Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o utečencoch 498/1990 účinný od 01.01.1991 do 31.12.1995


Platnosť od: 15.12.1990
Účinnosť od: 01.01.1991
Účinnosť do: 31.12.1995
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Základné práva, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 498/1990 s účinnosťou od 01.01.1991

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o utečencoch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Účelom tohto zákona je upraviť postup štátnych orgánov v konaní o postavení utečenca a ustanoviť ...

§ 2
(1)

Postavenie utečenca sa prizná cudzincovi, ktorý má v štáte, ktorého štátne občianstvo má, ...

(2)

Ak má cudzinec viac než jedno štátne občianstvo, rozumie sa pojmom „štát, ktorého štátne ...

(3)

Ak cudzinec nemá žiadne štátne občianstvo, rozumie sa pojmom „štát, ktorého štátne občianstvo ...

§ 3

Postavenie utečenca možno priznať z dôvodu ochrany ľudských práv alebo z humanitárnych dôvodov ...

§ 4
(1)

Postavenie utečenca sa neprizná cudzincovi, ktorý:

a)

dobrovoľne znova prijme ochranu štátu, ktorého štátne občianstvo má,

b)

dobrovoľne znova získa svoje stratené štátne občianstvo,

c)

získa nové štátne občianstvo a prijme ochranu štátu, ktorého štátne občianstvo získal,

d)

dobrovoľne sa znova zdržiava v štáte, ktorý opustil z odôvodneného strachu pred prenasledovaním, ...

e)

môže užívať ochranu štátu, ktorého štátne občianstvo má, pretože dôvody uvedené v § ...

f)

má viac než jedno štátne občianstvo a bez dôvodu založeného na odôvodnenom strachu nevyužil ...

g)

nemá žiadne štátne občianstvo a môže sa vrátiť do štátu svojho posledného stáleho pobytu, ...

(2)

Postavenie utečenca sa tiež neprizná cudzincovi, ktorý:

a)

spáchal trestný čin proti mieru, proti ľudskosti alebo vojnový zločin,

b)

spáchal iný obzvlášť závažný úmyselný trestný čin,

c)

dopustil sa činov, ktoré sú v hrubom rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov, ...

§ 5
(1)

Cudzinec, ktorý má v úmysle požiadať o priznanie postavenia utečenca, je povinný to oznámiť ...

(2)

Po vyhlásení urobenom podľa odseku 1 orgán pasovej kontroly zadrží cestovný, prípadne iný doklad, ...

(3)

Cudzinec, ktorý na orgánoch pasovej kontroly vyhlásil podľa odseku 1, že požiada o priznanie postavenia ...

(4)

Ak verejný záujem vyžaduje dopravu cudzinca do utečeneckého tábora pod dohľadom príslušníkov ...

(5)

Cudzinec je povinný podať najneskôr do 24 hodín od príchodu do utečeneckého tábora na určenom ...

(6)

Ak cudzinec nedodrží ustanovené podmienky, vráti sa mu zadržaný doklad a jeho ďalší pobyt na ...

§ 6

Za cudzinca mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo v správnom konaní ...

§ 7
(1)

Cudzinec, ktorý požiadal o priznanie postavenia utečenca (ďalej len „žiadateľ“), je oslobodený ...

(2)

Žiadateľ je povinný:

a)

podrobiť sa lekárskym prehliadkam,

b)

zdržiavať sa do vybavenia žiadosti v určenom utečeneckom tábore; výnimku môže, so súhlasom ...

c)

aktívne v priebehu konania o žiadosti spolupracovať, najmä podávať úplné a pravdivé informácie ...

d)

dodržiavať určený režim utečeneckého tábora.

§ 8
Federálne ministerstvo vnútra vydá žiadateľovi na dobu pobytu v utečeneckom tábore preukaz totožnosti ...
a)

na pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za podmienok ustanovených v § 7 ods. ...

b)

na bezplatné poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb spojených s pobytom v utečeneckom ...

c)

na bezplatné poskytnutie nevyhnutnej lekárskej starostlivosti,

d)

na výplatu vreckového (u osôb starších ako 15 rokov).

§ 9

Na konanie podľa tohto zákona je príslušné Federálne ministerstvo vnútra.

§ 10

Konanie o priznaní postavenia utečencov sa začne dňom podania písomnej žiadosti podľa § 5 ods. ...

§ 11

Rozhodnutie o žiadosti vydá Federálne ministerstvo vnútra do 90 dní odo dňa podania žiadosti. ...

§ 12
(1)

Federálne ministerstvo vnútra konanie o priznaní postavenia utečenca zastaví, ak žiadateľ:

a)

vezme svoju žiadosť späť,

b)

neposkytuje potrebnú spoluprácu na posúdenie žiadosti,

c)

úmyselne opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,

d)

v priebehu konania zomrel.

(2)

Ak sa konanie o priznaní postavenia utečenca právoplatne zastavilo, možno podať novú žiadosť ...

§ 13
Federálne ministerstvo vnútra rozhodne o:
a)

priznaní postavenia utečenca alebo

b)

zamietnutí žiadosti a podľa potreby prerokuje ďalšie opatrenia so zainteresovanými štátnymi ...

§ 14
(1)

Federálne ministerstvo vnútra odníme postavenie utečenca, ak:

a)

utečenec písomne uvedie, že sa tohto postavenia vzdáva,

b)

utečencovi bol povolený trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c)

utečencovi bolo udelené česko-slovenské štátne občianstvo,

d)

nastali skutočnosti uvedené v § 4.

(2)

Federálne ministerstvo vnútra môže odňať postavenie utečenca, ak:

a)

utečenec spáchal úmyselný trestný čin alebo opakovane úmyselne ohrozuje verejný poriadok,

b)

rozhodnutie o priznaní postavenia utečenca bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných ...

§ 15
(1)

Rozhodnutie o zastavení konania, zamietnutí žiadosti alebo odňatí postavenia utečenca sa doručuje ...

(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania, o zamietnutí žiadosti alebo o odňatí ...

§ 16
(1)

Proti rozhodnutiu Federálneho ministerstva vnútra má žiadateľ alebo utečenec právo podať rozklad ...

(2)

O rozklade rozhoduje minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; rozhodnutie je preskúmateľné ...

§ 17
(1)

Žiadateľ alebo utečenec nemôže byť vydaný alebo vrátený do štátu, kde by bol ohrozený jeho ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, keď utečenec ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ...

§ 18
(1)

Federálne ministerstvo vnútra vydá utečencovi doklad totožnosti.4)

(2)

Federálne ministerstvo vnútra vydá utečencovi na jeho žiadosť za účelom cestovania do zahraničia ...

§ 19
(1)

Utečenec má rovnaké postavenie ako česko-slovenský štátny občan, s nasledujúcimi výnimkami: ...

a)

nemá volebné právo,

b)

nepodlieha brannej povinnosti,

c)

môže vykonávať zárobkovú činnosť len za podmienok ustanovených osobitnou úpravou pre cudzincov, ...

d)

môže nadobúdať nehnuteľný majetok len za podmienok ustanovených osobitnou úpravou pre cudzincov. ...

(2)

Utečenec má právo sa zúčastňovať na bezplatných kurzoch českého alebo slovenského jazyka ...

(3)

Osobný status utečenca sa spravuje právom štátu, ktorého štátne občianstvo má; ak nemá žiadne ...

§ 20

Cudzinec, ktorý z objektívnych dôvodov nemohol prejaviť svoj úmysel požiadať o priznanie postavenia ...

§ 21
(1)

Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov sa môže zúčastniť na konaní o ...

(2)

Žiadateľ alebo utečenec má právo sa kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o pomoc na Vysokého komisára ...

§ 22

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia v konaní o postavení utečenca všeobecné predpisy ...

§ 23

Povolenie pobytu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydané cudzincovi podľa osobitných ...

§ 24
(1)

Postavenie utečenca sa priznáva na dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto lehoty je ďalší pobyt utečenca ...

(2)

S prihliadnutím na stupeň integrácie utečenca do spoločnosti mu môže byť za podmienky nepretržitého ...

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 1 ods. 3 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky. ...
  • 2)  Zákon č. 68/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra č. 69/1965 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie ...
  • 3)  § 244 až 250 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
  • 4)  § 2 vyhlášky ministerstva vnútra č. 69/1965 Zb.
  • 5)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
  • 6)  § 33 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom.
  • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore