Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 55/2019 účinný od 16.06.2020


Platnosť od: 26.02.2019
Účinnosť od: 16.06.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 55/2019 účinný od 16.06.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 55/2019 s účinnosťou od 16.06.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Slová „existujúci železničný systém“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 8 ods. 2 sa na konci druhej vety dopĺňajú slová „inak je povinný stavebníkovi uhradiť ...

3.

V § 16 ods. 3 a § 17 ods. 3 sa slová „bezpečnostný orgán alebo ním“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 22 ods. 1 sa slová „Európskej únii“ nahrádzajú slovami „členskom štáte“.

5.

V § 22 ods. 8 sa slová „bezpečnostný orgán podľa § 103 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami ...

6.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Uvádzanie železničných vozidiel na miestne, historické alebo turistické účely a železničných ...

7.

V § 26 ods. 2 písm. b) sa za bodkočiarku vkladajú slová „na vykonávanie technicko-bezpečnostnej ...

8.

V § 33 ods. 4 tretej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ak ju zamestnanec ...

9.

V § 33 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol zamestnanec vo funkcii rušňovodič zároveň ...

10.

V § 34 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) je právne oddelená od akéhokoľvek železničného podniku, a vo vertikálne integrovaných ...

11.

V § 34 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) organizovať železničnú dopravu a plánovať údržbu železničnej infraštruktúry transparentným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení ...

12.

V § 34 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 12, ktoré znejú:

„(7) Manažér infraštruktúry môže, pod podmienkou zachovania obchodného tajomstva a nediskriminačného ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 13 a 14.

13.

§ 34 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:

„(15) Rozvojom železničnej infraštruktúry sa rozumie plánovanie železničnej siete, finančné ...

14.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34a Nezávislosť manažéra infraštruktúry (1) Členovia správnej rady manažéra infraštruktúry ...

15.

V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Železničný podnik nesmie poskytovať pôžičky ...

16.

V § 38 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „so sídlom v Slovenskej republike“ a slová „ako ...

17.

V § 38 ods. 2 sa vypúšťa slovo „medzinárodnej“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.

18.

V § 38 ods. 3 sa vypúšťa slovo „medzinárodnej“ a slová „so sídlom v inom členskom štáte“. ...

19.

V § 39 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise14a) obmedziť na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b sa vypúšťa.

20.

V § 39 ods. 3 prvej vete sa slovo „obmedzením“ nahrádza slovom „uplatnením“ a na konci sa ...

21.

V § 39 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a vypúšťa sa slovo „medzinárodnej“. ...

22.

V § 39 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Regulačný orgán si do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vyžiada potrebné informácie ...

23.

§ 39 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Prístup k službám vysokorýchlostnej osobnej dopravy je možné udeliť len na základe požiadaviek, ...

24.

V § 40 odsek 4 znie:

„(4) Ak žiadateľ mieni požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry ...

25.

V § 46 ods. 1 sa za slovo „období“ vkladajú slová „alebo úseku dňa“.

26.

V § 46 ods. 2 sa za slovo „siete“ vkladajú slová „pre dané obdobie alebo daný úsek dňa“. ...

27.

V § 46 odsek 3 znie:

„(3) Ak úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, ktoré zohľadňujú nedostatok kapacity, ...

28.

V § 46 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

29.

V § 46 ods. 6 sa za slovo „zohľadniť“ vkladajú slová „pri rovnocennej priorite dvoch a viacerých ...

30.

V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a regulačný orgán na základe jeho žiadosti“. ...

31.

V § 51 ods. 1 prvej vete sa za slová „havarijný plán,“ vkladajú slová „ktorý si vzájomne ...

32.

V § 51 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri riešení núdzovej situácie, ktorá môže ...

33.

V § 52 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) organizovania železničnej dopravy, f) plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry, g) plnenia ...

34.

V § 52 ods. 5 sa za slovo „oprávnený“ vkladajú slová „do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti ...

35.

V § 53 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti návrhu systému úhrad ...

36.

V § 57 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť regulačnému orgánu ...

37.

Doterajší text § 61a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti Európskej siete manažérov infraštruktúry, ...

38.

Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ INTEROPERABILITA ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU § 62 Železničný systém (1) Železničný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 28g znejú:

„16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 27a sa vypúšťajú.

39.

§ 82 až 90 vrátane nadpisov znejú:

„§ 82 Bezpečnostné požiadavky (1) Bezpečnosť železničného systému zahŕňa bezpečnostné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 30b znejú:

„29) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 29a) ...

40.

V § 91 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane počtu vykonaných kontrol“. ...

41.

V § 91 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) o skúsenostiach železničných podnikov a manažéra infraštruktúry s uplatňovaním spoločných ...

42.

V § 92 ods. 2 písm. b) sa slová „poškodenie železničných vozidiel a železničnej infraštruktúry, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:

„30c) § 125 ods. 1 Trestného zákona.“.

43.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Železničný podnik po vážnej nehode poskytne obetiam pomoc pri podávaní sťažností podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30d znie:

„30d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a ...

44.

V § 97 ods. 2 písm. g) sa za slová „železničný podnik“ vkladá čiarka a slová „osoba zodpovedná ...

45.

V § 98 ods. 2 sa za slová „orgán v inom členskom štáte,“ vkladajú slová „alebo ak sa na ...

46.

V § 98 ods. 3 druhá veta znie: „Dotknutý manažér infraštruktúry, železničný podnik, bezpečnostný ...

47.

V § 99 ods. 2 druhej vete sa slovo „Obsah“ nahrádza slovami „Návrh obsahu“ a vypúšťajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.

48.

V § 99 sa odsek 2 dopĺňa treťou vetou, ktorá znie: „Ak nie je možné záverečnú správu vydať ...

49.

V § 99 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Záverečná správa obsahuje najmä a) opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

50.

V § 99 ods. 4 druhá veta znie: „O obsahu záverečnej správy informuje manažéra infraštruktúry, ...

51.

V § 99 ods. 5 prvej vete sa za slovo „aj“ vkladajú slová „agentúre a“ a za slovo „osobám“ ...

52.

V § 99 ods. 7 sa za slová „Bezpečnostný orgán,“ vkladá čiarka a slovo „agentúra“.

53.

V § 99 ods. 8 sa vypúšťajú slová „vo vestníku ministerstva a“.

54.

V § 100 odsek 2 znie:

„(2) Manažér infraštruktúry, železničný podnik a bezpečnostný orgán sú povinní ihneď ...

55.

V § 102 ods. 1 písmeno n) znie:

„n) oznamuje národné bezpečnostné predpisy a ich zmeny agentúre a Európskej komisii, uverejňuje ...

56.

V § 103 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až s) sa označujú ako písmená c) až q).

57.

V § 103 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti návrhu systému úhrad“. ...

58.

V § 103 ods. 2 písm. g) prvom bode sa vypúšťajú slová „okrem určených technických zariadení ...

59.

V § 103 ods. 2 písm. g) druhom bode sa vypúšťajú slová „okrem určených činností na zariadeniach ...

60.

V § 103 ods. 2 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
posudzovaním rizík v súlade s osobitným predpisom.31b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

„31b) Čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 ...

61.

V § 103 ods. 2 písmeno j) znie:

„j)
prideľuje, mení a zrušuje železničným vozidlám európske evidenčné čísla,“.

62.

V § 103 ods. 2 písm. o) sa vypúšťajú slová „a dodatočné povolenia“ a za slová „do prevádzky“ ...

63.

V § 103 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) odníma poverenia vydané podľa písmena g), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí ...

64.

V § 109 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dodatočného povolenia“ ...

65.

V § 109 ods. 6 písm. c) a ods. 7 písm. c) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. mája“. ...

66.

V § 109 sa odsek 12 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) organizuje železničnú dopravu a plánuje údržbu železničnej infraštruktúry netransparentným ...

67.

V § 109 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 50 000 eur vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý ...

Doterajšie odseky 14 až 16 sa označujú ako odseky 15 až 17.

68.

V § 109 ods. 15 sa slová „1 až 13“ nahrádzajú slovami „1 až 14“.

69.

V § 109 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý si neprevzal ...

70.

V § 110 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „okrem Cyperskej republiky a Maltskej republiky“. ...

71.

V § 110 ods. 2 písm. b) sa slovo „Zmluvy“ nahrádza slovom „Dohody“.

72.

§ 110 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) V konaní podľa tohto zákona úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu ...

73.

V § 111 ods. 1 sa slová „siete a na vydávanie predchádzajúceho súhlasu ministerstva podľa § ...

74.

V § 111 ods. 3 sa slová „Proti rozhodnutiu“ nahrádzajú slovami „Ak v tomto zákone nie je ...

75.

Za § 112d sa vkladajú § 112e a 112f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 112e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

„36b) Čl. 30 ods. 3 a čl. 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/796.“.

76.

V prílohe č. 1 bode 2. 1 sa za slovo „výhybky“ vkladá čiarka a slová „železničné priecestia“, ...

77.

V prílohe č. 1 bode 2. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osobou so zdravotným postihnutím a ...

78.

V prílohe č. 1 bode 2.2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a systém spoplatňovania“.

79.

V prílohe č. 1 bode 2.5 druhej vete sa slovo „cezhraničnej“ nahrádza slovami „akejkoľvek ...

80.

V prílohe č. 1 bode 2.6 úvodnej vete sa slová „členením systému transeurópskych železníc“ ...

81.

V prílohe č. 1 bode 2.7 sa za slová „elektrickej energie“ vkladajú slová „a spoplatňovanie ...

82.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 513/2009 Z. z. PRVKY ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Sieť Železničný ...

83.

V prílohe č. 3 bode 2.4.1 piatej vete sa slovo „rušňovodičom“ nahrádza slovom „cestujúcimi“ ...

84.

V prílohe č. 3 bode 2.4.1 sa na konci pripája táto veta: „Cestujúcim sa musia poskytovať zrozumiteľné ...

85.

Nadpis prílohy č. 4 znie: „POSTUP ES OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV“.

86.

V prílohe č. 4 bode 2.1 sa na konci pripája táto veta: „Týmto postupom nie sú dotknuté povinnosti ...

87.

V prílohe č. 4 bode 2.2.3 písm. b) sa za slovo „stavebných“ vkladajú slová „a inžinierskych“ ...

88.

V prílohe č. 4 bode 2.4 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „technické vlastnosti súvisiace ...

89.

V prílohe č. 4 bode 2.4 písm. f) sa slová „všeobecne záväznými právnymi predpismi“ nahrádzajú ...

90.

V prílohe č. 4 bode 2.6 druhej vete sa za slovo „zašle“ vkladajú slová „agentúre alebo“ ...

91.

V prílohe č. 4 bode 2.8 a bode 3.4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo úradnom jazyku ...

92.

Príloha č. 6 a 7 sa vypúšťa.

93.

V prílohe č. 8 prvej časti bodoch 1.1 a 1.3 sa slovo „prepravy“ nahrádza slovom „dopravy“. ...

94.

V prílohe č. 8 prvej časti bod 1.4 znie:

„1.4 Vlakom sa rozumie jedno koľajové vozidlo alebo skupina koľajových vozidiel dopravovaná jedným ...

95.

V prílohe č. 8 prvej časti bode 5.2 písm. d) sa za slovo „trate“ vkladá bodkočiarka a pripájajú ...

96.

V prílohe č. 8 tretej časti bode 1.2 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou ...

97.

V prílohe č. 8 tretej časti bode 4 posledný pododsek znie:

„Všetky takéto okolnosti je potrebné hlásiť bez ohľadu na to, či boli alebo neboli príčinou ...

98.

V prílohe č. 8 tretej časti bode 5 písm. a) a poslednej vete sa vypúšťajú slová „a zraneniu“ ...

99.

V prílohe č. 9 bode 1 sa slová „bezpečnostných metód“ nahrádzajú slovami „spoločných ...

100.

V prílohe č. 10 bode 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Systém vytvorí aj jednoznačný záväzok ...

101.

V prílohe č. 10 bode 2 písm. d) sa za slovo „infraštruktúru“ vkladá čiarka, vypúšťajú ...

102.

V prílohe č. 10 bode 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane požiadaviek na ...

103.

V prílohe č. 10 bode 2 sa na konci pripája táto veta: „Manažéri infraštruktúry a železničné ...

104.

Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 11a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11a k zákonu č. 513/2009 Z. z. Požiadavky na organizácie žiadajúce o osvedčenie ...

105.

Nadpis prílohy č. 12 znie:

„NÁVRH OBSAHU SPRÁVY O VYŠETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ“.

106.

Príloha č. 14 sa vypúšťa.

107.

Príloha č. 15 sa dopĺňa deviatym bodom až jedenástym bodom, ktoré znejú:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného ...

Čl. II

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...

1.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pracovný čas u rôznych zamestnávateľov a osôb, pre ktoré vykonáva činnosť rušňovodiča ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších ...

2.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Mobilní zamestnanci Mobilní zamestnanci v doprave na dráhe na účely tohto zákona sú ...

3.

V § 13 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „u rušňovodičov ...

4.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Pracovný čas mobilného zamestnanca v doprave na dráhe na účely tohto zákona je čas od ...

5.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a Ustanovenia o organizácii pracovného času v doprave na dráhe vrátane povinností zamestnávateľa ...

6.

V § 34 ods. 1 písm. d) sa za slová „podľa“ vkladajú slová „§ 12 až 15 a“.

7.

V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
požadovať od kontrolovanej osoby preukázanie totožnosti.22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:

„§ 34a Kontrolovaná osoba podľa § 34 ods. 2 písm. e) je povinná preukázať svoju totožnosť ...

9.

V § 36 ods. 5 písm. c) sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

10.

V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) nenahlási bezodkladne vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu rušňovodiča bezpečnostnému ...

11.

V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
nepreukáže inšpektorovi práce svoju totožnosť dokladom totožnosti.“.

12.

V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Priestupku sa dopustí rušňovodič, ktorý a) nečerpá alebo nedodrží dobu denného alebo ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

13.

V § 38 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
odseku 3 možno uložiť pokutu do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.“.

14.

V § 38 ods. 5 a ods. 8 písm. a) sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.

15.

V § 38 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

Čl. III

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

1.

Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:

„§ 2b (1) Objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave na dráhe na účely tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Napríklad § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ...

2.

V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.

3.

V § 8 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu meno a priezvisko, dátum ...

4.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a (1) Objednávateľ dopravnej služby môže požadovať od železničných podnikov poskytujúcich ...

5.

V § 11 ods. 6 druhá veta znie: „Žiadateľ o licenciu musí licenčnému orgánu poskytnúť

a)

podnikateľský plán zohľadňujúci plánovaný objem dopravy, prevádzkové náklady, náklady na ...

b)

doklad o dostupných finančných prostriedkoch vrátane prostriedkov na bankových účtoch a zárukách ...

c)

doklad o fondoch a aktívach použiteľných ako záruky,

d)

doklad o existujúcom zaťažení podnikových aktív,

e)

doklad o právnom vzťahu k železničným vozidlám na zabezpečenie plánovanej činnosti podľa prvej ...

f)

doklad o vyrovnaných záväzkoch voči štátnemu rozpočtu a zdravotnej poisťovni a o uhradení poistného ...

6.

V § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Licenčný orgán môže licenciu odňať, ak držiteľ licencie a) prestal spĺňať požiadavky ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

7.

V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako 6 až 9.

8.

V § 21 ods. 2 druhej vete sa čiarka za slovom „rekreačného“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

9.

V § 21 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo formou verejnej súťaže ...

10.

V § 21 ods. 7 sa za slovo „záujme“ vkladajú slová „priamym zadaním“.

11.

V § 21 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri verejnej súťaži ...

Doterajšie odseky 8 až 16 sa označujú ako 9 až 17.

12.

V § 21 ods. 9 sa na konci úvodnej vety vkladá slovo „spravidla“ a v písmene d) sa na konci pripájajú ...

13.

V § 21 ods. 9 písmeno f) znie:

„f) spôsob výpočtu náhrady preukázateľnej straty z poskytnutých dopravných služieb15) pri ...

14.

V § 21a sa vypúšťa slovo „medzinárodnú“ a slová „medzinárodnej“.

15.

Za § 21a sa vkladajú § 21b až 21j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme § 21b (1) Verejnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:

„18d) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

16.

V § 26 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rušňovodič s preukazom ...

17.

V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie,“.

18.

V § 27 ods. 1 písm. e) sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „podľa § 11 ods. 2“.

19.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Register držiteľov preukazov rušňovodičov (1) Register držiteľov preukazov rušňovodičov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a až 20e znejú:

„20a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

20.

V § 36 ods. 1 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky poskytovania výhod prepravy ...

21.

V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
spravuje a vedie register držiteľov preukazov rušňovodičov.“.

22.

V § 42 ods. 2 písm. d) sa za slová „do 500 eur a“ vkladajú slová „možno uložiť“.

23.

V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
verejnej súťaže podľa § 21b až 21j.“.

24.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V konaní podľa tohto zákona bezpečnostný orgán vydáva a doručuje preukazy rušňovodičov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu ...

25.

Za § 46e sa vkladá § 46f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019 (1) Licencie na prevádzkovanie ...

26.

Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica ...

Čl. IV

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 ...

1.

V § 14 ods. 2 časti vety za bodkočiarkou sa slová „inak je povinný poskytnúť identifikačné ...

2.

V § 14 ods. 3 sa slová „poskytnúť identifikačné údaje“ nahrádzajú slovami „preukázať ...

3.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2019 okrem čl. II a čl. III bodov 16, 19 a 21, ktoré ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore