Zákon o utečencoch 498/1990 účinný od 01.01.1991 do 31.12.1995

Platnosť od: 15.12.1990
Účinnosť od: 01.01.1991
Účinnosť do: 31.12.1995
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Základné práva, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 498/1990 s účinnosťou od 01.01.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o utečencoch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Účelom tohto zákona je upraviť postup štátnych orgánov v konaní o postavení utečenca a ustanoviť ...

§ 2
(1)

Postavenie utečenca sa prizná cudzincovi, ktorý má v štáte, ktorého štátne občianstvo má, ...

(2)

Ak má cudzinec viac než jedno štátne občianstvo, rozumie sa pojmom „štát, ktorého štátne ...

(3)

Ak cudzinec nemá žiadne štátne občianstvo, rozumie sa pojmom „štát, ktorého štátne občianstvo ...

§ 3

Postavenie utečenca možno priznať z dôvodu ochrany ľudských práv alebo z humanitárnych dôvodov ...

§ 4
(1)

Postavenie utečenca sa neprizná cudzincovi, ktorý:

a)

dobrovoľne znova prijme ochranu štátu, ktorého štátne občianstvo má,

b)

dobrovoľne znova získa svoje stratené štátne občianstvo,

c)

získa nové štátne občianstvo a prijme ochranu štátu, ktorého štátne občianstvo získal,

d)

dobrovoľne sa znova zdržiava v štáte, ktorý opustil z odôvodneného strachu pred prenasledovaním, ...

e)

môže užívať ochranu štátu, ktorého štátne občianstvo má, pretože dôvody uvedené v § ...

f)

má viac než jedno štátne občianstvo a bez dôvodu založeného na odôvodnenom strachu nevyužil ...

g)

nemá žiadne štátne občianstvo a môže sa vrátiť do štátu svojho posledného stáleho pobytu, ...

(2)

Postavenie utečenca sa tiež neprizná cudzincovi, ktorý:

a)

spáchal trestný čin proti mieru, proti ľudskosti alebo vojnový zločin,

b)

spáchal iný obzvlášť závažný úmyselný trestný čin,

c)

dopustil sa činov, ktoré sú v hrubom rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov, ...

§ 5
(1)

Cudzinec, ktorý má v úmysle požiadať o priznanie postavenia utečenca, je povinný to oznámiť ...

(2)

Po vyhlásení urobenom podľa odseku 1 orgán pasovej kontroly zadrží cestovný, prípadne iný doklad, ...

(3)

Cudzinec, ktorý na orgánoch pasovej kontroly vyhlásil podľa odseku 1, že požiada o priznanie postavenia ...

(4)

Ak verejný záujem vyžaduje dopravu cudzinca do utečeneckého tábora pod dohľadom príslušníkov ...

(5)

Cudzinec je povinný podať najneskôr do 24 hodín od príchodu do utečeneckého tábora na určenom ...

(6)

Ak cudzinec nedodrží ustanovené podmienky, vráti sa mu zadržaný doklad a jeho ďalší pobyt na ...

§ 6

Za cudzinca mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo v správnom konaní ...

§ 7
(1)

Cudzinec, ktorý požiadal o priznanie postavenia utečenca (ďalej len „žiadateľ“), je oslobodený ...

(2)

Žiadateľ je povinný:

a)

podrobiť sa lekárskym prehliadkam,

b)

zdržiavať sa do vybavenia žiadosti v určenom utečeneckom tábore; výnimku môže, so súhlasom ...

c)

aktívne v priebehu konania o žiadosti spolupracovať, najmä podávať úplné a pravdivé informácie ...

d)

dodržiavať určený režim utečeneckého tábora.

§ 8
Federálne ministerstvo vnútra vydá žiadateľovi na dobu pobytu v utečeneckom tábore preukaz totožnosti ...
a)

na pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za podmienok ustanovených v § 7 ods. ...

b)

na bezplatné poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb spojených s pobytom v utečeneckom ...

c)

na bezplatné poskytnutie nevyhnutnej lekárskej starostlivosti,

d)

na výplatu vreckového (u osôb starších ako 15 rokov).

§ 9

Na konanie podľa tohto zákona je príslušné Federálne ministerstvo vnútra.

§ 10

Konanie o priznaní postavenia utečencov sa začne dňom podania písomnej žiadosti podľa § 5 ods. ...

§ 11

Rozhodnutie o žiadosti vydá Federálne ministerstvo vnútra do 90 dní odo dňa podania žiadosti. ...

§ 12
(1)

Federálne ministerstvo vnútra konanie o priznaní postavenia utečenca zastaví, ak žiadateľ:

a)

vezme svoju žiadosť späť,

b)

neposkytuje potrebnú spoluprácu na posúdenie žiadosti,

c)

úmyselne opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,

d)

v priebehu konania zomrel.

(2)

Ak sa konanie o priznaní postavenia utečenca právoplatne zastavilo, možno podať novú žiadosť ...

§ 13
Federálne ministerstvo vnútra rozhodne o:
a)

priznaní postavenia utečenca alebo

b)

zamietnutí žiadosti a podľa potreby prerokuje ďalšie opatrenia so zainteresovanými štátnymi ...

§ 14
(1)

Federálne ministerstvo vnútra odníme postavenie utečenca, ak:

a)

utečenec písomne uvedie, že sa tohto postavenia vzdáva,

b)

utečencovi bol povolený trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c)

utečencovi bolo udelené česko-slovenské štátne občianstvo,

d)

nastali skutočnosti uvedené v § 4.

(2)

Federálne ministerstvo vnútra môže odňať postavenie utečenca, ak:

a)

utečenec spáchal úmyselný trestný čin alebo opakovane úmyselne ohrozuje verejný poriadok,

b)

rozhodnutie o priznaní postavenia utečenca bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných ...

§ 15
(1)

Rozhodnutie o zastavení konania, zamietnutí žiadosti alebo odňatí postavenia utečenca sa doručuje ...

(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania, o zamietnutí žiadosti alebo o odňatí ...

§ 16
(1)

Proti rozhodnutiu Federálneho ministerstva vnútra má žiadateľ alebo utečenec právo podať rozklad ...

(2)

O rozklade rozhoduje minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; rozhodnutie je preskúmateľné ...

§ 17
(1)

Žiadateľ alebo utečenec nemôže byť vydaný alebo vrátený do štátu, kde by bol ohrozený jeho ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, keď utečenec ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ...

§ 18
(1)

Federálne ministerstvo vnútra vydá utečencovi doklad totožnosti.4)

(2)

Federálne ministerstvo vnútra vydá utečencovi na jeho žiadosť za účelom cestovania do zahraničia ...

§ 19
(1)

Utečenec má rovnaké postavenie ako česko-slovenský štátny občan, s nasledujúcimi výnimkami: ...

a)

nemá volebné právo,

b)

nepodlieha brannej povinnosti,

c)

môže vykonávať zárobkovú činnosť len za podmienok ustanovených osobitnou úpravou pre cudzincov, ...

d)

môže nadobúdať nehnuteľný majetok len za podmienok ustanovených osobitnou úpravou pre cudzincov. ...

(2)

Utečenec má právo sa zúčastňovať na bezplatných kurzoch českého alebo slovenského jazyka ...

(3)

Osobný status utečenca sa spravuje právom štátu, ktorého štátne občianstvo má; ak nemá žiadne ...

§ 20

Cudzinec, ktorý z objektívnych dôvodov nemohol prejaviť svoj úmysel požiadať o priznanie postavenia ...

§ 21
(1)

Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov sa môže zúčastniť na konaní o ...

(2)

Žiadateľ alebo utečenec má právo sa kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o pomoc na Vysokého komisára ...

§ 22

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia v konaní o postavení utečenca všeobecné predpisy ...

§ 23

Povolenie pobytu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydané cudzincovi podľa osobitných ...

§ 24
(1)

Postavenie utečenca sa priznáva na dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto lehoty je ďalší pobyt utečenca ...

(2)

S prihliadnutím na stupeň integrácie utečenca do spoločnosti mu môže byť za podmienky nepretržitého ...

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 1 ods. 3 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky. ...
  • 2)  Zákon č. 68/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra č. 69/1965 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie ...
  • 3)  § 244 až 250 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
  • 4)  § 2 vyhlášky ministerstva vnútra č. 69/1965 Zb.
  • 5)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
  • 6)  § 33 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom.
  • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore