Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poštových službách 507/2001 účinný od 14.10.2011 do 31.12.2011


Platnosť od: 08.12.2001
Účinnosť od: 14.10.2011
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD56 DS EU1 PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poštových službách 507/2001 účinný od 14.10.2011 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 507/2001 s účinnosťou od 14.10.2011 na základe 324/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poštových službách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

podmienky poskytovania poštových služieb na trhu poštových služieb (ďalej len „trh") a ich štátnu reguláciu, ...

b)

rozsah a podmienky poskytovania univerzálnej poštovej služby (ďalej len „univerzálna služba") a práva ...

c)

prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej ...

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb. ...

(2)

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 2
Poštové služby

Poštové služby zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu a dodávanie poštových zásielok (§ 4).

§ 3
Univerzálna služba
(1)

Univerzálna služba je súbor poštových služieb (§ 18 ods. 2 a 3), ktoré je poskytovateľ univerzálnej ...

(2)

V rámci univerzálnej služby sa k poštovej zásielke poskytuje služba

a)
doporučene, ktorou sa poskytuje paušálna záruka proti riziku jej straty, krádeže alebo poškodenia a ...
b)
poistenie, ktorou sa poštová zásielka poisťuje pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia do hodnoty ...
(3)

Univerzálna služba sa v medzinárodnom poštovom styku poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodný ...

§ 4
Poštové zásielky
(1)

Poštové zásielky sú oznámenia alebo veci adresované a upravené do takej konečnej podoby, v akej ich ...

(2)

Poštové zásielky sú

a)
listové zásielky,
b)
balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez nej,
c)
periodické zásielky,
d)
poukazy poštového platobného styku (ďalej len „poštové poukazy").
(3)

Listovými zásielkami sú najmä korešpondencia, reklamné adresované zásielky a slepecké zásielky.

(4)

Korešpondencia je oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať ...

(5)

Reklamná adresovaná zásielka je oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamného, marketingového alebo ...

(6)

Slepecká zásielka je oznámenie zhotovené písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo), štočky so slepeckými ...

(7)

Periodická zásielka je registrovaná periodická tlač. Inzertné noviny a reklamné noviny nie sú periodickou ...

(8)

Poštový platobný styk je dodávanie peňazí podľa údajov v poštovom poukaze poukázaných odosielateľom ...

§ 4a
Poštové ceniny

Poštové ceniny sú

a)

známky s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej ...

b)

lístky, obálky, aerogramy a pigeongramy s vyobrazením poštovej známky (ďalej len „poštová celina"),

c)

výplatné značky s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej ...

d)

prúžky do výplatných strojov,

e)

medzinárodné odpovedky vydané Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.14)

§ 5
Poštový podnik
(1)

Poštový podnik je podnikateľ,1) ktorý poskytuje poštové služby.

(2)

O poskytovanie poštových služieb ide vtedy, ak obsahom činnosti podnikateľa je vyberanie alebo dodávanie ...

(3)

Poštový podnik môže poskytovať poštové služby len na základe živnostenského oprávnenia,2) v rozsahu ...

§ 6
Verejná poštová sieť
(1)

Verejná poštová sieť je systém organizovania a súbor zariadení, ktoré poskytovateľ univerzálnej služby ...

(2)

Prístupové miesta sú budovy a technické zariadenia prístupné verejnosti, najmä

a)
stále prevádzkarne určené na vyberanie a distribúciu poštových zásielok a na predaj poštových cenín ...
b)
verejne prístupné samoobslužné technické zariadenia určené na
1.
vyberanie poštových zásielok, najmä poštové schránky,
2.
distribúciu poštových zásielok, najmä poštové priečinky a doručovacie schránky, a
3.
predaj poštových známok a výplatných značiek.
(3)

Vyberať poštové zásielky možno aj v kontaktných miestach, ktorými sú osoby oprávnené vyberať poštové ...

(4)

Označenie „pošta" možno používať len na označenie prístupových miest podľa odseku 2 písm. a) a kontaktných ...

§ 7
Poštová výhrada
(1)

Poštová výhrada sú poštové služby vyhradené len pre poskytovateľa univerzálnej služby.

(2)

Obsahom poštovej výhrady je vyberanie alebo distribúcia

a)
korešpondencie a reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou najviac 50 g,
b)
korešpondencie určenej do vlastných rúk účastníkom súdnych konaní a konaní pred správnymi orgánmi (ďalej ...
(3)

Poštová výhrada sa nevzťahuje na korešpondenciu a reklamné adresované zásielky podľa odseku 2 písm. ...

a)
poštová sadzba za ňu je rovnaká alebo vyššia ako jej dvaapolnásobok podľa tarify poskytovateľa univerzálnej ...
b)
je sprievodným dokladom vecí, ktoré sa súčasne dodávajú,
c)
ju vo vnútroštátnom poštovom styku distribuuje poštový podnik, ktorý ju vybral v cudzine, alebo
d)
je dodávaná formou samodoručovania a výmeny dokumentov,
e)
tak určuje rozhodnutie Európskej komisie30) alebo ak ide o službu s pridanou hodnotou.
§ 8
Poštové tajomstvo
(1)

Predmetom poštového tajomstva sú

a)
informácie a údaje o poštových zásielkach,
b)
obsah korešpondencie (ďalej len „listové tajomstvo") a
c)
obsah ostatných poštových zásielok.
(2)

Každý, kto príde s predmetom poštového tajomstva do styku, je povinný zachovávať o ňom mlčanlivosť a ...

(3)

Predmet poštového tajomstva možno sprístupniť len odosielateľovi, adresátovi, colnému úradu, colnému ...

(4)

Každý, kto nájde poštovú zásielku, ktorej nie je odosielateľom ani adresátom, je povinný ju bezodkladne ...

§ 9
Ochrana informácií a údajov
(1)

Poštový podnik je pri poskytovaní poštových služieb oprávnený požadovať a zaznamenávať o odosielateľovi, ...

(2)

Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len osobe, ktorej ...

(3)

Prevádzkovateľ centrálnej evidencie pobytu obyvateľov je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH

PRVÁ HLAVA

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 10
Základné ustanovenie
(1)

Zriaďuje sa Poštový regulačný úrad ako orgán štátnej správy na vykonávanie štátnej regulácie poštových ...

(2)

Orgány štátnej správy v poštových službách sú

a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
b)
Poštový regulačný úrad.
(3)

Poštový regulačný úrad je rozpočtovou organizáciou.

§ 11
Úlohy orgánov štátnej správy
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva návrhy štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb a predkladá ich vláde ...
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v štátnej správe v poštových službách na úrovni orgánov Európskej únie, ...
c)
schvaľuje
1.
emisný plán poštových známok a poštových lístkov a obálok s vyobrazením poštovej známky (ďalej len „poštová ...
2.
začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín uvedených v bode 1,
d)
uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len ...
1.
všeobecné povolenie,
2.
poštovú licenciu,
3.
zoznam registrovaných poštových podnikov,
4.
oznámenie o začatí a skončení platnosti poštových známok a poštových celín.
(2)

Poštový regulačný úrad je národný regulačný orgán pre odvetvie poštových služieb, ktorý

a)
vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb (ďalej len „štátna regulácia"),
b)
vykonáva štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb,
c)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti poštových služieb na úrovni regulačných orgánov,
d)
je voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským ...
e)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 12
Predseda a podpredseda Poštového regulačného úradu
(1)

Na čele Poštového regulačného úradu je predseda Poštového regulačného úradu (ďalej len „predseda"), ...

(2)

Predsedu zastupuje podpredseda Poštového regulačného úradu (ďalej len „podpredseda"), ktorého vymenúva ...

(3)

Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je šesťročné; funkciu môžu vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce ...

(4)

Predseda a podpredseda nesmú počas výkonu funkcie

a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí,
b)
vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne ani byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá bola zákonom zriadená ...
c)
byť zamestnancom, spoločníkom, konateľom ani členom orgánu poštového podniku ani pôsobiť v jeho prospech ...
(5)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie predsedu a podpredsedu len

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(6)

Predsedu a podpredsedu možno odvolať, ak

a)
Poštový regulačný úrad neplní úlohy podľa tohto zákona,
b)
nastala niektorá zo skutočností uvedených v odseku 4,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin súvisiaci s výkonom funkcie, ...
d)
nevykonáva funkciu najmenej šesť mesiacov.

DRUHÁ HLAVA

ŠTÁTNA REGULÁCIA

§ 13
Obsah štátnej regulácie
(1)

Štátna regulácia je

a)
utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu,
b)
určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb, ktoré nie sú súčasťou poštovej výhrady, ...
c)
ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určovanie požiadaviek na prevádzku verejnej poštovej ...
d)
regulácia poskytovania univerzálnej služby a vykonávania poštového platobného styku,
e)
regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a služieb poštového platobného styku. ...
(2)

Štátna regulácia sa vykonáva rozhodnutiami Poštového regulačného úradu, ktorými sú

a)
všeobecné povolenie,
b)
poštová licencia,
c)
rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb, ktoré v plnom rozsahu pokrývajú ekonomicky oprávnené náklady ...
(3)

Vydávanie rozhodnutí podľa odseku 2 musí byť transparentné, nediskriminačné, primerané technickým a ...

(4)

V čase mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou alebo haváriou a v odôvodnených prípadoch ochrany ...

a)
vylúčiť poskytovanie poštových služieb alebo určiť, že ich bude poskytovať len určený poštový podnik, ...
b)
vylúčiť z vyberania a distribúcie niektoré druhy poštových zásielok,
c)
obmedziť alebo zastaviť poštový platobný styk,
d)
zabezpečiť vyberanie a distribúciu niektorých poštových zásielok inak.
§ 14
Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie je rozhodnutie, v ktorom sú určené všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb ...

(2)

Návrh všeobecného povolenia sa zverejňuje vo vestníku najmenej 90 dní pred dňom jeho predpokladaného ...

(3)

Všeobecné povolenie vydáva Poštový regulačný úrad pre vopred neurčený okruh poštových podnikov. Vo všeobecnom ...

(4)

Všeobecné povolenie sa vyhlasuje vo vestníku ministerstva.

(5)

Odseky 2 až 4 sa použijú aj pri zmene a zrušení všeobecného povolenia.

§ 15
Registrácia
(1)

Ak sa vo všeobecnom povolení určilo, že začatie poskytovania poštových služieb vyžaduje registráciu, ...

(2)

K prihláške treba priložiť

a)
obchodné podmienky9) poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu (ďalej len „poštové ...
b)
tarifu (§ 26).
§ 16
Poštová licencia
(1)

Poštová licencia je rozhodnutie, ktorým sa dáva právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu ...

(2)

Poštový regulačný úrad udeľuje poštovú licenciu na základe žiadosti poštového podniku; ak žiadny poštový ...

(3)

Poštová licencia sa udelí poštovému podniku, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, ak

a)
jeho štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ...
b)
je finančne spôsobilý a
c)
má technické a organizačné predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na vykonávanie univerzálnej ...
(4)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný ...

(5)

Finančne spôsobilý je poštový podnik, ktorý je schopný finančne zabezpečiť prevádzkovanie verejnej poštovej ...

a)
objemom obchodného majetku rozčleneného podľa jednotlivých druhov majetku ku dňu podania žiadosti vzhľadom ...
b)
objemom finančných prostriedkov vrátane stavu bankových účtov a objemu poskytnutých bankových úverov ...
c)
účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom,
d)
podnikateľským plánom činnosti najmenej na päť rokov.
(6)

Technickými a organizačnými predpokladmi je dostatočná vybavenosť a pripravenosť poštového podniku umožňujúce ...

a)
udržiavať verejnú poštovú sieť v prevádzke každý pracovný deň v kalendárnom roku a
b)
zabezpečovať každý deň prevádzky najmenej jedno vyberanie a najmenej jedno dodávanie poštových zásielok. ...
§ 17
Konanie o udelenie poštovej licencie
(1)

Konanie o udelenie poštovej licencie sa začína na žiadosť poštového podniku alebo na podnet Poštového ...

(2)

Účastníkom konania začatého na žiadosť je poštový podnik, ktorý žiada o udelenie poštovej licencie. ...

(3)

Žiadosť o udelenie poštovej licencie sa podáva v lehote uvedenej vo zverejnenej výzve Poštového regulačného ...

a)
obchodné meno poštového podniku, adresu jeho sídla, identifikačné číslo organizácie a meno a priezvisko ...
b)
údaje o schopnosti prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu vrátane technického, ...
c)
údaje o zabezpečení kvality, dostupnosti a rýchlosti univerzálnej služby,
d)
údaje o rozvoji podniku a opatreniach na zlepšenie prevádzky verejnej poštovej siete a poskytovania ...
(4)

K žiadosti o udelenie poštovej licencie treba priložiť

a)
výpis z obchodného registra,
b)
výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu,
c)
doklady o finančnej spôsobilosti poštového podniku,
d)
návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného ...
(5)

Ak žiadosť nie je úplná alebo má iný odstrániteľný nedostatok, Poštový regulačný úrad vyzve účastníka ...

(6)

Ak na zverejnenú výzvu na podávanie žiadostí o udelenie poštovej licencie nikto nepožiadal o jej udelenie, ...

§ 18
Náležitosti poštovej licencie
(1)

Poštová licencia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia10)

a)
vymedzenie rozsahu univerzálnej služby a kvalitatívne požiadavky na jej poskytovanie,
b)
rozvojové a kvalitatívne ukazovatele poskytovania univerzálnej služby a lehotu na ich dosiahnutie,
c)
podmienky prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania, najmä dostupnosť a hustotu ...
d)
schválenie poštových podmienok v časti upravujúcej poskytovanie univerzálnej služby a tarify za ich ...
e)
územie, na ktorom sa má poskytovať univerzálna služba,
f)
lehotu platnosti poštovej licencie.
(2)

V poštovej licencii Poštový regulačný úrad vymedzí rozsah univerzálnej služby v tomto rozsahu:

a)
vyberanie a distribúcia poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg,
b)
vyberanie a distribúcia balíkov s hmotnosťou do 10 kg,
c)
služby spojené s doporučenými zásielkami a s poistenými zásielkami,
d)
distribúcia balíkov s hmotnosťou do 20 kg, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej ...
(3)

Poštový regulačný úrad môže v poštovej licencii zvýšiť hmotnostný limit poštovej služby podľa odseku ...

(4)

Ak Poštový regulačný úrad uloží poskytovateľovi univerzálnej služby povinnosť vykonávať poštový platobný ...

(5)

Pri určovaní požiadaviek na dostupnosť, kvalitu a rýchlosť poštových služieb v poštovej licencii sa ...

(6)

Poštovú licenciu možno udeliť najviac na 20 rokov.

(7)

Poštová licencia nie je prevoditeľná na inú osobu. Poštová licencia neprechádza na právneho nástupcu ...

§ 19
Zmena poštovej licencie
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný bezodkladne ohlásiť Poštovému regulačnému úradu každú zmenu ...

(2)

Poštový regulačný úrad posúdi závažnosť ohlásenej zmeny do 30 dní odo dňa doručenia ohlásenia. Ak zmena ...

(3)

Ak zo žiadosti o zmenu poštovej licencie a z priložených dokladov vyplýva, že po uskutočnenej zmene ...

(4)

Poštový regulačný úrad začne konanie o zmene poštovej licencie z vlastného podnetu, ak

a)
je potrebné vo verejnom záujme zmeniť rozsah univerzálnej služby alebo jej územnú platnosť,
b)
je nevyhnutné zmeniť obsah poštovej licencie z dôvodu dodržania záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej ...
c)
je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
(5)

Ak Poštový regulačný úrad zmení rozsah univerzálnej služby alebo územnú platnosť udelenej poštovej licencie ...

§ 20
Zánik platnosti poštovej licencie a zrušenie poštovej licencie
(1)

Platnosť poštovej licencie zaniká dňom,

a)
ktorým uplynula lehota jej platnosti, ak nedošlo k predĺženiu platnosti,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení poštovej licencie, ak v rozhodnutí nie je uvedený ...
c)
ktorým uplynula lehota 12 mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia poskytovateľa univerzálnej ...
d)
zániku poskytovateľa univerzálnej služby.
(2)

Poštový regulačný úrad začne konanie o zrušení poštovej licencie, ak

a)
poskytovateľ univerzálnej služby prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo nesplnil požiadavky ...
b)
poskytovateľ univerzálnej služby hrubým spôsobom napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti ...
c)
je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
§ 21
Regulácia poštových sadzieb
(1)

Regulácii podliehajú poštové sadzby len za poskytovanie univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej ...

(2)

Pri regulácii poštových sadzieb sa prihliada na ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa univerzálnej ...

(3)

Regulácia poštových sadzieb sa vzťahuje na univerzálnu službu aj vtedy, ak ju namiesto poskytovateľa ...

§ 22
Náklady a výnosy
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby nesmie zvýhodňovať ani znevýhodňovať niektorú poštovú službu prerozdeľovaním ...

(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný viesť vo svojom vnútornom systéme účtovníctva oddelene náklady ...

(3)

Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom. Výsledok overenia ...

TRETIA ČASŤ

POSKYTOVANIE POŠTOVÝCH SLUŽIEB

PRVÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ POŠTOVÝCH SLUŽIEB

§ 23
Zmluva o poskytnutí poštovej služby
(1)

Poštové služby sa poskytujú na základe zmluvy o poskytnutí poštovej služby (ďalej len „zmluva") uzavretej ...

(2)

Podstatnými náležitosťami zmluvy sú druh poštovej služby a poštová sadzba. Zmluva je uzavretá vybratím ...

(3)

Práva odosielateľa zo zmluvy sa premlčujú uplynutím jedného roka odo dňa vybratia poštovej zásielky; ...

(4)

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy upravuje tento zákon. Ak z tohto zákona nevyplýva inak, vzťahujú ...

§ 24
Poštové podmienky

Poštové podmienky obsahujú v medziach tohto zákona najmä

a)

rozsah poskytovaných poštových služieb,

b)

podrobnosti o podmienkach uzavretia zmluvy, najmä spôsoby vyberania a dodávania poštových zásielok a ...

c)

podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach účastníkov zmluvy,

d)

podrobnú úpravu rozsahu zodpovednosti poštového podniku pri nedodržaní podmienok tohto zákona a zmluvy ...

e)

reklamačný poriadok.

§ 25
Reklamačný poriadok
(1)

Poštový podnik v reklamačnom poriadku upraví

a)
podrobnosti o rozsahu práva užívateľa poštovej služby na reklamáciu kvality jej poskytovania,
b)
spôsob uplatňovania reklamácie,
c)
lehotu na uplatnenie reklamácie a na jej vybavenie,
d)
ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.
(2)

Právo užívateľa poštových služieb na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené ...

(3)

Poštový podnik je povinný viesť evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia; správu ...

§ 26
Tarifa
(1)

Tarifa upravuje poštové sadzby za všetky poštové služby, ktoré poštový podnik poskytuje, a podmienky, ...

(2)

Ak z poštových podmienok alebo z tarify nevyplýva niečo iné, je poštová sadzba splatná pri vyberaní ...

DRUHÁ HLAVA

POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY A VYKONÁVANIE POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU

§ 27
Základné ustanovenia

Každý má právo na poskytnutie univerzálnej služby a služby poštového platobného styku za podmienok ustanovených ...

§ 28
Práva a povinnosti odosielateľa
(1)

Odosielateľ má právo na

a)
uzavretie zmluvy s poskytovateľom univerzálnej služby,
b)
dodanie vybratej poštovej zásielky jej adresátovi podľa poštových podmienok a za poštovú sadzbu podľa ...
c)
bezplatné urýchlené odstránenie nedostatkov poštovej služby podľa poštových podmienok,
d)
vrátenie poštovej zásielky, ktorú nemožno dodať adresátovi,
e)
včasné, dostupné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach a o poštových sadzbách.
(2)

Odosielateľ je povinný

a)
označiť poštovú zásielku adresou podľa poštových podmienok,
b)
použiť na poštovú zásielku len obal podľa poštových podmienok,
c)
uhradiť poštové sadzby podľa tarify.
(3)

Vlastníkom vybratej poštovej zásielky a poukázanej hotovostnej platby je odosielateľ, a to až do dodania ...

§ 29
Práva a povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby má právo

a)
na zaplatenie poštovej sadzby podľa tarify,
b)
odmietnuť uzavretie zmluvy, ak
1.
odosielateľ neoznačí poštovú zásielku adresou podľa poštových podmienok alebo nepoužije na poštovú zásielku ...
2.
ide o poštovú zásielku, ktorá presahuje hmotnostný limit alebo veľkostný limit podľa tohto zákona a ...
3.
ide o poštovú zásielku odosielateľa so sídlom v Slovenskej republike adresovanú adresátovi so sídlom ...
4.
ide o poštovú zásielku adresovanú do cudziny, ktorá nezodpovedá požiadavkám na obsah a úpravu poštových ...
c)
požadovať od adresáta
1.
určenie presného miesta dodávania poštových zásielok a poukázaných hotovostných platieb, ak vzhľadom ...
2.
určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené preberať v mene adresáta dodávané poštové zásielky a ...
3.
preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie úradnej zásielky ...
d)
odmietnuť doručenie, ak pre nesplnenie požiadaviek na adresáta podľa písmena c) nie je možné doručenie ...
e)
používať poštové pečiatky a poštové ceniny.
(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný

a)
odmietnuť uzavretie zmluvy, ak ide o poštové zásielky alebo o veci vylúčené z vyberania a distribúcie, ...
b)
uzavrieť zmluvu s každým odosielateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie,
c)
zabezpečiť na všetkých prístupových miestach, ako aj iným obvyklým spôsobom včasné a zrozumiteľné informovanie ...
d)
vydať odosielateľovi potvrdenie o podaní zapísanej poštovej zásielky a o poukázaní hotovostnej platby, ...
e)
vydať na požiadanie adresátovi potvrdenie o dodaní zapísanej poštovej zásielky a o dodaní poukázanej ...
f)
vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o zaplatených poštových sadzbách,
g)
dodávať poštové zásielky s odbornou starostlivosťou a v lehote zodpovedajúcej druhu poštovej zásielky ...
h)
chrániť poštové zásielky pred stratou, odcudzením a poškodením,
i)
zverejniť na všetkých poštách verejnej poštovej siete podstatné údaje z poštových podmienok a tarify ...
j)
umožniť štátnemu orgánu výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, vnútorného ...
k)
uchovávať doklady a údaje o poskytnutej poštovej službe tri roky odo dňa jej poskytnutia a o poštovej ...
l)
navrhovať začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín; vyhlásiť ich po schválení ...
m)
zabezpečiť na prístupových miestach na požiadanie výmenu poštových známok a poštových celín, ktorých ...
n)
trvalo uchovávať podklady týkajúce sa námetového riešenia poštových známok a poštových celín, ako aj ...
(3)

Z vyberania a distribúcie sú vylúčené

a)
nebezpečné veci, návykové a psychotropné látky,
b)
poštové zásielky so živými zvieratami,
c)
poštové zásielky, ktorých
1.
obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo ...
2.
úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,
d)
peniaze, mince, šperky, drahokamy, drahé kovy a cenné papiere v iných ako poistených zásielkach,
e)
ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
(4)

Poskytovateľ univerzálnej služby môže v poštových podmienkach upraviť, za akých podmienok výnimočne ...

(5)

Poskytovateľ univerzálnej služby môže na základe zmluvy používať v univerzálnej službe alebo na jej ...

a)
iný poštový podnik, ak spĺňa podmienky všeobecného povolenia,
b)
dopravcu verejnej cestnej dopravy, civilnej leteckej dopravy, námornej dopravy a železničnej dopravy ...
c)
inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(6)

Ak sa na činnosť osôb podľa odseku 5 vyžaduje registrácia podľa všeobecného povolenia alebo živnostenské ...

(7)

Ak tomu nebráni verejný záujem alebo iná dôležitá prekážka, vlastník pozemnej komunikácie a vlastník ...

§ 30
Práva a povinnosti adresáta
(1)

Adresát má právo na

a)
prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, určiť osobu, ...
b)
prevzatie hotovostnej platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania ...
c)
vydanie odnosnej poštovej zásielky podľa poštových podmienok,
d)
vydanie uloženej poštovej zásielky,
e)
odopretie prijatia poštovej zásielky,
f)
doposlanie poštovej zásielky na oznámenú adresu,
g)
včasné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach.
(2)

Adresát je povinný

a)
preukázať svoju totožnosť a umožniť zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie dodanej ...
b)
uhradiť poštové sadzby, ktoré sú podľa tarify príslušenstvom dodanej poštovej zásielky.
(3)

Adresáti, ktorí preberajú poštové zásielky a poukázané hotovostné platby v mieste svojho sídla, sú povinní ...

a)
označiť budovu, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky a poukázané hotovostné platby, údajmi potrebnými ...
b)
zabezpečiť nerušený prístup poštového doručovateľa k domovej listovej schránke, ktorá sa umiestňuje ...
c)
označiť v bytovom dome domovú listovú schránku a vchod do svojho bytu menovkou a udržiavať domovú listovú ...
d)
oznámiť poštovému doručovateľovi na jeho požiadanie alebo na dodávacej pošte meno oprávneného prijímateľa ...
§ 31
Uloženie poštovej zásielky
(1)

Ak nemožno poštovú zásielku dodať adresátovi, poskytovateľ univerzálnej služby ju vráti odosielateľovi ...

(2)

Ak nemožno poštovú zásielku vrátiť odosielateľovi, poskytovateľ univerzálnej služby ju uloží na čas ...

(3)

Poštovú zásielku nemožno dodať adresátovi, ak

a)
ju odoprel prijať,
b)
ju neprevzal v odbernej lehote,
c)
je adresa adresáta na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná,
d)
ho na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu. ...
(4)

Poštovú zásielku nemožno vrátiť odosielateľovi, ak

a)
je neznámy,
b)
ju odoprel prijať,
c)
je adresa odosielateľa na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná,
d)
ho na jeho adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu ...
e)
už pri podaní poštovej zásielky si vyhradil, že nemá byť vrátená.
(5)

Za odopretie prijatia poštovej zásielky sa považuje

a)
výslovné odmietnutie jej prevzatia,
b)
odmietnutie potvrdiť prevzatie poštovej zásielky alebo preukázať svoju totožnosť,
c)
odmietnutie zaplatiť pred prevzatím poštovej zásielky dobierkovú sumu, doplatné, chýbajúce výplatné, ...
d)
trvanie na otvorení poštovej zásielky pred jej prevzatím.
(6)

Úložná lehota je

a)
tri mesiace, ak ide o obyčajnú poštovú zásielku,
b)
jeden rok, ak ide o ostatné poštové zásielky,
c)
tri roky, ak ide o poštové poukazy.
(7)

Počas úložnej lehoty poskytovateľ univerzálnej služby kedykoľvek vydá uloženú poštovú zásielku adresátovi ...

(8)

Poskytovateľ univerzálnej služby má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy, ...

(9)

Ak sa počas úložnej lehoty obsah poštovej zásielky znehodnotil alebo je to potrebné z dôvodu ochrany ...

(10)

Po uplynutí úložnej lehoty poskytovateľ univerzálnej služby môže poštovú zásielku

a)
predať na verejnej dražbe, ak jej obsah nie je predmetom listového tajomstva, alebo
b)
zničiť, ak jej obsah je bezcenný alebo je predmetom listového tajomstva [§ 8 ods. 1 písm. b)].
(11)

Výťažok z predaja poštovej zásielky znížený o trovy uloženia a verejnej dražby a o pohľadávky, ktoré ...

(12)

Uložený poštový poukaz nemožno predať ani zničiť. Poukázanú hotovostnú platbu, ktorej je poštový poukaz ...

§ 32
Otvorenie poštovej zásielky
(1)

Zakazuje sa iným osobám, ako sú odosielateľ a adresát,

a)
rozmnožovať a ukladať informácie a údaje o poštových zásielkach a osobné údaje o odosielateľoch, adresátoch ...
b)
otvárať poštové zásielky, skúmať ich obsah a účel, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby je oprávnený otvoriť poštovú zásielku, ak

a)
ju vzhľadom na poškodenie alebo na nedostatočnú adresu nemožno dodať ani vrátiť odosielateľovi a je ...
b)
hrozí, že jej obsah spôsobí škodu na zdraví, na veciach alebo na iných poštových zásielkach,
c)
je dôvodné podozrenie, že obsahuje veci, ktoré sú vylúčené z vyberania a distribúcie alebo ktoré rýchlo ...
(3)

Otvorenú poštovú zásielku možno skúmať len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zistenie skutočností podľa ...

(4)

Ak je to možné, poskytovateľ univerzálnej služby upovedomí odosielateľa o zámere otvoriť poštovú zásielku; ...

(5)

Ak pri otvorení poštovej zásielky nebol prítomný odosielateľ, treba zabezpečiť prítomnosť inej osoby, ...

(6)

Odsek 2 sa nepoužije, ak ide o nedotknuteľnú poštovú zásielku podľa medzinárodného práva.12)

§ 33
Zodpovednosť užívateľa za škodu
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval zariadenia verejnej poštovej siete ...

(2)

Nikto nesmie bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby používať poštové pečiatky a poštové ceniny ...

§ 34
Zodpovednosť za škodu
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odosielateľovi

a)
nedodaním vybratej poštovej zásielky, dodaním poškodenej poštovej zásielky alebo stratou, odcudzením, ...
b)
nedodaním poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania v lehote dodania podľa poštových podmienok,
c)
nedodaním poukázanej hotovostnej platby podľa údajov v poštovom poukaze.
(2)

Odosielateľ má právo na náhradu škody podľa odseku 1 od poskytovateľa univerzálnej služby. Právo na ...

(3)

Adresát má právo na náhradu škody, ktorá vznikla poškodením poštovej zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri ...

(4)

Poskytovateľ univerzálnej služby sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa odsekov 1 a 3, ak preukáže, že ...

a)
ju spôsobil odosielateľ, podávateľ alebo adresát,
b)
vznikla vadou poštovej zásielky alebo jej osobitnou povahou,
c)
bola zapríčinená udalosťou, ktorá vznikla nezávisle od neho a ktorej nemohol zabrániť ani pri vynaložení ...
(5)

Poskytovateľ univerzálnej služby nezodpovedá za únik informácií a údajov o poštových zásielkach a o ...

(6)

Pri posudzovaní rozsahu poškodenia poštovej zásielky sa zohľadňuje miera poškodenia poštovej zásielky, ...

(7)

Ak má na vzniku škody účasť aj odosielateľ, podávateľ alebo adresát, zodpovednosť poskytovateľa univerzálnej ...

(8)

Na zodpovednosť poskytovateľa univerzálnej služby nemá vplyv odovzdanie poštovej zásielky tretej osobe ...

§ 35
Rozsah náhrady škody
(1)

Odosielateľovi patrí náhrada škody podľa § 34 v tomto rozsahu:

a)
dvadsaťnásobok poštovej sadzby za službu doporučene podľa tarify, ak ide o nedodanie doporučenej zásielky ...
b)
skutočná škoda, najviac však dvojnásobok najnižšej poštovej sadzby podľa tarify za každých 500 g obsahu, ...
c)
skutočná škoda, najviac však do udanej ceny, ak ide o nedodanie poistenej zásielky alebo o jej poškodenie ...
d)
trojnásobok zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštovú zásielku so zaručenou lehotou dodania, ktorá ...
e)
skutočná škoda v sume uvedenej v poštovom poukaze, ak ide o nedodanie alebo nevrátenie poukázanej platby ...
(2)

Odosielateľovi patrí okrem náhrady aj vrátenie zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštové zásielky ...

(3)

Odosielateľovi nepatrí

a)
náhrada škody za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie ani poškodenie s úbytkom obsahu obyčajnej poštovej ...
b)
náhrada škody za oneskorené dodanie poštovej zásielky bez zaručenej lehoty dodania,
c)
ušlý zisk ani iná následná škoda.
(4)

Náhrada sa poskytuje v peniazoch. Na poštové sadzby sa použije tarifa platná v čase podania poštovej ...

(5)

Na náhradu škody z medzinárodného poštového styku platia pravidlá platné pre medzinárodný poštový styk.14) ...

§ 36
Zodpovednosť odosielateľa za škodu
(1)

Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil poskytovateľovi univerzálnej služby poštovou zásielkou ...

(2)

Odosielateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú poštovou zásielkou počas jej distribúcie, ak vznikla neodbornou ...

(3)

Ak poskytovateľ univerzálnej služby po vybratí poštovej zásielky zistí, že jej skutočným obsahom sú ...

(4)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3 písm. ...

(5)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3 písm. ...

(6)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3 písm. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNY DOHĽAD

§ 37
Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb
(1)

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb vykonáva Poštový regulačný úrad prostredníctvom poverených ...

(2)

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb obsahuje

a)
kontrolu plnenia podmienok poskytovania poštových služieb podľa tohto zákona a vydaného všeobecného ...
b)
kontrolu poskytovania univerzálnej služby najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych a rozvojových podmienok ...
c)
nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom ...
d)
ukladanie pokút za správne delikty a prejednávanie priestupkov.
(3)

Poverení zamestnanci Poštového regulačného úradu sú pri výkone štátneho dohľadu oprávnení

a)
požadovať od zamestnancov poštového podniku potrebné informácie a údaje, ako aj poštové podmienky, tarifu ...
b)
kontrolovať plnenie povinnosti registrácie poštového podniku, ak bola taká povinnosť vo všeobecnom povolení ...
c)
kontrolovať prevádzkovanie verejnej poštovej siete,
d)
kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb na základe všeobecného povolenia.
(4)

Poštový podnik je povinný umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie Poštového regulačného úradu ...

§ 38
Schvaľovanie poštových známok a poštových celín
(1)

Schvaľovanie emisného plánu poštových známok a poštových celín, ich začiatok a koniec platnosti vykonáva ...

(2)

Schválený emisný plán poštových známok a poštových celín a schválené námetové a výtvarné riešenie navrhovaných ...

(3)

Podklady, výtvarné návrhy a tlačové podoby podľa § 29 ods. 2 písm. n) nemôžu byť predmetom exekúcie ...

§ 39
Správne delikty
(1)

Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk poskytovateľovi univerzálnej služby, ak

a)
ju neposkytuje v rozsahu podľa tohto zákona a podľa podmienok určených v poštovej licencii; ak ide o ...
b)
umožní poskytovať univerzálnu službu poštovému podniku, ktorý nevykonal registráciu podľa všeobecného ...
c)
nevedie vo svojom vnútornom systéme účtovníctva oddelene náklady a výnosy z poštovej výhrady, z poskytovania ...
(2)

Poštový regulačný úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto

a)
neoprávnene poskytuje poštové služby, ktoré sú predmetom poštovej výhrady,
b)
poskytuje poštové služby v rozpore so všeobecným povolením,
c)
poskytuje poštové služby v rozpore s vlastnými poštovými podmienkami a tarifou,
d)
porušil povinnosť povinnej registrácie podľa tohto zákona, ak sa vo všeobecnom povolení vyžaduje,
e)
vydá poštovú známku alebo poštovú celinu, alebo používa na poskytovanie poštových služieb poštové pečiatky ...
(3)

Poštový regulačný úrad môže uložiť pokutu do 100 000 Sk poštovému podniku, ktorý

a)
neumožnil povereným zamestnancom Poštového regulačného úradu výkon štátneho dohľadu,
b)
neodstránil nedostatky zistené kontrolou pri výkone štátneho dohľadu,
c)
neposkytol na požiadanie Poštového regulačného úradu informácie potrebné na výkon štátneho dohľadu.
(4)

Pri ukladaní pokuty Poštový regulačný úrad prihliadne najmä na mieru zavinenia, závažnosť, spôsob, dĺžku ...

(5)

Pri opätovnom porušení tej istej povinnosti možno uložiť dvojnásobok pokuty podľa odsekov 1 až 3.

(6)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov ...

§ 40
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku poštových činností sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene zasiahol do verejnej poštovej siete,
b)
poškodil, znemožnil používať alebo premiestil poštovú schránku alebo iné zariadenie verejnej poštovej ...
c)
porušil poštové podmienky podaním poštovej zásielky obsahujúcej veci, ktoré sú vylúčené z vyberania ...
d)
neoprávnene použil alebo sfalšoval poštovú pečiatku,
e)
neoprávnene použil poštovú pečiatku, poštovú známku alebo poštovú celinu, textové alebo grafické označenie ...
f)
neodovzdal bezodkladne a bez vážnej prekážky nájdenú poštovú zásielku pošte, poštovému doručovateľovi, ...
(2)

Poštový regulačný úrad môže za priestupok podľa odseku 1 uložiť pokutu do 10 000 Sk. Popri pokute môže ...

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.15) Príslušným správnym ...

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,16) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
schvaľovanie poštových známok a poštových celín (§ 38),
b)
vydávanie všeobecných povolení (§ 14),
c)
registráciu poštových podnikov (§ 15),
d)
reguláciu poštových sadzieb (§ 21).
(3)

Na konanie o opravných prostriedkoch je príslušný predseda Poštového regulačného úradu.

(4)

Lehota na rozhodnutie podľa § 18 až 20 je 60 dní odo dňa začatia konania.

§ 42
Prechodné ustanovenie
(1)

Podnikatelia, ktorí pred účinnosťou tohto zákona vykonávali činnosti, ktoré sú podľa tohto zákona poštovými ...

a)
upraviť svoju činnosť podľa všeobecného povolenia v lehote, ktorá je v ňom určená,
b)
požiadať o registráciu vykonávania poštových činností, ak sa podľa všeobecného povolenia na ne vzťahuje, ...
(2)

Reklamačné konania a konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa ...

(3)

Do schválenia poštových podmienok a tarify poskytovateľa univerzálnej služby podľa tohto zákona sa na ...

(4)

Poskytovateľ univerzálnej služby môže na základe poštovej licencie podľa tohto zákona začať prevádzkovať ...

(5)

Do 31. decembra 2003 je obsahom poštovej výhrady vyberanie a distribúcia korešpondencie a reklamných ...

(6)

Do 31. decembra 2005 je obsahom poštovej výhrady vyberanie a distribúcia korešpondencie a reklamných ...

(7)

Do 31. decembra 2005 sa poštová výhrada nevzťahuje na korešpondenciu a reklamné adresované zásielky, ...

§ 42a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Poštové známky a poštové celiny emitované predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len ...

(2)

Do 90 dní od skončenia platnosti poštových známok a poštových celín podľa odseku 1 je poskytovateľ univerzálnej ...

(3)

Na poštové známky a poštové celiny, ktorých platnosť sa skončila podľa odseku 1, sa nevzťahujú postupy ...

§ 43
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon),

2.

§ 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

3.

vládne nariadenie č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon.

§ 44
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem § 7 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 80/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka.
 • 2)  § 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
 • 3)  § 63 Trestného poriadku.
 • 4)  § 47 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 5)  § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 6)  § 17 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 7)  § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 7a)  § 11 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  Napríklad § 86 až 87a Trestného poriadku,§ 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 8a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 9)  § 273 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 11)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 11a)  § 2 ods. 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 12)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 13)  § 768 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 66/2001 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej ...
 • 14a)  § 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
 • 15)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 30)  Napríklad Rozhodnutie Komisie zo 7. 10. 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore