Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov 547/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.01.2014


Platnosť od: 30.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Účinnosť do: 31.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD17 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov 547/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 547/2010 s účinnosťou od 01.01.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Železničná polícia sa začleňuje do Policajného zboru.

§ 2
(1)

Príslušníci Železničnej polície sa stávajú príslušníkmi Policajného zboru; ich služobný pomer podľa ...

(2)

Služobná prísaha zložená príslušníkom Železničnej polície sa považuje za služobnú prísahu príslušníka ...

(3)

Zachovanie služobného pomeru zakladá príslušníkovi Železničnej polície nárok na zaradenie do druhu štátnej ...

(4)

Príslušník Železničnej polície v stálej štátnej službe, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ...

§ 3
(1)

Konania vo veciach služobného pomeru príslušníkov Železničnej polície a konania o opravných prostriedkoch ...

(2)

Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „Železničná polícia“ alebo „príslušník ...

§ 4

Zrušujú sa :

1.

zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. ...

2.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 143/1996 Z. z., ktorou ...

3.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 260/2010 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate ...

4.

výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 538/M-98, ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

V § 128 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 10 ods. 8 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

2.

V § 72 ods. 6 a § 73 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.

3.

V § 85 ods. 2 sa vypúšťajú slová „útvaru Železničnej polície,“.

4.

V § 103 ods. 2 sa za slovami „Vojenskej polície“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície“.

5.

V § 110 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a Železničnú políciu“.

Čl. IV

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej ...

V § 139b ods. 10 sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

§ 52 znie:

„§ 52 (1) Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak. (2) Orgány Policajného ...

2.

V § 58 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

3.

V § 58 ods. 4 písm. c) sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „priestupky proti bezpečnosti a ...

4.

V § 58 ods. 4 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.

5.

V § 86 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q), r) a s) ktoré znejú:

„q) dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh, r) podieľa sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

„2c) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

2.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „službu justičnej polície,“ a za slová „službu dopravnej polície,“ sa ...

3.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.“.

4.

Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy (1) Pri zaisťovaní bezpečnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

„12a) § 6 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. 12b) Písmeno g) prílohy k zákonu Národnej ...

5.

V poznámkach pod čiarou k odkazom 18d a 28k sa vypúšťajú slová: „zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej ...

6.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo ...

7.

V § 53 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ...

8.

V § 69 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii,“.

9.

V § 69 ods. 11 sa vypúšťa písmeno g).

10.

V § 76 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy“. ...

11.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú ...

12.

Za § 82 sa vkladá § 82aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 82aa Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Služobná rovnošata, služobný ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Železničnej polície Slovenskej republiky,“.

Čl. VIII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovom „úradu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a príslušníkov Železničnej ...

2.

V § 1 ods. 2 sa za slovami „(ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu“)“ čiarka nahrádza slovom „a“ ...

3.

V § 1 ods. 3 sa za slovom „úradu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a príslušník Železničnej ...

4.

V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slovom „služba“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Železničná ...

5.

V § 1 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a útvar Železničnej polície“.

6.

V § 19 ods. 4 sa za slovami „Policajného zboru“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová ...

7.

§ 35a sa vypúšťa.

8.

V § 142b ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo v tej zložke, do ktorej bol preložený podľa § 35a,“.

9.

Za § 287f sa vkladá § 287g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 287g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Na príslušníka Železničnej polície, ...

10.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtá časť.

Čl. IX

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 11 písm. c) sa za slovami „Policajný zbor“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnú políciu“.

Čl. X

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

Čl. XI

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...

1.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Železničná polícia,“.

2.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnú políciu,“.

Čl. XII

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
Policajný zbor.“.

2.

V § 11 ods. 4 sa slová „obecná polícia, Železničná polícia a Policajný zbor Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

Čl. XIII

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 54 ods. 3 sa slová „policajtovi, príslušníkovi Vojenskej polície alebo príslušníkovi Železničnej ...

2.

V § 84 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a príslušník Železničnej polície“.

3.

V § 85 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a na kontrolu činnosti vykonávanú príslušníkom Železničnej polície ...

Čl. XIV

Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických ...

1.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno p).

Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno p).

2.

V § 10 ods. 6 sa čiarka za slovom „úradom“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Železničnej polícii“. ...

3.

V § 11 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „službe“ a slová „Železničnej polícii“.

Čl. XV

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

1.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „príslušníkov Železničnej polície“.

2.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

3.

V § 13 ods. 4 sa slová „§ 9 ods. 1 písm. d) až h)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. d) až g)“.

Čl. XVI

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 ...

1.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polícii“.

2.

V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polície“.

3.

V § 84 ods. 3 a § 85 ods. 3 sa slová „so Železničnou políciou“ nahrádzajú slovami „s Policajným zborom“. ...

4.

V § 93 ods. 1 sa slová „Železničnej polícii“ nahrádzajú slovami „Policajnému zboru“.

5.

V § 94 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polície“.

6.

V § 94 ods. 3 sa za slovami „Policajnému zboru“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polícii“.

7.

V § 96 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „zbor“ a slová „Železničná polícia“.

8.

V § 99 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii a“.

9.

V § 108 ods. 1 písm. g) sa slová „Železničnej polície“ nahrádzajú slovami „príslušníkov Policajného ...

10.

V § 108 odsek 4 znie:

„(4) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, a ak boli spáchané v obvode železničných ...

11.

V § 109 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polície“.

Čl. XVII

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 25 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „dozoru“ a slová „príslušníkovi Železničnej polície“.

2.

V § 42 odsek 4 znie:

„(4) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, a ak boli spáchané v obvode železničných ...

3.

V prílohe č. 5 v bode 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra ...

Čl. XVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore