Zákon o rodine.
 • 80)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 81)  § 7 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 82)  § 15 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore