Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 494/1991 účinný od 24.07.1996 do 30.06.2001

Platnosť od: 11.12.1991
Účinnosť od: 24.07.1996
Účinnosť do: 30.06.2001
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 494/1991 s účinnosťou od 24.07.1996 na základe 222/1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve a ich pôsobnosť
§ 1
Orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve
a)

Slovenská komisia pre životné prostredie,2)

b)

Slovenská inšpekcia životného prostredia,3)

c)

úrady životného prostredia.4)

§ 2
Slovenská komisia pre životné prostredie
(1)

Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len „komisia“) je ústredným orgánom štátnej ...

(2)

Komisia

a)

riadi výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,

b)

vykonáva hlavný štátny dozor v odpadovom hospodárstve,

c)

vydáva, aktualizuje a zverejňuje program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky,

d)

dáva súhlas podľa § 4 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na tranzitnú prepravu odpadov cez územie ...

e)

dáva súhlas podľa § 3 ods. 4 a 5 a § 4 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na dovoz odpadov na ...

f)

dáva súhlas podľa § 3 ods. 6 a § 4 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na vývoz nebezpečných ...

g)

ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona ...

h)

plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto zákona a zo súvisiacich predpisov.

§ 3
Slovenská inšpekcia životného prostredia
(1)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) je odborným kontrolným ...

(2)

Za porušenie povinností uložených zákonom o odpadoch, týmto zákonom a všeobecne záväznými ...

Úrady životného prostredia
§ 4
Okresný úrad životného prostredia
a)

dáva podľa § 6 ods. 2 zákona o odpadoch súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu ...

b)

dáva podľa § 4 ods. 2 zákona o odpadoch vyjadrenie k zariadeniam a činnostiam, ktoré svojím dopadom ...

c)

zakáže podľa § 9 zákona o odpadoch do odstránenia závady činnosť

1.

pôvodcu, ak nemá zabezpečené využitie alebo zneškodnenie odpadu a ak by v dôsledku toho mohlo ...

2.

prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ak tento nesplní povinnosti ustanovené zákonom ...

d)

poskytuje pôvodcovi podľa § 4 ods. 5 zákona o odpadoch na jeho požiadanie informácie o existencii ...

e)

vydáva, aktualizuje a zverejňuje program odpadového hospodárstva pre územie okresu,

f)

vydáva v odpadovom hospodárstve pre územie okresu všeobecne záväzné vyhlášky.7)

§ 5
Obvodný úrad životného prostredia
(1)

Obvodný úrad životného prostredia dáva podľa § 4 ods. 1 zákona o odpadoch súhlas na:

a)

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,8)

b)

nakladanie s nebezpečným odpadom,

c)

vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

d)

prepravu nebezpečných odpadov na území okresu podľa § 6 ods. 2 zákona o odpadoch.

(2)

Obvodný úrad životného prostredia dáva podľa § 4 ods. 2 zákona o odpadoch vyjadrenie:

a)

k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

b)

pri výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva,

c)

k pripravovaným zmenám výrobného procesu alebo výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi, ...

d)

k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi.9)

(3)

Obvodný úrad životného prostredia

a)

určuje pôvodcom a prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie odpadov podľa § 15 zákona o ...

b)

vydáva, aktualizuje a zverejňuje program odpadového hospodárstva pre územie obvodu,

c)

poskytuje pôvodcovi podľa § 4 ods. 5 zákona o odpadoch na jeho požiadanie informácie o existencii ...

d)

schvaľuje programy odpadového hospodárstva pôvodcov,

e)

rozhoduje podľa osobitných predpisov vo veciach poplatkov za uloženie odpadov,

f)

ukladá pri porušení povinností uložených zákonom o odpadoch a týmto zákonom nápravné opatrenia ...

g)

prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve,10)

h)

vedie evidenciu hlásení

1.

pôvodcov a právnických a fyzických osôb oprávnených na vykonávanie zberu, výkupu a úpravy ...

2.

prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov o množstve, charaktere a spôsobe zneškodnenia ...

3.

prepravcov a dopravcov o množstve a druhu nebezpečného odpadu a o spôsobe jeho prepravy podľa § ...

§ 6
Obec
(1)

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na jej ...

(2)

Obec sa vyjadruje k návrhom programov odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov pôsobiacich na jej ...

Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
§ 7
Štátny dozor úradov životného prostredia

Úrady životného prostredia dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch, tohto zákona ...

§ 8
Hlavný štátny dozor
(1)

Komisia dozerá v rámci hlavného štátneho dozoru, ako úrady životného prostredia vykonávajú ...

(2)

Pri výkone hlavného štátneho dozoru komisia dozerá, ako právnické a fyzické osoby oprávnené ...

§ 9
Oprávnenia osôb vykonávajúcich štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1)

Osoby vykonávajúce štátny dozor podľa § 7 a 8 tohto zákona sú pri plnení svojich úloh oprávnené ...

(2)

Pri výkone štátneho dozoru sú osoby povinné

a)

preukázať sa preukazom alebo poverením orgánu, na základe ktorých možno dozor vykonávať,

b)

zachovávať mlčanlivosť o veciach tvoriacich štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorých ...

§ 10
Program odpadového hospodárstva
(1)

Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) určuje ciele odpadového hospodárstva ...

(2)

Komisia vydáva program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého ciele sú záväzné ...

(3)

Okresný úrad životného prostredia vydáva program okresu alebo jeho časti, ktorého ciele sú záväzné ...

(4)

Program možno po dohode príslušných úradov životného prostredia vydať i pre územie viacerých ...

(5)

Program úradu životného prostredia je spravidla podkladom pre vydávanie súhlasov a vyjadrení podľa ...

(6)

Pôvodca vypracúva vlastný program, ktorý schvaľuje príslušný obvodný úrad životného prostredia. ...

(7)

Komisia a úrad životného prostredia alebo nimi poverené organizácie môžu od každého, kto nakladá ...

(8)

Podrobnosti o obsahu a spôsobe vypracúvania a vydávania programov upraví komisia vyhláškou.

§ 11
Konanie a evidencia
(1)

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy ...

(2)

Odvolanie podané proti rozhodnutiu o uložení opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa ...

(3)

Súhlas a vyjadrenie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch sú záväznými podkladmi pre orgány ...

(4)

Účastníkom konania pri vydávaní súhlasov je vždy obec, na území ktorej sa nachádza zariadenie ...

(5)

Komisia vo vyhláške určí

a)

v ktorých prípadoch je súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu a vyjadrenia odborný posudok o vplyve ...

b)

postup pri ustanovovaní fyzických a právnických osôb oprávnených vydávať odborné posudky vo ...

(6)

Odborný posudok si žiadateľ zaobstaráva na vlastné náklady.

§ 12
Miestna príslušnosť
a)

miestom činnosti pri produkcii odpadov,

b)

umiestnením zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

c)

miestom, kde sa odpad nachádza,

d)

miestom sídla prepravcu a dopravcu odpadu.

§ 13
Zmena, zrušenie a zánik súhlasu
(1)

Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve môže z vlastného podnetu alebo na návrh ním ...

a)

zmeniť,

1.

ak to vyžadujú požiadavky starostlivosti o životné prostredie alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ...

2.

ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre udelenie súhlasu, najmä ak rozsah súhlasu trvalo ...

3.

ak oprávnený nedodrží podmienky určené v súhlase,

b)

zrušiť

1.

v prípadoch uvedených pod písmenom a), ak vznikla alebo hrozí vznik neodstrániteľnej ekologickej ...

2.

ak používané technické vybavenie nie je schopné zaistiť plnenie podmienok ochrany životného ...

3.

ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po dobu dlhšiu ako 1 rok.

(2)

Súhlas na nakladanie s odpadmi zaniká

a)

uplynutím doby, na ktorú bol udelený,

b)

zánikom zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

c)

zánikom činnosti, na ktorú bol udelený.

(3)

Náklady vzniknuté podľa odseku 1 znáša oprávnený okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť ...

Evidencia súhlasov a vyjadrení
§ 14

Orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve sú povinné viesť evidenciu o nimi vydaných súhlasoch, ...

§ 15
(1)

V prípade verejného záujmu rozhodne po prerokovaní s dotknutou obcou o zriadení a umiestnení zariadenia ...

(2)

Pri strete záujmov okresných úradov rozhodne o zriadení a umiestnení komisia.

Podmienky zberu a výkupu odpadov
§ 15a
(1)

Právnické a fyzické osoby, ktoré majú súhlas na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi podľa ...

§ 15b

Za nesplnenie povinnosti podľa § 15a môže obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia ...

Spoločné, prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 16

Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť orgánov štátnej zdravotníckej správy a orgánov ochrany ...

§ 17
(1)

Kto vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu, je povinný ...

(2)

Vlastník, užívateľ alebo ten, kto má právo hospodárenia k pozemku, na ktorom je umiestnená skládka ...

§ 18
(1)

Za nesplnenie povinností podľa § 17 uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia ...

(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti príslušný orgán ...

(3)

Nesplnenie povinností podľa § 17 občanom je priestupkom na úseku ochrany životného prostredia.14) ...

§ 19

Pokuty uložené krajskými úradmi a okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach odpadového hospodárstva ...

§ 20
(3)

V § 1 ods. 3 písm. e) zákona SNR č. 595/1990 Zb. sa slová „koncepčné otázky nakladania s tuhým ...

§ 21

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení ...

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 238/1991 Zb. odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).
 • 2)  Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej ...
 • 3)  § 7 a 8 zákona SNR č. 595/1990 Zb.
 • 4)  § 3 až 6 zákona SNR č. 595/1990 Zb.
 • 5)  Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb.
 • 6)  § 11 a 12 zákona o odpadoch a § 18 ods. 1 tohto zákona.
 • 7)  Článok 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii v znení neskorších ...
 • 8)  § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
 • 9)  Napríklad: § 27 ods. 3 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.§ 7 ods. 3 zákona č. ...
 • 10)  § 45 a § 47 ods. 1 písm. h) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. ...
 • 11)  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 12)  Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 14)  § 45 zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
 • 15)  § 3 ods. 2, § 5 ods. 3 písm. f) a § 18 ods. 1 tohto zákona. § 3 písm. n) zákona SNR č. 128/1991 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore