Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 31.12.2008 do 31.12.2008

Platnosť od: 20.12.2008
Účinnosť od: 31.12.2008
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bankovníctvo a peňažníctvo, Colné právo, Účtovníctvo, Obchod a podnikanie, Štátne orgány, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUDDS10EUPPČL0

Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 31.12.2008 do 31.12.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 583/2008 s účinnosťou od 31.12.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej ...

V čl. XVI sa vypúšťa bod 5.

Doterajšie body 6 až 38 sa označujú ako body 5 až 37.

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2008 s výnimkou čl. I, II, III a V, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality (Mimoriadne ...
  • 2)  Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona Národnej ...
  • 3)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 4)  § 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
  • 5)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore