Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 508/2010 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 28.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD4DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 508/2010 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 508/2010 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 486/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...

1.

V § 1 sa slová „Európskou úniou (ďalej len „únia“)“ nahrádzajú slovami „colným územím Európskej únie1a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92v platnom znení.“.

2.

V § 2 písmeno b) znie:

„b)
členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie (ďalej len „únia“),“.

3.

V § 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za tretí štát sa ...

4.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Colný orgán kontroluje, či dovážaný výrobok a) pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4h znejú:

„4b) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica ...

5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 6, 7, 8, 8a, 8b a 8c sa vypúšťajú.

6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22, 26, 28 a 29 znejú:

„22) Čl. 114 až 121 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva ...

7.

V § 18a sa odkaz 29a nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 32a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.

8.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Náležitosti žiadosti o zriadenie slobodného pásma a doklady a podklady, ktoré sa pripájajú k žiadosti, ...

9.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Náležitosti žiadosti o zriadenie slobodného skladu a doklady a podklady, ktoré sa pripájajú k žiadosti, ...

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58, 59 a 70 znejú:

„58) Čl. 107 ods. 2 písm. a) prvá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009. 59) Čl. 39 a 40 nariadenia ...

11.

V § 85 ods. 3 tretia veta znie: „Ak colný úrad, colné riaditeľstvo alebo ministerstvo nemôže rozhodnúť ...

Čl. II

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...

V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní škodu spôsobil vyšetrovateľ colnej ...

Čl. V

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

„i) vydať na požiadanie colného orgánu záväzné stanovisko25c) o tom, či dovážaný výrobok 1. pri jeho ...

„25d) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore