Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 52/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 23.02.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Sociálne poistenie, Zamestnanosť, Pracovno-právne spory a náhrada škody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD54DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 52/2010 účinný od 01.09.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 52/2010 s účinnosťou od 01.09.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o ...

2.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač ...

3.

V § 13 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) oznamovať príslušnému živnostenskému úradu na účely zrušenia živnostenského oprávnenia19) ...

Doterajšie písmená g) až ah) sa označujú ako písmená h) až ai).

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:

„19) § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z. 19a) § ...

4.

V § 36 ods. 1 písm. n) sa za slovo „podmienku“ vkladajú slová „alebo si nesplnil povinnosť“. ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára ...

6.

Za § 50h sa vkladá § 50i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50i Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (1) Príspevok na podporu regionálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53)
§ 20f Občianskeho zákonníka.“.

7.

V § 68a úvodnej vete sa slová „sú oprávnené uložiť“ nahrádzajú slovom „uložia“.

8.

V § 68a ods. 1 písm. b) sa slová „do výšky 33 193,91 eura“ nahrádzajú slovami „od 2 000 ...

9.

V § 72h ods. 2 sa odkaz 65 označuje ako odkaz 53 a poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa. ...

10.

Za § 72j sa vkladajú § 72k a 72l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010 § 72k (1) Príspevok podľa § 50i ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...

V § 23 ods. 5 písm. l) sa za slová „zdravotnej poisťovni11d)“ vkladá čiarka a slová „Národnému ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 104 ods. 1 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „tri“ sa nahrádza ...

2.

V § 104 ods. 3 sa za slová „evidencie nezamestnaných občanov,“ vkladajú slová „splnila podmienky ...

3.

V § 105 ods. 3 prvej vete sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.

4.

V § 108 ods. 2 druhá veta znie: „Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu ...

5.

V § 108 odsek 3 znie:

„(3) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný ...

6.

Za § 293bn sa vkladá nový § 293bo, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293bo Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2010 Ak poistenec bol zaradený ...

Čl. IV

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné ...

Čl. V

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 6 ods. 1 písmeno r) znie:

„r) vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich ...

2.

V § 7 ods. 3 písm. m) sa za slová „úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ vkladajú slová ...

3.

V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Inšpektorát práce na účely zrušenia živnostenského oprávnenia oznamuje príslušnému ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:

„18ba) § 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o ...

4.

V § 12 ods. 2 písm. j) druhom bode sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

5.

V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených ...

6.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a vo štvrtom bode“.

7.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „až do štvornásobku“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ...

8.

V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Inšpektorát práce uloží pokutu zamestnávateľovi za porušenie a) povinností vyplývajúcich ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

9.

V § 19 ods. 3 až 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

10.

V § 21 ods. 2 sa slová „ods. 6 písm. b) a ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. b) a ...

11.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2010 V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore