Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 557/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 22.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Poisťovníctvo, Štátne orgány, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 557/2009 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 557/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Výška príspevkov dohodnutá podľa odseku 3 musí byť vyjadrená a) pevnou sumou, b) násobkom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 3 ods. 1 sa slovo „predpisu1)“ nahrádza slovom „predpisu1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Účastníkovi zaniká doplnkové dôchodkové sporenie zánikom účastníckej zmluvy podľa ...

4.

V § 13 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Výška príspevkov a lehota splatnosti príspevkov účastníka sa dohodnú v účastníckej ...

5.

V § 13 ods. 3 sa slovo „predpisu4)“ nahrádza slovom „predpisu1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

6.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového ...

7.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového ...

8.

V § 17 odsek 4 znie:

„(4) Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej do dovŕšenia veku 62 rokov. ...

9.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania ...

10.

V § 18 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania ...

11.

V § 18 ods. 5 sa slová „ku dňu požiadania o jeho vyplatenie“ nahrádzajú slovami „ku dňu ...

12.

§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:

„§ 19 Odstupné (1) Účastníkovi sa vyplatí odstupné v sume zodpovedajúcej 80 % aktuálnej hodnoty ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

13.

V § 22 ods. 8 a v § 33 ods. 1 sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 650 000 eur“. ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24c sa citácia „Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred ...

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

17.

V § 33 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) súčet hodnoty 1 650 000 eur a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch ...

18.

V § 33 ods. 5 sa slová „prekračujúcej 50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „prevyšujúcej ...

19.

§ 35 vrátane nadpisu znie:

„§ 35 Odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, úhrada nákladov a poplatkov (1) Doplnková ...

20.

Za § 35 sa vkladajú § 35a až 35d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 35a Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu (1) Odplata za správu doplnkového dôchodkového ...

21.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok vedený na bežnom účte určenom výlučne ...

22.

V § 48 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) percentuálne určenie výšky odplát uvedených v § 35 ods. 1 písm. a), c) a d), ako aj koeficient ...

23.

§ 56 znie:

„§ 56 (1) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41 až 41b znejú:

„41) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

24.

Za § 56 sa vkladajú § 56a až 56e, ktoré znejú:

„§ 56a (1) Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41c až 41g znejú :

„41c) § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 41d) § 156 zákona ...

25.

V § 57 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

26.

V § 57 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 35 ods. 6.“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 3,“.

27.

V § 57 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
prílohu, ktorou je dávkový plán.“.

28.

V § 57 odsek 5 znie:

„(5) Účastnícka zmluva zaniká len a) vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného ...

29.

V § 59 ods. 1 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „okrem zamestnávateľskej zmluvy, ktorú je ...

30.

V § 59 ods. 2 písm. a) sa slovo „vyrovnanie“ nahrádza slovami „povolenie reštrukturalizácie“. ...

31.

V § 60 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Dávkový plán musí obsahovať najmä a) druhy vyplácaných dávok, b) minimálne obdobie ...

32.

V § 60 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

33.

V § 61 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b),“. ...

34.

V § 61 ods. 4 písmeno h) znie:

„h) informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),“. ...

35.

V § 61 ods. 7 písmeno e) znie:

„e)
percentuálnu výšku odplát podľa § 35 ods. 1,“.

36.

V § 61 ods. 7 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

37.

V § 61 ods. 7 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) počiatočný stav osobného účtu účastníka k 1. januáru kalendárneho roka a konečný ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

38.

V § 61 ods. 8 písmeno e) znie:

„e)
percentuálnu výšku odplát podľa § 35 ods. 1 písm. a),“.

39.

§ 62 znie:

„§ 62 (1) Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára ...

40.

V § 63 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „taký prestup ...

41.

V § 64 odsek 1 znie:

„(1) Účastník môže prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného ...

42.

V § 65 ods. 16 a v § 67 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 35 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 35 ...

43.

V § 71 ods. 1 písm. n) sa slová „20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „650 000 eur“.

44.

V § 74 ods. 3 písm. c) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „alebo návrh na povolenie ...

45.

Nadpis nad § 84 znie: „Spoločné ustanovenia“.

46.

Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:

„§ 84a Výška odmeny priamo súvisiaca s uzatvorením jednej účastníckej zmluvy o doplnkovom ...

47.

Za § 87i sa vkladajú § 87j až 87l, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 § 87j (1) V roku 2010 odplata ...

48.

V § 88 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“.

49.

Pred doterajšiu prílohu sa vkladá nová príloha č. 1, ktorá znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 650/2004 Z. z. VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. e) sa slová „doplnkové dôchodkové poistenie“ nahrádzajú slovami „doplnkové ...

2.

V § 15 ods. 2 sa slová „sociálneho poistenia, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore