Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.08.2005


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 31.08.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Konkurz a reštrukturalizácia, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST65 JUD33715 DS68 EU PP26 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.08.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 581/2004 s účinnosťou od 01.01.2005 na základe 719/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)

b)

činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie,

c)

zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie a hospodárenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ...

d)

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorým je

1.

dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením (ďalej len „dohľad nad ...

2.

dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

e)

transformáciu zdravotných poisťovní, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov (ďalej len „doterajšia ...

DRUHÁ ČASŤ

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

§ 2
Postavenie zdravotnej poisťovne a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
(1)

Zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť2) so sídlom na území Slovenskej republiky založená ...

(2)

Na zdravotné poisťovne sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Obchodné meno4) zdravotnej poisťovne musí obsahovať označenie „zdravotná poisťovňa, a. s.“. ...

(4)

Iná osoba ako zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať verejné zdravotné poistenie.

(5)

Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať inú činnosť ako činnosť podľa § 6.

§ 3
Organizácia a riadenie zdravotnej poisťovne
(1)

Organizačná štruktúra a systém riadenia zdravotnej poisťovne musí zabezpečovať riadne a bezpečné ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná v stanovách

a)

upraviť vzťahy medzi predstavenstvom zdravotnej poisťovne, dozornou radou zdravotnej poisťovne a ...

b)

rozdeliť a upraviť pôsobnosť a zodpovednosť zdravotnej poisťovne na účely ochrany pred legalizáciou ...

(3)

Ak člena predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo člena dozornej rady zdravotnej poisťovne odvolá ...

(4)

Dozorná rada zdravotnej poisťovne je oprávnená kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly ...

(5)

Vnútornou kontrolou zdravotnej poisťovne sa rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne ...

(6)

Útvar vnútornej kontroly

a)

vypracúva správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok [§ 15 ods. ...

b)

vypracúva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých ...

c)

vypracúva plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok [§ 15 ods. 3 písm. c) tretí ...

d)

vypracúva protokol o správnosti údajov o výpočte minimálnej miery platobnej schopnosti zdravotnej ...

e)

plní ďalšie úlohy v oblasti vnútornej kontroly určené v stanovách zdravotnej poisťovne.

(7)

Ak útvar vnútornej kontroly zistí nedostatky v hospodárení zdravotnej poisťovne, ktoré súvisia ...

§ 4
Konflikt záujmov

Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne alebo prokuristom ...

a)

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,

b)

člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), štátny tajomník ministerstva, vedúci ...

c)

člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu,

d)

člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec,

e)

člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne a ...

f)

zamestnanec útvaru vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne (§ 3 ods. 6),

g)

člen orgánu alebo zamestnanec centrálneho depozitára,6) člen orgánu alebo zamestnanec burzy cenných ...

h)

člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec poskytovateľa zdravotnej ...

§ 5
Zodpovednosť za škodu

Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne sú pri ...

§ 6
Činnosť zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa

a)

prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného ...

b)

prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“), prerozdeľuje poistné ...

c)

uplatňuje na úrade nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním ...

d)

poskytuje iným zdravotným poisťovniam a poistencom informácie podľa osobitného predpisu,14)

e)

vykonáva poradenskú činnosť pre poistencov a platiteľov poistného,

f)

uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7),

g)

uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti8) úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ...

h)

zaraďuje poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ...

i)

vykonáva kontrolnú činnosť (§ 9),

j)

vykonáva analýzu predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka,

k)

vymáha pohľadávky na poistnom a pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe ...

l)

poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) štatistické ...

m)

poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.16) ...

(2)

Ak zdravotná poisťovňa nie je schopná uhrádzať zdravotnú starostlivosť v čase jej splatnosti, ...

(3)

Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu podľa odseku 2 poistenca, ktorého zdravotný stav ...

(4)

V prípade zmeny zdravotného stavu poistenca, ktorá vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ...

(5)

Zdravotná poisťovňa môže vytvoriť ku dňu účtovnej závierky

a)

technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu účtovnej závierky ...

b)

technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu účtovnej ...

(6)

Ak je v zozname podľa odseku 2 zaradený najmenej jeden poistenec, zdravotná poisťovňa je povinná ...

(7)

Technické rezervy podľa odsekov 5 a 6 sa vytvárajú vo výške dostatočnej na úhradu za zdravotnú ...

(8)

Ak je v zozname podľa odseku 2 zaradený najmenej jeden poistenec a zdravotná poisťovňa dosiahla ...

(9)

Ustanovenie odseku 8 neplatí, ak je poistenec zaradený do zoznamu z dôvodu čakania na vhodný orgán, ...

(10)

Zdravotná poisťovňa pri zaradení poistenca na dispenzarizáciu [odsek 1 písm. h)] súčasne rozhodne ...

(11)

Zdravotná poisťovňa môže

a)

uzatvárať zmluvy o individuálnom zdravotnom poistení za podmienok ustanovených osobitným predpisom,18) ...

b)

na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ...

1.

u výrobcu liekov lieky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo ...

2.

u výrobcu zdravotníckych pomôcok zdravotnícke pomôcky ustanovené všeobecne záväzným právnym ...

(12)

Zdravotná poisťovňa môže vykonávať nemocenské poistenie za podmienok, ktoré ustanoví osobitný ...

(13)

Zdravotná poisťovňa nesmie pri propagácii svojej činnosti poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce ...

§ 7
Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým ...

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)

stanoviť a uverejňovať na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej internetovej ...

1.

personálne a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

2.

indikátory kvality (ďalej len „indikátory“), ktoré slúžia na monitoring vybratých oblastí ...

b)

vytvoriť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií ...

c)

pri uzatváraní zmlúv podľa odseku 1 zohľadniť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ...

(5)

Indikátory sa vypracúvajú na hodnotenie týchto oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti:

a)

dostupnosti zdravotnej starostlivosti,

b)

efektívnosti využitia zdrojov,

c)

účinnosti a primeranosti zdravotnej starostlivosti,

d)

vnímania poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, ...

e)

výsledkov zdravotnej starostlivosti.

(6)

Indikátory vypracúva každoročne k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvo zdravotníctva ...

a)

odbornými spoločnosťami,

b)

zdravotnými poisťovňami,

c)

úradom.

(7)

Indikátory vydáva vláda nariadením; nariadenie vlády ustanoví

a)

označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom hodnotený,

b)

označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indikátor slúži,

c)

názov indikátora,

d)

popis indikátora,

e)

úroveň indikátora a prípustnú odchýlku,

f)

určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor hodnotený,

g)

označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor spracovaný.

(8)

Ministerstvo zdravotníctva metodickým pokynom usmerní

a)

formát údajov, ktoré je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni ...

b)

metodiku spôsobu získania výslednej hodnoty indikátora (obsah čitateľa, obsah menovateľa, spôsob ...

c)

formu prezentácie indikátora,

d)

spôsob interpretácie indikátora.

(9)

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí obsahovať

a)

kritériá podľa odseku 4 písm. a),

b)

rozsah zdravotnej starostlivosti,

c)

výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena ustanovená ...

d)

splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa dohodla inak, ako je ustanovené ...

(10)

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na ...

(11)

Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať zmluvu, ak

a)

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušil podmienky zmluvy,

b)

sa k 31. decembru kalendárneho roka zmenilo poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu ...

c)

má možnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s požiadavkami podľa odseku 4 s iným ...

d)

odchýlka indikátorov poskytovateľa potvrdená kontrolou kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ...

(12)

Zdravotná poisťovňa je povinná dvakrát ročne, vždy k 30. júnu a k 31. decembru, uverejniť na ...

(13)

Ak zdravotná poisťovňa dohodne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti výšku úhrady za zdravotnú ...

(14)

Ak je rozdiel medzi výškou úhrady za zdravotnú starostlivosť dohodnutou podľa odseku 13 a nižšou ...

(15)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený vypovedať zmluvu, ak

a)

zdravotná poisťovňa porušila podmienky zmluvy,

b)

má možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s inou zdravotnou poisťovňou ...

(16)

Výpoveď podľa odsekov 11 a 15 musí byť písomná. Výpovedná lehota je 12 mesiacov, ak zmluva ...

(17)

Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú ...

(18)

Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú ...

§ 8
Úhrada zdravotnej starostlivosti
(1)

Zdravotná poisťovňa uhrádza na základe zmlúv uzatvorených podľa § 7 poskytnutú zdravotnú ...

(2)

Splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je 30 dní odo dňa doručenia účtovného ...

(3)

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou ...

(4)

Splatnosť úhrady podľa odseku 3 je 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.

(5)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na ...

(6)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci27) úhradu za zdravotnú ...

§ 9
Kontrolná činnosť
(1)

Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť u fyzických osôb a právnických osôb, ktorým ...

(2)

Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 je zameraná na účelnosť, efektívnosť ...

(3)

Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť podľa odseku 1 revíznymi lekármi.

(4)

Revízni lekári sú povinní pri výkone kontroly preukázať sa služobným preukazom a písomným ...

(5)

Revízni lekári kontrolujú

a)

rozsah a kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vzhľadom na zdravotný stav poistenca,

b)

účtovné doklady vzhľadom na rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

(6)

Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť aj u fyzických osôb a právnických osôb, ktoré ...

(7)

Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne podľa odseku 6 je zameraná na zistenie správnej výšky ...

(8)

Ustanovenie odseku 4 platí rovnako aj pre zamestnancov zdravotnej poisťovne poverených výkonom kontroly. ...

Oznamovacia povinnosť

§ 10
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná oznamovať úradu

a)

bez zbytočného odkladu zmenu údajov, na ktorých základe sa povolenie vydalo,

b)

audítora, ktorého poverila overením účtovnej závierky,28) a to do 30. júna kalendárneho roka, ...

c)

oneskorené platby poistného alebo platby poistného v nesprávnej výške alebo iné porušenie všeobecne ...

(2)

Úrad je oprávnený audítora podľa odseku 1 písm. b) dvakrát odmietnuť. Ak úrad audítora odmietne ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku zdravotnej poisťovne, je povinný informovať úrad o ...

a)

svedčiť o porušení zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov zdravotnou ...

b)

ovplyvniť riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,

c)

viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.

§ 11
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu financií Slovenskej ...

a)

správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) najneskôr ...

b)

výročnú správu o hospodárení (ďalej len „ročná správa“) najneskôr do šiestich mesiacov ...

c)

plán činnosti zdravotnej poisťovne na príslušný rozpočtový rok obsahujúci podrobné odhady ...

d)

návrh svojho rozpočtu a obchodno-finančného plánu a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia ...

(2)

Polročná správa obsahuje

a)

priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre29) (ďalej len „priebežná účtovná uzávierka“), ...

b)

správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, ...

c)

informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,

d)

informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku. ...

(3)

Ročná správa obsahuje

a)

účtovnú závierku overenú audítorom,

b)

správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, ...

c)

návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,

d)

informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,

e)

informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,

f)

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

(4)

Ak nie je v lehote na predloženie ročnej správy [odsek 1 písm. b)] účtovná závierka overená ...

(5)

Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej ...

(6)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a ...

(7)

Zdravotná poisťovňa je povinná vypracovať a predkladať úradu aj ďalšie údaje vo forme výkazov, ...

(8)

Údaje podľa odsekov 6 a 7 musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné a pravdivé. Ak výkazy, ...

(9)

Zdravotná poisťovňa nesmie prijímať úvery alebo pôžičky bez predchádzajúceho súhlasu úradu ...

(10)

Zdravotná poisťovňa, ktorej akcionárom je štát, je povinná predložiť vláde na schválenie ...

§ 12
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla znížiť svoj podiel na základnom imaní ...

(2)

Písomné oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné ...

b)

rozsah, v akom chce fyzická osoba alebo právnická osoba znížiť podiel na základnom imaní zdravotnej ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná informovať úrad o každej zmene, pri ktorej dôjde

a)

k nadobudnutiu alebo k prekročeniu jednej desatiny, jednej pätiny, jednej tretiny, jednej polovice ...

b)

k zníženiu podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej ...

a to ihneď, ako sa o zmene uvedenej v písmenách a) a b) dozvie.

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a ...

§ 13
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby na základnom imaní ...

b)

zníženie základného imania zdravotnej poisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu ...

c)

voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, ...

d)

zlúčenie alebo splynutie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou ...

e)

vrátenie povolenia,

f)

predaj podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,

g)

vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti do obchodnej spoločnosti,

h)

prijatie úveru alebo pôžičky.

(2)

Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nenahrádza rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej ...

(3)

Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ...

§ 14
Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná po celý čas svojej činnosti zabezpečovať platobnú schopnosť; ...

(2)

Vlastné zdroje zdravotnej poisťovne sú majetkové hodnoty uvedené v odseku 3 znížené o položky ...

(3)

Majetkové hodnoty sú:

a)

splatené základné imanie,

b)

rezervný fond,33)

c)

kapitálové fondy, ktorými sú emisné ážio, ostatné kapitálové fondy a oceňovacie rozdiely ...

d)

nerozdelený zisk minulých rokov.

(4)

Položky znižujúce majetkové hodnoty sú:

a)

nehmotný majetok,

b)

neuhradená strata minulých rokov,

c)

strata bežného účtovného obdobia.

(5)

Zdravotná poisťovňa je povinná od druhého kalendárneho mesiaca po právoplatnosti povolenia každý ...

(6)

Minimálnu mieru platobnej schopnosti je zdravotná poisťovňa povinná preukázať úradu najneskôr ...

(7)

Minimálnu mieru platobnej schopnosti preukazuje zdravotná poisťovňa výkazom, ktorý musí byť ...

§ 15
Povinnosti zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)

vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti v ...

b)

vytvárať a používať technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona ...

c)

vyhodnocovať indikátory do troch mesiacov po uplynutí časového obdobia, za ktoré sú indikátory ...

1.

spracúvať údaje poskytnuté poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti metodikou určenou ministerstvom ...

2.

publikovať výsledky spôsobom a formou určenou ministerstvom zdravotníctva,

3.

poskytovať vyhodnotené údaje ministerstvu zdravotníctva a úradu,

4.

vykonávať kontrolu kvality v prípadoch výskytu štatisticky významných odchýlok v indikátoroch, ...

5.

využívať indikátory a výsledky kontroly kvality pri vytváraní poradia poskytovateľov zdravotnej ...

6.

poskytovať výsledky kontroly kvality ministerstvu zdravotníctva a úradu,

d)

dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej ...

e)

pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti účelne, efektívne a hospodárne ...

f)

potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, ...

g)

dodržiavať minimálnu mieru platobnej schopnosti a preukazovať ju úradu (§ 14 ods. 5 až 7),

h)

viesť karty poistencov, sprístupňovať údaje z nich poistencovi a posielať poistencom na požiadanie ...

i)

viesť a uchovávať dokumentáciu (§ 16),

j)

viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom;34) účtovná závierka28) musí byť overená ...

k)

zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať ...

l)

prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať informačný systém kompatibilný s informačným systémom ...

m)

poukazovať na účet úradu príspevok na činnosť úradu (§ 30),

n)

uhrádzať poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť (§ ...

o)

podieľať sa na úhrade nákladov uhrádzaných úradom podľa § 18 ods. 1 písm. g) vo výške, ktorá ...

p)

plniť oznamovacie povinnosti a ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(2)

Ak zdravotná poisťovňa vykonáva súčasne verejné zdravotné poistenie, individuálne zdravotné ...

a)

zriadiť z hľadiska personálneho a organizačného oddelenú správu pre verejné zdravotné poistenie, ...

b)

viesť oddelenú analytickú evidenciu pre jednotlivé poistné druhy, aby sa celkové náklady a výnosy ...

c)

uviesť v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne pre všetky poistné druhy v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať úradu a vláde

a)

bez zbytočného odkladu úradne overenú kópiu úplného znenia stanov po každej ich zmene,

b)

bez zbytočného odkladu organizačnú štruktúru po každej jej zmene,

c)

do 30. júna kalendárneho roka

1.

správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok,

2.

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach ...

3.

plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.

(4)

Náležitosti správy o činnosti zdravotnej poisťovne [odsek 3 písm. c) prvý bod] ustanoví všeobecne ...

§ 16
Dokumentácia
(1)

Dokumentácia zdravotnej poisťovne musí obsahovať

a)

prijaté a potvrdené prihlášky na verejné zdravotné poistenie,

b)

uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c)

doklady o prijatom poistnom,

d)

doklady o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,

e)

karty poistencov,

f)

zoznam poistencov s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poistencov,

g)

zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti s údajmi podľa písmena f) ...

h)

zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu s údajmi podľa písmena f) [§ 6 ods. 1 písm. h)], ...

i)

zoznam platiteľov poistného,

j)

zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej ...

k)

zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ...

l)

evidenciu celkových nákladov na jednotlivého poistenca,

m)

účtovné doklady podľa osobitného predpisu.34)

(2)

Karta poistenca musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,

b)

údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych ...

c)

údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

d)

výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa písmena b) a za poskytnuté ...

e)

dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v členení podľa písmena b) a služieb súvisiacich ...

f)

označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť ...

g)

údaj o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti ...

h)

údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,

i)

označenie platiteľa poistného.

(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poslať poistencovi na základe jeho písomnej žiadosti ...

(5)

Zoznamy podľa odseku 1 písm. f) až k) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej ...

(6)

Dokumentácia podľa odseku 1 sa uchováva 10 rokov, ak osobitný predpis34) neustanovuje inak.

TRETIA ČASŤ

ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ ÚRADU

§ 17
Zriadenie úradu
(1)

Zriaďuje sa úrad ako právnická osoba, ktorému sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie ...

a)

dohľadu nad verejným zdravotným poistením [§ 1 písm. d) prvý bod],

b)

dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti [§ 1 písm. d) druhý bod].

(2)

Sídlom úradu je Bratislava.

(3)

Úrad sa nezapisuje do obchodného registra.36)

§ 18
Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)

vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že

1.

dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,37)

2.

vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí ...

3.

vydáva rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou poisťovňou, poistencom alebo ...

4.

vydáva rozhodnutia o pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť uplatnených zdravotnou ...

5.

vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným ...

b)

vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytnutie ...

c)

zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,

d)

spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných ...

e)

plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe ...

f)

je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

g)

uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej ...

h)

plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.

(2)

Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych ...

(3)

Na plnenie úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, môže úrad zriaďovať pobočky.

§ 19
(1)

Úrad predkladá vláde

a)

správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna, ...

b)

správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka do troch mesiacov po skončení kalendárneho ...

c)

výročnú správu o hospodárení do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka,

d)

správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za obdobie predchádzajúceho kalendárneho ...

e)

rozpočet úradu (§ 28 ods. 4).

(2)

Správy podľa odseku 1 písm. a) až d) úrad uverejňuje vo Vestníku úradu do 30 dní po ich prerokovaní ...

§ 20
Ďalšia činnosť úradu
(1)

Úrad

a)

určuje spôsob vykazovania poistného,

b)

určuje formu a náležitosti preukazu poistenca,

c)

prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,

d)

prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

e)

vedie

1.

centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo poistenca a číselný ...

2.

zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia ...

3.

zoznam platiteľov poistného,

4.

zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

5.

zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

6.

zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu,

7.

register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie,

f)

vydáva Vestník úradu,

g)

prevádzkuje informačný systém,

h)

poskytuje zdravotnej poisťovni do 14 dní od požiadania informáciu o podaní prihlášky na verejné ...

(2)

Úrad vo Vestníku úradu uverejňuje

a)

správu o činnosti úradu [§ 19 ods. 1 písm. a)],

b)

správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka [§ 19 ods. 1 písm. b)],

c)

výročnú správu o hospodárení [§ 19 ods. 1 písm. c)],

d)

správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia [§ 19 ods. 1 písm. d)],

e)

rozpočet úradu (§ 28 ods. 4),

f)

zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia ...

g)

výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia, prípadne aj odôvodnenie výroku alebo jeho ...

h)

právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia (§ 39 ods. 7),

i)

výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 ods. ...

j)

oznámenie o skončení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 59 ods. 2),

k)

oznámenie o dočasnom zastavení oprávnenia zdravotnej poisťovne prijímať a potvrdzovať prihlášky ...

l)

metodické usmernenia a odporúčania úradu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie ...

m)

iné dôležité oznámenia úradu.

§ 21
Orgány úradu

Orgánmi úradu sú:

a)

predseda úradu,

b)

správna rada,

c)

dozorná rada.

Predseda úradu

§ 22
(1)

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu.

(2)

Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený ...

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Výkon ...

(4)

Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)

má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijných programov druhého stupňa43) v študijnom ...

c)

má najmenej sedemročnú prax v jednom z odborov uvedených v písmene b), z toho najmenej dva roky ...

d)

je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a),

e)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(5)

Funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(6)

Predseda úradu nesmie popri výkone svojej funkcie vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ...

(7)

Ak predseda úradu v čase jeho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie ...

(8)

Predseda úradu je povinný bez zbytočného odkladu po svojom vymenovaní doručiť predsedovi vlády ...

(9)

Výkon funkcie predsedu úradu končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)

vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť predsedu úradu doručenú vláde; výkon funkcie predsedu ...

b)

odvolaním z funkcie z dôvodov ustanovených v odseku 10,

c)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)

(10)

Predsedu úradu odvolá vláda z jeho funkcie, ak

a)

bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený ...

b)

bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...

c)

začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou ...

§ 23
(1)

Predseda úradu

a)

navrhuje rozpočet úradu a predkladá ho správnej rade na zaujatie stanoviska a dozornej rade na schválenie, ...

b)

vypracúva návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej rade na schválenie,

c)

rozhoduje o zriaďovaní pobočiek úradu, ich územných obvodoch a sídlach,

d)

vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou

1.

zástupcu predsedu úradu,

2.

riaditeľa pobočky úradu,

e)

rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni, a to na návrh ním ustanovenej ...

f)

rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené týmto zákonom do pôsobnosti iného orgánu úradu. ...

(2)

Predsedu úradu zastupuje

a)

v plnom rozsahu jeho práv a povinností zástupca predsedu úradu, ak predseda úradu

1.

nie je vymenovaný,

2.

nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako 30 kalendárnych dní,

b)

v rozsahu určenom predsedom úradu

1.

zástupca predsedu úradu,

2.

riaditeľ pobočky úradu.

Správna rada

§ 24
(1)

Správna rada má sedem členov. Členmi správnej rady sú:

a)

predseda správnej rady,

b)

podpredseda správnej rady,

c)

ďalší piati členovia správnej rady, z ktorých traja nie sú zamestnancami úradu.

(2)

Členov správnej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva.

(3)

Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. ...

(4)

Za člena správnej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § ...

a)

diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijných programov druhého stupňa43) v študijnom ...

b)

najmenej trojročnú prax v jednom z odborov uvedených v písmene a).

(5)

Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca ...

(6)

Ak člen správnej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu, povolanie alebo ...

(7)

Člen správnej rady je povinný bez zbytočného odkladu po svojom vymenovaní doručiť predsedovi ...

(8)

Výkon funkcie člena správnej rady končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)

vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena správnej rady doručenú vláde; výkon funkcie v ...

b)

odvolaním z funkcie; na dôvody odvolania sa rovnako vzťahuje § 22 ods. 10,

c)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)

(9)

Výkon funkcie člena správnej rady, ktorý je zamestnancom úradu, zaniká aj skončením pracovného ...

§ 25
(1)

Správna rada

a)

schvaľuje správu o činnosti úradu,

b)

schvaľuje správu o dohľade nad verejným zdravotným poistením,

c)

schvaľuje správu o dohľade nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

d)

navrhuje audítora na vypracovanie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej ...

e)

vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu,

f)

vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu,

g)

prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu, ...

h)

rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,

i)

schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok ...

j)

schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.

(2)

Predsedovi správnej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej ...

(3)

Správna rada zasadá pravidelne najmenej raz za štvrťrok. Rokovanie správnej rady zvoláva a vedie ...

(4)

Predseda správnej rady je povinný zvolať mimoriadne rokovanie správnej rady na základe písomného ...

(5)

Na zasadaní správnej rady a na mimoriadnom zasadaní správnej rady sa zúčastňuje predseda úradu ...

(6)

Správna rada je schopná uznášať sa, ak sú na rokovaní prítomní najmenej piati jej členovia. ...

(7)

Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

Dozorná rada

§ 26
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu.

(2)

Dozorná rada má päť členov. Členmi dozornej rady sú:

a)

predseda dozornej rady,

b)

podpredseda dozornej rady,

c)

ďalší traja členovia dozornej rady.

(3)

Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.

(4)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom zvolenia do funkcie. ...

(5)

Za člena dozornej rady môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 22 ...

a)

diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijných programov druhého stupňa43) v študijnom ...

b)

najmenej trojročnú prax v jednom z odborov uvedených v písmene a).

(6)

Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca ...

(7)

Členovia dozornej rady sú povinní bez zbytočného odkladu po svojom zvolení doručiť predsedovi ...

(8)

Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím ...

a)

vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena dozornej rady doručenú Národnej rade Slovenskej ...

b)

odvolaním z funkcie z dôvodov ustanovených v odseku 9,

c)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)

(9)

Člena dozornej rady odvolá Národná rada Slovenskej republiky z jeho funkcie, ak

a)

bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený ...

b)

bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...

c)

nepriaznivý zdravotný stav mu dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, vykonávať funkciu, ...

d)

začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou ...

(10)

Člena dozornej rady môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať z jeho funkcie aj z iných ...

§ 27
(1)

Dozorná rada

a)

kontroluje hospodárenie úradu,

b)

schvaľuje rozpočet úradu,

c)

vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade,

d)

schvaľuje správu o hospodárení úradu,

e)

schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na návrh správnej rady,

f)

schvaľuje ročnú účtovnú závierku overenú audítorom,

g)

predkladá predsedovi úradu správu o svojej kontrolnej činnosti,

h)

schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

(2)

Predsedovi dozornej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej ...

(3)

Členovia dozornej rady sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazerať ...

(4)

Ak dozorná rada pri svojej činnosti zistí porušenie právnych predpisov v činnosti úradu, bez ...

(5)

Rokovania dozornej rady sa konajú najmenej raz mesačne.

(6)

Rokovanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady. ...

(7)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda dozornej rady alebo podpredseda dozornej ...

(8)

Rokovanie dozornej rady je neverejné. Na rokovaní dozornej rady sa môžu zúčastniť osoby, ktoré ...

Hospodárenie úradu

§ 28
(1)

Úrad hospodári s majetkom úradu. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachovávať ...

(2)

Majetok úradu tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľných vecí, hnuteľných vecí, pohľadávok ...

(3)

Úrad hospodári podľa rozpočtu schváleného dozornou radou na príslušný kalendárny rok. Ak rozpočet ...

(4)

Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad bez zbytočného odkladu predkladá vláde a na schválenie ...

(5)

Výsledkom hospodárenia úradu za účtovné obdobie je zisk alebo strata. O úhrade straty rozhoduje ...

(6)

Príjmami úradu sú

a)

príspevky zdravotných poisťovní na činnosť úradu (§ 30),

b)

úroky z omeškania (§ 30 ods. 4),

c)

úhrady za činnosť úradu (§ 31 a 32),

d)

úhrady za pitvu nariadenú podľa osobitného predpisu,65)

e)

zisk z predchádzajúcich účtovných období.

(7)

Výdavkami úradu sú

a)

splatné nároky na odmeny za výkon funkcie v úrade,

b)

splatné nároky na mzdy zamestnancov úradu,

c)

výdavky na činnosť úradu.

(8)

Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť ani prijímať a poskytovať úvery alebo pôžičky, ...

(9)

Finančné prostriedky úradu sa vedú na účte v Štátnej pokladnici45) a môžu sa používať len ...

§ 29
(1)

Úrad je povinný

a)

viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu;34) účtovná závierka28) musí byť overená audítorom, ...

b)

zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať ...

(2)

Úrad je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku úradu, je povinný informovať vládu o skutočnosti, ...

a)

svedčí o porušení všeobecne záväzných právnych predpisov úradom,

b)

môže ovplyvniť riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,

c)

môže viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.

§ 30
Príspevok na činnosť úradu
(1)

Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet úradu príspevok na činnosť úradu najneskôr do 20. októbra ...

(2)

Výška príspevku podľa odseku 1 je 0,5 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky ...

(3)

Ak zdravotná poisťovňa nepoukáže príspevok podľa odsekov 1 a 2 na účet úradu riadne a včas, ...

(4)

Ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením peňažného záväzku podľa odseku 3, je povinná ...

Úhrada za činnosť úradu

§ 31
(1)

Úrad vyberá úhradu za

a)

vydanie povolenia (§ 37),

b)

zmenu povolenia (§ 38),

c)

vydanie predchádzajúceho súhlasu (§ 41),

d)

vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom a za úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 18 ods. ...

e)

schválenie ozdravného plánu (§ 51),

f)

schválenie prevodu poistného kmeňa (§ 61),

g)

vydanie náhradného rozhodnutia podľa písmen a) až f).

(2)

Ak sa úhrada nevykonala v čase podania návrhu na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, úrad konanie ...

(3)

Výška úhrady sa ustanovuje pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou.

(4)

Výšku úhrady za úkony podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 32
(1)

Ten, kto požaduje vykonanie úkonu, ktorý podlieha úhrade, je povinný úhradu vykonať.

(2)

Úhrada ustanovená pevnou sumou sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní návrhu.

(3)

Úhrada ustanovená percentuálnou sadzbou sa platí pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy ...

(4)

Úhrady sú príjmom úradu.

(5)

Ak úrad zistí, že úhradu vykonal ten, kto ju nebol povinný zaplatiť, alebo účastník konania ...

(6)

Úhrada alebo jej časť sa nevráti, ak suma neprevyšuje 100 Sk.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POVOLENIE A PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS ÚRADU

Podmienky na vydanie povolenia

§ 33
(1)

Úrad vydá povolenie na základe žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti (ďalej len „žiadateľ“), ...

a)

má splatené základné imanie vo výške najmenej 100 miliónov Sk; základné imanie možno splatiť ...

b)

základné imanie a ďalšie finančné zdroje pochádzajú z legálnych príjmov,

c)

osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni sú vhodné, ich vzťahy s inými osobami ...

d)

osoby navrhované za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristov ...

e)

skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej ...

f)

výkonu dohľadu nad verejným zdravotným poistením neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa ...

g)

je technicky a organizačne pripravený na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

(2)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) sa považuje právnická ...

a)

ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. b),

b)

u ktorej možno dôvodne predpokladať, že zabezpečí riadne vykonávanie verejného zdravotného ...

(3)

Za dôveryhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. d) sa považuje ...

a)

nebola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný trestný čin alebo trestný čin hospodársky;46) ...

b)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, ...

c)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni ...

d)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, ...

e)

nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má

1.

nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu49) vyšší ako 100 000 Sk,

2.

nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov50) po dobu dlhšiu ako tri ...

(4)

Finančnou inštitúciou uvedenou v odseku 3 písm. b) až d) sa rozumie banka a pobočka zahraničnej ...

(5)

Za odborne spôsobilú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. d) sa ...

(6)

Za skupinu s úzkymi väzbami pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. e) sa ...

(7)

Za kvalifikovanú účasť na zdravotnej poisťovni pri posudzovaní podmienok uvedených v odseku 1 ...

(8)

Nepriamym podielom podľa odseku 7 sa rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom ...

(9)

Kontrolou podľa odseku 8 sa rozumie

a)

priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích ...

b)

právo vymenúvať alebo odvolávať predstavenstvo, väčšinu členov predstavenstva, dozornej rady ...

c)

možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu ...

d)

možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom ...

§ 34
(1)

Zdravotná poisťovňa môže vydať akcie len v podobe zaknihovaných cenných papierov na meno; zmena ...

(2)

Výška základného imania zdravotnej poisťovne nesmie klesnúť pod 100 miliónov Sk [§ 33 ods. ...

(3)

Podmienky ustanovené v odsekoch 1 a 2 a v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia. ...

§ 35
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej zdravotnej poisťovne,

b)

výšku základného imania budúcej zdravotnej poisťovne,

c)

zoznam budúcich akcionárov s kvalifikovanou účasťou (§ 33 ods. 7) na budúcej zdravotnej poisťovni; ...

d)

vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,

e)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov ...

f)

meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo žiadateľa, jeho podpis alebo ak ide o právnickú ...

g)

zoznam listín priložených k žiadosti podľa odseku 2,

h)

vyhlásenie žiadateľa, že údaje v žiadosti o vydanie povolenia a listiny uvedené v prílohe podľa ...

i)

dátum a miesto vyhotovenia žiadosti o vydanie povolenia.

(2)

Žiadateľ o vydanie povolenia k žiadosti priloží

a)

zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu,

b)

stanovy zdravotnej poisťovne,

c)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh ...

d)

návrh organizačnej štruktúry zdravotnej poisťovne a vnútorných pravidiel jej činnosti,

e)

stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb uvedených v ...

f)

odpisy registra trestov47) nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v odseku 1 písm. e),

g)

čestné vyhlásenia osôb uvedených v odseku 1 písm. e) o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené ...

h)

návrh obchodno-finančného plánu budúcej zdravotnej poisťovne, ktorý musí obsahovať

1.

predpokladaný počet poistencov,

2.

predpokladaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

3.

predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a ich finančné krytie,

i)

doklad o splatení základného imania podľa § 33 ods. 1 písm. a),

j)

plnomocenstvo osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, ak je právnická osoba v konaní o vydanie ...

(3)

Doklad o emitovaní všetkých akcií v zaknihovanej podobe na meno podľa § 34 ods. 1 doručí zdravotná ...

§ 36
Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia
(1)

Úrad rozhodne o žiadosti o vydanie povolenia na základe posúdenia žiadosti a vecných, personálnych ...

(2)

Úrad žiadosť o vydanie povolenia zamietne, ak

a)

žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti a žiadateľ ani napriek výzve úradu nedostatky žiadosti ...

b)

budúca zdravotná poisťovňa nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených v § 33 alebo

c)

žiadosť obsahuje nepravdivé údaje a listiny.

§ 37
Vydanie povolenia
(1)

Úrad vydá povolenie, ak žiadateľ splnil podmienky ustanovené v § 33 a jeho žiadosť obsahuje ...

(2)

Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú ...

(3)

Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia58) obsahuje podmienky, ...

(4)

Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia úrad uverejní vo Vestníku úradu; úrad môže ...

(5)

Predstavenstvo budúcej zdravotnej poisťovne je povinné

a)

podať príslušnému súdu návrh na zápis do obchodného registra36) na základe povolenia najneskôr ...

b)

predložiť úradu rovnopis návrhu na zápis do obchodného registra v lehote ustanovenej v písmene ...

(6)

Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné

a)

predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania ...

b)

bez zbytočného odkladu informovať úrad o začatí vykonávania činnosti.

§ 38
Zmena povolenia
(1)

Úrad vyznačí na základe oznámenia zdravotnej poisťovne zmenu obchodného mena alebo sídla zdravotnej ...

(2)

Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné

a)

podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe zmeny povolenia ...

b)

predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania ...

§ 39
Zrušenie povolenia
(1)

Úrad zruší povolenie, ak

a)

zdravotná poisťovňa nezačne do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

b)

zdravotná poisťovňa prestala spĺňať niektorú z podmienok ustanovených v § 33 a 34,

c)

zdravotná poisťovňa získala povolenie na základe nepravdivých údajov a listín uvedených v žiadosti ...

d)

zdravotná poisťovňa závažným spôsobom alebo opakovane porušuje tento zákon alebo iné všeobecne ...

e)

zdravotná poisťovňa neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom zastavení ...

f)

zdravotná poisťovňa nemá zabezpečenú minimálnu mieru svojej platobnej schopnosti (§ 14 ods. ...

g)

zdravotná poisťovňa použila prostriedky z majetku v rozpore s týmto zákonom,

h)

zavedenie nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60) neviedlo k ekonomickému ozdraveniu ...

(2)

Úrad môže zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa

a)

nepreukázala úradu minimálnu mieru svojej platobnej schopnosti v ustanovenej lehote (§ 14 ods. 6), ...

b)

dosiahla stratu prevyšujúcu 50 % vlastného imania v jednom kalendárnom roku alebo 20 % vlastného ...

(3)

Konanie o zrušení povolenia sa zastaví, ak platnosť povolenia zdravotnej poisťovne zanikne (§ ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia sa zapisuje do obchodného registra.36) Návrh na zápis ...

(5)

Úrad bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia podá ...

(6)

Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení povolenia nemá odkladný účinok.

(7)

Rozhodnutie o zrušení povolenia podá úrad na uverejnenie v Obchodnom vestníku60) do troch dní ...

§ 40
Zánik platnosti povolenia
(1)

Platnosť povolenia zaniká dňom

a)

márneho uplynutia lehoty na zápis zdravotnej poisťovne do obchodného registra [§ 37 ods. 5 písm. ...

b)

právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok zdravotnej poisťovne alebo dňom právoplatnosti ...

c)

zrušenia zdravotnej poisťovne z iného dôvodu ako pre zrušenie povolenia,

d)

vrátenia povolenia len po predchádzajúcom súhlase úradu [§ 13 ods. 1 písm. e)],

e)

predaja podniku zdravotnej poisťovne alebo jej časti len po predchádzajúcom súhlase úradu [§ ...

(2)

Ak zanikne platnosť povolenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e), zdravotná poisťovňa sa zrušuje.61) ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu skutočnosti uvedené v ...

§ 41
Vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
(1)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa

a)

§ 13 ods. 1 písm. a) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c) až f) pre nadobúdateľa ...

b)

§ 13 ods. 1 písm. c) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. d),

c)

§ 13 ods. 1 písm. d) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c), e) a f),

d)

§ 13 ods. 1 písm. f) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. a), c), e) až g).

(2)

Na vydanie prechádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a), d) a f) musí byť preukázaný ...

(3)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. h) platia podmienky podľa odseku ...

(4)

Úrad v rozhodnutí o vydaní predchádzajúceho súhlasu určí lehotu, v ktorej je zdravotná poisťovňa ...

(5)

Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné

a)

bez zbytočného odkladu informovať úrad o vykonaní úkonu, na ktorý vydal predchádzajúci súhlas, ...

b)

podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe predchádzajúceho ...

c)

predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania ...

§ 42
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)

§ 13 ods. 1 písm. a) podávajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť ...

b)

§ 13 ods. 1 písm. b) a c) podáva zdravotná poisťovňa,

c)

§ 13 ods. 1 písm. d) podávajú zdravotné poisťovne, ktoré sa zlučujú alebo splývajú alebo ...

d)

§ 13 ods. 1 písm. e) podáva zdravotná poisťovňa,

e)

§ 13 ods. 1 písm. f) podáva spoločne zdravotná poisťovňa a fyzická osoba alebo právnická osoba, ...

(2)

O žiadosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) rozhodne úrad do 15 dní od doručenia žiadosti o vydanie ...

(3)

Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne ...

PIATA ČASŤ

DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

§ 43
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
(1)

Úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)] vykonáva

a)

dohľad na diaľku nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej ...

b)

dohľad na mieste nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného a poskytovateľmi zdravotnej ...

(2)

Dohľadom na diaľku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií o dohliadanom subjekte inak ...

(3)

Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo ...

(4)

Dohľad na mieste vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby (ďalej len „osoba oprávnená ...

(5)

Osoby oprávnené na výkon dohľadu musia mať skončené vysokoškolské štúdium v študijných ...

(6)

Úrad zodpovedá za škodu, ktorú spôsobili osoby oprávnené na výkon dohľadu pri výkone svojich ...

§ 44
Vylúčenie z výkonu dohľadu
(1)

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah ...

(2)

Ak je osoba oprávnená na výkon dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu podľa odseku 1, nesmie vykonávať ...

(3)

Ak má dohliadaný subjekt pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu, môže podať ...

(4)

Osoba oprávnená na výkon dohľadu, ktorá sa dozvie o skutočnostiach odôvodňujúcich jej vylúčenie ...

(5)

O oznámení podľa odseku 2 a námietkach podľa odseku 3 rozhodne úrad do piatich dní odo dňa doručenia ...

(6)

Na rozhodovanie podľa odseku 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.62)

§ 45
Práva a povinnosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu
(1)

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je oprávnená

a)

vstupovať v sprievode dohliadaného subjektu alebo osoby poverenej dohliadaným subjektom na pozemky, ...

b)

vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v určenej lehote poskytli

1.

doklady vrátane ich rovnopisov, iné písomnosti a informácie vrátane informácií na elektronických ...

2.

vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a k zisteným nedostatkom, ...

c)

vyžadovať súčinnosť dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť však nemožno vyžadovať, ...

d)

nahliadať do dokumentácie zdravotnej poisťovne (§ 16),

e)

nahliadať do účtovných dokladov a iných dokladov platiteľov poistného týkajúcich sa platenia, ...

f)

nahliadať do zdravotnej dokumentácie.63)

(2)

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná

a)

preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí dohľadu služobným preukazom a písomným ...

b)

vydať dohliadanému subjektu potvrdenie o prevzatí dokladov, iných písomností a vecí premiestňovaných ...

c)

vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade (ďalej len „protokol“), doručiť dohliadanému subjektu ...

§ 46
Práva a povinnosti dohliadaného subjektu
(1)

Dohliadaný subjekt je povinný

a)

umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení podľa § 45 ods. 1,

b)

zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu,

c)

utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu,

d)

zúčastniť sa na základe požiadania osoby oprávnenej na výkon dohľadu prerokovania protokolu.

(2)

Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci majú právo počas výkonu dohľadu, najneskôr však v čase ...

§ 47
Protokol
(1)

Protokol obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,

b)

miesto a čas vykonania dohľadu,

c)

predmet dohľadu,

d)

dohliadané obdobie,

e)

zistené nedostatky pri výkone dohľadu,

f)

dátum vypracovania protokolu,

g)

meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá dohľad vykonala.

(2)

Súčasťou protokolu je doklad o doručení protokolu dohliadanému subjektu a jeho písomné námietky, ...

(3)

Dohľad je skončený v deň prerokovania písomných námietok dohliadaného subjektu proti protokolu ...

(4)

Protokol sa uchováva na úrade 10 rokov po skončení dohľadu.

§ 48
Vykonávanie pitvy
(1)

Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená ...

(2)

Pitvu nariadi úrad v rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela,64) ak ...

(3)

Úrad za podmienok ustanovených týmto zákonom nariadi pitvu

a)

pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení

1.

na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,

2.

v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),

b)

pri úmrtí osoby na prenosné ochorenie alebo pri podozrení na prenosné ochorenie,

c)

pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,

d)

pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné ...

e)

po odbere orgánov od mŕtveho darcu na účely transplantácie,

f)

osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri ...

g)

pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ...

h)

pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,

i)

pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,

j)

pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,

k)

pri úmrtí v cudzine, ak je na územie Slovenskej republiky privezené mŕtve telo, ktoré má byť ...

l)

pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody. ...

(4)

Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. ...

(5)

Ak sa pitva odmietla podľa odseku 4, možno ju napriek tomu vykonať

a)

pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,

b)

pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,

c)

pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,

d)

pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, ...

e)

po odbere orgánov a tkanív od mŕtveho darcu,

f)

po odbere tkanív od mŕtveho darcu, ak transplantácia tkaniva predstavuje pre príjemcu zvýšené ...

g)

v prípadoch násilnej smrti,

h)

z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.65)

(6)

Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého ...

(7)

Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného ...

(8)

O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere ...

(9)

Pitvu môže vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch ...

(10)

Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý

a)

bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho,

b)

bol v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej ...

c)

vykonal u mŕtveho odber orgánov.

(11)

Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva, ktorých ...

(12)

Na pracoviská ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 sa na nakladanie ...

§ 49
Trovy výkonu dohľadu
(1)

Trovy spojené s výkonom dohľadu, ktoré vznikli úradu, znáša úrad. Trovy spojené s výkonom ...

(2)

Trovy spojené s výkonom pitvy nariadenej podľa osobitného predpisu65) znáša ten, kto pitvu nariadil. ...

ŠIESTA ČASŤ

SANKCIE

§ 50
Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií
(1)

Ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení ...

a)

obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami,

b)

uložiť predbežné opatrenie,69)

c)

zrušiť povolenie z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 39 ods. 2),

d)

uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán (§ 51),

e)

zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60),

f)

nariadiť prevod poistného kmeňa (§ 61),

g)

dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie ...

h)

uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,

i)

uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,

j)

uložiť povinnosť vykonať opravu účtovných záznamov,

k)

uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť,

l)

uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát ...

m)

uložiť pokutu (§ 64 ods. 1).

(2)

Ak úrad zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú ...

a)

uloženie pokuty,

b)

dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia,

c)

dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie,

d)

začatie disciplinárneho konania,

e)

pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia,

f)

zrušenie organizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva alebo vykonanie iného opatrenia voči ...

(3)

Pokuty za porušenie povinností platiteľom poistného, poistencom a inou povinnou osobou upravuje ...

(4)

Sankcie a opatrenia ustanovené v odseku 1 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane. Úrad ...

§ 51
Ozdravný plán
(1)

Úrad nariadi zdravotnej poisťovni, aby predložila na schválenie ozdravný plán, ak zdravotná poisťovňa ...

a)

závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené ...

b)

má hodnotu vlastných zdrojov nižšiu, ako je minimálna miera platobnej schopnosti (§ 14 ods. 1), ...

c)

vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov zdravotnej ...

(2)

Ozdravný plán musí schváliť predstavenstvo zdravotnej poisťovne a dozorná rada zdravotnej poisťovne. ...

Nútená správa nad zdravotnou poisťovňou

§ 52
(1)

Účelom zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou je najmä

a)

dočasné zastavenie výkonu funkcií orgánom zdravotnej poisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa ...

b)

odstránenie najzávažnejších nedostatkov v riadení a činnosti zdravotnej poisťovne s cieľom ...

c)

zistenie skutočného stavu, v akom sa zdravotná poisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach jej ...

d)

ochrana práv poistencov zdravotnej poisťovne pred vznikom alebo narastaním škody,

e)

prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ...

f)

zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov poistencov.

(2)

Úrad je povinný zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak hodnota prostriedkov vyjadrujúca ...

(3)

Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak zdravotná poisťovňa nesplnila ...

(4)

Začatie konania o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou sa neoznamuje.

(5)

Nútená správa nad zdravotnou poisťovňou sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia úradu o zavedení ...

(6)

Výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou úrad bezodkladne ...

§ 53
(1)

Nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou vykonáva nútený správca a zástupca núteného správcu. ...

(2)

Núteným správcom a zástupcom núteného správcu môže byť len fyzická osoba, ktorá je odborne ...

(3)

Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nesmie byť osoba, ktorá

a)

je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedykoľvek počas dvoch rokov pred zavedením ...

b)

bola právoplatne odsúdená za spáchanie trestného činu v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie ...

c)

vykonávala v zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, funkciu člena dozornej ...

d)

poskytovala zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audítorské služby ...

e)

má k zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § ...

f)

je dlžníkom alebo veriteľom zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,

g)

je zamestnancom, členom predstavenstva alebo členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je ...

h)

je členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo zamestnancom inej zdravotnej poisťovne.

(4)

Nútený správca je oprávnený riadiť zdravotnú poisťovňu a jej zamestnancov. Rozsah ďalšej ...

(5)

Zástupca núteného správcu je zodpovedný za oblasť činnosti zdravotnej poisťovne zverenú nútenému ...

(6)

V súvislosti s výkonom nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou je nútený správca po predchádzajúcom ...

(7)

Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy nad ...

(8)

Nútený správca a zástupcovia núteného správcu môžu byť odvolaní zo svojej funkcie, ak porušia ...

§ 54
(1)

Zavedením nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou

a)

sa zastavuje výkon funkcie všetkých orgánov zdravotnej poisťovne a vedúcich zamestnancov zdravotnej ...

b)

členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne sa prerušuje ...

c)

pôsobnosť predstavenstva zdravotnej poisťovne a dozornej rady zdravotnej poisťovne prechádza na ...

d)

právo zdravotnej poisťovne odporovať právnym úkonom podľa osobitného predpisu77) prechádza na ...

(2)

Nútený správca je oprávnený

a)

zvolať valné zhromaždenie zdravotnej poisťovne, riadiť jeho priebeh, predkladať valnému zhromaždeniu ...

b)

urobiť nevyhnutné opatrenia na postupnú stabilizáciu zdravotnej poisťovne a obnovenie jej platobnej ...

c)

čiastočne alebo úplne zastaviť nakladanie s prostriedkami zdravotnej poisťovne, ak to vyžaduje ...

d)

uzavrieť pobočku zdravotnej poisťovne alebo inú organizačnú jednotku zdravotnej poisťovne,

e)

podať návrh na vyrovnacie konanie podľa osobitného predpisu,78) ale len na základe predchádzajúceho ...

f)

podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku.79)

(3)

Nútený správca je povinný

a)

predložiť správnej rade projekt ekonomického ozdravenia zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená ...

b)

podať úradu návrh na zrušenie povolenia, ak zistí skutočnosti uvedené v § 39 ods. 1 alebo 2.

(4)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo predstavenstva zdravotnej poisťovne podať opravné prostriedky ...

(5)

Súhlas valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne na úkony núteného správcu uvedené v odseku ...

(6)

Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne, členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne a vedúci ...

§ 55
(1)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať ...

(2)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ...

(3)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať ...

§ 56
(1)

Úrad uzatvorí s núteným správcom, ako aj so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu,80) ...

(2)

Pribranie odborných poradcov podľa § 53 ods. 6 nútený správca uskutoční na zmluvnom základe ...

(3)

Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie pri výkone nútenej ...

(4)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou vrátane odmien núteného ...

§ 57

Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, nad ktorou ...

§ 58
(1)

Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči zdravotnej ...

(2)

Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu, ktorý bol urobený v posledných troch rokoch ...

§ 59
(1)

Nútená správa sa skončí

a)

doručením rozhodnutia správnej rady o skončení nútenej správy zdravotnej poisťovni, nad ktorou ...

b)

uplynutím dvanásť mesiacov od zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou,

c)

zrušením povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,

d)

vyhlásením konkurzu na majetok zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa.

(2)

Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 úrad bez zbytočného odkladu uverejní vo ...

(3)

Po skončení nútenej správy je zdravotná poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne ...

§ 60

Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho ...

§ 61
Prevod poistného kmeňa
(1)

Úrad môže zdravotnej poisťovni nariadiť, aby previedla na inú zdravotnú poisťovňu všetky potvrdené ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.32)

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prevode ...

(4)

Prevod poistného kmeňa sa môže uskutočniť aj na základe žiadosti zdravotnej poisťovne, o ktorej ...

(5)

V návrhu postupu podľa odsekov 3 a 4 zdravotná poisťovňa

a)

uvedie dôvody prevodu poistného kmeňa, ak ide o prevod poistného kmeňa na základe žiadosti zdravotnej ...

b)

uvedie opis prevádzaného poistného kmeňa; ak sa poistný kmeň prevádza na viaceré preberajúce ...

c)

označí preberajúcu zdravotnú poisťovňu alebo preberajúce zdravotné poisťovne,

d)

uvedie predpokladané zmeny v hospodárení odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne a preberajúcej zdravotnej ...

e)

uvedie spôsob a obsah oznámenia poistencom, ktorým prijala a potvrdila prihlášky na verejné zdravotné ...

f)

predloží súhlas preberajúcej zdravotnej poisťovne s prevodom poistného kmeňa.

(6)

Prílohou návrhu postupu podľa odseku 5 je zmluva o prevode poistného kmeňa medzi odovzdávajúcou ...

(7)

Preberajúca zdravotná poisťovňa je povinná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(8)

Spolu s prevodom poistného kmeňa sa prevedie aj

a)

poistné po prerozdelení z odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne do preberajúcej zdravotnej poisťovne ...

b)

karty poistencov,

c)

príslušná dokumentácia.

(9)

Preberajúca zdravotná poisťovňa vstupuje do všetkých práv a povinností odovzdávajúcej zdravotnej ...

(10)

Prevod poistného kmeňa musí byť skončený najneskôr do 120 dní od nadobudnutia právoplatnosti ...

(11)

Prevod poistného kmeňa úrad neschváli, ak by týmto prevodom bola ohrozená schopnosť plniť záväzky ...

§ 62
Dočasné zastavenie oprávnenia prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie ...
(1)

Úrad môže dočasne zastaviť zdravotnej poisťovni oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky ...

a)

je ohrozená schopnosť zdravotnej poisťovne plniť záväzky vyplývajúce z prijímaných a potvrdzovaných ...

b)

úrad začal konanie o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou.

(2)

Dočasné zastavenie podľa odseku 1 oznámi úrad bez zbytočného odkladu vo Vestníku úradu a najmenej ...

§ 63
Dočasné zastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá si nevyžiadala predchádzajúci súhlas ...

a)

zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení zdravotnej poisťovne,

b)

požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne.

(2)

Ak tak rozhodne úrad, zdravotná poisťovňa je povinná

a)

dať príkaz centrálnemu depozitárovi na registráciu dočasného zastavenia práva majiteľa nakladať ...

b)

predložiť úradu výpis z jej registra emitenta cenných papierov, ktorý vedie centrálny depozitár ...

c)

predložiť úradu výpis zo svojho zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz ...

(3)

Výpis podľa odseku 2 písm. c) sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa vykonala registrácia dočasného ...

(4)

Konanie o dočasnom zastavení výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak úrad ...

(5)

Zdravotná poisťovňa nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom ...

(6)

Ak úrad vydal vo veci zastavenia výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1 predbežné opatrenie ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené zastavené akcionárske práva uvedené v odseku 1, sa počas zastavenia ...

(8)

Ak pominú dôvody na zastavenie výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1, úrad ich zastavenie ...

(9)

Úrad je oprávnený podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia zdravotnej ...

§ 64
Pokuty za správne delikty
(1)

Úrad môže uložiť zdravotnej poisťovni

a)

za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom pokutu až do výšky 5 miliónov Sk; najmenej ...

b)

za porušenie povinností ustanovených osobitným predpisom37) pokutu až do výšky 100 000 Sk; ak ...

(2)

Ak úrad zistí, že právnická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu ...

(3)

Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty. ...

(4)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, ...

(5)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 65
Pokuty za priestupky
(1)

Ak úrad zistí, že fyzická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo ...

(2)

Ustanovenia § 64 ods. 3 až 5 sa vzťahujú aj na pokuty uložené podľa odseku 1.

SIEDMA ČASŤ

LIKVIDÁCIA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

§ 66
(1)

Na likvidáciu zdravotnej poisťovne sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,73) ak tento zákon ...

(2)

Ak sa zdravotná poisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora ...

(3)

Likvidátorom nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k zdravotnej poisťovni.

(4)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k zdravotnej poisťovni, sa na účely tohto zákona považujú ...

a)

členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanci zdravotnej poisťovne v priamej ...

b)

členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne,

c)

fyzické osoby majúce kontrolu nad zdravotnou poisťovňou, členovia predstavenstva právnických ...

d)

osoby blízke57) členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, ...

e)

akcionári, ak sú fyzickými osobami s významným vplyvom na zdravotnú poisťovňu,

f)

fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom ...

g)

členovia predstavenstva inej zdravotnej poisťovne.

(5)

S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora určí úrad výšku a splatnosť jeho odmeny.

§ 67
(1)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii zdravotnej poisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť ...

(2)

Likvidátor predkladá úradu bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebehu ...

(3)

Ak bol podaný návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu o zrušení povolenia v lehote ...

(4)

Do právoplatného rozhodnutia súdu podľa odseku 3 úrad nariadi ku dňu zrušenia zdravotnej poisťovne ...

ÔSMA ČASŤ

TRANSFORMÁCIA DOTERAJŠÍCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Vypracovanie transformačného projektu

§ 68
(1)

Doterajšie zdravotné poisťovne sa môžu transformovať na akciové spoločnosti podľa tohto zákona ...

(2)

Transformácia doterajšej zdravotnej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého ...

(3)

O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne sa vyhotoví notárska ...

(4)

Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej ...

(5)

Na účely uznesenia o vypracovaní transformačného projektu sa účelovým vkladom zriaďovateľa ...

(6)

Na účely transformácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa za zriaďovateľa tejto zdravotnej poisťovne ...

(7)

Schválením uznesenia o vypracovaní transformačného projektu ďalší proces transformácie doterajšej ...

§ 68a

Od účinnosti tohto zákona prechádzajú na zhromaždenie zriaďovateľov aj právomoci a pôsobnosti ...

§ 69
(1)

Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doterajšia zdravotná poisťovňa. Návrh ...

(2)

Schválený transformačný projekt spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou schválenie transformačného ...

(3)

Prvými akcionármi akciovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doterajšej zdravotnej poisťovne, ...

§ 70
Transformačný projekt
(1)

Transformačný projekt je dokument, ktorý za dodržania podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje ...

(2)

Transformačný projekt obsahuje najmä

a)

názov, sídlo a identifikačné číslo doterajšej zdravotnej poisťovne,

b)

obchodné meno a sídlo akciovej spoločnosti, na ktorú sa má doterajšia zdravotná poisťovňa transformovať, ...

c)

výšku vlastného imania doterajšej zdravotnej poisťovne (§ 71 ods. 2) a všetky ďalšie dostupné ...

d)

výšku základného, rezervného a účelového fondu spravovaného doterajšou zdravotnou poisťovňou ...

e)

určenie podielov zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne na základnom imaní akciovej spoločnosti ...

f)

prípadnú dohodu o vzájomnom majetkovom vysporiadaní zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne, ...

g)

navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu akciovej spoločnosti a určenie predmetu ...

h)

pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok, vyjadrenie jeho hodnoty na základe ...

i)

emisnú hodnotu a počet akcií,

j)

návrh stanov akciovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doterajšej zdravotnej poisťovne, ...

k)

určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za členov dozornej rady akciovej spoločnosti, ...

l)

súpis nehnuteľností, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu, doložený dokladmi preukazujúcimi ...

m)

súpis nehnuteľností, ku ktorým právo správy prechádza na ministerstvo zdravotníctva podľa § ...

n)

časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia ...

(3)

Podiely zriaďovateľov na základnom imaní akciovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov sa ...

§ 71
Vlastné imanie doterajšej zdravotnej poisťovne
(1)

Doterajšia zdravotná poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku ...

(2)

Vlastným imaním doterajšej zdravotnej poisťovne sa na účely transformačného projektu rozumie ...

(3)

Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu akciovej spoločnosti nesmie byť vyšší ako ...

§ 72
Založenie akciovej spoločnosti
(1)

Doterajšia zdravotná poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ ...

(2)

Hodnotu nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania doterajšej ...

(3)

Základné imanie akciovej spoločnosti musí byť najmenej 100 miliónov Sk a rezervný fond akciovej ...

(4)

Na základe transformačného projektu zakladá akciovú spoločnosť doterajšia zdravotná poisťovňa ...

(5)

Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom85) obsahuje údaje o ...

(6)

Akciová spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.

§ 73
Vydanie povolenia
(1)

Zakladateľ akciovej spoločnosti podáva žiadosť o vydanie povolenia pre akciovú spoločnosť na ...

(2)

Na povolenie pre akciovú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia § 33 až 37 rovnako, s výnimkou ustanovenia ...

(3)

V konaní o žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti o vydanie povolenia podľa tohto zákona sa ...

a)

pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov akciovej spoločnosti pochádza z legálnych ...

b)

akciová spoločnosť je vecne, technicky, personálne a organizačne pripravená na vykonávanie verejného ...

§ 74
Vznik akciovej spoločnosti
(1)

Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo a podpisujú ...

(2)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti zaniká doterajšia zdravotná poisťovňa. Táto akciová spoločnosť ...

(3)

Všetky práva a povinnosti doterajšej zdravotnej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií ...

(4)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti prechádzajú do majetku akciovej spoločnosti základný, účelový ...

(5)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom ...

(6)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ...

(7)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti prechádza na ňu poistný kmeň (§ 61) z doterajšej zdravotnej ...

(8)

Dňom vzniku akciových spoločností, ktoré sú právnymi nástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne ...

§ 75
Akciová spoločnosť je povinná doručiť úradu
a)

potvrdenie o vykonaní zápisu87) akciovej spoločnosti do obchodného registra do siedmich dní odo ...

b)

oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu88) akciovej spoločnosti do obchodného registra, ak lehota ...

c)

právoplatné uznesenie o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu90) akciovej spoločnosti ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 76
(1)

Člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, člen dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na predsedu úradu, člena správnej rady, člena dozornej rady, ...

(3)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 1 sa nepovažuje, ak sa ...

a)

úradu pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)],

b)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,

c)

orgánu činného v trestnom konaní91) na účely trestného konania,

d)

daňových orgánov92) vo veciach daňového konania,

e)

Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,93)

f)

súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu94) na účely exekučného ...

g)

predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty alebo vyrovnacieho správcu95) na účely konkurzného ...

(4)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 2 sa nepovažuje, ak sa ...

(5)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa ďalej nepovažuje výmena informácií

a)

medzi zdravotnou poisťovňou a

1.

úradom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného ...

2.

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa ...

3.

platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného,

4.

inou zdravotnou poisťovňou, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania ...

b)

medzi úradom a

1.

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa ...

2.

platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného.

(6)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje ani predkladanie údajov z účtovníctva ...

(7)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného ...

§ 77
(1)

Na konanie a rozhodovanie úradu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,62) ak tento ...

(2)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom úradu ...

§ 78
(1)

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa zriadené podľa doterajších ...

(2)

Povolenie na vykonávanie zdravotného poistenia vydané pred 1. novembrom 2004 zostáva v platnosti ...

§ 79

Po transformácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne na akciové spoločnosti ...

§ 80
(1)

Oprávnenie doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších ...

(2)

Oprávnenie doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších ...

a)

rozhodnutia úradu, ktorým úrad zamietol včas podanú žiadosť doterajšej zdravotnej poisťovne ...

b)

oznámenia registrového súdu o odmietnutí vykonania zápisu88) akciovej spoločnosti do obchodného ...

c)

uznesenia registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu90) akciovej ...

najneskôr však 30. septembra 2005.

(3)

Dňom zániku oprávnenia doterajšej zdravotnej poisťovne podľa odsekov 1 a 2 sa doterajšia zdravotná ...

(4)

Na prevod poistného kmeňa doterajšej zdravotnej poisťovne podľa odsekov 1 a 2 na inú zdravotnú ...

§ 81

Právne postavenie doterajšej zdravotnej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a jej práva, povinnosti ...

§ 82
(1)

Úrad nariadi prevod poistného kmeňa s účinnosťou najneskôr ku dňu zániku oprávnenia doterajšej ...

(2)

Ak doterajšia zdravotná poisťovňa nepredloží súhlas preberajúcej zdravotnej poisťovne podľa ...

(3)

Na rozhodovanie úradu o nariadení prevodu poistného kmeňa a rozhodovanie o schválení postupu prevodu ...

§ 83

Kauciu podľa doterajších predpisov vráti ministerstvo zdravotníctva do 60 dní po zániku doterajšej ...

§ 84

Začaté správne konania doterajšej zdravotnej poisťovne právoplatne neskončené do dňa vydania ...

§ 85

Zdravotná poisťovňa, ktorá získala povolenie podľa tohto zákona do 30. júna 2005, je povinná ...

§ 85a
(1)

Poistenci zaradení do dispenzárnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa považujú za ...

(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný predložiť do 30. júna 2005 príslušnej zdravotnej ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná prehodnotiť dispenzarizáciu poistencov uvedených v zozname podľa ...

§ 86

Úrad najneskôr do 15. júna 2005 uverejní v troch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou zoznam ...

§ 86a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov99) sa do vzniku akciovej spoločnosti ...
a)

majetok doterajšej zdravotnej poisťovne, ak je obstaraný z prostriedkov poistného, z poplatku z ...

b)

finančné prostriedky doterajšej zdravotnej poisťovne, ktoré sú určené na úhradu za poskytnutú ...

§ 87
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...

2.

zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z., zákona ...

Čl. II

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej ...

1.

V § 66e ods. 3 sa vypúšťajú slová „zdravotných poisťovní,“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa citácia „§ 71c a 71d zákona č. 273/1994 Z. z. ...

3.

V § 67 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zdravotná poisťovňa zriadená osobitným predpisom6c) a ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2a.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v VIII. časti FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa v položke ...

Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) až p).

Čl. IV

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., ...

1.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) revízni lekári zdravotných poisťovní a osoby oprávnené na výkon dohľadu nad zdravotnou ...

„16a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

2.

V § 56 sa na konci odseku 4 pripája táto veta: „Osoby uvedené v odseku 1 písm. l) sa preukazujú ...

Čl. V

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 2 odsek 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.4)“. „“. 4) Zákon č. 581/2004 Z. z. ...

Čl. VI

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

1.

V § 10 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „za ktorej platobnú schopnosť ručí štát,“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

Čl. VII

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...

V § 8 sa vypúšťa odsek 6.

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 6, ...

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 ...
 • 2)  § 154 Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 8 až 12 Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 3 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene ...
 • 6)  § 99 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
 • 7)  § 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 9)  § 32 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 10)  § 194 ods. 6 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 6 ods. 8 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 12)  § 17 ods. 7, § 18 a § 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 13)  § 9 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 14)  § 6 ods. 9 a § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 16)  § 42 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 17)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 18)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19)  § 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 20)  § 7 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 21)  § 12 ods. 1 a 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 22)  § 7 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 23)  § 9 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 24)  § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...
 • 25)  Zákon č. 577/2004 Z. z.
 • 26)  § 4 písm. a) a § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 27)  § 2 ods. 19 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 28)  § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 18 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 32)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 33)  § 67 Obchodného zákonníka.
 • 34)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 20 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 36)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 37)  Zákon č. 580/2004 Z. z.
 • 38)  Napríklad § 17 ods. 7 a § 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 39)  § 26 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 40)  § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 41)  Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia ...
 • 42)  § 42 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 43)  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 44)  § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 45)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 46)  § 41 ods. 2 a § 116 až 152 Trestného zákona.
 • 47)  § 7 a 9 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 13 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 50)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 ...
 • 51)  § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 52)  § 54 ods. 1 a 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 3 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 54)  § 4 a 11 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 55)  Zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 56)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 57)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 58)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 59)  § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 60)  § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
 • 61)  § 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 62)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  § 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 64)  § 42 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 65)  § 115 Trestného poriadku.
 • 66)  § 43 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 67)  § 43 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 68)  § 37 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 68a)  § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...
 • 69)  § 43 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Zákon č. 578/2004 Z. z., zákon č. 576/2004 Z. z., zákon č. 577/2004 Z. z.
 • 71)  Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami ...
 • 73)  § 70 až 75a a § 219 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 74)  § 69 a 70 Zákonníka práce.
 • 75)  § 63 Zákonníka práce.
 • 76)  § 55 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce.
 • 77)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
 • 78)  § 2 a § 46 až 66 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 2 a § 4 až 33 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 566 až 576 Obchodného zákonníka.
 • 81)  § 99 ods. 3 písm. a) a § 107 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 250b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 83)  § 154 a § 162 až 176 Obchodného zákonníka.§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 84)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 85)  § 163 Obchodného zákonníka.
 • 86)  § 27 Zákonníka práce.
 • 87)  § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 88)  § 8 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 89)  § 8 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 90)  § 200b ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 91)  § 12 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 92)  § 2 ods. 1 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. ...
 • 93)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 94)  § 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 95)  § 8 ods. 1, § 9a ods. 1 a § 50 ods. 3 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 96)  § 167 a 168 Trestného zákona.
 • 97)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 98)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 99)  Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore