Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 5/2009 účinný od 01.02.2009


Platnosť od: 15.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD304 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 5/2009 účinný od 01.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/2009 s účinnosťou od 01.02.2009

Legislatívny proces k zákonu 5/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

§ 32 znie:

„§ 32 (1) Ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci, ...

2.

V § 34 ods. 1 sa bodka za slovami „tretej osoby“ nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

3.

§ 58 vrátane nadpisu znie:

„§ 58 Zápisnica (1) O každom úkone trestného konania sa spíše, a to spravidla pri úkone alebo ...

4.

V § 63 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

5.

V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak však sudca pre prípravné konanie v konaní ...

6.

V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na uloženie poriadkového opatrenia alebo“.

7.

V § 71 ods. 2 písm. e) sa za slová „trestný čin“ vkladá čiarka a slová „ktorý mal byť“. ...

8.

§ 72 vrátane nadpisu znie:

„§ 72 Rozhodnutie o väzbe (1) Rozhodnutím o väzbe sa rozumie rozhodnutie o a) vzatí alebo nevzatí ...

9.

V § 73 odsek 5 znie:

„(5) Predseda senátu alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, ktorý prevzal zatknutého ...

10.

V § 73 ods. 6 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „predseda senátu“.

11.

V § 73 odsek 7 znie:

„(7) Predseda senátu rozhodne o prepustení zatknutého obvineného na slobodu príkazom, ktorý ...

12.

V § 73 sa vypúšťa odsek 8.

13.

V § 75 ods. 1 písm. c) sa slová „ďalšom trvaní väzby“ nahrádzajú slovami „ponechaní ...

14.

V § 75 ods. 1 písm. i) sa za slová „podaní obžaloby,“ vkladajú slová „podaní návrhu na ...

15.

§ 76 znie:

„§ 76 (1) Väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a väzba ...

16.

§ 78 znie:

„§ 78 Pre trvanie väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 2 sa použije § 76 ods. 1 až 5 a ods. 8 až ...

17.

V § 79 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak súd vyhlásil oslobodzujúci rozsudok, predseda ...

18.

V § 79 ods. 4 sa slová „o prepustení z väzby rozhodnúť“ nahrádzajú slovami „obvineného ...

19.

V § 80 ods. 2 v tretej vete sa za slovo „zločin,“ vkladajú slová „je daný dôvod väzby podľa ...

20.

V § 80 odsek 3 znie:

„(3) Ak bol obvinený ponechaný na slobode alebo prepustený na slobodu podľa odseku 1 a záujmové ...

21.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak obvinený bol počas výkonu dohľadu probačného a mediačného úradníka vzatý do väzby ...

22.

V § 81 ods. 1 druhej vete sa za slovo „zločin,“ vkladajú slová „je daný dôvod väzby podľa ...

23.

§ 81 odsek 2 znie:

„(2) S prihliadnutím na osobu a majetkové pomery obvineného alebo toho, kto za neho zloženie peňažnej ...

24.

V § 81 odsek 4 znie:

„(4) Ak bol obvinený ponechaný na slobode alebo prepustený na slobodu podľa odseku 1 a nastane ...

25.

V § 82 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

26.

V § 83 odsek 2 znie:

„(2) Proti uzneseniu o nevzatí do väzby alebo uzneseniu o prepustení zatknutého obvineného na ...

27.

V § 83 ods. 3 sa text za bodkočiarkou vypúšťa a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

28.

§ 85 vrátane nadpisu znie:

„§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby (1) Osobu podozrivú zo spáchania ...

29.

Doterajší text § 86 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa po zadržaní zistí, že dôvod väzby podľa § 71 pominul, môže obvineného prepustiť ...

30.

§ 87 vrátane nadpisu znie:

„§ 87 Rozhodnutie o zadržanej osobe (1) Ak prokurátor odovzdá zadržanú osobu súdu podľa § ...

31.

V § 187 ods. 1 prvá veta znie: „Sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, ...

32.

V § 190 ods. 3 sa za slovo „zabezpečí“ vkladajú slová „sudca pre prípravné konanie alebo ...

33.

V § 192 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) O sťažnosti podľa § 190 ods. 3 proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby rozhodne ...

34.

V § 194 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) uloží orgánu, proti ktorého rozhodnutiu sťažnosť smeruje, aby vo veci znovu konal a rozhodol, ...

35.

§ 204 znie:

„§ 204 (1) Ak bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba, ktorá bola zadržaná ako podozrivá ...

36.

V § 229 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo zaistenia osoby ...

37.

§ 238 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd o väzbe prednostne a urýchlene a ak to okolnosti prípadu ...

38.

§ 242 sa vypúšťa.

39.

V § 244 sa vypúšťa odsek 5.

40.

V § 301 sa slovo „súd“ nahrádza slovom „senát“.

41.

V § 302 ods. 2 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri rozhodovaní ...

42.

Doterajší text § 304 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa má rozhodnúť o väzbe alebo ak sa má rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o ...

43.

V § 331 sa vypúšťa odsek 5.

44.

V § 348 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa koná po odovzdaní osoby súdu podľa § 204 ods. 1, sudca pre prípravné konanie vypočuje ...

45.

§ 348 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sudca pre prípravné konanie neverejné zasadnutie nevykonáva; ak rozhoduje o väzbe, postupuje ...

46.

V § 349 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak rozhoduje ...

47.

Za § 446 sa vkladá § 446a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 446a Pokračovanie v ochrannom liečení (1) O pokračovaní v ochrannom liečení po skončení ...

48.

V § 448 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) O prepustení z ochranného liečenia alebo o jeho skončení rozhodne na návrh prokurátora, ...

49.

V § 448 ods. 3 sa za slovo „liečenia“ vkladajú slová „alebo skončení ochranného liečenia“. ...

50.

Za § 448 sa vkladá § 448a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§448a Príkaz na vypátranie osoby na účel rozhodovania o ochrannom liečení a príkaz na vypátranie ...

51.

V § 462 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Pri rozhodovaní o návrhu podľa odseku 1 sa postupuje primerane podľa § 446a ods. 1. (3) Proti ...

52.

Za § 567b sa vkladá § 567c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009 (1) Ustanovenia § 31 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore