Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71778
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 56/2009 účinný od 01.01.2011


Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD53 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 56/2009 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 56/2009 s účinnosťou od 01.01.2011

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 56/2009, dátum vydania: 27.02.2009

6

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a doplnení niektorých zákonov sa predkladá v súlade so závermi Rady pre hospodársku krízu.

Vzhľadom ku skutočnosti, že finančná kríza sa zásadným spôsobom negatívne prejavuje na reálnej ekonomike a smeruje k poklesu ekonomického rastu a následnom zvýšení nezamestnanosti, hľadajú sa všetky dostupné nástroje, ktoré by jej vplyv na hĺbku a trvanie spomalili.

Aktuálna ekonomická situácia si preto vyžaduje aktivizáciu viacerých opatrení, ktoré môžu priamo ovplyvniť a udržať ekonomický rast na Slovensku. Opatrenia sa týkajú prioritne zvýhodnenia podmienok na poskytnutie investičných stimulov pre širší okruh podnikateľov, ktoré prispejú k zvýšeniu možnosti počtu žiadateľov oprávnených požiadať o investičnú pomoc a zároveň k motivácii etablovať sa, investovať, rozširovať sa a zamestnávať na Slovensku.

Predložený návrh novelizácie zákona obsahuje legislatívne návrhy spracované na základe balíčka opatrení, ktoré boli prijaté na rokovaniach Rady pre hospodársku krízu dňa 2. februára 2009 a dňa 6. februára 2009.

Navrhované legislatívne opatrenia sú v súlade s Návrhom opatrení vlády Slovenskej republiky na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 6. novembra 2008) a Aktualizáciou opatrení vlády Slovenskej republiky na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 969 zo dňa 17. 12. 2008) v oblasti politiky trhu práce.

Predkladaným návrhom zákona sa navrhujú nasledovné opatrenia na podporu realizácie nových investičných projektov:

-znížením minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podporiť aj tzv. menšie projekty v oblasti priemyselnej výroby na polovicu,

-znížením minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na projekty v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu na 9 960 000 eur, resp. na 4 980 000 eur,

-zníženie obstarania nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely na hodnotu najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku u odvetví priemyselnej výroby a na hodnotu najmenej 20 % v odvetví cestovného ruchu z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku. Uvedené oparenie nám umožní podporiť aj menej sofistikované investičné projekty, v ktorých je rozhodujúcim činiteľom pracovná sila.

Navrhovaná úprava umožní započítavanie nových strojných a technologických zariadení obstaraných od majetkovo a personálne prepojených spoločností do oprávnených nákladov za predpokladu, že budú obstarané za trhovú cenu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona si vyžaduje zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy na roky 2009 a 2010. Podrobná kvantifikácia dopadov je uvedená v doložke o posúdení vplyvov.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov

na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Odhad dopadov na verejné financie:

Prijatie navrhovaných zmien zákona 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať nasledovný dopad na verejné financie:

Rok 2009Rok 2010Rok 2011Celkom€ 13 277 568€ 23 235 743€ 0,00€ 36 513 311

2. Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Materiál nemá dopad na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3.Odhad dopadov na životné prostredie:

Realizácia materiálu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

4.Odhad dopadov na zamestnanosť:

Materiál bude mať pozitívny dopad na zamestnanosť a predpokladá sa, že podporením realizácie investičných zámerov sa vytvorí 3800 nových pracovných miest.

5.Odhad dopadov na podnikateľské prostredie:

Materiál má pozitívny dopad na podnikateľské prostredie a predpokladá sa, že v období od apríla 2009 do konca roka 2010 bude podporených viac než 40 investičných projektov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ zákona: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplní niektorých zákonov

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev

- v primárnom práve:

-čl. 87 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení vymedzuje zákaz poskytovania podpory štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ak narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že znevýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru; táto je, pokiaľ to ovplyvňuje trh medzi členskými štátmi, nezlučiteľná so spoločným trhom,

-čl. 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, vymedzujúci za zlučiteľnú so spoločným trhom podporu na pomoc hospodárskemu rozvoju oblasti s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou,

-čl. 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení ustanovuje základné princípy v oblasti monitorovania a oznamovania štátnej pomoci,

-čl. 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení ustanovuje možnosť Rady vydať nariadenia na uplatnenie čl. 87 a 88, najmä stanoviť podmienky uplatnenia čl. 83 ods. 3, ako aj uviesť druhy podpory, ktoré sú vyňaté z tohto konania,

- v sekundárnom práve:

-Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006),

-Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008),

b)nie je upravená v práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:

Bezpredmetné

b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení:

V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:

Keďže sa návrh zákona týka výlučne sekundárneho práva – nariadení a rozhodnutí Rady a nariadení Komisie, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ (podľa čl. 249 Zmluvy o ES v platnom znení), vyjadrovať sa k tomuto bodu je bezpredmetné.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný

6.Gestor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Osobitná časť

K Čl. I

K bodom 1. až 5. a 7. a 8.

Zákon o investičnej pomoci v kontexte komunitárneho práva bol považovaný za ucelený národný program poskytovania štátnej pomoci v regiónoch, kde je možné poskytnúť štátnu pomoc.

Zákon o investičnej pomoci spĺňa definičné znaky transparentnej schémy regionálnej investičnej pomoci v zmysle čl. 2 bod 1 písm. i) Nariadenia komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc.

Nariadenia komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc bolo zrušené.

Dňa 9. 8. 2008 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008).

Jednou z podmienok na to, aby zákon o investičnej pomoci spĺňal definičné znaky transparentnej schémy regionálnej investičnej pomoci, musí byť uvedený odkaz na nariadenie s uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

K bodu 6.

Navrhovanou zmenou sa sleduje odstránenie obmedzenia vybraných technologických zariadení, ktoré môžu byť podporené formou investičnej pomoci vzhľadom na špecifickosť poskytovaných služieb v sektore cestovného ruchu.

K bodu 9.

Ide o nápravu zrejmej chyby v zákone o investičnej pomoci, pretože kontrolu použitia investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c) zákona o investičnej pomoci nemôže vykonávať príslušný správca dane.

K bodu 10.

V záujme zjednodušenia poskytnutia investičnej pomoci sa navrhuje vypustenie ustanovenia, ktoré obmedzovalo možnosť požiadať o poskytnutie investičnej pomoci na ďalší nový investičný zámer zo strany toho istého žiadateľa až po skončení investičného zámeru a vyčerpaní investičnej pomoci. Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer iba za podmienok, že realizuje pôvodný investičný zámer v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci pôvodného investičného zámeru.

K bodu 11.

V ustanovení § 20a sú navrhnuté prechodné ustanovenia súvisiace s úpravou tých podmienok, ktoré musí spĺňať investičný zámer žiadateľa.

Navrhovanou úpravou sa vytvorí priestor na možnosť uchádzať sa o investičnú pomoc širšiemu počtu podnikateľských subjektov, a to aj spomedzi malých a stredných podnikov. Zvýši sa pravdepodobnosť získania investičnej pomoci a súčasne sa zabezpečia nové pracovné miesta.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým etablovaní domáci investori.

Navrhovaným prechodným ustanovením sa zakladajú predpoklady na iniciovanie existujúcich podnikov k rozširovaniu; diverzifikácii výroby podniku na nové, dodatočné výrobky (služby), resp. zásadnej zmeny výrobného programu.

Zároveň sa zabezpečuje, aby sa podnikateľské subjekty aktívne zapájali do riešenia lokálnej zamestnanosti a tým sa spolupodieľali na zmierňovaní dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

Navrhovaná úprava umožní započítanie nových strojných a technologických zariadení obstaraných od majetkovo alebo personálne prepojených spoločností do oprávnených nákladov za predpokladu, že budú obstarané za trhovú cenu a že sa jedná o jedinečné alebo špecifické zariadenie, vyvinuté iba v rámci skupiny.

K Čl. IIÚčinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. apríla 2009 a súčasne sa navrhuje, aby ustanovenie § 20a stratilo účinnosť 31. decembra 2010.

Bratislava 9. februára 2009

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek, v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore