Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 52/2010 účinný od 01.09.2010


Platnosť od: 23.02.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Sociálne poistenie, Zamestnanosť, Pracovno-právne spory a náhrada škody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD85 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 52/2010 účinný od 01.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 52/2010 s účinnosťou od 01.09.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o ...

2.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač ...

3.

V § 13 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) oznamovať príslušnému živnostenskému úradu na účely zrušenia živnostenského oprávnenia19) ...

Doterajšie písmená g) až ah) sa označujú ako písmená h) až ai).

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:

„19) § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z. 19a) § ...

4.

V § 36 ods. 1 písm. n) sa za slovo „podmienku“ vkladajú slová „alebo si nesplnil povinnosť“. ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára ...

6.

Za § 50h sa vkladá § 50i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50i Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (1) Príspevok na podporu regionálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53)
§ 20f Občianskeho zákonníka.“.

7.

V § 68a úvodnej vete sa slová „sú oprávnené uložiť“ nahrádzajú slovom „uložia“.

8.

V § 68a ods. 1 písm. b) sa slová „do výšky 33 193,91 eura“ nahrádzajú slovami „od 2 000 ...

9.

V § 72h ods. 2 sa odkaz 65 označuje ako odkaz 53 a poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa. ...

10.

Za § 72j sa vkladajú § 72k a 72l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010 § 72k (1) Príspevok podľa § 50i ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...

V § 23 ods. 5 písm. l) sa za slová „zdravotnej poisťovni11d)“ vkladá čiarka a slová „Národnému ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 104 ods. 1 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „tri“ sa nahrádza ...

2.

V § 104 ods. 3 sa za slová „evidencie nezamestnaných občanov,“ vkladajú slová „splnila podmienky ...

3.

V § 105 ods. 3 prvej vete sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.

4.

V § 108 ods. 2 druhá veta znie: „Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu ...

5.

V § 108 odsek 3 znie:

„(3) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný ...

6.

Za § 293bn sa vkladá nový § 293bo, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293bo Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2010 Ak poistenec bol zaradený ...

Čl. IV

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné ...

Čl. V

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 6 ods. 1 písmeno r) znie:

„r) vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich ...

2.

V § 7 ods. 3 písm. m) sa za slová „úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ vkladajú slová ...

3.

V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Inšpektorát práce na účely zrušenia živnostenského oprávnenia oznamuje príslušnému ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:

„18ba) § 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o ...

4.

V § 12 ods. 2 písm. j) druhom bode sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

5.

V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených ...

6.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a vo štvrtom bode“.

7.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „až do štvornásobku“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ...

8.

V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Inšpektorát práce uloží pokutu zamestnávateľovi za porušenie a) povinností vyplývajúcich ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

9.

V § 19 ods. 3 až 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

10.

V § 21 ods. 2 sa slová „ods. 6 písm. b) a ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. b) a ...

11.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2010 V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore