Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD151DS31EUPP37ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 577/2004 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 125/2024

Legislatívny proces k zákonu 125/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Úvodné ustanovenia

Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti1) uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi3) a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.4)

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

§ 2 - Preventívne prehliadky
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

a)

deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,

b)

jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,

c)

jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,

d)

jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,5)

e)

jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára,

f)

jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,

g)

dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára; jedna preventívna prehliadka na konci prvého trimestra alebo na začiatku druhého trimestra a jedna preventívna prehliadka v treťom trimestri,

h)

jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,

i)

jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,

j)

jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za tri roky alebo poistenca nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za jeden rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,

k)

jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív,6) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,

l)

preventívne prehliadky a povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva6a) na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam,7)

m)

jedna preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov raz za desať rokov alebo poistenca so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo u lekára s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti - diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

(2)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

(3)

Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého absolvoval preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.

(4)

Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2a - Novorodenecký skríning
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza celoplošný novorodenecký skríning.

(2)

Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou novorodeneckého skríningu, je uvedený v prílohe č. 1a.

§ 3 - Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť.8)

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis8a) neustanovuje inak, na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony

a)

vedúce k zisteniu choroby,

b)

poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.

(3)

Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k

a)

záchrane života,

b)

vyliečeniu choroby,

c)

zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,

d)

zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,

e)

zmierneniu prejavov choroby,

f)

účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.

(4)

Súčasťou zdravotného výkonu je aj

a)

objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas,

b)

vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu,

c)

vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti,

d)

vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,

e)

potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.

(5)

Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára podľa prílohy č. 2.

(6)

Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím zubno-lekárskych výkonov alebo zubno-lekárskych výrobkov, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, zdravotná poisťovňa poskytnuté zubno-lekárske výkony alebo zubno-lekárske výrobky uhradí len v rozsahu zubno-lekárskych výkonov a zubno-lekárskych výrobkov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a rozdiel úhrady uhradí poistenec.

(7)

Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 5, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca na úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej len „spoluúčasť poistenca“) je poistenec alebo jeho zákonný zástupca povinný potvrdiť svojím podpisom ošetrujúcemu lekárovi bezprostredne po ich poskytnutí.

(8)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom osobitným predpisom7) a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky.

(9)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe inej ako prioritnej choroby uvedenej v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam chorôb”). Iné ako prioritné choroby sú choroby uvedené v osobitnom predpise11) okrem prioritných chorôb (príloha č. 3). Najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a v ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

(10)

Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

(11)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným pôrodom.11a) Vykonanie úhrady zdravotnou poisťovňou sa uskutoční na základe vyhlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, je jej poistenkyňou.

(12)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj zdravotná starostlivosť v rozsahu praxe pôrodnej asistencie podľa osobitného predpisu11aa) v domácom prostredí v súvislosti s psychofyzickou prípravou na pôrod v rozsahu dvoch návštev počas tehotenstva v čase od 20. týždňa tehotenstva, ako aj popôrodná zdravotná starostlivosť o ženu a novorodenca v domácom prostredí v počte dvoch návštev počas šiestich týždňov po pôrode, z čoho prvá návšteva sa má vykonať do 24 hodín po prepustení poistenkyne z ústavnej starostlivosti po pôrode do domáceho prostredia. Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí podľa prvej vety poskytuje pôrodná asistentka, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti30) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je poistenkyňa verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu.16a)

(13)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike,2) poskytnutá pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine okrem členských štátov Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“), v rozsahu podľa osobitného predpisu.11b)

(14)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte v rozsahu podľa osobitných predpisov11c) za podmienok ustanovených osobitným predpisom.11d)

(15)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa prepláca cezhraničná zdravotná starostlivosť,11e) ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike,2) poskytnutá v inom členskom štáte Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.11f)

(16)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb11g) a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11h) ak majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu;11i) výšku paušálnej úhrady ustanovuje osobitný predpis.11j)

(17)

Ak zdravotné výkony boli poskytnuté počas doplnkových ordinačných hodín11k) alebo pri domácej starostlivosti na žiadosť osoby,11l) neuhrádzajú sa na základe verejného zdravotného poistenia; to sa nevzťahuje na zdravotné výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

(18)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa zdravotné výkony uhrádzajú podľa odsekov 2 až 4, 9, 11 a 16 a § 7, ak ich indikoval počas doplnkových ordinačných hodín lekár poskytovateľa, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou podľa osobitného predpisu30) (ďalej len „zmluvný poskytovateľ“), a majú sa vykonať u iného zmluvného poskytovateľa mimo doplnkových ordinačných hodín.

(19)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza preprava poistenca podľa osobitného predpisu11m) okrem úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu podľa osobitného predpisu11n) za jeden kilometer jazdy. Ak poistenec nie je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, výška úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu je 0,10 eura za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby za jednu osobu. Sprievodca poistenca, ktorý je zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadal poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby o prepravu poistenca, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy. Oslobodený od úhrady spoluúčasti podľa druhej vety je poistenec,

a)

ktorý je zaradený do chronického dialyzačného programu, do odberového programu alebo do transplantačného programu,

b)

ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,

c)

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,

d)

ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,

e)

ktorý je nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,

f)

ktorý je dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,11o)

g)

ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,11p)

h)

ktorému sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.11q)

(20)

Zdravotnícky pracovník, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“), je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy.

(21)

Zdravotnícky pracovník vykonávajúci činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy.

(22)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza očkovanie poistenca vakcínou proti ochoreniu COVID-19, kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky a kontrola zdravotného stavu poistenca po podaní očkovacej látky.

§ 4

Z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza ústavná zdravotná starostlivosť poskytovaná v nemocnici zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc alebo v nemocnici, ktorá nie je zaradená do siete kategorizovaných nemocníc a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v rozsahu ustanovenom kategorizáciou ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona.11r)

§ 7 - Kúpeľná starostlivosť
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú starostlivosť13) (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť12) (ďalej len „ústavná starostlivosť“).

(2)

Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach.16)

(3)

Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.

(4)

Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.

(5)

Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.

§ 8 - Na základe verejného zdravotného poistenia sa
a)

neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov,

b)

neuhrádzajú náklady spojené s klinickým skúšaním,

c)

neuhrádza zdravotná starostlivosť spojená s liečbou komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku klinického skúšania,

d)

neuhrádza zdravotná starostlivosť poskytovaná poradenským psychológom a pracovným psychológom,

e)

neuhrádza zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia poskytovaná klinickým psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia, poradenským psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia a pracovným psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,

f)

neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia, s výnimkou zdravotných výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti; náklady na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia vrátane zdravotných výkonov, ktoré nie sú zdravotnými výkonmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti, hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

g)

neuhrádza zdravotná starostlivosť cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá nie je verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu16a) a ktorá sa preukáže preukazom cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti;16b) poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, hradí štát prostredníctvom zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov,

h)

neuhrádza preprava a neodkladná preprava zabezpečovaná vojenským zdravotníctvom.16c)

TRETIA ČASŤ

KATEGORIZÁCIA CHORÔB

§ 9
(1)

Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) kategorizáciou chorôb.

(2)

Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia v zozname chorôb je určenie spoluúčasti poistenca. Spoluúčasť poistenca sa určuje v zozname chorôb pri každej chorobe

a)

ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,

b)

percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú starostlivosť alebo

c)

ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.

(3)

Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, v hotovosti; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.

(4)

Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný orgán.

(5)

Kategorizačná komisia pre choroby má jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných spoločností.

(6)

Činnosť Kategorizačnej komisie pre choroby upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 10 - Kritériá kategorizácie choroby
(1)

Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na

a)

závažnosť choroby,

b)

vek poistenca.

(2)

Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.

(3)

Výška spoluúčasti poistenca sa určí pre každú chorobu ako maximálna výška úhrady poistenca za všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby.

(4)

Maximálna výška úhrady poistenca podľa odseku 3 sa určí tak, aby

a)

najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzali na základe verejného zdravotného poistenia,

b)

najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzali na základe verejného zdravotného poistenia,

c)

pri ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb výška úhrady z verejného zdravotného poistenia bola najmenej 80 % súčtu úhrad za všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby.

§ 10a - Zoznam chorôb

Vláda Slovenskej republiky v zozname chorôb podľa § 3 ods. 10 ustanoví pre každú chorobu

a)

spoluúčasť poistenca (§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 až 4),

b)

indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou choroby (§ 10 ods. 2).

ŠTVRTÁ ČASŤ

ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 38 - Rozsah úhrady
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti4) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

(2)

Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.

(3)

Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8,

a)

stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň

1.

ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa, ak v druhom bode nie je ustanovené inak,

2.

ústavnej starostlivosti v liečebni22) a v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach16) bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,

b)

spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve,

c)

spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby,

d)

pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,

(4)

Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.

(5)

Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.

(6)

Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa, poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza služby podľa odseku 3 písm. a) a d).

(7)

Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje člen konzília23) počas ústavnej starostlivosti.

(8)

Od povinnosti úhrady

a)

podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec

1.

v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,

2.

s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,

3.

tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,

4.

do dovŕšenia troch rokov veku,

5.

dojčiaca matka, ak je prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,

6.

nachádzajúci sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jeho súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti,

7.

v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,24) a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,

8.

nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,

9.

darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti v súvislosti s darovaním orgánov,

b)

podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec

1.

pri preventívnej prehliadke,

2.

pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,

3.

do dovŕšenia jedného roku veku,

4.

s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,

5.

nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,

6.

pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,

7.

zaradený na dispenzarizáciu,10) a to pri návštevách v súvislosti s dispenzarizáciou,

8.

pri návšteve v súvislosti s očkovaním,

9.

pri návšteve len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,

10.

darca orgánov pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich darovaniu orgánov,

c)

podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci

1.

ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,

2.

ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,

3.

ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,

4.

ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

5.

ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

6.

ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,23a)

7.

ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,

8.

ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom,

d)

podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený poistenec

1.

do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,28)

2.

do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,28)

3.

dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,

4.

dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.

(9)

Oslobodenie od úhrady podľa odseku 8 písm. a) sa nevzťahuje na poistencov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch s indikáciami B uvedenými v prílohe č. 6.

(10)

Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.

§ 38a - Výška úhrady
(1)

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. a) za každý deň, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. a)

a)

0 eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,

b)

1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,

c)

5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v I. a IV. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,

d)

7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v II. a III. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti.

(2)

Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.

(3)

Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. b) 0 eur pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

(4)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 2 eurá. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) 0 eur.

(5)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby28aa) formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje, je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c), 10 eur.

(6)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c)

a)

10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,

b)

2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba28a) pre dospelých alebo v čase medzi 16. a 20. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 8. a 20. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast alebo

c)

2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.

(7)

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) 3,30 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d).

(8)

Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 eurá.

§ 38b - Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby
(1)

Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie úhrady podľa § 38a ods. 6 písm. a) za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby najneskôr však do 15 dní odo dňa uhradenia tejto úhrady poistencom.

(2)

Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len „žiadosť o preplatenie úhrady“) obsahuje najmä:

a)

meno a priezvisko poistenca,

b)

adresa poistenca,

c)

rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo,

d)

dátum narodenia poistenca,

e)

obchodné meno zdravotnej poisťovne,

f)

kód zdravotnej poisťovne,

g)

identifikačné číslo poistenca,

h)

označenie poskytovateľa, ktorému poistenec uhradil úhradu podľa odseku 1.

(3)

Súčasťou žiadosti o preplatenie úhrady musí byť

a)

doklad o uhradení úhrady, ktorým je doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu,

b)

správu o poskytnutej urgentnej zdravotnej starostlivosti.

(4)

Poistenec má nárok na preplatenie úhrady podľa odseku 1, ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnou starostlivosťou, bez poskytnutia ktorej by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie; zdravotná poisťovňa preplatí úhradu podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu.29)

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41

Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti riadi a odborne usmerňuje činnosti spojené s kategorizáciou chorôb.

§ 42
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

(2)

Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.30)

(3)

Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť priemernú úhradu za jednotlivý zdravotný výkon v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti dohodnutú so zmluvnými poskytovateľmi, ktorí poskytujú rovnakú zdravotnú starostlivosť, aká bola poistencovi poskytnutá, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)

(4)

Zdravotná poisťovňa má právo uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života,32) a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.

(5)

Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách, možno plne alebo čiastočne uhradiť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne.34)

(6)

Zdravotnú starostlivosť podľa odseku 5, na ktorú dal predchádzajúci súhlas revízny lekár zdravotnej poisťovne,34) uhrádza zdravotná poisťovňa.

§ 43

V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu zubno-lekársku prehliadku podľa doterajších predpisov.

§ 43a

V roku 2021 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v roku 2020 preventívnu zubno-lekársku prehliadku.

§ 43b

V roku 2022 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v roku 2021 preventívnu zubno-lekársku prehliadku.

§ 44
(1)

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením.35)

(3)

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) môže požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti36) najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,36) ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu.37)

(4)

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiada.

§ 45

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 46
(1)

Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej kategorizácie chorôb.

(2)

Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.

(3)

Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.

(4)

Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.

§ 47

Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov, konania o žiadostiach o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok a konania o žiadostiach o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín, alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 47a

Kúpeľná starostlivosť, ktorej úhradu schválila príslušná zdravotná poisťovňa pred 1. januárom 2008, sa uhradí podľa doterajších predpisov.

§ 47b - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.

§ 48

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 579/2003 Z. z. a zákona č. 599/2003 Z. z.,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z. z.,

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z.,

4.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

§ 48a

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 244/2011 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 48b

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády č. 65/2005 Z. z., nariadenia vlády č. 485/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 539/2006 Z. z. a nariadenia vlády č. 403/2008 Z. z.

§ 49

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).

  Príloha č. 1a k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  NOVORODENECKÝ SKRÍNING

  Obsah: Novorodenecký skríning obsahuje odber vzorky suchej kvapky krvi na zistenie týchto ochorení:
  a) kongenitálna hypotyreóza,
  b) kongenitálna adrenálna hyperplázia,
  c) cystická fibróza,
  d) dedičné metabolické poruchy
  1. fenylketonúria,
  2. hyperfenylalaninémia,
  3. leucinóza,
  4. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom,
  5. deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom,
  6. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom,
  7. deficit karnitínpalmitoyltranferázy I,
  8. deficit karnitínpalmitoyltransferázy II,
  9. deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy,
  10. glutárová acidúria typ I,
  11. izovalérová acidémia (ďalej len „IVA“),
  e) spinálna muskulárna atrofia,
  f) ťažká primárna imunodeficiencia.
  Zdravotnícke zariadenie zabezpečí doručenie vzorky do Skríningového centra novorodencov SR v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.
  Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo pediatria
  Okruh: novorodenec
  Periodicita: raz za život v dobe od 72. hodiny do 96. hodiny života po narodení bez ohľadu na zrelosť novorodenca, príjem potravy a zdravotný stav okrem prípadov, ak novorodenecký skríning
  a) nebol vykonaný pred prepustením z ústavnej zdravotnej starostlivosti, vykoná sa tento odber poskytovateľom pri prvej návšteve novorodenca vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast,
  b) nebol vykonaný občanovi Slovenskej republiky, ktorý sa narodil v zahraničí, vykoná sa tento odber poskytovateľom pri prvej návšteve novorodenca vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast,
  c) nebol vykonaný pred prepustením z ústavnej zdravotnej starostlivosti a novorodenec bol preložený do inej ústavnej zdravotnej starostlivosti, odber suchej kvapky krvi sa vykoná poskytovateľom pod jeho vlastným kódovým označením.
  Zoznam výkonov
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Kompletný novorodenecký skríning
  Reskríning

  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK


  Preventívna starostlivosť o deti a dorast

  Obsah:

  Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. Pravidelné povinné a odporúčané očkovanie možno vykonať počas alebo mimo preventívnej prehliadky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

  Vykonáva:

  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria

  Okruh poistencov:

  poistenci do dovŕšenia 18 rokov veku a 364 dní
  Periodicita: 1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku
  2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 15 až 18 mesiacov
  3) preventívne prehliadky poistenca od troch rokov do 18 rokov veku a 364 dní podľa uvedeného vekového rozhrania

  Zoznam výkonov

  Názov výkonu


  Indikačné obmedzenie
  1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca

  Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci a pľúcach, nález pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Kontrola vykonania skríningových vyšetrení v novorodeneckom veku. Zhodnotenie sociálnej situácie.
  vykonáva sa do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia
  USG vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat vykonáva sa do 4. týždňa života
  2. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach, nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.
  vykonáva sa do 5. týždňa života
  3. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.
  vykonáva sa v 5. až 8. týždni života
  4. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
  a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

  vykonáva sa v 8. až 11. týždni života
  5. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
  a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

  vykonáva sa v 3. až 5. mesiaci života
  6. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
  a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

  vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života
  7. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

  vykonáva sa v 7. až 9. mesiaci života
  8. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

  vykonáva sa v 9. až 11. mesiaci života
  9. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie.

  vykonáva sa v 11. až 13. mesiaci života
  10. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie.
  vykonáva sa v 15. až 18. mesiaci života
  11. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamnestické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, vyšetrenie tlaku krvi, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, orientačné vyšetrenie sluchu a zraku, kontrola chrbtice, genitálu. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy.

  vykonáva sa v 3. až 4. roku života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 3. až 4. roku života
  12. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy.

  vykonáva sa v 5. až 6. roku života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 5. až 6. roku života
  13. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.

  vykonáva sa v 6. až 8. roku života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 6. až 8. roku života
  14. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie prospievania v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
  vykonáva sa v 9. až 10. roku života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 9. až 10. roku života
  15. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom.
  vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  Odber kapilárnej krvi vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  Cholesterol celkový vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  Sedimentácia erytrocytov – FW vykonáva sa v 11. až 12. roku života
  16. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
  vykonáva sa v 13. až 14. roku života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 13. až 14. roku života
  17. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Pravidelné poradenstvo. Zhodnotenie sociálnej situácie.
  vykonáva sa v 15. až 16. roku života
  Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 15 až 16. roku života
  18. preventívna prehliadka

  Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt, osýpky, mumps, rubeola) vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, cholesterol, triglyceridy.
  vykonáva sa v 17. roku života
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) vykonáva sa v 17. roku života
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) vykonáva sa v 17. roku života
  Cholesterol celkový vykonáva sa v 17. roku života
  Triacylglyceroly vykonáva sa v 17. roku života
  Chemické vyšetrenie moču vykonáva sa v 17. roku života
  Očkovanie proti HPV vykonáva sa v 9. až 15. roku života a môže byť vykonané aj mimo preventívnej prehliadky
  Očkovanie proti rotavírusom vykonáva sa od 6. týždňa života do 24. eventuálne 32. týždňa života a môže byť vykonané aj mimo preventívnej prehliadky
  Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.
  Preventívne vyšetrenie možno z objektívnych príčin (napr. predčasne narodené deti, ochorenie) urobiť aj s oneskorením.

  Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých

  Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, ALT, GMT, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
  Vykonáva:

  V prípade poistencov do 18 rokov a 364 dní aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, v prípade poistencov od 18 rokov lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade poistencov do 25 rokov a 364 dní aj lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
  Okruh:

  poistenci starší ako 18 rokov
  Periodicita: raz za dva roky, v prípade darcov krvi a pacientov po absolvovanej onkologickej liečby, odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo raz za rok
  Zoznam výkonov

  Názov výkonu

  Indikačné obmedzenie
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
  Kreatinín
  Alanínaminotransferáza ALT, Gamaglutamyltransferáza GMT
  Močový sediment (semikvantitatívne)
  Moč chemicky
  Okultné krvácanie do stolice u poistencov vo veku od 50 rokov do 75 rokov života a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka. Nevykonáva sa v prípade, ak bolo vykonané kompletné kolonoskopické vyšetrenie v posledných 10 rokoch s negatívnym nálezom.
  Glukóza
  Cholesterol celkový, HDL cholesterol a non-HDL cholesterol, LDL cholesterol u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18 rokov, u poistencov starších ako 40 rokov
  Triacylglyceroly u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18 rokov, u poistencov starších ako 40 rokov
  Erytrocyty – počet
  Hemoglobín
  Hemogram 5 parametrový
  Leukocyty – počet
  Trombocyty – počet
  Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodový s popisom
  u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár
  s príslušnou špecializáciou
  Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika od 40. roku života

  Preventívna prehliadka ústnej dutiny

  Obsah: Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN, Palpácia regionálnych lymfatických uzlín.
  Vykonáva: zubný lekár
  Okruh poistencov: všetci
  Periodicita: 1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku.
  2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku.
  3) U tehotných poistenkýň dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.
  Z o z n a m v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Preventívna prehliadka ústnej dutiny
  u poistencov od 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného kameňa), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou
  k preventívnej prehliadke
  Preventívna prehliadka ústnej dutiny u detí a dorastu
  u poistencov do 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho alebo invazívneho charakteru (remineralizácia skloviny, odstránenie povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia atď.), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou k preventívnej prehliadke

  Preventívna gynekologická prehliadka
  Obsah Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.
  Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia
  a pôrodníctvo
  Okruh poistencov ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
  Periodicita raz za rok
  Zoznam výkonov
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Podrobná anamnéza a jej priebežná aktualizácia
  Odborné poradenstvo a poučenie
  Komplexné gynekologické vyšetrenie
  vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov
  Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna
  Ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky
  Tumor marker Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov
  u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov
  Cytológia z krčka maternice v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
  RTG mamografia v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
  Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice a prsníka
  Obsah Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.
  Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo;
  cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
  Okruh poistencov oportúnny skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov,
  oportúnny skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov
  Periodicita Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal oportúnny skríning aj neskôr ako v 23. roku života.
  Oportúnny skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne. Oportúnny skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.

  Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka
  Obsah Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.
  Indikovaných poistencov na populačný skríning pozýva zdravotná poisťovňa.
  Skríning vyhodnocuje Národné centrum zdravotníckych informácií a Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave.
  Vykonáva Populačný skríning rakoviny krčka maternice vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá, ktoré patria do siete pre populačný skríning.
  Populačný skríning rakoviny prsníka sa vykonáva komplexne na skríningovom mamografickom pracovisku, ktoré je určené na výkon populačného skríningu.
  Okruh poistencov populačný skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov,
  populačný skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 50 – 69 rokov
  Periodicita Populačný skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal populačný skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.
  Populačný skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.

  Preventívna starostlivosť v materstve
  Obsah: Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu.
  Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu
  a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu.
  Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
  Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  Okruh poistencov: tehotné  ženy
  Periodicita: raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
  Z o z n a m    v ý k o n o v
    Názov výkonu Indikačné obmedzenie
    Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti
  o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti
   
    Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva
  s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity
   
    Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie
  a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie
  najviac 3 razy počas fyziologického tehotenstva
    Externé kardiotokografické vyšetrenie  
    US vyšetrenie plodu  
    Amnioskopia  
    Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)  
    Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)  
    Močový sediment (semikvantitatívne)  
    Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)  
    Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)                             
    Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)                             
    Glukóza (ENZ)                                                        
    Glukóza (ECH)                                                        
    Glukóza v kapilárnej krvi (REP)                                     
    Alfa-fetoproteín v sére                                              
    Alfa-fetoproteín v sére                                              
    Alfa-fetoproteín v plodovej vode                                     
    Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)                                
    Choriogonadotropný hormón  
    L/S pomer v plodovej vode  
    Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody  
    Hemogram 5 parametrový                                            
    Hemogram 8 parametrový                                            
    Sedimentácia erytrocytov - FW  
    AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)  
    Rh-antigény (AGL)  
    HBsAg antigén (EIA)                                                   
    Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)                                        
    Protilátky proti Treponema pallidum (HA)                              
    Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)  
    HBsAb - jednotlivo (EIA)                                             
    HBsAb - skupinovo (EIA)                                              
    HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)                                 
    HBsAg skríning - skupinovo (EIA)                                     
    HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)                                
    HIV protilátky - kvalitatívne (WB)                                 
    HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)                     
    HIV protilátky - kvantitatívne (WB)                                
    Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)                                 
    Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)                               
    Toxoplasma gondii - protilátky (IF)                                
    Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)                  
    Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)               
    Toxoplasma gondii IgA (EIA)                                         
    Toxoplasma gondii IgG (EIA)                                         
    Toxoplazma gondii IgM (EIA)                                         
    Chromozómy plodu konvenčnou metódou  
    Kultivácia buniek plodu  
    US vyšetrenie gravidity                                            
    Amniocentéza  

  Preventívna urologická prehliadka
  Obsah: Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
  Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
  Okruh poistencov: muži od 50. roku veku; muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve
  Periodicita: raz za tri roky; raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA

  Preventívna gastroenterologická prehliadka
  Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom
  Obsah preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a
  včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Pri zistení nádoru alebo polypu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie. V priebehu toho istého
  vyšetrenia sa vykonáva odstránenie polypu. Získaný polyp sa odosiela na histologické vyšetrenie.
  Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia
  Okruh poistencov poistenci vo veku nad 50 rokov; u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva
  bez vekového obmedzenia
  Periodicita raz za desať rokov; pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa
  vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za päť rokov
  Zoznam výkonov
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  kolonoskopické vyšetrenie od análneho otvoru po cékum
  odber vzorky tkaniva pri zistení nádoru alebo polypu
  endoskopické odstránenie polypu
  odoslanie biologického materiálu na histologické vyšetrenie
  Oportúnny skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
  Obsah Oportúnny skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva.
  Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo – štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia – vykonáva primárnu preventívnu kolonoskopiu alebo skríningovú kolonoskopiu pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
  Okruh poistencov muži a ženy vo veku nad 50 rokov
  Periodicita Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.

  Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
  Obsah Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva. Indikovaných poistencov na populačný skríning pozýva zdravotná poisťovňa.
  Populačný skríning vyhodnocuje Národné centrum zdravotníckych informácií a Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave.
  Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý vyhodnocuje štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia, ktorý vykonáva skríningovú kolonoskopiu pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
  Okruh poistencov muži a ženy vo veku nad 50 rokov
  Periodicita Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov; skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.

  Preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia
  na predchádzanie prenosným ochoreniam
  Obsah: Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa: anamnézu s osobitným dôrazom na epidemiologickú anamnézu, subjektívny stav a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia sa zameriavajú na priamy alebo nepriamy dôkaz infekčného agensa v biologickom materiáli vyšetrovanej osoby a (alebo) zistenie príznakov orgánového poškodenia infekčným agensom. Súčasťou preventívnej prehliadky je poučenie pacienta o dodržiavaní protiepidemických opatrení a o postupe v prípade manifestácie prenosného ochorenia.
  Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pediatria alebo dorastové lekárstvo

  Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov
  Obsah: Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých  orgánových systémov,  vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.
  Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
  Okruh poistencov: poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku
  Periodicita: raz za rok
  Spoluúčasť poistenca 50 % z ceny
  Z o z n a m    v ý k o n o v
    Názov výkonu Indikačné obmedzenie
    Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej
  a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi
  a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi
   
    Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie
  a dokumentácie (skríning FVP)
   

  Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  Poznámky

  • 1)

   § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • 2)

   § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • 3)

   § 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • 4)

   § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 5)

   § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 6)

   § 39 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 6a)

   § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • 7)

   § 12 zákona č. 355/2007 Z. z.

  • 8)

   § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 8a)

   § 2a, § 6 ods. 13, § 8 ods. 10, § 19 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

  • 10)

   § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z.

  • 11)

   § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.

  • 11a)

   § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 11aa)

   § 5 ods. 2 a 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

  • 11b)

   § 9a a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

  • 11c)

   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.

  • 11d)

   § 9b, 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

  • 11e)

   § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

  • 11f)

   § 9d, 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

  • 11g)

   § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.

  • 11h)

   § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

  • 11i)

   § 7a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

  • 11j)

   § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

  • 11k)

   § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

  • 11l)

   § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

  • 11m)

   § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.

  • 11n)

   § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.

  • 11o)

   Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z., § 367 Civilného mimosporového poriadku.

  • 11p)

   § 35, 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  • 11q)

   § 24a až 24d, § 25 až 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  • 11r)

   § 4 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • 12)

   § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 13)

   § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 16)

   § 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z.

  • 16a)

   § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  • 16b)

   § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 393/2020 Z. z.

  • 16c)

   § 2 ods. 3 a § 14 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  • 22)

   § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z.

  • 23)

   § 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 23a)

   § 27 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • 24)

   Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • 28)

   § 27 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

  • 28a)

   § 2 písm. a) a § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • 28aa)

   § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

  • 28b)

   § 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  • 28c)

   § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

  • 29)

   § 15 ods. 1 písm. ae) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.

  • 30)

   § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

  • 31)

   § 40 ods. 14 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • 32)

   § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  • 34)

   § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  • 35)

   Napríklad § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.

  • 36)

   § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.

  • 37)

   Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  Načítavam znenie...
  Hore