Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 29.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Živnostenské podnikanie, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD92174DS17EUPP8ČL18

Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 586/2003 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Poslanie advokácie
(1)

Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy ...

(2)

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi ...

(3)

Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické ...

(4)

Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté oprávnenie

a)
notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších osôb poskytovať ...
b)
zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je v pracovnom ...
c)
osoby, ktorá vykonáva správu majetku podľa osobitných predpisov.3)

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

§ 1a
(1)

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto ...

(2)

Autorizáciu zmluvy podľa odseku 1 advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá obsahuje

a)
vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku 1,
b)
údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,
c)
miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,
d)
meno, priezvisko a podpis advokáta,
e)
odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname ...
(3)

Vzor doložky o autorizácii je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky ...

§ 1b
(1)

Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti ...

(2)

Ak advokát napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä ...

(3)

Ak sa ani napriek postupu podľa odseku 2 advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a ...

(4)

Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na ...

§ 1c
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadostí a zápis do zoznamu advokátov podľa tohto zákona ...

DRUHÁ ČASŤ

ADVOKÁT

Predpoklady výkonu advokácie

§ 2
(1)

Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie komora.

(2)

Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi ...

(3)

Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona.

§ 3
(1)

Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, ...

a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
c)
získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa § 62a; ...
d)
absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory,
e)
zložil advokátsku skúšku,
f)
je bezúhonný a spoľahlivý,
g)
nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne ...
h)
nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie ...
i)
nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, ...
j)
splnil povinnosti podľa § 12 ods. 3, § 27 a § 28 ods.1,
k)
zložil sľub podľa odseku 6.
(2)

Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zložení ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(4)

Spoľahlivým na účely tohto zákona nie je ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;7) na tento účel je občan povinný poskytnúť údaje ...

(6)

Sľub sa skladá do rúk predsedu komory v tomto znení: "Sľubujem na svoje svedomie a česť, že budem dodržiavať ...

(7)

O nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov rozhoduje predsedníctvo komory.

§ 4
(1)

Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto

a)
je zapísaný do zoznamu usadených euroadvokátov (§ 39),
b)
zložil sľub podľa § 3 ods. 6,
c)
počas troch rokov poskytoval bez podstatného prerušenia na území Slovenskej republiky právne služby ...
d)
právne služby podľa písmena c) poskytoval v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.
(2)

Podstatné prerušenie poskytovania právnych služieb podľa tohto zákona nie je prerušenie z dôvodov udalostí ...

(3)

Počas podstatného prerušenia poskytovania právnych služieb podľa tohto zákona lehota podľa odseku 1 ...

(4)

Žiadateľ o zápis podľa odseku 1 označí a predloží komore informácie a spisovú dokumentáciu a poskytne ...

(5)

Komora upustí od splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. d), ak žiadateľ o zápis preukáže v pohovore ...

(6)

Usadený euroadvokát [§ 30 písm. c)] zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1 môže pri poskytovaní ...

(7)

Pri zápise euroadvokáta [§ 30 písm. a)] do zoznamu advokátov komora ho vyčiarkne zo zoznamu usadených ...

§ 5
(1)

Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto

a)
je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom ...
b)
splnil podmienku odborného vzdelania a praxe ustanovenej v tomto štáte na získanie oprávnenia vykonávať ...
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa odseku 3 a
d)
zložil sľub podľa § 3 ods. 6.
(2)

Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) nesmú byť v čase ich predloženia staršie ...

(3)

Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta [§ 30 písm. a)] ...

(4)

Komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti a po zaplatení poplatku určeného predpisom ...

(5)

Euroadvokát [§ 30 písm. a)] zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1 môže pri poskytovaní právnych ...

§ 5a
(1)

Komora po prijatí žiadosti podľa § 3 až 5 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie.9a)

(2)

Žiadosť podľa § 3 až 5 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného ...

(3)

Ak sa žiadosť podľa § 3 až 5 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie ...

(4)

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti komora bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako aj na podávanie žiadostí podľa § 39, 48 a 53.

§ 6
(1)

Komora uzná odbornú justičnú skúšku, notársku skúšku alebo prokurátorskú skúšku vykonanú na území Slovenskej ...

(2)

Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho ...

(3)

Komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti vykonať advokátsku skúšku každému, ...

(4)

Komora umožní zloženie sľubu a zápis do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti ...

§ 7
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu advokátov toho,

a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
c)
kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,
d)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
e)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,
f)
kto je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť komory o viac ako šesť mesiacov a príspevok nezaplatil ...
g)
kto bol zapísaný do zoznamu advokátov a nespĺňal podmienky na zápis do zoznamu advokátov,
h)
kto nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie,
i)
proti komu bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ...
(2)

Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov toho, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin; tým nie ...

(3)

O vyčiarknutí zo zoznamu advokátov podľa odseku 1 písm. g) je komora oprávnená rozhodnúť do jedného ...

§ 8
(1)

Komora pozastaví výkon advokácie tomu,

a)
komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný ...
b)
kto nastúpil výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby alebo komu bolo uložené disciplinárne ...
c)
komu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin do právoplatnosti rozsudku, ...
d)
kto podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu advokácie a preukáže, že si ustanovil za seba zástupcu. ...
(2)

Komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu,

a)
proti komu sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony do právoplatného ...
b)
proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci,
c)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ...
d)
komu bola právoplatne uložená povinnosť zaplatiť paušálne trovy disciplinárneho konania a do troch mesiacov ...
(3)

Komora môže na návrh predsedu Revíznej komisie komory pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu bol ...

§ 9
(1)

Počas pozastavenia výkonu advokácie

a)
advokát nie je oprávnený poskytovať právne služby podľa tohto zákona,
b)
zaniká členstvo advokáta v orgánoch komory podľa § 66 ods. 4 písm. b) až e),
c)
advokát nemôže byť volený do orgánov komory podľa § 66 ods. 4 písm. b) až e),
d)
zaniká povinnosť advokáta podľa § 27 ods. 1.
(2)

Pozastavením výkonu advokácie

a)
nezaniká účasť advokáta v združení podľa § 13, vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti ...
b)
nezaniká povinnosť advokáta vykonávať platby podľa § 29 ods. 1,
c)
nie je dotknutá zodpovednosť advokáta za škodu (§ 26) vrátane zodpovednosti za disciplinárne previnenie, ...
§ 10

Komora zapíše advokátovi pozastavenie výkonu advokácie podľa § 8 do zoznamu advokátov. Ak odpadnú dôvody ...

§ 11
(1)

Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí advokáta zo ...

(2)

Ak súd zruší rozhodnutie komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov, zapíše ho komora do zoznamu ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako aj pre usadených euroadvokátov, medzinárodných advokátov, zahraničných ...

(4)

Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 vydáva predsedníctvo komory a musí obsahovať

a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
označenie fyzickej osoby, o ktorej nezapísaní, pozastavení výkonu advokácie alebo vyčiarknutí zo zoznamu ...
c)
výrok,
d)
odôvodnenie,
e)
miesto vydania rozhodnutia,
f)
dátum vydania rozhodnutia,
g)
podpis štatutárneho orgánu komory,
h)
poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.
§ 12
Výkon advokácie
(1)

Advokát môže vykonávať advokáciu

a)
samostatne,
b)
v združení spolu s inými advokátmi,
c)
ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti,
d)
ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo
e)
ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.
(2)

Komora vedie zoznam združení podľa § 13, zoznam verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností ...

(3)

Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo musí byť na území Slovenskej ...

(4)

Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát, advokátka ...

(5)

Prokuristom alebo splnomocneným zástupcom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo ...

(6)

Iná právnická osoba ako verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením ...

§ 13
Združenie
(1)

Advokáti sa môžu združiť na účel spoločného výkonu advokácie. Účastníkmi združenia môžu byť len advokáti; ...

(2)

Advokáti ako účastníci združenia majú spoločné sídlo. Písomnosti určené účastníkom združenia sa doručujú ...

(3)

Advokát, ktorý vykonáva advokáciu v združení, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v inom ...

§ 14
Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť
(1)

Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ...

(2)

Advokáti ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti vykonávajú advokáciu v mene a na účet verejnej ...

(3)

Štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti je každý zo spoločníkov, ktorí sú oprávnení konať ...

(4)

Dedič sa môže prihlásiť o svoju účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti za podmienok ustanovených osobitným ...

(5)

Na dediča poručiteľa, ktorý bol komplementárom komanditnej spoločnosti, sa primerane použije ustanovenie ...

(6)

Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej ...

(7)

Advokát, ktorý vykonáva advokáciu vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo v komanditnej spoločnosti, ...

(8)

Na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia § 18 až 29.

(9)

Verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť môže okrem poskytovania právnych služieb za ...

§ 15
Spoločnosť s ručením obmedzeným
(1)

Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania ...

(2)

Advokáti ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú advokáciu v mene a na účet spoločnosti. ...

(3)

Konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je každý zo spoločníkov. Konatelia spoločnosti sú oprávnení ...

(4)

Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným zaniká ...

(5)

Dedičom obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len advokát. Ak dedič nie je advokátom, ...

(6)

Advokát, ktorý vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, nemôže súčasne vykonávať ...

(7)

Advokáti sú povinní bezodkladne písomne oznámiť komore adresu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným. ...

(8)

Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa primerane použijú ustanovenia § 18 až 29.

Zastúpenie advokáta

§ 16
(1)

Advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom.

(2)

Pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný zamestnanec advokáta. ...

(3)

Zastupovanie podľa odsekov 1 a 2 nie je možné proti vôli klienta.

§ 17
(1)

Ak bráni advokátovi, ktorý vykonáva advokáciu samostatne, vo vykonávaní advokácie akákoľvek prekážka ...

(2)

Ak sa zástupca určený komorou podľa odseku 1 nedohodne s klientom na podmienkach poskytovania právnych ...

(3)

Obsahom prechodu práv a povinností podľa odseku 2 nie je povinnosť zástupcu nahradiť škodu podľa § 26 ...

(4)

Ak bol advokát, ktorý vykonával advokáciu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu advokátov alebo ak mu bol ...

Práva a povinnosti advokáta

§ 18
(1)

Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho ...

(2)

Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že ...

(3)

Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho ...

(4)

Advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta, ktorý je spotrebiteľom ...

(5)

Odmena advokátovi nepatrí za tie úkony, pri ktorých nepostupoval s odbornou starostlivosťou.

(6)

Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu ...

(7)

Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, ...

(8)

Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť ...

(9)

Komora uznesením môže upraviť ďalšie práva a povinnosti komory, advokátov a dotknutých osôb prijatím ...

§ 19
(1)

Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky.

(2)

Advokát je oprávnený poskytovať právne služby aj mimo územia Slovenskej republiky v medziach ustanovených ...

(3)

Ak je komore známe, že advokát poskytuje právne služby v cudzine na základe registrácie v príslušnej ...

a)
o začatí a dôvodoch začatia disciplinárneho konania proti advokátovi,
b)
o pozastavení alebo zániku, ako aj o dôvodoch pozastavenia alebo zániku oprávnenia poskytovať právne ...
c)
o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb advokátom.
§ 20
(1)

Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta.

(2)

Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na ...

§ 21
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak
a)

v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore ...

b)

sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby ...

c)

protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,

d)

informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych ...

e)

vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva ...

§ 22
(1)

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ...

(2)

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom ...

(3)

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne ...

(4)

Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa odsekov 1 až 3 sa zmluva zrušuje okamihom, ...

(5)

Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych ...

§ 23
(1)

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti ...

(2)

Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho ...

(3)

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia ...

(4)

Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov ...

(5)

Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania ...

(6)

Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní podľa tohto zákona. ...

(7)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí ...

(8)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na

a)
zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti ...
b)
iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,
c)
členov orgánov komory a jej zamestnancov (§ 66 ods. 4).
(9)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť ...

(10)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu14) nie je týmto zákonom dotknutá.

Odmena advokáta

§ 24
(1)

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.

(2)

Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. ...

(3)

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi ...

(4)

Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery ...

(5)

Advokát nemôže požadovať ani prijať od klienta odmenu za právne služby, ktorú mu uhradí štát podľa § ...

(6)

Advokát nemôže požadovať ani prijať odmenu od klienta za právne služby v konaní pred súdom, ak podľa ...

§ 25

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odmenu advokátovi ustanovenému alebo určenému z úradnej moci uhradí ...

§ 26
Zodpovednosť advokáta za škodu
(1)

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; zodpovednosť ...

(2)

Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych ...

(3)

Každý advokát samostatne zodpovedá voči klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode ...

Povinnosti advokáta voči komore

§ 27
(1)

Advokát je povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu komory do 30 dní preukázať ...

(2)

Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie ...

(3)

Ak advokát súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej ...

§ 28
(1)

Advokát je pri zápise do zoznamu advokátov povinný oznámiť komore spôsob, akým bude vykonávať advokáciu, ...

(2)

Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla a každú zmenu sídla, spôsobu ...

(3)

Advokát je povinný bezodkladne oznámiť komore všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie ...

(4)

Advokát je povinný na požiadanie komory bezodkladne vyjadriť sa o obsahu sťažnosti alebo iného obdobného ...

§ 29
(1)

Advokát je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť komory rovnajúci sa jednej tretine priemernej ...

(2)

Povinnosti podľa odseku 1, ktoré mu vznikli počas výkonu advokácie, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu ...

(3)

Skôr, ako advokát začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie vo veci súvisiacej ...

(4)

Advokát je povinný viesť primeranú dokumentáciu o poskytovaní právnych služieb. Podrobnosti určí predpis ...

Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama

§ 29a
(1)

Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje ...

(2)

Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie nesmie získavať klientov prostredníctvom ...

§ 29b
(1)

Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže verejnosť informovať o ...

(2)

Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže pri informovaní verejnosti ...

(3)

Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu14c) reklama advokáta, združenia alebo obchodnej spoločnosti ...

a)
v rozpore s predpismi komory,
b)
nevecná, nepravdivá či zavádzajúca,
c)
spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho stavu.
§ 29c
(1)

Ak advokát v súvislosti s poskytovaním právnych služieb vystupuje na verejnosti alebo poskytuje vyjadrenia ...

(2)

Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže v obchodnej komunikácii ...

TRETIA ČASŤ

EUROADVOKÁT, ZAHRANIČNÝ ADVOKÁT A MEDZINÁRODNÝ ADVOKÁT

§ 30
Všeobecné ustanovenia

Na účely tohto zákona

a)

euroadvokát je občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom ...

b)

hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky dočasne ...

c)

usadený euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne ...

d)

zahraničný advokát je občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je ...

e)

medzinárodný advokát je občan členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, ktorý je oprávnený v štáte ...

f)

príslušná komora je samosprávna stavovská organizácia alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je oprávnený ...

g)

štát registrácie je členský štát Európskej únie alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom ...

h)

profesijné označenie je profesijné označenie uvedené v prílohe č. 1; ak ide o zahraničného advokáta ...

i)

zahraničné združenie je zahraničná právnická osoba,8)

1.

ktorej spoločníkmi sú len advokáti, euroadvokáti,

2.

ktorá je oprávnená poskytovať právne služby bez obmedzenia v štáte registrácie a ktorá nemá oprávnenie ...

3.

ktorej jeden spoločník alebo viac spoločníkov ručí za jej záväzky celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne ...

Hosťujúci euroadvokát

§ 31
(1)

Hosťujúci euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok ...

(2)

Z výkonu advokácie hosťujúceho euroadvokáta je vylúčené spisovanie listín o prevodoch nehnuteľností.

(3)

Hosťujúci euroadvokát je pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory sa pri poskytovaní právnych služieb ...

§ 32

Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom, v ktorom musí byť účastník ...

§ 33

Písomnosti určené hosťujúcemu euroadvokátovi sa doručujú spolupracujúcemu advokátovi v jeho sídle.

§ 34

Hosťujúci euroadvokát nemá právo hlasovať na konferencii advokátov ani právo byť volený do orgánov komory ...

§ 35
(1)

Hosťujúci euroadvokát je povinný na požiadanie komory, súdu alebo iného orgánu verejnej moci preukázať ...

(2)

Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase predloženia staršie ako tri mesiace ...

§ 36

Hosťujúci euroadvokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie vyjadrené ...

§ 37

Hosťujúci euroadvokát nemôže byť účastníkom združenia podľa § 13, spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti ...

Usadený euroadvokát

§ 38
(1)

Usadený euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok ...

(2)

Usadený euroadvokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, osobitných predpisov ...

§ 39
(1)

Komora zapíše do zoznamu usadených euroadvokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti ...

a)
je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom ...
b)
je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne v štáte registrácie pod niektorým z profesijných označení ...
c)
je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych ...
(2)

Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace ...

(3)

V žiadosti o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľ označí štát registrácie a uvedie, či ...

(4)

O zápise do zoznamu euroadvokátov vydá komora usadenému euroadvokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje ...

(5)

Komora nezapíše do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľa, ktorý vykonáva advokáciu prostredníctvom ...

(6)

Na vyčiarknutie usadeného euroadvokáta zo zoznamu usadených euroadvokátov a na pozastavenie výkonu advokácie ...

§ 40
(1)

Komora bezodkladne informuje príslušnú komoru usadeného euroadvokáta o

a)
zápise do zoznamu usadených euroadvokátov,
b)
pozastavení alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky, ako aj o ...
c)
iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb euroadvokátom.
(2)

Komora pred začatím disciplinárneho konania proti euroadvokátovi informuje príslušnú komoru o začatí ...

§ 41

Ak u usadeného euroadvokáta dôjde k pozastaveniu alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby v ...

§ 42

Usadený euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb používa profesijné označenie štátu registrácie ...

§ 43

Usadený euroadvokát nemá právo byť volený do orgánov komory (§ 66 ods. 4); tým nie je dotknuté jeho ...

§ 44

Usadený euroadvokát môže byť členom združenia podľa § 13, spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti ...

§ 45
(1)

Organizačná zložka zahraničného združenia zapísaná v zozname organizačných zložiek zahraničných združení ...

(2)

Zahraničné združenie, ktorého spoločníci neručia za záväzky zahraničného združenia celým svojím majetkom ...

(3)

Ak je spoločníkovi alebo štatutárnemu orgánu zahraničného združenia pozastavené oprávnenie poskytovať ...

(4)

Komora vedie zoznam organizačných zložiek zahraničných združení; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného ...

Zahraničný advokát

§ 46
(1)

Pred vykonaním prvého zápisu zahraničného advokáta do zoznamu zahraničných advokátov zisťuje komora, ...

(2)

Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej ...

(3)

Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej ...

§ 47
(1)

Zahraničný advokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok ...

(2)

Zahraničný advokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, osobitných predpisov ...

§ 48
(1)

Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti ...

a)
je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
b)
je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne a bez obmedzenia v štáte registrácie,
c)
je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych ...
d)
spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), f) až i).
(2)

Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace ...

(3)

V žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných advokátov zahraničný advokát uvedie, či v štáte registrácie ...

(4)

O zápise do zoznamu zahraničných advokátov vydá komora zahraničnému advokátovi osobitný preukaz, ktorým ...

(5)

Komora nezapíše do zoznamu zahraničných advokátov zahraničného advokáta, ktorý vykonáva advokáciu prostredníctvom ...

(6)

Na vyčiarknutie zahraničného advokáta zo zoznamu zahraničných advokátov a pozastavenie výkonu advokácie ...

§ 49

Na zahraničného advokáta sa primerane použijú ustanovenia § 40 až 44.

Medzinárodný advokát

§ 50
(1)

Pred vykonaním prvého zápisu medzinárodného advokáta do zoznamu medzinárodných advokátov zisťuje komora, ...

(2)

Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej ...

(3)

Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej ...

§ 51
(1)

Medzinárodný advokát je oprávnený poskytovať právne služby v právnom poriadku štátu registrácie a v ...

(2)

Na účely tohto zákona a osobitných predpisov a súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa medzinárodný ...

(3)

Medzinárodný advokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, osobitných predpisov ...

§ 52

Z výkonu advokácie medzinárodného advokáta je vylúčené zastupovanie účastníka konania v konaní pred ...

§ 53
(1)

Žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov komora zapíše do zoznamu medzinárodných advokátov ...

(2)

Žiadateľ o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov musí spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), ...

a)
je oprávnený poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a tieto služby poskytoval v štáte ...
b)
je bezúhonný v štáte registrácie a nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie príslušnou komorou ...
c)
uzavrel poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie s poisťovňou, ktorá ...
(3)

Poistenie podľa odseku 2 písm. c) musí trvať počas celého výkonu advokácie. Komora môže požiadať medzinárodného ...

(4)

V žiadosti o zapísanie do zoznamu medzinárodných advokátov uvedie, či v štáte registrácie poskytuje ...

(5)

Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 2 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace ...

(6)

Komora nezapíše žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov, ak v štáte registrácie poskytuje ...

(7)

O zápise do zoznamu medzinárodných advokátov vydá komora medzinárodnému advokátovi osobitný preukaz. ...

(8)

Na vyčiarknutie medzinárodného advokáta zo zoznamu medzinárodných advokátov a pozastavenie výkonu advokácie ...

§ 54

Na medzinárodného advokáta sa primerane použijú ustanovenia § 40 až 44.

§ 55

Medzinárodný advokát nemôže zamestnávať advokátskeho koncipienta.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DISCIPLINÁRNE OPATRENIE A DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 56
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia
(1)

Disciplinárnym previnením advokáta, euroadvokáta, zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta alebo ...

(2)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

a)
písomné napomenutie,
b)
verejné napomenutie,
c)
peňažnú pokutu až do výšky stonásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom,16)
d)
pozastavenie výkonu advokácie uložené od šiestich mesiacov do troch rokov,
e)
vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu ...
(3)

Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 písm. a) a b) nemožno uložiť spolu s disciplinárnym opatrením ...

(4)

Disciplinárny senát pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej ...

(5)

Výnos pokuty podľa odseku 2 písm. c) je príjmom komory.

(6)

Disciplinárny senát môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, ...

Disciplinárne konanie

§ 57
(1)

Disciplinárne konanie vykonáva trojčlenný disciplinárny senát vymenovaný predsedom disciplinárnej komisie ...

(2)

Postup orgánov komory pred začatím disciplinárneho konania a postup disciplinárnej komisie komory po ...

(3)

Advokát, advokátsky koncipient, euroadvokát, zahraničný advokát a medzinárodný advokát je disciplinárne ...

(4)

Disciplinárne obvinený znáša trovy, ktoré mu vznikli ako účastníkovi disciplinárneho konania. Komora ...

(5)

Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, uloží ...

(6)

Rozhodnutie o uložení verejného napomenutia vykoná predseda príslušného disciplinárneho senátu uverejnením ...

(7)

Ak tento zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom ...

§ 58
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie (§ 73) alebo ministra spravodlivosti ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do deviatich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ ...

(3)

Disciplinárne obvinený má právo brániť sa a vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, z ktorých je obvinený, ...

(4)

Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ...

(5)

Disciplinárne obvinenému možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý možno uložiť podľa ...

(6)

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o ...

§ 59
(1)

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ podať do 15 dní ...

(2)

O odvolaní rozhoduje trojčlenný odvolací disciplinárny senát, ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení ...

§ 60
Disciplinárny senát komory zahladí disciplinárne opatrenie na žiadosť disciplinárne odsúdeného, ktorý ...
a)

po uplynutí jedného roka, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. a) a b),

b)

po uplynutí troch rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. c) a d),

c)

po uplynutí troch rokov odo dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty, na ktorú bol na základe uloženého ...

d)

po uplynutí piatich rokov odo dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty, na ktorú bol na základe uloženého ...

e)

po uplynutí skúšobnej doby, počas ktorej mu bol podmienečne odložený výkon disciplinárneho opatrenia, ...

PIATA ČASŤ

ADVOKÁTSKI KONCIPIENTI, ODBORNÍ A INÍ ZAMESTNANCI ADVOKÁTA

Advokátski koncipienti

§ 61

Advokátsky koncipient je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou.

§ 62
(1)

Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, ...

a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
c)
je bezúhonný a spoľahlivý,
d)
je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so ...
(2)

Ak advokát vykonával advokáciu rôznymi spôsobmi podľa § 12 ods. 1, je na účely posúdenia zápisu podľa ...

(3)

Deň, ku ktorému komora zapíše advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov, nemôže ...

(4)

Advokát vykonávajúci advokáciu samostatne alebo v združení môže zamestnávať najviac troch advokátskych ...

§ 62a
Minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta
(1)

Priebeh praxe advokátskeho koncipienta sa vyznačuje vo výkaze praxe, ktorý advokátskemu koncipientovi ...

(2)

Advokát vedie výkaz praxe advokátskeho koncipienta, v ktorom vykonáva záznamy o úkonoch, ktorými advokátskeho ...

(3)

Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta v súlade so ...

(4)

Advokátsky koncipient je povinný počas celého obdobia praxe zúčastniť sa na pojednávaniach podľa Trestného ...

(5)

Výkaz praxe advokátskeho koncipienta je advokátsky koncipient povinný kedykoľvek na výzvu komory advokátskej ...

(6)

Za preukázanie priebehu praxe zodpovedá v prípade straty výkazu praxe advokátsky koncipient.

§ 63
(1)

Ak sa pracovný pomer advokátskeho koncipienta uzatvorený s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, ...

(2)

Ustanovenia § 7, 8, 10 a 28 platia primerane aj pre advokátskeho koncipienta.

§ 64
(1)

Pracovný pomer advokátskeho koncipienta sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi.

(2)

Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, ...

(3)

Advokátsky koncipient je pri výkone právnej praxe povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, predpismi ...

(4)

Komora môže prispieť advokátovi, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti ...

(5)

Advokát, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ...

§ 65
Odborní a iní zamestnanci advokáta
(1)

Advokát má právo zamestnávať odborných a iných zamestnancov. Ich pracovné pomery sa spravujú pracovnoprávnymi ...

(2)

Advokát je oprávnený odborných a iných zamestnancov poveriť vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ...

ŠIESTA ČASŤ

ORGANIZÁCIA ADVOKÁTOV

Komora a jej orgány

§ 66
(1)

Zriaďuje sa Slovenská advokátska komora.

(2)

Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname ...

(3)

Komora je právnická osoba; jej sídlom je Bratislava.

(4)

Orgány komory sú

a)
konferencia advokátov,
b)
predsedníctvo komory, ktoré má 9 členov a 3 náhradníkov,
c)
revízna komisia, ktorá má 9 členov a 3 náhradníkov,
d)
disciplinárna komisia, ktorá má 31 členov a 10 náhradníkov,
e)
odvolacia disciplinárna komisia, ktorá má desať členov a troch náhradníkov.
(5)

Komora v súlade s týmto zákonom vydáva predpisy komory.

(6)

Komora môže zriaďovať aj poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov komory ...

(7)

Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.

(8)

Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.12b) ...

(9)

Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, ...

§ 67
(1)

Konferencia advokátov je najvyšší orgán komory. Konferencia advokátov volí ostatné orgány komory.

(2)

Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné; to neplatí, ak sú nové orgány komory zvolené pred uplynutím ...

(3)

Ak počas volebného obdobia orgánov komory nie sú zvolené nové orgány komory, predlžuje sa volebné obdobie ...

(4)

Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa advokátom vypláca náhrada za stratu času a náhrada ...

Konferencia advokátov

§ 68
(1)

Konferenciu advokátov zvoláva predsedníctvo komory najmenej raz za štyri roky. Ak o to písomne požiada ...

(2)

Konferencia je uznášaniaschopná s počtom prítomných advokátov. Zastúpenie advokáta na konferencii nie ...

§ 69
(1)

Konferencia advokátov rozhoduje o všetkých základných otázkach advokátov, najmä

a)
volí a odvoláva členov predsedníctva komory a členov ostatných orgánov komory,
b)
schvaľuje predpisy komory, ktorými sú najmä advokátsky poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, ...
c)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva komory,
d)
zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy a schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia,
e)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory.
(2)

Konferencia advokátov rozhoduje aj o ďalších veciach určených predpismi komory a môže si vyhradiť rozhodovanie ...

Predsedníctvo komory

§ 70

Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

§ 71
(1)

Predsedníctvo komory rozhoduje o

a)
určení zástupcu advokáta podľa § 17 ods. 1,
b)
všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory.
(2)

Predsedníctvo komory ďalej

a)
zvoláva konferenciu advokátov,
b)
vedie zoznam advokátov, zoznam euroadvokátov, zoznam zahraničných advokátov, zoznam medzinárodných advokátov, ...
c)
hospodári so sociálnym fondom komory,
d)
schvaľuje skúšobný poriadok na advokátske skúšky a skúšky spôsobilosti, vymenúva členov skúšobných komisií ...
e)
spravuje majetok komory,
f)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy advokátov vo všetkých oblastiach,
g)
pravidelne informuje advokátov o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú ...
h)
spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinností podľa tohto zákona,
i)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, ak nepatrí iným orgánom komory,
j)
vydáva vestník komory,
k)
vydáva záväzné potvrdenie o forme výkonu advokácie podľa § 12 tohto zákona a o skutočnosti, či advokát ...
(3)

Predsedníctvo komory volí a odvoláva zo svojich členov predsedu komory a podpredsedov komory. Predseda ...

(4)

Predsedníctvo komory sa schádza spravidla raz za mesiac; schôdze predsedníctva komory zvoláva predseda ...

§ 72
Kancelária komory

Úlohy spojené s organizačným, technickým a administratívnym zabezpečením činnosti komory plní kancelária ...

§ 73
Revízna komisia
(1)

Revízna komisia

a)
kontroluje plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva komory; na tento účel má prístup ...
b)
dohliada na riadny výkon advokácie,
c)
volí zo svojich členov predsedu revíznej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
(2)

Ak má revízna komisia pochybnosti o súlade rozhodnutia alebo iného opatrenia predsedníctva komory so ...

§ 74
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia

a)
rozhoduje v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach advokátov, euroadvokátov, advokátskych ...
b)
volí zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
(2)

Predseda disciplinárnej komisie vymenúva z členov disciplinárnej komisie predsedov disciplinárnych senátov ...

§ 74a
Odvolacia disciplinárna komisia
(1)

Odvolacia disciplinárna komisia

a)
rozhoduje v trojčlenných odvolacích disciplinárnych senátoch o odvolaniach v disciplinárnych konaniach, ...
b)
volí zo svojich členov predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
(2)

Predseda odvolacej disciplinárnej komisie vymenúva z členov odvolacej disciplinárnej komisie predsedov ...

§ 75
(1)

Predpisy komory, uznesenia konferencie advokátov a uznesenia predsedníctva komory prijaté v súlade s ...

(2)

Podrobnosti o organizácii a činnosti komory, o organizácii a činnosti orgánov komory a kancelárie komory ...

(3)

Na konanie podľa tohto zákona sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu,20) ak nie je ustanovené ...

(4)

Vykonateľné rozhodnutie orgánu komory vydané podľa tohto zákona je podkladom pre vykonanie exekúcie.20a) ...

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 76
(1)

Komora zriadená podľa tohto zákona je právnym nástupcom Slovenskej advokátskej komory21) a Komory komerčných ...

(2)

Majetok Slovenskej advokátskej komory21) a majetok Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky22) ...

(3)

Práva a povinnosti doterajšej Slovenskej advokátskej komory21) a Komory komerčných právnikov Slovenskej ...

§ 77
(1)

Advokát zapísaný do zoznamu advokátov vedeného podľa doterajších predpisov a komerčný právnik zapísaný ...

(2)

Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného podľa doterajších predpisov ...

(3)

Advokátska skúška zložená podľa doterajších predpisov a odborná skúška komerčného právnika zložená podľa ...

(4)

Prax advokátskeho koncipienta vykonávaná podľa doterajších predpisov a prax právneho čakateľa komerčného ...

(5)

Advokát, ktorý bol ako komerčný právnik zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1, nemusí vykonávať ...

§ 78
(1)

Advokátska skúška zložená do 31. decembra 1992 podľa zákona Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii ...

(2)

Za právnické vzdelanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 62 písm. b) sa považuje tiež vysokoškolské právnické ...

§ 79
(1)

Disciplinárne previnenie advokáta podľa doterajších predpisov a disciplinárne previnenie komerčného ...

(2)

Disciplinárne opatrenie uložené advokátovi podľa doterajších predpisov a disciplinárne opatrenie uložené ...

(3)

Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa tohto zákona, ak došlo k činu, ktorý by mohol byť považovaný ...

(4)

Disciplinárne konanie, ktoré bolo začaté podľa doterajších predpisov, sa dokončí podľa doterajších predpisov; ...

§ 80

Právo dovolávať sa ochrany na súde toho, kto nebol podľa doterajších predpisov zapísaný do zoznamu advokátov ...

§ 81

Lehoty, ktoré začali plynúť podľa doterajších predpisov, sa započítavajú do lehôt podľa § 3, § 6 ods. ...

§ 82
(1)

Komora zabezpečí zvolanie konferencie advokátov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia ...

(2)

Do zvolenia predsedníctva komory v lehote podľa odseku 1 vykonáva jeho právomoci predsedníctvo komory ...

(3)

Do zvolenia disciplinárnej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci disciplinárna komisia ...

(4)

Do zvolenia revíznej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci revízna komisia zložená ...

(5)

Na konanie orgánov uvedených v odsekoch 2 až 4 sa do ich zvolenia konferenciou advokátov primerane použijú ...

§ 82a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Na zmluvy o prevode nehnuteľností spísané advokátom do 31. augusta 2009 sa vzťahujú ustanovenia zákona ...

§ 82b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Advokáta vykonávajúceho advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) až e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, ...

(2)

Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2012 vykoná prax ...

(3)

Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené komore do ...

(4)

Školiteľ advokátskych koncipientov podľa § 62 ods. 3, ktorý je do 31. decembra 2012 školiteľom viac ...

(5)

Funkčné obdobie orgánov komory zvolených podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 sa spravuje podľa ...

(6)

Do zvolenia odvolacej disciplinárnej komisie a vymenovania predsedov odvolacích disciplinárnych senátov ...

(7)

Predsedníctvo komory upraví uznesením spôsob voľby odvolacej disciplinárnej komisie, ktorá sa bude konať ...

§ 82c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2018 vykoná prax ...

(2)

Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené komore do ...

(3)

Prax podľa § 6 ods. 2 prvej vety započíta komora aj do praxe advokátskeho koncipienta zapísaného do ...

§ 83

Podrobnosti o výške odmeny advokátov a spôsobe jej určenia, o podmienkach na poskytnutie právnych služieb ...

§ 84

Advokát, advokátsky koncipient, komerčný právnik alebo právny čakateľ komerčného právnika, ktorý bude ...

§ 86

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 87
(1)

Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže predseda senátu alebo sudca ustanoviť za obhajcov podľa ...

(2)

Komora vedie zoznamy advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci23) určiť na poskytovanie právnej ...

(3)

Zoznamy podľa odseku 2 zasiela komora pravidelne ministerstvu a Centru právnej pomoci.

§ 88

Zrušuje sa

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z.,

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady ...

3.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 591/2002 Z. z. o odmenách komerčných právnikov ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) bode 3 sa vypúšťajú slová „komerčných právnikov,5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

2.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zk), ktoré znie:

„zk)
poskytovanie právnych služieb za odmenu.“.

3.

Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004 Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení čl. I § 31 až 37 a § 84, ktoré nadobúdajú ...

Ustanovenie § 85 uvedené v čl. I stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej ...

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 586/2003 Z. z.

  PROFESIJNÉ OZNAČENIE, KTORÉ OPRÁVŇUJE OSOBU POSKYTOVAŤ PRÁVNE SLUŽBY, JE:

  v Belgickom kráľovstve Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt ...

  v Dánskom kráľovstve Advokat ...

  v Nemeckej spolkovej republike Rechtsanwalt ...

  v Helénskej republike (Grécko) Dikhgóroz ...

  v Španielskom kráľovstve Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu ...

  vo Francúzskej republike Avocat ...

  v Írskej republike Barrister/Solicitor ...

  v Talianskej republike Avvocato ...

  v Luxemburskom veľkovojvodstve Avocat ...

  v Holandskom kráľovstve Advocaat ...

  v Rakúskej republike Rechtsanwalt ...

  v Portugalskej republike Advogado ...

  vo Fínskej republike Asianajaja/Advokat ...

  vo Švédskom kráľovstve Advokat ...

  v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska Advocate/Barrister/Solicitor ...

  v Islandskej republike Lögmaur ...

  v Lichtenštajnskom kniežactve Rechtsanwalt ...

  v Nórskom kráľovstve Advokat ...

  v Českej republike Advokát ...

  v Estónskej republike Vandeadvokaat ...

  v Cyperskej republike Δικηγόρος ...

  v Lotyšskej republike Zvérináts advokáts ...

  v Litovskej republike Advokatas ...

  v Maďarskej republike Ügyvéd ...

  v Poľskej republike Adwokat/Radca prawny ...

  v Slovinskej republike Odvetnik/Odvetnica ...

  na Malte Avukat/Prokuratur Legali ...

  v Bulharskej republike Адвокат ...

  v Rumunskej republike Avocat ...

  v Chorvátskej republike Odvjetnik/Odvjetnica ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 586/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady č. 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  4.

  Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  5.

  Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 586/2003 Z. z.

  VZOR DOLOŽKY O AUTORIZÁCII

  DOLOŽKA O AUTORIZÁCII a) Vyhlásenie advokáta, že zmluvu autorizoval podľa § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 3)  Napríklad § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 3a)  § 3 až 8, § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 6)  Trestný zákon.
 • 7)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7a)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8)  § 21 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 9a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 9b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 10)  § 27 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  Obchodný zákonník.
 • 12a)  Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 12c)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 12d)  Čl. 14 ods. 5 písm. d), čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 12e)  Čl. 23, čl. 40 a čl. 90 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 13)  Napríklad § 30 a 31 Občianskeho súdneho poriadku, § 38 až 40a Trestného poriadku.
 • 13a)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14a)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 14b)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14c)  § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. v znení zákona č. 648/2007 Z. z.
 • 15)  Napríklad § 25 Občianskeho súdneho poriadku, § 35 Trestného poriadku.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  Trestný poriadok.
 • 19)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 20)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  § 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 21)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1992 Z. z.
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore