Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 524/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.04.2004


Platnosť od: 19.12.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD5 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 524/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 524/2001 s účinnosťou od 01.01.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona ...

1.

V § 1 sa slová „v tuzemsku“ nahrádzajú slovami „s miestom plnenia v tuzemsku (§ 6)“.

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa slovo „najmä“.

3.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

4.

V § 2 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „Zdaniteľné plnenie“ nahrádzajú slovami „Zdaniteľným ...

5.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „činnosť ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

7.

V § 2 ods. 2 písm. c) sa za slovo „uskutočňované“ vkladajú slová „platiteľom dane (ďalej ...

8.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) plnenie Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

„2b) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách. 2c) Zákon ...

9.

V § 2 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „dane (ďalej len „platiteľ“)“.

10.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) vydanie (emisia) cenného papiera emitentom, e) postúpenie pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje ...

11.

V § 2 ods. 5 písmeno d) znie:

„d) službou každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, dodaním stavby, prevodom a prechodom ...

12.

V § 2 ods. 5 písmeno h) znie:

„h) odpočtom dane daň na vstupe, ktorú je platiteľ oprávnený odpočítať od celkovej dane na ...

13.

V § 2 ods. 5 písm. ch) sa za číslo „21“ vkladá čiarka a slová „38b“.

14.

V § 2 ods. 5 písm. i) sa za číslo „21“ vkladá čiarka a slová „38b“.

15.

V § 2 ods. 5 písm. k) sa za slová „do kategórie M1“ vkladajú slová „alebo do tejto kategórie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 104 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...

16.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Osobou, ktorá je povinná platiť daň platiteľovi, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6)
§ 159 až 376 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.“.

17.

V § 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak medzinárodná ...

18.

V § 4 ods. 2 sa v prvej vete za slová „inej obdobnej zmluvy“ vkladajú slová „(ďalej len „zmluva ...

19.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Osoby podliehajúce dani, ktoré žiadajú o registráciu podľa tohto odseku, sú povinné súčasne ...

20.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Platiteľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla majetok podľa osobitného ...

21.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane odplaty v naturáliách“.

22.

V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) bezodplatne poskytnuté propagačné a reklamné predmety platiteľa, ktorých hodnota nepresiahne ...

23.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Miestom zdaniteľného plnenia pri poskytovaní služby je miesto, kde a) má právnická osoba ...

24.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pri reklamných, poradenských, právnych, účtovných, audítorských, bankových, finančných ...

25.

V § 7 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Základom dane je každá odplata12) za zdaniteľné plnenie, ktorá je alebo má byť platená ...

26.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.

28.

V § 8 odsek 4 znie:

„(4) Pri uskutočnení zdaniteľného plnenia pri zabezpečovacom prevode práva,26a) ak dlžník ...

29.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 5 až 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 5 a 6.

30.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) osoby blízke20) platiteľovi, j) osoby, ktoré žijú s platiteľom v domácnosti najmenej počas ...

31.

V § 13 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) pri odkúpení peňažnej pohľadávky [§ 29 ods. 1 písm. r)] dňom dosiahnutia výnosu, pričom ...

32.

V § 13 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
pri prevode cenného papiera dňom zmeny majiteľa cenného papiera,“.

33.

V § 13 ods. 5 v prvej vete sa čiarka za slovom „tovaru“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú ...

34.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Ak platiteľ obstará vo svojom mene na účet inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby28a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a)
Napríklad § 577 až 590 a § 601 až 609 Obchodného zákonníka.“.

35.

V § 14 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

36.

V § 15 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije na zdaniteľné ...

37.

V § 19 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „poradové číslo pôvodného ...

38.

V § 20 odsek 5 znie:

„(5) Platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri a) kúpe, prenájme alebo pôžičke osobného automobilu ...

39.

V § 20 odseky 10 a 11 znejú:

„(10) Ak platiteľ predá vratné fľaše, pri kúpe ktorých nemal nárok na odpočet dane, daň ...

40.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Platiteľ, ktorý uplatňoval odpočet dane z prirážky pri prenájme osobného automobilu ...

41.

V § 21 ods. 1 sa slová „celkovej dani na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie vynásobenej ...

42.

V § 21 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b)“ a na konci vety sa bodka ...

43.

V § 21 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) výnos z obchodovania na vlastný účet pri termínovaných obchodoch a opciách, ak platiteľ ...

44.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Vedenie záznamov na daňové účely (1) Platiteľ je povinný viesť osobitne záznamy o ...

45.

V § 26 písmeno c) znie:

„c)
finančné služby,“.

46.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Finančné služby (1) Finančné služby oslobodené od dane sú a) poskytnutie úveru alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 38a znejú:

„36) § 8 ods. 1, § 28 až 33 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej ...

47.

V § 34 sa za slová „podobných hier“ vkladajú slová „osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie“. ...

48.

V § 35 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou prevodu nehnuteľnosti alebo jej ...

49.

V § 37 ods. 3 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorý je predávajúci vo ...

50.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Vývoz služieb (1) Vývoz služieb je oslobodený od dane. (2) Na účely tohto zákona je ...

51.

Za § 38 sa vkladajú § 38a až 38f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Vrátenie dane zahraničným fyzickým osobám pri vývoze tovaru § 38a (1) Fyzická osoba, ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:

„50b) § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

52.

V § 39 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Oslobodené od dane sú aj služby iných dopravných ...

53.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Dodanie a prenájom civilného lietadla na prevádzkovanie prevažne medzinárodnej leteckej ...

54.

V § 40 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na platiteľov, ...

55.

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie.51) ...

56.

V § 43 sa nadpis „Zrušenie registrácie platiteľa“ umiestňuje nad označenie § 43.

57.

V § 43 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a do desiatich dní je povinný odovzdať daňovému ...

58.

V § 43 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pri odvode dane z majetku (odsek 5), pri ktorom platiteľ krátil odpočet dane koeficientom ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

59.

V § 43 odsek 8 znie:

„(8) Daňový úrad zruší registráciu platiteľa ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia ...

60.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

„§ 43a (1) Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti podľa osobitného predpisu56aa) po úmrtí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56aa a 56ab znejú:

„56aa) § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z. 56ab) § 38 ods. ...

61.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak platiteľ nepodá daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie a daňový úrad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ac znie:

„56ac)
§ 42 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.“.

62.

Za § 46a sa vkladajú § 46b a 46c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46b Osobitná úprava uplatňovania dane pre združenie (1) Platitelia, ktorí vykonávajú zdaniteľné ...

63.

V § 48 odsek 4 znie:

„(4) Daňovým dokladom pri dovoze tovaru je písomné colné vyhlásenie alebo iné písomné rozhodnutie ...

64.

V § 48 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) tovaru, ktorý sa po vývoze z tuzemska vracia v lehote troch rokov späť do tuzemska a pri vývoze ...

65.

V § 48 odsek 7 znie:

„(7) Na odpočet dane pri dovoze tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia § 20 až 23, pričom ...

66.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Dovoz civilného lietadla určeného na prevádzkovanie prevažne medzinárodnej leteckej prepravy ...

67.

V § 50 ods. 1 sa slová „Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa ...

68.

Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:

„§ 50a Ustanovenia osobitného predpisu67a) sa použijú, ak tento zákon neustanovuje inak.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

„67a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

69.

Za § 55b sa vkladá § 55c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2002 (1) Ak platiteľ predá ...

70.

V prílohe č. 1 sa za položku „151490 – Ostatné“ vkladá položka „15159059 – Tuhé, ostatné; ...

71.

V prílohe č. 1 v položke „21069098 – Ostatné – len nealkoholické nápoje v prášku“ sa ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore