Zákon o poštových službách 507/2001 účinný od 14.10.2011 do 31.12.2011

Platnosť od: 08.12.2001
Účinnosť od: 14.10.2011
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Pošta a poštové služby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD56DSEU1PP14ČL0

Zákon o poštových službách 507/2001 účinný od 14.10.2011 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 507/2001 s účinnosťou od 14.10.2011 na základe 324/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poštových službách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

podmienky poskytovania poštových služieb na trhu poštových služieb (ďalej len „trh") a ich štátnu reguláciu,

b)

rozsah a podmienky poskytovania univerzálnej poštovej služby (ďalej len „univerzálna služba") a práva a povinnosti jej poskytovateľa a jej užívateľov,

c)

prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej siete (ďalej len „prístupové miesto"),

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb.

(2)

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 2 - Poštové služby

Poštové služby zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu a dodávanie poštových zásielok (§ 4).

§ 3 - Univerzálna služba
(1)

Univerzálna služba je súbor poštových služieb (§ 18 ods. 2 a 3), ktoré je poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny (ďalej len „poštová sadzba") všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne.

(2)

V rámci univerzálnej služby sa k poštovej zásielke poskytuje služba

a)

doporučene, ktorou sa poskytuje paušálna záruka proti riziku jej straty, krádeže alebo poškodenia a doklad pre odosielateľa o jej podaní a na požiadanie aj o jej dodaní adresátovi (ďalej len „doporučená zásielka"),

b)

poistenie, ktorou sa poštová zásielka poisťuje pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia do hodnoty udanej odosielateľom pri jej podaní (ďalej len „poistená zásielka").

(3)

Univerzálna služba sa v medzinárodnom poštovom styku poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

§ 4 - Poštové zásielky
(1)

Poštové zásielky sú oznámenia alebo veci adresované a upravené do takej konečnej podoby, v akej ich má povinnosť dodávať poskytovateľ univerzálnej služby. Minimálne a maximálne rozmery poštových zásielok určujú pravidlá pre medzinárodný poštový styk.

(2)

Poštové zásielky sú

a)

listové zásielky,

b)

balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez nej,

c)

periodické zásielky,

d)

poukazy poštového platobného styku (ďalej len „poštové poukazy").

(3)

Listovými zásielkami sú najmä korešpondencia, reklamné adresované zásielky a slepecké zásielky.

(4)

Korešpondencia je oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu, ktorú na ňom alebo na obálke uviedol odosielateľ. Knihy, katalógy, noviny a iná periodická tlač nie sú korešpondenciou; môžu byť obsahom listovej zásielky alebo balíka.

(5)

Reklamná adresovaná zásielka je oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a obsahuje rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa posiela značnému počtu adresátov a má sa dodať na adresu uvedenú odosielateľom na oznámení alebo na obálke. Reklamné adresované zásielky nie sú účty, faktúry, finančné výkazy a iné správy nerovnakého obsahu a formy. Reklamná adresovaná zásielka nie je ani oznámenie, ktoré je kombináciou reklamnej adresovanej zásielky s inou vecou v tej istej obálke.

(6)

Slepecká zásielka je oznámenie zhotovené písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo), štočky so slepeckými značkami, zvukový záznam a osobitný papier pre potrebu nevidiacich.

(7)

Periodická zásielka je registrovaná periodická tlač. Inzertné noviny a reklamné noviny nie sú periodickou zásielkou.

(8)

Poštový platobný styk je dodávanie peňazí podľa údajov v poštovom poukaze poukázaných odosielateľom adresátovi na výplatu v hotovosti alebo sprostredkovaním pripísania na bankový účet.

§ 4a - Poštové ceniny

Poštové ceniny sú

a)

známky s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej únie (ďalej len „poštová známka"),

b)

lístky, obálky, aerogramy a pigeongramy s vyobrazením poštovej známky (ďalej len „poštová celina"),

c)

výplatné značky s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej únie zo samoobslužných technických zariadení (ďalej len „výplatná značka"),

d)

prúžky do výplatných strojov,

e)

medzinárodné odpovedky vydané Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.14)

§ 5 - Poštový podnik
(1)

Poštový podnik je podnikateľ,1) ktorý poskytuje poštové služby.

(2)

O poskytovanie poštových služieb ide vtedy, ak obsahom činnosti podnikateľa je vyberanie alebo dodávanie oznámení a vecí, ktoré sú podľa § 4 poštovými zásielkami.

(3)

Poštový podnik môže poskytovať poštové služby len na základe živnostenského oprávnenia,2) v rozsahu všeobecného povolenia (§ 14) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 6 - Verejná poštová sieť
(1)

Verejná poštová sieť je systém organizovania a súbor zariadení, ktoré poskytovateľ univerzálnej služby používa v prístupových miestach na vyberanie a distribúciu poštových zásielok.

(2)

Prístupové miesta sú budovy a technické zariadenia prístupné verejnosti, najmä

a)

stále prevádzkarne určené na vyberanie a distribúciu poštových zásielok a na predaj poštových cenín (ďalej len „pošta") a

b)

verejne prístupné samoobslužné technické zariadenia určené na

1.

vyberanie poštových zásielok, najmä poštové schránky,

2.

distribúciu poštových zásielok, najmä poštové priečinky a doručovacie schránky, a

3.

predaj poštových známok a výplatných značiek.

(3)

Vyberať poštové zásielky možno aj v kontaktných miestach, ktorými sú osoby oprávnené vyberať poštové zásielky na základe zmluvy s poskytovateľom univerzálnej služby a určení zamestnanci poskytovateľa univerzálnej služby.

(4)

Označenie „pošta" možno používať len na označenie prístupových miest podľa odseku 2 písm. a) a kontaktných miest podľa odseku 3.

§ 7 - Poštová výhrada
(1)

Poštová výhrada sú poštové služby vyhradené len pre poskytovateľa univerzálnej služby.

(2)

Obsahom poštovej výhrady je vyberanie alebo distribúcia

a)

korešpondencie a reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou najviac 50 g,

b)

korešpondencie určenej do vlastných rúk účastníkom súdnych konaní a konaní pred správnymi orgánmi (ďalej len „úradná zásielka").

(3)

Poštová výhrada sa nevzťahuje na korešpondenciu a reklamné adresované zásielky podľa odseku 2 písm. a), ak

a)

poštová sadzba za ňu je rovnaká alebo vyššia ako jej dvaapolnásobok podľa tarify poskytovateľa univerzálnej služby pre korešpondenciu v prvom hmotnostnom stupni najrýchlejšej štandardnej kategórie,

b)

je sprievodným dokladom vecí, ktoré sa súčasne dodávajú,

c)

ju vo vnútroštátnom poštovom styku distribuuje poštový podnik, ktorý ju vybral v cudzine, alebo

d)

je dodávaná formou samodoručovania a výmeny dokumentov,

e)

tak určuje rozhodnutie Európskej komisie30) alebo ak ide o službu s pridanou hodnotou.

§ 8 - Poštové tajomstvo
(1)

Predmetom poštového tajomstva sú

a)

informácie a údaje o poštových zásielkach,

b)

obsah korešpondencie (ďalej len „listové tajomstvo") a

c)

obsah ostatných poštových zásielok.

(2)

Každý, kto príde s predmetom poštového tajomstva do styku, je povinný zachovávať o ňom mlčanlivosť a zabrániť, aby sa s ním oboznámila iná osoba. Zbaviť mlčanlivosti ho môže odosielateľ alebo adresát poštovej zásielky.

(3)

Predmet poštového tajomstva možno sprístupniť len odosielateľovi, adresátovi, colnému úradu, colnému kriminálnemu úradu a colnému riaditeľstvu,7a) s výnimkou podľa odseku 1 písm. b) a štátnemu orgánu oprávnenému na zabezpečenie obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a na odhaľovanie a stíhanie trestných činov podľa osobitných predpisov;8) o sprístupnení poštového tajomstva sú zamestnanci poštového podniku povinní zachovávať mlčanlivosť.

(4)

Každý, kto nájde poštovú zásielku, ktorej nie je odosielateľom ani adresátom, je povinný ju bezodkladne odovzdať na pošte alebo poštovému doručovateľovi, alebo ak je to jednoduchšie, odovzdať odosielateľovi alebo adresátovi.

§ 9 - Ochrana informácií a údajov
(1)

Poštový podnik je pri poskytovaní poštových služieb oprávnený požadovať a zaznamenávať o odosielateľovi, adresátovi a o nimi splnomocnených osobách len meno, priezvisko, titul, adresu a evidenčný údaj o doklade totožnosti (ďalej len „osobný údaj") a spracúvať a uchovávať ich v informačných systémoch len v rozsahu potrebnom na poskytovanie poštových služieb. Poštový podnik je povinný zabezpečiť ochranu informácií o poskytovaných poštových službách a ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo zverejnením a pred ich zneužitím.8a)

(2)

Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len osobe, ktorej sa týkajú, colnému úradu, colnému kriminálnemu úradu a colnému riaditeľstvu a súdu, prokuratúre alebo inému štátnemu orgánu na účely obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo na účely odhaľovania a stíhania trestných činov. Za poskytnutie informácií a údajov patrí poštovému podniku úhrada jeho skutočných nákladov. Zamestnanci poštového podniku sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, a znemožniť iným osobám, aby sa dozvedeli takéto informácie a údaje.

(3)

Prevádzkovateľ centrálnej evidencie pobytu obyvateľov je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť poskytovateľovi univerzálnej služby údaje z nej.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH

PRVÁ HLAVA

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 10 - Základné ustanovenie
(1)

Zriaďuje sa Poštový regulačný úrad ako orgán štátnej správy na vykonávanie štátnej regulácie poštových služieb so sídlom v Žiline.

(2)

Orgány štátnej správy v poštových službách sú

a)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),

b)

Poštový regulačný úrad.

(3)

Poštový regulačný úrad je rozpočtovou organizáciou.

§ 11 - Úlohy orgánov štátnej správy
(1)

Ministerstvo

a)

vypracúva návrhy štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb a predkladá ich vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") na schválenie,

b)

zabezpečuje medzinárodné vzťahy v štátnej správe v poštových službách na úrovni orgánov Európskej únie, členov vlád, vládnych a medzivládnych organizácií,

c)

schvaľuje

1.

emisný plán poštových známok a poštových lístkov a obálok s vyobrazením poštovej známky (ďalej len „poštová celina") a ich námetové a výtvarné riešenie,

2.

začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín uvedených v bode 1,

d)

uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „vestník")

1.

všeobecné povolenie,

2.

poštovú licenciu,

3.

zoznam registrovaných poštových podnikov,

4.

oznámenie o začatí a skončení platnosti poštových známok a poštových celín.

(2)

Poštový regulačný úrad je národný regulačný orgán pre odvetvie poštových služieb, ktorý

a)

vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb (ďalej len „štátna regulácia"),

b)

vykonáva štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb,

c)

zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti poštových služieb na úrovni regulačných orgánov,

d)

je voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu notifikačným orgánom v oblasti štátnej regulácie poštových služieb,

e)

vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

§ 12 - Predseda a podpredseda Poštového regulačného úradu
(1)

Na čele Poštového regulačného úradu je predseda Poštového regulačného úradu (ďalej len „predseda"), ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

(2)

Predsedu zastupuje podpredseda Poštového regulačného úradu (ďalej len „podpredseda"), ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

(3)

Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je šesťročné; funkciu môžu vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(4)

Predseda a podpredseda nesmú počas výkonu funkcie

a)

vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí,

b)

vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne ani byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá bola zákonom zriadená ako verejnoprávna inštitúcia,

c)

byť zamestnancom, spoločníkom, konateľom ani členom orgánu poštového podniku ani pôsobiť v jeho prospech alebo neprospech.

(5)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie predsedu a podpredsedu len

a)

vzdaním sa funkcie,

b)

odvolaním z funkcie,

c)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(6)

Predsedu a podpredsedu možno odvolať, ak

a)

Poštový regulačný úrad neplní úlohy podľa tohto zákona,

b)

nastala niektorá zo skutočností uvedených v odseku 4,

c)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin súvisiaci s výkonom funkcie,

d)

nevykonáva funkciu najmenej šesť mesiacov.

DRUHÁ HLAVA

ŠTÁTNA REGULÁCIA

§ 13 - Obsah štátnej regulácie
(1)

Štátna regulácia je

a)

utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu,

b)

určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb, ktoré nie sú súčasťou poštovej výhrady,

c)

ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určovanie požiadaviek na prevádzku verejnej poštovej siete,

d)

regulácia poskytovania univerzálnej služby a vykonávania poštového platobného styku,

e)

regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a služieb poštového platobného styku.

(2)

Štátna regulácia sa vykonáva rozhodnutiami Poštového regulačného úradu, ktorými sú

a)

všeobecné povolenie,

b)

poštová licencia,

c)

rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb, ktoré v plnom rozsahu pokrývajú ekonomicky oprávnené náklady (§ 21 ods. 2).

(3)

Vydávanie rozhodnutí podľa odseku 2 musí byť transparentné, nediskriminačné, primerané technickým a ekonomickým možnostiam poštových podnikov a založené na objektívnych kritériách.

(4)

V čase mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou alebo haváriou a v odôvodnených prípadoch ochrany verejnej morálky, verejnej bezpečnosti vrátane vyšetrovania trestných činov, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, kultúrnych pamiatok a verejného poriadku môže Poštový regulačný úrad na postihnutom území dočasne upraviť spôsob a podmienky vyberania a distribúcie poštových zásielok odchylne od tretej časti, najmä môže na nevyhnutný čas

a)

vylúčiť poskytovanie poštových služieb alebo určiť, že ich bude poskytovať len určený poštový podnik,

b)

vylúčiť z vyberania a distribúcie niektoré druhy poštových zásielok,

c)

obmedziť alebo zastaviť poštový platobný styk,

d)

zabezpečiť vyberanie a distribúciu niektorých poštových zásielok inak.

§ 14 - Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie je rozhodnutie, v ktorom sú určené všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb na trhu, ktoré nie sú súčasťou poštovej výhrady.

(2)

Návrh všeobecného povolenia sa zverejňuje vo vestníku najmenej 90 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na zaujatie stanoviska a s údajom, kde a v akej lehote možno k návrhu uplatniť pripomienky. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu.

(3)

Všeobecné povolenie vydáva Poštový regulačný úrad pre vopred neurčený okruh poštových podnikov. Vo všeobecnom povolení možno určiť, že začatie a skončenie poskytovania niektorých poštových služieb vyžadujú registráciu.

(4)

Všeobecné povolenie sa vyhlasuje vo vestníku ministerstva.

(5)

Odseky 2 až 4 sa použijú aj pri zmene a zrušení všeobecného povolenia.

§ 15 - Registrácia
(1)

Ak sa vo všeobecnom povolení určilo, že začatie poskytovania poštových služieb vyžaduje registráciu, prihlášku na registráciu podáva poštový podnik na predpísanom tlačive Poštovému regulačnému úradu do 30 dní odo dňa začatia poskytovania poštových služieb, ktoré možno vykonávať na základe všeobecného povolenia.

(2)

K prihláške treba priložiť

a)

obchodné podmienky9) poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu (ďalej len „poštové podmienky"), a

b)

tarifu (§ 26).

§ 16 - Poštová licencia
(1)

Poštová licencia je rozhodnutie, ktorým sa dáva právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

(2)

Poštový regulačný úrad udeľuje poštovú licenciu na základe žiadosti poštového podniku; ak žiadny poštový podnik nepožiada o udelenie poštovej licencie, Poštový regulačný úrad poštovú licenciu uloží vybranému poštovému podniku.

(3)

Poštová licencia sa udelí poštovému podniku, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, ak

a)

jeho štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a sú bezúhonní,

b)

je finančne spôsobilý a

c)

má technické a organizačné predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na vykonávanie univerzálnej služby podľa tohto zákona.

(4)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poštovou službou. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace.

(5)

Finančne spôsobilý je poštový podnik, ktorý je schopný finančne zabezpečiť prevádzkovanie verejnej poštovej siete a poskytovanie univerzálnej služby podľa tohto zákona počas najmenej troch mesiacov bez výnosov z poskytovania iných poštových služieb. Finančná spôsobilosť sa preukazuje

a)

objemom obchodného majetku rozčleneného podľa jednotlivých druhov majetku ku dňu podania žiadosti vzhľadom na predpokladanú investíciu,

b)

objemom finančných prostriedkov vrátane stavu bankových účtov a objemu poskytnutých bankových úverov alebo iných finančných prostriedkov umožňujúcich poskytovať univerzálnu službu,

c)

účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom,

d)

podnikateľským plánom činnosti najmenej na päť rokov.

(6)

Technickými a organizačnými predpokladmi je dostatočná vybavenosť a pripravenosť poštového podniku umožňujúce prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu podľa tohto zákona, najmä

a)

udržiavať verejnú poštovú sieť v prevádzke každý pracovný deň v kalendárnom roku a

b)

zabezpečovať každý deň prevádzky najmenej jedno vyberanie a najmenej jedno dodávanie poštových zásielok.

§ 17 - Konanie o udelenie poštovej licencie
(1)

Konanie o udelenie poštovej licencie sa začína na žiadosť poštového podniku alebo na podnet Poštového regulačného úradu.

(2)

Účastníkom konania začatého na žiadosť je poštový podnik, ktorý žiada o udelenie poštovej licencie. Účastníkom konania začatého na podnet Poštového regulačného úradu je poštový podnik, ktorému sa má uložiť povinnosť poskytovať univerzálnu službu.

(3)

Žiadosť o udelenie poštovej licencie sa podáva v lehote uvedenej vo zverejnenej výzve Poštového regulačného úradu na podávanie žiadostí. Žiadosť obsahuje

a)

obchodné meno poštového podniku, adresu jeho sídla, identifikačné číslo organizácie a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jeho mene,

b)

údaje o schopnosti prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu vrátane technického, organizačného a personálneho zabezpečenia jej činnosti,

c)

údaje o zabezpečení kvality, dostupnosti a rýchlosti univerzálnej služby,

d)

údaje o rozvoji podniku a opatreniach na zlepšenie prevádzky verejnej poštovej siete a poskytovania univerzálnej služby.

(4)

K žiadosti o udelenie poštovej licencie treba priložiť

a)

výpis z obchodného registra,

b)

výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu,

c)

doklady o finančnej spôsobilosti poštového podniku,

d)

návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku a návrh tarify za ich poskytovanie a vykonávanie.

(5)

Ak žiadosť nie je úplná alebo má iný odstrániteľný nedostatok, Poštový regulačný úrad vyzve účastníka konania, aby v určenej lehote odstránil nedostatok žiadosti. Zároveň ho poučí, že ak neodstráni nedostatok žiadosti v určenej lehote, konanie zastaví.

(6)

Ak na zverejnenú výzvu na podávanie žiadostí o udelenie poštovej licencie nikto nepožiadal o jej udelenie, Poštový regulačný úrad uloží poštovú licenciu poštovému podniku, ktorý má najlepšie technické, organizačné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na poskytovanie univerzálnej služby.

§ 18 - Náležitosti poštovej licencie
(1)

Poštová licencia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia10)

a)

vymedzenie rozsahu univerzálnej služby a kvalitatívne požiadavky na jej poskytovanie,

b)

rozvojové a kvalitatívne ukazovatele poskytovania univerzálnej služby a lehotu na ich dosiahnutie,

c)

podmienky prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania, najmä dostupnosť a hustotu prístupových miest, dĺžku ich prevádzky a lehotu distribúcie poštových zásielok, ktoré sú obsahom univerzálnej služby,

d)

schválenie poštových podmienok v časti upravujúcej poskytovanie univerzálnej služby a tarify za ich poskytovanie,

e)

územie, na ktorom sa má poskytovať univerzálna služba,

f)

lehotu platnosti poštovej licencie.

(2)

V poštovej licencii Poštový regulačný úrad vymedzí rozsah univerzálnej služby v tomto rozsahu:

a)

vyberanie a distribúcia poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg,

b)

vyberanie a distribúcia balíkov s hmotnosťou do 10 kg,

c)

služby spojené s doporučenými zásielkami a s poistenými zásielkami,

d)

distribúcia balíkov s hmotnosťou do 20 kg, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby.

(3)

Poštový regulačný úrad môže v poštovej licencii zvýšiť hmotnostný limit poštovej služby podľa odseku 2 písm. b) až na 20 kg a určiť osobitné spôsoby dodávania balíkov.

(4)

Ak Poštový regulačný úrad uloží poskytovateľovi univerzálnej služby povinnosť vykonávať poštový platobný styk, súčasťou poštovej licencie je vymedzenie rozsahu a podmienok vykonávania poštového platobného styku podľa poštových poukazov vrátane služieb k poštovým poukazom, ako aj schválenie poštových sadzieb za jeho vykonávanie.

(5)

Pri určovaní požiadaviek na dostupnosť, kvalitu a rýchlosť poštových služieb v poštovej licencii sa vychádza z medzinárodných noriem a požiadaviek na poskytovanie univerzálnej služby a prihliada na objektívne možnosti ich poskytovania v závislosti od zemepisných a poveternostných podmienok a technických možností verejnej poštovej siete a od ekonomickej únosnosti ich poskytovania.

(6)

Poštovú licenciu možno udeliť najviac na 20 rokov.

(7)

Poštová licencia nie je prevoditeľná na inú osobu. Poštová licencia neprechádza na právneho nástupcu pri predaji poštového podniku alebo jeho časti, v rámci exekúcie alebo súdneho výkonu rozhodnutia ani postupom podľa všeobecných predpisov o konkurze a vyrovnaní.

§ 19 - Zmena poštovej licencie
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný bezodkladne ohlásiť Poštovému regulačnému úradu každú zmenu údajov uvedených v poštovej licencii a údajov, na ktorých základe bola udelená.

(2)

Poštový regulačný úrad posúdi závažnosť ohlásenej zmeny do 30 dní odo dňa doručenia ohlásenia. Ak zmena údajov nevyžaduje zmenu poštovej licencie, Poštový regulačný úrad oznámi poskytovateľovi univerzálnej služby, že vzal ohlásenú zmenu na vedomie. V opačnom prípade ho vyzve, aby podal v určenej lehote žiadosť o zmenu poštovej licencie spolu s dokladmi preukazujúcimi zmenu údajov; túto lehotu môže Poštový regulačný úrad podľa potreby predĺžiť.

(3)

Ak zo žiadosti o zmenu poštovej licencie a z priložených dokladov vyplýva, že po uskutočnenej zmene údajov možno poskytovať univerzálnu službu v zásade v doterajšom rozsahu a za doterajších podmienok, Poštový regulačný úrad rozhodne o zmene poštovej licencie. Ak jedinou podstatnou zmenou je uplynutie lehoty, na ktorú bola poštová licencia udelená, Poštový regulačný úrad predĺži jej platnosť o ďalších najviac desať rokov.

(4)

Poštový regulačný úrad začne konanie o zmene poštovej licencie z vlastného podnetu, ak

a)

je potrebné vo verejnom záujme zmeniť rozsah univerzálnej služby alebo jej územnú platnosť,

b)

je nevyhnutné zmeniť obsah poštovej licencie z dôvodu dodržania záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,

c)

je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.

(5)

Ak Poštový regulačný úrad zmení rozsah univerzálnej služby alebo územnú platnosť udelenej poštovej licencie podľa odseku 4 písm. a) z dôvodu, že poskytovateľ univerzálnej služby nie je schopný na určitom území dodržať všetky podmienky na jej poskytovanie alebo poskytovať univerzálnu službu v celom rozsahu, alebo z dôvodu nevýhodnosti jej poskytovania, môže zároveň udeliť poštovú licenciu inému poštovému podniku, ktorý bude na vymedzenom území poskytovať univerzálnu službu alebo jej časť. V rozsahu udelenej poštovej licencie má tento poštový podnik postavenie poskytovateľa univerzálnej služby a vzťahujú sa naň ustanovenia upravujúce práva a povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby.

§ 20 - Zánik platnosti poštovej licencie a zrušenie poštovej licencie
(1)

Platnosť poštovej licencie zaniká dňom,

a)

ktorým uplynula lehota jej platnosti, ak nedošlo k predĺženiu platnosti,

b)

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení poštovej licencie, ak v rozhodnutí nie je uvedený neskorší deň zániku jej platnosti,

c)

ktorým uplynula lehota 12 mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia poskytovateľa univerzálnej služby o tom, že nie je ďalej schopný prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu podľa poštovej licencie, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň jej uplynutia,

d)

zániku poskytovateľa univerzálnej služby.

(2)

Poštový regulačný úrad začne konanie o zrušení poštovej licencie, ak

a)

poskytovateľ univerzálnej služby prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo nesplnil požiadavky určené v poštovej licencii a v lehote určenej Poštovým regulačným úradom neuviedol svoje postavenie a činnosť do súladu s nimi napriek tomu, že bol na možnosť zrušenia poštovej licencie upozornený, ani nepožiadal o zmenu poštovej licencie,

b)

poskytovateľ univerzálnej služby hrubým spôsobom napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona a z udelenej poštovej licencie a uložená sankcia neviedla k náprave,

c)

je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.

§ 21 - Regulácia poštových sadzieb
(1)

Regulácii podliehajú poštové sadzby len za poskytovanie univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie a za vykonávanie poštového platobného styku. Poštový regulačný úrad vykonáva štátnu reguláciu poštových sadzieb podľa všeobecných predpisov o cenách.11)

(2)

Pri regulácii poštových sadzieb sa prihliada na ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa univerzálnej služby v požadovanom rozsahu a kvalite a na výhľadové a kvalitatívne požiadavky na univerzálnu službu vyplývajúce z udelenej poštovej licencie a na primeraný zisk.

(3)

Regulácia poštových sadzieb sa vzťahuje na univerzálnu službu aj vtedy, ak ju namiesto poskytovateľa univerzálnej služby na základe zmluvy poskytuje osoba uvedená v § 29 ods. 5.

§ 22 - Náklady a výnosy
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby nesmie zvýhodňovať ani znevýhodňovať niektorú poštovú službu prerozdeľovaním nákladov a výnosov medzi poštovými službami, ktorých poštové sadzby sú predmetom štátnej regulácie, a ostatnými poštovými službami.

(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný viesť vo svojom vnútornom systéme účtovníctva oddelene náklady a výnosy z poštovej výhrady, z poskytovania univerzálnej služby a z ostatných poštových služieb a iných služieb poskytovaných prostredníctvom verejnej poštovej siete a na požiadanie je povinný informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poštovej výhrady a z univerzálnej služby poskytnúť Poštovému regulačnému úradu.

(3)

Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom. Výsledok overenia ročnej účtovnej závierky poskytovateľ univerzálnej služby oznamuje Poštovému regulačnému úradu každoročne do 30. apríla.

TRETIA ČASŤ

POSKYTOVANIE POŠTOVÝCH SLUŽIEB

PRVÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ POŠTOVÝCH SLUŽIEB

§ 23 - Zmluva o poskytnutí poštovej služby
(1)

Poštové služby sa poskytujú na základe zmluvy o poskytnutí poštovej služby (ďalej len „zmluva") uzavretej medzi poštovým podnikom a odosielateľom. Zmluvou sa poštový podnik zaväzuje odosielateľovi, že dodá vybratú poštovú zásielku alebo platbu poukázanú adresátovi podľa poštových podmienok, a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť poštovú sadzbu podľa tarify.

(2)

Podstatnými náležitosťami zmluvy sú druh poštovej služby a poštová sadzba. Zmluva je uzavretá vybratím poštovej zásielky.

(3)

Práva odosielateľa zo zmluvy sa premlčujú uplynutím jedného roka odo dňa vybratia poštovej zásielky; ak bola poštová zásielka uložená, odo dňa uplynutia úložnej lehoty (§ 31 ods. 6).

(4)

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy upravuje tento zákon. Ak z tohto zákona nevyplýva inak, vzťahujú sa na vznik a zánik zmluvy a na vzťahy medzi účastníkmi zmluvy všeobecné predpisy občianskeho práva.

§ 24 - Poštové podmienky

Poštové podmienky obsahujú v medziach tohto zákona najmä

a)

rozsah poskytovaných poštových služieb,

b)

podrobnosti o podmienkach uzavretia zmluvy, najmä spôsoby vyberania a dodávania poštových zásielok a druhy poštových zásielok a ich hmotnostné a veľkostné limity, ktoré sú predmetom poštovej služby, a veci vylúčené z vyberania a distribúcie,

c)

podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach účastníkov zmluvy,

d)

podrobnú úpravu rozsahu zodpovednosti poštového podniku pri nedodržaní podmienok tohto zákona a zmluvy a spôsoby uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za škodu,

e)

reklamačný poriadok.

§ 25 - Reklamačný poriadok
(1)

Poštový podnik v reklamačnom poriadku upraví

a)

podrobnosti o rozsahu práva užívateľa poštovej služby na reklamáciu kvality jej poskytovania,

b)

spôsob uplatňovania reklamácie,

c)

lehotu na uplatnenie reklamácie a na jej vybavenie,

d)

ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.

(2)

Právo užívateľa poštových služieb na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote podľa reklamačného poriadku. Poštový podnik je povinný písomne oznámiť užívateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote uvedenej v poštových podmienkach; inak sa reklamácia považuje za uznanú.

(3)

Poštový podnik je povinný viesť evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia; správu o ich vyhodnotení každoročne zverejňuje.

§ 26 - Tarifa
(1)

Tarifa upravuje poštové sadzby za všetky poštové služby, ktoré poštový podnik poskytuje, a podmienky, za akých sa uplatňujú. Tarifa poskytovateľa univerzálnej poštovej služby vydaná na základe tohto zákona môže obsahovať aj jednotkové ceny prepočítané len na dve desatinné miesta.11a)

(2)

Ak z poštových podmienok alebo z tarify nevyplýva niečo iné, je poštová sadzba splatná pri vyberaní poštovej zásielky.

DRUHÁ HLAVA

POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY A VYKONÁVANIE POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU

§ 27 - Základné ustanovenia

Každý má právo na poskytnutie univerzálnej služby a služby poštového platobného styku za podmienok ustanovených týmto zákonom. Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný ich v prevádzkovom čase prístupových miest a kontaktných miest poskytnúť každému užívateľovi v rozsahu poštových podmienok a podľa tarify.

§ 28 - Práva a povinnosti odosielateľa
(1)

Odosielateľ má právo na

a)

uzavretie zmluvy s poskytovateľom univerzálnej služby,

b)

dodanie vybratej poštovej zásielky jej adresátovi podľa poštových podmienok a za poštovú sadzbu podľa tarify,

c)

bezplatné urýchlené odstránenie nedostatkov poštovej služby podľa poštových podmienok,

d)

vrátenie poštovej zásielky, ktorú nemožno dodať adresátovi,

e)

včasné, dostupné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach a o poštových sadzbách.

(2)

Odosielateľ je povinný

a)

označiť poštovú zásielku adresou podľa poštových podmienok,

b)

použiť na poštovú zásielku len obal podľa poštových podmienok,

c)

uhradiť poštové sadzby podľa tarify.

(3)

Vlastníkom vybratej poštovej zásielky a poukázanej hotovostnej platby je odosielateľ, a to až do dodania adresátovi, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 29 - Práva a povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby má právo

a)

na zaplatenie poštovej sadzby podľa tarify,

b)

odmietnuť uzavretie zmluvy, ak

1.

odosielateľ neoznačí poštovú zásielku adresou podľa poštových podmienok alebo nepoužije na poštovú zásielku obal podľa poštových podmienok,

2.

ide o poštovú zásielku, ktorá presahuje hmotnostný limit alebo veľkostný limit podľa tohto zákona a poštových podmienok,

3.

ide o poštovú zásielku odosielateľa so sídlom v Slovenskej republike adresovanú adresátovi so sídlom v Slovenskej republike, ale podanú hromadne v cudzine za nižšiu poštovú sadzbu,

4.

ide o poštovú zásielku adresovanú do cudziny, ktorá nezodpovedá požiadavkám na obsah a úpravu poštových zásielok v medzinárodnom poštovom styku alebo v štáte, do ktorého má byť dodaná,

c)

požadovať od adresáta

1.

určenie presného miesta dodávania poštových zásielok a poukázaných hotovostných platieb, ak vzhľadom na usporiadanie sídla adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodávať,

2.

určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené preberať v mene adresáta dodávané poštové zásielky a poukázané hotovostné platby,

3.

preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie úradnej zásielky alebo inej zapísanej zásielky alebo o vyplatenie poukázanej hotovostnej platby,

d)

odmietnuť doručenie, ak pre nesplnenie požiadaviek na adresáta podľa písmena c) nie je možné doručenie adresátovi a hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie poštovej zásielky,

e)

používať poštové pečiatky a poštové ceniny.

(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný

a)

odmietnuť uzavretie zmluvy, ak ide o poštové zásielky alebo o veci vylúčené z vyberania a distribúcie,

b)

uzavrieť zmluvu s každým odosielateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie,

c)

zabezpečiť na všetkých prístupových miestach, ako aj iným obvyklým spôsobom včasné a zrozumiteľné informovanie o obsahu a podmienkach poskytovania univerzálnej služby s osobitným dôrazom na všeobecné podmienky prístupu k poštovým službám a o normách kvality a o poštových sadzbách,

d)

vydať odosielateľovi potvrdenie o podaní zapísanej poštovej zásielky a o poukázaní hotovostnej platby,

e)

vydať na požiadanie adresátovi potvrdenie o dodaní zapísanej poštovej zásielky a o dodaní poukázanej hotovostnej platby,

f)

vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o zaplatených poštových sadzbách,

g)

dodávať poštové zásielky s odbornou starostlivosťou a v lehote zodpovedajúcej druhu poštovej zásielky a spôsobu jej dodávania podľa poštových podmienok,

h)

chrániť poštové zásielky pred stratou, odcudzením a poškodením,

i)

zverejniť na všetkých poštách verejnej poštovej siete podstatné údaje z poštových podmienok a tarify a zabezpečiť ich zverejnenie v plnom rozsahu aj iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti k nim,

j)

umožniť štátnemu orgánu výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo s odhaľovaním a stíhaním trestného činu,

k)

uchovávať doklady a údaje o poskytnutej poštovej službe tri roky odo dňa jej poskytnutia a o poštovej zásielke tri roky odo dňa jej vybratia, a ak bola uložená, dva roky odo dňa uplynutia úložnej lehoty; to platí aj na doklady a údaje obsahujúce osobné údaje odosielateľa, adresáta a nimi splnomocnených osôb,

l)

navrhovať začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín; vyhlásiť ich po schválení ministerstvom vo vestníku ministerstva a zverejniť na všetkých poštách, prípadne aj iným obvyklým spôsobom,

m)

zabezpečiť na prístupových miestach na požiadanie výmenu poštových známok a poštových celín, ktorých platnosť sa skončila, za platné poštové známky a poštové celiny, a to ešte najmenej šesť mesiacov po skončení platnosti,

n)

trvalo uchovávať podklady týkajúce sa námetového riešenia poštových známok a poštových celín, ako aj ich výtvarné návrhy a tlačové podoby.

(3)

Z vyberania a distribúcie sú vylúčené

a)

nebezpečné veci, návykové a psychotropné látky,

b)

poštové zásielky so živými zvieratami,

c)

poštové zásielky, ktorých

1.

obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné poštové zásielky alebo dopravné prostriedky,

2.

úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,

d)

peniaze, mince, šperky, drahokamy, drahé kovy a cenné papiere v iných ako poistených zásielkach,

e)

ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

(4)

Poskytovateľ univerzálnej služby môže v poštových podmienkach upraviť, za akých podmienok výnimočne prevezme na distribúciu aj poštové zásielky a veci podľa odseku 3 písm. b) a c) prvého bodu a písmena d); ich vyberanie a distribúcia nie sú súčasťou univerzálnej služby.

(5)

Poskytovateľ univerzálnej služby môže na základe zmluvy používať v univerzálnej službe alebo na jej časť, a to aj keď ide o poštové činnosti, ktoré sú obsahom poštovej výhrady,

a)

iný poštový podnik, ak spĺňa podmienky všeobecného povolenia,

b)

dopravcu verejnej cestnej dopravy, civilnej leteckej dopravy, námornej dopravy a železničnej dopravy (ďalej len „dopravca"),

c)

inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(6)

Ak sa na činnosť osôb podľa odseku 5 vyžaduje registrácia podľa všeobecného povolenia alebo živnostenské oprávnenie, poštový podnik môže uzavrieť zmluvu len s poštovým podnikom, ktorý je registrovaný, a s dopravcom alebo inou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie.

(7)

Ak tomu nebráni verejný záujem alebo iná dôležitá prekážka, vlastník pozemnej komunikácie a vlastník budovy sú povinní umožniť umiestnenie poštovej schránky na verejne prístupnom mieste tak, aby mohla byť nepretržite prístupná každému odosielateľovi, ako aj umožniť jej údržbu a denné vyberanie.

§ 30 - Práva a povinnosti adresáta
(1)

Adresát má právo na

a)

prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, určiť osobu, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,

b)

prevzatie hotovostnej platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový účet podľa poštového poukazu, a ak nemôže osobne prevziať hotovostnú platbu poukázanú na výplatu v hotovosti, určiť osobu, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,

c)

vydanie odnosnej poštovej zásielky podľa poštových podmienok,

d)

vydanie uloženej poštovej zásielky,

e)

odopretie prijatia poštovej zásielky,

f)

doposlanie poštovej zásielky na oznámenú adresu,

g)

včasné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach.

(2)

Adresát je povinný

a)

preukázať svoju totožnosť a umožniť zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie dodanej úradnej zásielky alebo inej zapísanej zásielky, alebo o prevzatie hotovostnej platby dodanej podľa poštového poukazu; to sa vzťahuje aj na splnomocnenú osobu podľa odseku 1 písm. a) a b),

b)

uhradiť poštové sadzby, ktoré sú podľa tarify príslušenstvom dodanej poštovej zásielky.

(3)

Adresáti, ktorí preberajú poštové zásielky a poukázané hotovostné platby v mieste svojho sídla, sú povinní vykonať technické a organizačné opatrenia umožňujúce dodávať im poštové zásielky a poukázané hotovostné platby, najmä sú povinní

a)

označiť budovu, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky a poukázané hotovostné platby, údajmi potrebnými na doručovanie,

b)

zabezpečiť nerušený prístup poštového doručovateľa k domovej listovej schránke, ktorá sa umiestňuje na prízemí,

c)

označiť v bytovom dome domovú listovú schránku a vchod do svojho bytu menovkou a udržiavať domovú listovú schránku vo funkčnom stave,

d)

oznámiť poštovému doručovateľovi na jeho požiadanie alebo na dodávacej pošte meno oprávneného prijímateľa alebo osoby splnomocnenej preberať v mene adresáta dodané poštové zásielky a poukázané hotovostné platby, ako aj presné miesto dodávania, ak vzhľadom na stavebné alebo organizačné usporiadanie sídla adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodávať.

§ 31 - Uloženie poštovej zásielky
(1)

Ak nemožno poštovú zásielku dodať adresátovi, poskytovateľ univerzálnej služby ju vráti odosielateľovi s uvedením dôvodu nemožnosti jej dodania.

(2)

Ak nemožno poštovú zásielku vrátiť odosielateľovi, poskytovateľ univerzálnej služby ju uloží na čas úložnej lehoty (odsek 6). Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula odberná lehota, ak ide o zapísanú poštovú zásielku; inak dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že ju nemožno vrátiť odosielateľovi.

(3)

Poštovú zásielku nemožno dodať adresátovi, ak

a)

ju odoprel prijať,

b)

ju neprevzal v odbernej lehote,

c)

je adresa adresáta na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná,

d)

ho na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu.

(4)

Poštovú zásielku nemožno vrátiť odosielateľovi, ak

a)

je neznámy,

b)

ju odoprel prijať,

c)

je adresa odosielateľa na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná,

d)

ho na jeho adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu,

e)

už pri podaní poštovej zásielky si vyhradil, že nemá byť vrátená.

(5)

Za odopretie prijatia poštovej zásielky sa považuje

a)

výslovné odmietnutie jej prevzatia,

b)

odmietnutie potvrdiť prevzatie poštovej zásielky alebo preukázať svoju totožnosť,

c)

odmietnutie zaplatiť pred prevzatím poštovej zásielky dobierkovú sumu, doplatné, chýbajúce výplatné, úložné alebo inú pohľadávku, ktorá je príslušenstvom poštovej zásielky podľa tarify,

d)

trvanie na otvorení poštovej zásielky pred jej prevzatím.

(6)

Úložná lehota je

a)

tri mesiace, ak ide o obyčajnú poštovú zásielku,

b)

jeden rok, ak ide o ostatné poštové zásielky,

c)

tri roky, ak ide o poštové poukazy.

(7)

Počas úložnej lehoty poskytovateľ univerzálnej služby kedykoľvek vydá uloženú poštovú zásielku adresátovi alebo odosielateľovi, ak pominul dôvod na jej uloženie.

(8)

Poskytovateľ univerzálnej služby má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy, doplatného, chýbajúceho výplatného, úložného a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom poštovej zásielky podľa tarify.

(9)

Ak sa počas úložnej lehoty obsah poštovej zásielky znehodnotil alebo je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, poskytovateľ univerzálnej služby môže poštovú zásielku zničiť. O zničení treba spísať záznam. Ak je odosielateľ známy, záznam sa mu doručí.

(10)

Po uplynutí úložnej lehoty poskytovateľ univerzálnej služby môže poštovú zásielku

a)

predať na verejnej dražbe, ak jej obsah nie je predmetom listového tajomstva, alebo

b)

zničiť, ak jej obsah je bezcenný alebo je predmetom listového tajomstva [§ 8 ods. 1 písm. b)].

(11)

Výťažok z predaja poštovej zásielky znížený o trovy uloženia a verejnej dražby a o pohľadávky, ktoré sú jej príslušenstvom, patrí odosielateľovi. Poskytovateľ univerzálnej služby mu ho vydá do 30 dní odo dňa predaja poštovej zásielky. Ak výťažok nemožno vydať odosielateľovi, pretože je neznámy alebo ho odmieta prevziať, poskytovateľ univerzálnej služby ho uloží; úložná lehota je dva roky od predaja poštovej zásielky. Ak nemožno výťažok vydať odosielateľovi ani v úložnej lehote, jej uplynutím sa výťažok stáva príjmom poskytovateľa univerzálnej služby.

(12)

Uložený poštový poukaz nemožno predať ani zničiť. Poukázanú hotovostnú platbu, ktorej je poštový poukaz dokladom, poskytovateľ univerzálnej služby vráti kedykoľvek počas úložnej lehoty odosielateľovi, ak pominula prekážka jej dodania alebo vrátenia. Ak ju nemožno vrátiť, pretože je adresát alebo odosielateľ neznámy alebo ju odmieta prevziať, stáva sa uplynutím úložnej lehoty príjmom poskytovateľa univerzálnej služby.

§ 32 - Otvorenie poštovej zásielky
(1)

Zakazuje sa iným osobám, ako sú odosielateľ a adresát,

a)

rozmnožovať a ukladať informácie a údaje o poštových zásielkach a osobné údaje o odosielateľoch, adresátoch a o nimi splnomocnených osobách,

b)

otvárať poštové zásielky, skúmať ich obsah a účel, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby je oprávnený otvoriť poštovú zásielku, ak

a)

ju vzhľadom na poškodenie alebo na nedostatočnú adresu nemožno dodať ani vrátiť odosielateľovi a je predpoklad, že z jej obsahu možno zistiť adresáta alebo odosielateľa,

b)

hrozí, že jej obsah spôsobí škodu na zdraví, na veciach alebo na iných poštových zásielkach,

c)

je dôvodné podozrenie, že obsahuje veci, ktoré sú vylúčené z vyberania a distribúcie alebo ktoré rýchlo podliehajú skaze.

(3)

Otvorenú poštovú zásielku možno skúmať len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zistenie skutočností podľa odseku 2.

(4)

Ak je to možné, poskytovateľ univerzálnej služby upovedomí odosielateľa o zámere otvoriť poštovú zásielku; inak ho upozorní dodatočne, ak je známy. Ak sa po otvorení zistí, že ju možno dodať, poskytovateľ univerzálnej služby ju na vlastné náklady zabalí a dodá s oznámením, že bola otvorená.

(5)

Ak pri otvorení poštovej zásielky nebol prítomný odosielateľ, treba zabezpečiť prítomnosť inej osoby, ktorá nie je zamestnancom poskytovateľa univerzálnej služby, a o otvorení spísať záznam. Ak je odosielateľ známy, záznam sa mu doručí.

(6)

Odsek 2 sa nepoužije, ak ide o nedotknuteľnú poštovú zásielku podľa medzinárodného práva.12)

§ 33 - Zodpovednosť užívateľa za škodu
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval zariadenia verejnej poštovej siete a nezasahoval do poštovej výhrady; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil poskytovateľovi univerzálnej služby.

(2)

Nikto nesmie bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby používať poštové pečiatky a poštové ceniny ani textové a grafické označenia používané vo verejnej poštovej sieti; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil prevádzkovateľovi verejnej poštovej siete a osobám, ktoré tým uviedol do omylu.

§ 34 - Zodpovednosť za škodu
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odosielateľovi

a)

nedodaním vybratej poštovej zásielky, dodaním poškodenej poštovej zásielky alebo stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením poštovej zásielky počas odbernej lehoty a úložnej lehoty,

b)

nedodaním poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania v lehote dodania podľa poštových podmienok,

c)

nedodaním poukázanej hotovostnej platby podľa údajov v poštovom poukaze.

(2)

Odosielateľ má právo na náhradu škody podľa odseku 1 od poskytovateľa univerzálnej služby. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u neho do šiestich mesiacov odo dňa vybratia poštovej zásielky alebo poukázania hotovostnej platby; inak toto právo zanikne.

(3)

Adresát má právo na náhradu škody, ktorá vznikla poškodením poštovej zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, ak preukáže, že poškodenie vzniklo pred dodaním, a ak najneskoršie v deň nasledujúci po dodaní poštovej zásielky uplatní reklamáciu na dodávacej pošte a odovzdá jej poškodenú zásielku s obalom. Právo na náhradu škody musí adresát uplatniť u poskytovateľa univerzálnej služby do šiestich mesiacov od vybratia poštovej zásielky; inak toto právo zanikne.

(4)

Poskytovateľ univerzálnej služby sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa odsekov 1 a 3, ak preukáže, že

a)

ju spôsobil odosielateľ, podávateľ alebo adresát,

b)

vznikla vadou poštovej zásielky alebo jej osobitnou povahou,

c)

bola zapríčinená udalosťou, ktorá vznikla nezávisle od neho a ktorej nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.

(5)

Poskytovateľ univerzálnej služby nezodpovedá za únik informácií a údajov o poštových zásielkach a o obsahu listových zásielok, ak je možnosť ich priameho prečítania, rozmnoženia alebo iného nechráneného získania pred ich vybratím od odosielateľa alebo po ich dodaní adresátovi.

(6)

Pri posudzovaní rozsahu poškodenia poštovej zásielky sa zohľadňuje miera poškodenia poštovej zásielky, rozsah úbytku jej obsahu a strata alebo obmedzenie funkčnosti alebo použiteľnosti jej obsahu. Škoda sa vypočíta ako rozdiel pôvodnej ceny obsahu a ceny obsahu po poškodení.

(7)

Ak má na vzniku škody účasť aj odosielateľ, podávateľ alebo adresát, zodpovednosť poskytovateľa univerzálnej služby sa primerane zníži.

(8)

Na zodpovednosť poskytovateľa univerzálnej služby nemá vplyv odovzdanie poštovej zásielky tretej osobe alebo do cudziny. Ak poskytovateľ univerzálnej služby použil na vyberanie a distribúciu poštovej zásielky alebo na jej časť inú osobu, zodpovedá, akoby vyberanie a distribúciu vykonal sám.13)

§ 35 - Rozsah náhrady škody
(1)

Odosielateľovi patrí náhrada škody podľa § 34 v tomto rozsahu:

a)

dvadsaťnásobok poštovej sadzby za službu doporučene podľa tarify, ak ide o nedodanie doporučenej zásielky alebo o zničenie jej obsahu,

b)

skutočná škoda, najviac však dvojnásobok najnižšej poštovej sadzby podľa tarify za každých 500 g obsahu, ak ide o nedodanie nepoisteného balíka alebo o jeho poškodenie s úbytkom obsahu,

c)

skutočná škoda, najviac však do udanej ceny, ak ide o nedodanie poistenej zásielky alebo o jej poškodenie s úbytkom obsahu,

d)

trojnásobok zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštovú zásielku so zaručenou lehotou dodania, ktorá nebola dodaná v lehote dodania podľa poštových podmienok,

e)

skutočná škoda v sume uvedenej v poštovom poukaze, ak ide o nedodanie alebo nevrátenie poukázanej platby v poštovom platobnom styku.

(2)

Odosielateľovi patrí okrem náhrady aj vrátenie zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštové zásielky podľa odseku 1 písm. b) a c).

(3)

Odosielateľovi nepatrí

a)

náhrada škody za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie ani poškodenie s úbytkom obsahu obyčajnej poštovej zásielky a poštovej zásielky, ktorá je podľa poštových podmienok oslobodená od poštových sadzieb,

b)

náhrada škody za oneskorené dodanie poštovej zásielky bez zaručenej lehoty dodania,

c)

ušlý zisk ani iná následná škoda.

(4)

Náhrada sa poskytuje v peniazoch. Na poštové sadzby sa použije tarifa platná v čase podania poštovej zásielky. Poskytovateľ univerzálnej služby môže v poštových podmienkach upraviť aj väčší rozsah náhrady škody, ako je uvedený v odseku 1, alebo priznať aj náhradu škody v prípadoch uvedených v odseku 3.

(5)

Na náhradu škody z medzinárodného poštového styku platia pravidlá platné pre medzinárodný poštový styk.14)

§ 36 - Zodpovednosť odosielateľa za škodu
(1)

Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil poskytovateľovi univerzálnej služby poštovou zásielkou po jej vybratí. Škoda je spôsobená odosielateľom, ak zatajil skutočný obsah poštovej zásielky alebo poskytovateľa univerzálnej služby uviedol do omylu a škoda vznikla obsahom poštovej zásielky, jej osobitnou povahou alebo jej chybnou úpravou. Vybratím poštovej zásielky zodpovednosť odosielateľa nezaniká.

(2)

Odosielateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú poštovou zásielkou počas jej distribúcie, ak vznikla neodbornou manipuláciou alebo udalosťou, ktorá vznikla nezávisle od odosielateľa a ktorej nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.

(3)

Ak poskytovateľ univerzálnej služby po vybratí poštovej zásielky zistí, že jej skutočným obsahom sú veci vylúčené z vyberania a distribúcie, poštovú zásielku nedodá. Ak je to možné, odosielateľovi oznámi dôvod nedodania.

(4)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3 písm. a), poskytovateľ univerzálnej služby zabezpečí ich bezpečné zničenie.

(5)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3 písm. b) a c), poskytovateľ univerzálnej služby zabezpečí ich uloženie. Úložná lehota je sedem dní. § 31 ods. 9 a 11 sa použije primerane.

(6)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3 písm. d), poskytovateľ univerzálnej služby veci uloží. Úložná lehota je jeden rok. Po uplynutí úložnej lehoty sa postupuje primerane podľa § 31 ods. 10 a 11.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNY DOHĽAD

§ 37 - Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb
(1)

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb vykonáva Poštový regulačný úrad prostredníctvom poverených zamestnancov Poštového regulačného úradu.

(2)

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb obsahuje

a)

kontrolu plnenia podmienok poskytovania poštových služieb podľa tohto zákona a vydaného všeobecného povolenia a kontrolu neporušovania poštovej výhrady,

b)

kontrolu poskytovania univerzálnej služby najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych a rozvojových podmienok určených pre univerzálnu službu v poštovej licencii a cenovú kontrolu14a) týkajúcu sa poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby,

c)

nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom a vydanými povoleniami,

d)

ukladanie pokút za správne delikty a prejednávanie priestupkov.

(3)

Poverení zamestnanci Poštového regulačného úradu sú pri výkone štátneho dohľadu oprávnení

a)

požadovať od zamestnancov poštového podniku potrebné informácie a údaje, ako aj poštové podmienky, tarifu a doklady súvisiace s poskytovaním poštových služieb,

b)

kontrolovať plnenie povinnosti registrácie poštového podniku, ak bola taká povinnosť vo všeobecnom povolení uložená,

c)

kontrolovať prevádzkovanie verejnej poštovej siete,

d)

kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb na základe všeobecného povolenia.

(4)

Poštový podnik je povinný umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie Poštového regulačného úradu poskytnúť informácie potrebné na výkon štátneho dohľadu.

§ 38 - Schvaľovanie poštových známok a poštových celín
(1)

Schvaľovanie emisného plánu poštových známok a poštových celín, ich začiatok a koniec platnosti vykonáva ministerstvo na základe žiadosti poskytovateľa univerzálnej služby.

(2)

Schválený emisný plán poštových známok a poštových celín a schválené námetové a výtvarné riešenie navrhovaných poštových známok a poštových celín sa uverejňujú vo vestníku ministerstva.

(3)

Podklady, výtvarné návrhy a tlačové podoby podľa § 29 ods. 2 písm. n) nemôžu byť predmetom exekúcie ani súčasťou konkurznej podstaty. Ak poskytovateľ univerzálnej služby zanikne likvidáciou, o ich ďalšom uchovávaní rozhodne ministerstvo.

§ 39 - Správne delikty
(1)

Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk poskytovateľovi univerzálnej služby, ak

a)

ju neposkytuje v rozsahu podľa tohto zákona a podľa podmienok určených v poštovej licencii; ak ide o medzinárodný poštový styk, podľa pravidiel na jeho uskutočňovanie,

b)

umožní poskytovať univerzálnu službu poštovému podniku, ktorý nevykonal registráciu podľa všeobecného povolenia, alebo dopravcovi, alebo inej osobe, ktorá nemá živnostenské oprávnenie, ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje,

c)

nevedie vo svojom vnútornom systéme účtovníctva oddelene náklady a výnosy z poštovej výhrady, z poskytovania univerzálnej služby a z ostatných poštových služieb a iných služieb poskytovaných prostredníctvom verejnej poštovej siete alebo neposkytne Poštovému regulačnému úradu na jeho požiadanie informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poštovej výhrady a z univerzálnej služby.

(2)

Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto

a)

neoprávnene poskytuje poštové služby, ktoré sú predmetom poštovej výhrady,

b)

poskytuje poštové služby v rozpore so všeobecným povolením,

c)

poskytuje poštové služby v rozpore s vlastnými poštovými podmienkami a tarifou,

d)

porušil povinnosť povinnej registrácie podľa tohto zákona, ak sa vo všeobecnom povolení vyžaduje,

e)

vydá poštovú známku alebo poštovú celinu, alebo používa na poskytovanie poštových služieb poštové pečiatky alebo poštové ceniny, alebo textové alebo grafické označenie používané vo verejnej poštovej sieti bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby.

(3)

Poštový regulačný úrad môže uložiť pokutu do 100 000 Sk poštovému podniku, ktorý

a)

neumožnil povereným zamestnancom Poštového regulačného úradu výkon štátneho dohľadu,

b)

neodstránil nedostatky zistené kontrolou pri výkone štátneho dohľadu,

c)

neposkytol na požiadanie Poštového regulačného úradu informácie potrebné na výkon štátneho dohľadu.

(4)

Pri ukladaní pokuty Poštový regulačný úrad prihliadne najmä na mieru zavinenia, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti.

(5)

Pri opätovnom porušení tej istej povinnosti možno uložiť dvojnásobok pokuty podľa odsekov 1 až 3.

(6)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

§ 40 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku poštových činností sa dopustí ten, kto

a)

neoprávnene zasiahol do verejnej poštovej siete,

b)

poškodil, znemožnil používať alebo premiestil poštovú schránku alebo iné zariadenie verejnej poštovej siete,

c)

porušil poštové podmienky podaním poštovej zásielky obsahujúcej veci, ktoré sú vylúčené z vyberania a distribúcie,

d)

neoprávnene použil alebo sfalšoval poštovú pečiatku,

e)

neoprávnene použil poštovú pečiatku, poštovú známku alebo poštovú celinu, textové alebo grafické označenie používané vo verejnej poštovej sieti bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby,

f)

neodovzdal bezodkladne a bez vážnej prekážky nájdenú poštovú zásielku pošte, poštovému doručovateľovi, odosielateľovi ani adresátovi.

(2)

Poštový regulačný úrad môže za priestupok podľa odseku 1 uložiť pokutu do 10 000 Sk. Popri pokute môže uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. a) a e) zákaz činnosti a za priestupky podľa odseku 1 písm. c) až e) prepadnutie veci.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.15) Príslušným správnym orgánom je Poštový regulačný úrad.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,16) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)

schvaľovanie poštových známok a poštových celín (§ 38),

b)

vydávanie všeobecných povolení (§ 14),

c)

registráciu poštových podnikov (§ 15),

d)

reguláciu poštových sadzieb (§ 21).

(3)

Na konanie o opravných prostriedkoch je príslušný predseda Poštového regulačného úradu.

(4)

Lehota na rozhodnutie podľa § 18 až 20 je 60 dní odo dňa začatia konania.

§ 42 - Prechodné ustanovenie
(1)

Podnikatelia, ktorí pred účinnosťou tohto zákona vykonávali činnosti, ktoré sú podľa tohto zákona poštovými službami, sú povinní

a)

upraviť svoju činnosť podľa všeobecného povolenia v lehote, ktorá je v ňom určená,

b)

požiadať o registráciu vykonávania poštových činností, ak sa podľa všeobecného povolenia na ne vzťahuje, a to v lehote, ktorá je v ňom určená.

(2)

Reklamačné konania a konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(3)

Do schválenia poštových podmienok a tarify poskytovateľa univerzálnej služby podľa tohto zákona sa na poskytovanie univerzálnej služby vzťahuje Poštový poriadok Slovenskej pošty, š. p., a tarifa vydané podľa doterajších predpisov v znení platnom ku dňu účinnosti tohto zákona.

(4)

Poskytovateľ univerzálnej služby môže na základe poštovej licencie podľa tohto zákona začať prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu v rozsahu uvedenom v poštovej licencii najskôr 1. januára 2003. Dovtedy prevádzkuje verejnú poštovú sieť a poskytuje univerzálnu službu v rozsahu uvedenom v § 18 ods. 2 štátny podnik Slovenská pošta alebo jeho právny nástupca.

(5)

Do 31. decembra 2003 je obsahom poštovej výhrady vyberanie a distribúcia korešpondencie a reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou najviac 1 000 g.

(6)

Do 31. decembra 2005 je obsahom poštovej výhrady vyberanie a distribúcia korešpondencie a reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou najviac 100 g.

(7)

Do 31. decembra 2005 sa poštová výhrada nevzťahuje na korešpondenciu a reklamné adresované zásielky, ak poštová sadzba za ne je rovnaká alebo vyššia ako jej trojnásobok podľa tarify poskytovateľa univerzálnej služby pre korešpondenciu v prvom hmotnostnom stupni najrýchlejšej štandardnej kategórie.

§ 42a - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Poštové známky a poštové celiny emitované predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň zavedenia eura"), na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, možno používať pri poskytovaní poštových služieb podľa tohto zákona do uplynutia jedného roka po dni zavedenia eura. Poskytovateľ univerzálnej služby nebude vykonávať výmenu poštových známok a poštových celín emitovaných predo dňom zavedenia eura, na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, za iné platné poštové známky a poštové celiny, a to počas ich platnosti ani po skončení ich platnosti.

(2)

Do 90 dní od skončenia platnosti poštových známok a poštových celín podľa odseku 1 je poskytovateľ univerzálnej služby povinný vykonať a dokončiť stiahnutie poštových známok a poštových celín, na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, a stiahnuté poštové známky a poštové celiny vrátane prípadných zásob takýchto poštových známok a poštových celín zničiť v spolupráci s ministerstvom.

(3)

Na poštové známky a poštové celiny, ktorých platnosť sa skončila podľa odseku 1, sa nevzťahujú postupy týkajúce sa skončenia platnosti poštových známok a poštových celín a ich výmeny podľa ostatných ustanovení tohto zákona.

§ 43 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon),

2.

§ 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

3.

vládne nariadenie č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon.

§ 44 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem § 7 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 80/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002).

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka.

 • 2)

  § 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

 • 3)

  § 63 Trestného poriadku.

 • 4)

  § 47 Občianskeho súdneho poriadku.

 • 5)

  § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • 6)

  § 17 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

 • 7a)

  § 11 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8)

  Napríklad § 86 až 87a Trestného poriadku,§ 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 353/1997 Z. z., § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

 • 8a)

  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • 9)

  § 273 Obchodného zákonníka.

 • 10)

  § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

 • 11)

  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • 11a)

  § 2 ods. 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 12)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

 • 13)

  § 768 Občianskeho zákonníka.

 • 14)

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 66/2001 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie.

 • 14a)

  § 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.

 • 15)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  Zákon č. 71/1967 Zb.

 • 30)

  Napríklad Rozhodnutie Komisie zo 7. 10. 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb hybridnej pošty [C(2008) 5912], Ú. v. EÚ, C 322, 17. 12. 2008.

Načítavam znenie...
MENU
Hore