Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 5/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 15.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD188DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 5/2009 účinný od 01.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/2009 s účinnosťou od 01.02.2009

Legislatívny proces k zákonu 5/2009

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

§ 32 znie:

„§ 32 (1) Ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci, ...

2.

V § 34 ods. 1 sa bodka za slovami „tretej osoby“ nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

3.

§ 58 vrátane nadpisu znie:

„§ 58 Zápisnica (1) O každom úkone trestného konania sa spíše, a to spravidla pri úkone alebo ...

4.

V § 63 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

5.

V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak však sudca pre prípravné konanie v konaní ...

6.

V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na uloženie poriadkového opatrenia alebo“.

7.

V § 71 ods. 2 písm. e) sa za slová „trestný čin“ vkladá čiarka a slová „ktorý mal byť“. ...

8.

§ 72 vrátane nadpisu znie:

„§ 72 Rozhodnutie o väzbe (1) Rozhodnutím o väzbe sa rozumie rozhodnutie o a) vzatí alebo nevzatí ...

9.

V § 73 odsek 5 znie:

„(5) Predseda senátu alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, ktorý prevzal zatknutého ...

10.

V § 73 ods. 6 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „predseda senátu“.

11.

V § 73 odsek 7 znie:

„(7) Predseda senátu rozhodne o prepustení zatknutého obvineného na slobodu príkazom, ktorý ...

12.

V § 73 sa vypúšťa odsek 8.

13.

V § 75 ods. 1 písm. c) sa slová „ďalšom trvaní väzby“ nahrádzajú slovami „ponechaní ...

14.

V § 75 ods. 1 písm. i) sa za slová „podaní obžaloby,“ vkladajú slová „podaní návrhu na ...

15.

§ 76 znie:

„§ 76 (1) Väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a väzba ...

16.

§ 78 znie:

„§ 78 Pre trvanie väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 2 sa použije § 76 ods. 1 až 5 a ods. 8 až ...

17.

V § 79 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak súd vyhlásil oslobodzujúci rozsudok, predseda ...

18.

V § 79 ods. 4 sa slová „o prepustení z väzby rozhodnúť“ nahrádzajú slovami „obvineného ...

19.

V § 80 ods. 2 v tretej vete sa za slovo „zločin,“ vkladajú slová „je daný dôvod väzby podľa ...

20.

V § 80 odsek 3 znie:

„(3) Ak bol obvinený ponechaný na slobode alebo prepustený na slobodu podľa odseku 1 a záujmové ...

21.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak obvinený bol počas výkonu dohľadu probačného a mediačného úradníka vzatý do väzby ...

22.

V § 81 ods. 1 druhej vete sa za slovo „zločin,“ vkladajú slová „je daný dôvod väzby podľa ...

23.

§ 81 odsek 2 znie:

„(2) S prihliadnutím na osobu a majetkové pomery obvineného alebo toho, kto za neho zloženie peňažnej ...

24.

V § 81 odsek 4 znie:

„(4) Ak bol obvinený ponechaný na slobode alebo prepustený na slobodu podľa odseku 1 a nastane ...

25.

V § 82 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

26.

V § 83 odsek 2 znie:

„(2) Proti uzneseniu o nevzatí do väzby alebo uzneseniu o prepustení zatknutého obvineného na ...

27.

V § 83 ods. 3 sa text za bodkočiarkou vypúšťa a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

28.

§ 85 vrátane nadpisu znie:

„§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby (1) Osobu podozrivú zo spáchania ...

29.

Doterajší text § 86 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa po zadržaní zistí, že dôvod väzby podľa § 71 pominul, môže obvineného prepustiť ...

30.

§ 87 vrátane nadpisu znie:

„§ 87 Rozhodnutie o zadržanej osobe (1) Ak prokurátor odovzdá zadržanú osobu súdu podľa § ...

31.

V § 187 ods. 1 prvá veta znie: „Sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, ...

32.

V § 190 ods. 3 sa za slovo „zabezpečí“ vkladajú slová „sudca pre prípravné konanie alebo ...

33.

V § 192 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) O sťažnosti podľa § 190 ods. 3 proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby rozhodne ...

34.

V § 194 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) uloží orgánu, proti ktorého rozhodnutiu sťažnosť smeruje, aby vo veci znovu konal a rozhodol, ...

35.

§ 204 znie:

„§ 204 (1) Ak bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba, ktorá bola zadržaná ako podozrivá ...

36.

V § 229 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo zaistenia osoby ...

37.

§ 238 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd o väzbe prednostne a urýchlene a ak to okolnosti prípadu ...

38.

§ 242 sa vypúšťa.

39.

V § 244 sa vypúšťa odsek 5.

40.

V § 301 sa slovo „súd“ nahrádza slovom „senát“.

41.

V § 302 ods. 2 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri rozhodovaní ...

42.

Doterajší text § 304 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa má rozhodnúť o väzbe alebo ak sa má rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o ...

43.

V § 331 sa vypúšťa odsek 5.

44.

V § 348 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa koná po odovzdaní osoby súdu podľa § 204 ods. 1, sudca pre prípravné konanie vypočuje ...

45.

§ 348 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sudca pre prípravné konanie neverejné zasadnutie nevykonáva; ak rozhoduje o väzbe, postupuje ...

46.

V § 349 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak rozhoduje ...

47.

Za § 446 sa vkladá § 446a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 446a Pokračovanie v ochrannom liečení (1) O pokračovaní v ochrannom liečení po skončení ...

48.

V § 448 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) O prepustení z ochranného liečenia alebo o jeho skončení rozhodne na návrh prokurátora, ...

49.

V § 448 ods. 3 sa za slovo „liečenia“ vkladajú slová „alebo skončení ochranného liečenia“. ...

50.

Za § 448 sa vkladá § 448a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§448a Príkaz na vypátranie osoby na účel rozhodovania o ochrannom liečení a príkaz na vypátranie ...

51.

V § 462 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Pri rozhodovaní o návrhu podľa odseku 1 sa postupuje primerane podľa § 446a ods. 1. (3) Proti ...

52.

Za § 567b sa vkladá § 567c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009 (1) Ustanovenia § 31 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore