Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2008 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 04.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Občianske súdne konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD4DS1EUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2008 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 491/2008 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Trestný poriadok“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „Napríklad § 105 až 111 Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 141 až 152 Trestného poriadku.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 15a Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou „§ 14 Trestného poriadku.“.
4.
§ 7 znie:

㤠7
(1)
Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) vo veciach, ktoré vyšetruje, vykonáva všetky úkony samostatne, je povinný vykonať ich v súlade so zákonom a zodpovedá za ich včasné vykonanie.

(2)
Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku.“.

5.
V § 8 ods. 1 sa slová „príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“)“ nahrádzajú slovom „policajt“.
6.
V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečná pre život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo iných osôb, najmä ak ide o páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou podľa § 14 ods. 5, páchateľa zločinu, ušlú zadržanú osobu, ušlú zatknutú osobu, osobu ušlú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „nebezpečný páchateľ“), zrejme podnapitej, pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, osobe predvedenej alebo zaistenej, osobe, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu, alebo ak to okolnosti služobného zákroku neumožňujú.“.

7.
V § 17a sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o osobu uvedenú v § 17 ods. 5.“.
8.
V § 17b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje podľa § 76a ods. 8 v rozsahu, v akom sú pre dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 120 ods. 3 a § 128 Trestného poriadku“.
10.
V § 18 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

11.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného predpisu svoju príslušnosť k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt preverí túto príslušnosť v evidencii Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva. Ak sa preverením potvrdí príslušnosť osoby k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt ďalej totožnosť nepreveruje.“.

12.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom,

g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod jednotným velením za podmienok podľa § 66 proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy na preukázanie totožnosti podľa § 18 môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore.“.

13.
V § 20a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 a 2“.
14.
V § 21 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
15.
V § 21 odseky 5 až 11 znejú:

„(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto tovar útvar Policajného zboru neodkladne odovzdá colnému orgánu.

(6)
Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme podľa odseku 3 alebo 4 do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do správy okrem bezcenných vecí a vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje.

(7)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je známy, útvar Policajného zboru neodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných zaistených vecí a zaistených vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje aj bez predchádzajúceho vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia veci; ak sa neprihlási o zaistenú vec žiadna osoba, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety oprávnená osoba prihlási o zaistenú vec, útvar Policajného zboru jej zaistenú vec odovzdá. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.10a)

(8)
Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, útvar Policajného zboru ju neodkladne písomne vyzve, aby si v lehote do 60 dní od doručenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.

(9)
Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, útvar Policajného zboru uloží zaistenú vec do úschovy a písomne to oznámi týmto osobám, pričom im v písomnom oznámení odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili vlastnícke právo alebo iné právo na zaistenú vec na príslušnom súde. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec na súde, je povinná v lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Po rozhodnutí súdu o vrátení zaistenej veci oprávnenej osobe je táto povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou,10a) ak súd nerozhodne inak. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote podľa prvej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.

(10)
Ministerstvo s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, naloží podľa osobitného predpisu.10b)

(11)
Ak ministerstvo alebo útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju prostredníctvom ministerstvom na to určenej právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa s obdobným predmetom podnikania.11)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a, 10b a 11 znejú:

„10a)
§ 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

10b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

11)
§ 2 Obchodného zákonníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.

16.
V § 22 ods. 1 a § 28 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5“.
17.
V § 23 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku.“.
18.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a
Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia
(1)
Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.

(2)
Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa odseku 1.

(3)
Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obydlia vykázal. Súčasne s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľná počas trvania účinkov vykázania, až do vydania rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení.11be) Telefónne číslo poskytne prípadne policajtovi tiež ohrozená osoba. Ak vykázaná osoba alebo ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.

(4)
Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohrozenie prevádzky objektu alebo znemožnenie výkonu zamestnania vykázanej osoby podľa osobitného predpisu,11bf) útvar Policajného zboru o tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie zamestnávateľa alebo prevádzkovateľa objektu, ktorý prijme príslušné opatrenia na náhradné zaistenie prevádzky objektu.

(5)
Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy11bg) a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote do 24 hodín od oznámenia vykázania zo spoločného obydlia aj ďalšie osobné veci a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povolania. Policajt vykázanej osobe poskytne informácie o možnostiach ubytovania a písomné poučenie o ďalšom postupe a následkoch nedostavenia sa na súdne pojednávanie o predbežnom opatrení, vrátane spôsobu predvolávania na súdne pojednávanie a spôsobu doručenia súdneho rozhodnutia.11bh) Písomné poučenie poskytne policajt tiež ohrozenej osobe.

(6)
Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu11be) a podľa možnosti poskytnúť jej v písomnej forme informácie o organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane informácií o službách nimi poskytovaných a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.

(7)
Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoločného obydlia policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

(8)
Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 48 hodín od vykázania zo spoločného obydlia, ak ďalej nie je ustanovené inak. Doručením návrhu na vydanie predbežného opatrenia na súd11be) počas vykázania zo spoločného obydlia sa trvanie vykázania zo spoločného obydlia predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu, o čom sa vykázaná osoba upovedomí v rámci poučenia podľa odseku 5; útvar Policajného zboru poskytne ohrozenej osobe súčinnosť pri doručovaní návrhu predbežného opatrenia.

(9)
Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené podmienky vykázania zo spoločného obydlia podľa odseku 1, vykázanie zo spoločného obydlia útvar Policajného zboru ukončí, o čom sa ohrozená osoba a vykázaná osoba neodkladne upovedomí.

(10)
Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia.

(11)
O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 10 policajt spíše neodkladne úradný záznam. Ak je ohrozenou osobou dieťa, kópia záznamu sa zašle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.11bi)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11be, 11bf, 11bg, 11bh a 11bi znejú:

„11be)
§ 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku.

11bf)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.

11bg)
§ 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

11bh)
§ 75b Občianskeho súdneho poriadku.

11bi)
Šiesta časť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11c sa citácia „§ 89 ods. 14 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 125 Trestného zákona.“.
20.
V § 36 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov18)“ nahrádzajú slovom „zločinov18)“ a slová „oddielu tretej hlavy“ sa nahrádzajú slovami „dielu ôsmej hlavy“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 11 ods. 1 Trestného zákona.“.

21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „§ 88a Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 111 Trestného poriadku,“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa citácia „§ 88b ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 117 ods. 3 Trestného poriadku.“.
23.
§ 39c vrátane nadpisu znie:

㤠39c
Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky ministerstva, ktoré Policajný zbor používa na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a s ochranou svedka.

(2)
Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte ministerstva.

(3)
Pri používaní osobitných finančných prostriedkov Policajný zbor nepostupuje podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu, priznávanie dane z príjmov, vykazovanie zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, poistného na sociálne zabezpečenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti.

(4)
Policajný zbor je oprávnený používať osobitné spôsoby vykazovania použitia osobitných finančných prostriedkov aj pri poskytovaní súhrnných údajov príslušným štátnym orgánom na základe ich požiadaviek; v takýchto prípadoch Policajný zbor poskytne požadované súhrnné údaje takým spôsobom a v takom rozsahu, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia úloh Policajného zboru alebo k ohrozeniu bezpečnosti policajtov.

(5)
Policajný zbor je oprávnený pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti, vykonávaní kriminálneho spravodajstva, v súvislosti s používaním agenta a pri ochrane svedka používať osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva.

(6)
Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva upraví minister.“.

24.
V § 40 ods. 1 sa za slová „utajenie skutočnej totožnosti“ vkladajú slová „alebo príslušnosti k orgánom verejnej moci“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18c sa citácia „§ 101 ods. 7 Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou „§ 136 ods. 5 Trestného poriadku.“.
26.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Vojenského spravodajstva a príslušník Národného bezpečnostného úradu.“.

27.
V § 42 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

28.
V § 44 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

29.
V § 44 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov,“.
30.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.“.

31.
V § 51 odsek 2 znie:

„(2)
Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby
a)
predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 20a,

b)
prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.“.

32.
V § 58 sa na konci pripája táto veta: „Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku aj pri hromadnom narušení verejného poriadku a pri výtržnostiach na športových podujatiach.“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 13 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 25 Trestného zákona.“.
34.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „§ 14 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 24 Trestného zákona.“.
35.
V § 61b ods. 1 a v § 67 ods. 1 písm. c) sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ nahrádzajú slovom „zločinov“.
36.
V § 68a sa slová „obzvlášť závažného trestného činu“ nahrádzajú slovom „zločinu“.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27d sa citácia „§ 11 a 12 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 22 a 23 Trestného zákona.“.
38.
V § 69d ods. 5 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.
39.
Za § 69d sa vkladá § 69da, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠69da
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1)
Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Policajný zbor prijal od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je Policajný zbor touto podmienkou viazaný.

(3)
Policajný zbor poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie
a)
na jeho požiadanie alebo

b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.27e)

(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje Policajný zbor odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,

b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,

c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Policajný zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Policajný zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, Policajný zbor mu poskytnutie odmietne.

(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získal Policajný zbor od iného členského štátu Európskej únie, Policajný zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získal Policajný zbor od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Policajný zbor o tento súhlas požiada.

(9)
Policajný zbor môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,

b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27e znie:

„27e)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

40.
Piata hlava vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA
VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU
§ 70
(1)
Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku alebo vedenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely v stave bezpečnosti27f) profesionálnych vojakov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v krízovej situácii27g) vojakov mimoriadnej služby27h) a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

(2)
Na profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej služby a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyčlenených podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 8 až 14, § 17 až 20, § 22, § 23, § 26 až 28, § 34, § 50 až 61b, § 63 až 66, § 67 a § 80 tohto zákona. Podrobnosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 71
Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej služby a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže preukazujú príslušnosť na plnenie úloh Policajného zboru svojou rovnošatou a vonkajším označením „POLÍCIA“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27f, 27g a 27h znejú:

„27f)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

27g)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

27h)
§ 2 ods. 1 písm. e) prvý bod až tretí bod zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

41.
V § 73 ods. 1 sa za slová „iného štátneho orgánu alebo orgánu obce v prípadoch“ nahrádzajú slovami „alebo iného orgánu verejnej moci“.
42.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru zabezpečuje kontrolu dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením súdu na ochranu osôb ohrozených násilím podľa osobitného predpisu.11be) Úradný záznam o vykonaní kontroly dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením súdu, útvar Policajného zboru bezodkladne odošle súdu, ktorý o predbežnom opatrení rozhodol.“.

43.
V § 76 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po nezvestnej osobe písomne žiadať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby,28h) s predchádzajúcim súhlasom príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, manžela osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha nezvestnej osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa nezvestnej osoby; písomnej žiadosti Policajného zboru je potrebné bezodkladne vyhovieť.

(5)
Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie účastníka elektronickej komunikačnej prevádzky, na písomnú žiadosť majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného zariadenia písomne žiadať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby,28h) prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa elektronického zariadenia; písomnej žiadosti Policajného zboru je potrebné bezodkladne vyhovieť.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

44.
V § 76a ods. 3 sa slová „údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby28i)“ nahrádzajú slovami „prevádzkové údaje a údaje komunikujúcich strán podľa osobitného predpisu28i)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28i znie:

„28i)
§ 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“.

45.
V § 77b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitným predpisom28ja)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ja znie:

„28ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199/30, 31. 7. 2007).“.

46.
§ 81 vrátane nadpisu znie:

㤠81
Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle používať označenia „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.

(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou Policajného zboru.

(3)
Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)“.

47.
Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠82a
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

48.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 484/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 75 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a g)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak súd rozhoduje o návrhu na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g), rozhodne najneskôr do 48 hodín od doručenia návrhu, ktorý má náležitosti podľa odseku 2.“.
2.
Za § 75a sa vkladá § 75b, ktorý znie:

㤠75b
(1)
Ak sa súdu nepodarilo predvolať účastníka, ktorého príslušný policajný orgán vykázal zo spoločného obydlia podľa osobitného predpisu6a) alebo v prospech, ktorého bolo takéto opatrenie vydané ani prostredníctvom príslušného útvaru Policajného zboru, súd zverejní predvolanie na úradnej tabuli súdu a deň zverejnenia sa považuje za deň doručenia predvolania.

(2)
Ak sa napriek poučeniu príslušného policajného orgánu o spôsobe doručovania a o následkoch nedostavenia sa na pojednávanie, niektorý z účastníkov na pojednávanie neustanoví, súd rozhodne v jeho neprospech bez zisťovania dôvodov na vykázanie zo spoločného obydlia. Súd návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietne, ak sa ani jeden z účastníkov neustanoví na pojednávanie.

(3)
Ak sa vráti zásielka obsahujúca rozhodnutie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia z adresy, ktorú uviedol účastník vykázaný zo spoločného obydlia, súd vyvesí rozhodnutie na úradnej tabuli súdu.

(4)
Lehota na prípravu pojednávania podľa § 115 ods. 2 sa nepoužije.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 76 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove,“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 479/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone.“.

2.
V § 47 ods. 2 sa za slová „písm. h)“ vkladajú slová „až i)“.

Čl. IV

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z. a zákona č. 393/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 38 vrátane nadpisu znie:

㤠38
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov
(1)
Vojenská polícia je oprávnená na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Vojenská polícia prijala od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je Vojenská polícia touto podmienkou viazaná.

(3)
Vojenská polícia poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie
a)
na jeho požiadanie alebo

b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.8)

(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje Vojenská polícia odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,

b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Vojenská polícia priamy prístup,

c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Vojenská polícia poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Vojenská polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, Vojenská polícia mu poskytnutie odmietne.

(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získala Vojenská polícia od iného členského štátu Európskej únie, Vojenská polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získala Vojenská polícia od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Vojenská polícia o tento súhlas požiada.

(9)
Vojenská polícia môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,

b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38a
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

3.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená používať technické prostriedky a dopravné prostriedky.“.

2.
V § 2 ods. 4 sa za slová „vláde Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a jej členom“.
3.
V § 2 ods. 5 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „inej“.
4.
V § 2 ods. 6 sa slová „§ 2 ods. 1 až 3 tohto zákona“ nahrádzajú slovami „odseku 4 a 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Informácie podľa odseku 5 sa poskytnú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy informačnej služby podľa tohto zákona alebo k odhaleniu zdrojov a prostriedkov informačnej služby alebo k odhaleniu totožnosti jej príslušníkov alebo osôb konajúcich v prospech informačnej služby; to neplatí, ak by bol následok spôsobený neposkytnutím informácií zjavne závažnejší ako následok, ktorý hrozí ich poskytnutím.“.

Čl. VI

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa oprávnená osoba neprihlási do jedného roka od zaistenia veci, útvar Železničnej polície vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do správy.“.
2.
V § 57d ods. 4 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.
3.
Za § 57d sa vkladá § 57da, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠57da
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania
(1)
Železničná polícia je oprávnená pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Železničná polícia prijala od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je Železničná polícia touto podmienkou viazaná.

(3)
Železničná polícia poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie
a)
na jeho požiadanie alebo

b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.31a)

(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje Železničná polícia odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Železničná polícia priamy prístup,

b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Železničná polícia priamy prístup,

c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Železničná polícia poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Železničná polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, Železničná polícia mu poskytnutie odmietne.

(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získala Železničná polícia od iného členského štátu Európskej únie, Železničná polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získala Železničná polícia od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Železničná polícia o tento súhlas požiada.

(9)
Železničná polícia môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,

b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

(10)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠66a
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

5.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

Čl. VII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19
Služobná rovnošata
(1)
Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť k Policajnému zboru.

(2)
Policajt vykonáva štátnu službu spravidla v služobnej rovnošate.

(3)
Na služobnej rovnošate nosí policajt štátny znak Slovenskej republiky.

(4)
Prezident Policajného zboru, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo generálny riaditeľ Železničnej polície môže policajtovi alebo bývalému policajtovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, na jeho písomnú žiadosť povoliť nosenie služobnej rovnošaty po skončení služobného pomeru.

(5)
Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej vyobrazenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na Národný bezpečnostný úrad a na Slovenskú informačnú službu.“.

2.
V § 34 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Záverečná vyšetrovateľská skúška sa nevyžaduje u policajta, ktorý vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórie vyšetrovania.“.
3.
V § 34 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo policajtovi, ktorý vykonával skrátené vyšetrovanie v trvaní najmenej tri roky“.

Čl. VIII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 475/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65a
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov
(1)
Zbor je oprávnený pri plnení úloh na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré zbor prijal od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je zbor touto podmienkou viazaný.

(3)
Zbor poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie
a)
na jeho požiadanie alebo

b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.18a)

(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje zbor odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,

b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má zbor priamy prístup,

c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, zbor mu poskytnutie odmietne.

(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získal zbor od iného členského štátu Európskej únie, zbor na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získal zbor od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu zbor o tento súhlas požiada.

(9)
Zbor môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,

b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,

c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,

d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,

e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:

㤠68a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

3.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

Čl. X

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z. a zákona č. 218/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 348 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno f) sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu, alebo“. Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).“.

Čl. XI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z. a zákona č. 61/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ak orgány činné v trestnom konaní poskytujú informácie z trestného konania orgánom členských štátov Európskej únie, ktoré sú oprávnené podľa svojho vnútroštátneho práva na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a na vyšetrovanie trestných činov, vykonávať právomoci a prijímať donucovacie opatrenia v súvislosti s takýmito činmi podľa osobitného predpisu, primerane sa použijú aj odseky 1, 2 a 4.“.

2.
V § 10 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie aj príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru uvedeným v odseku 8 písm. a) a b) v rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.“.

Doterajšie odseky 10 až 22 sa označujú ako odseky 11 až 23.

3.
V § 85 ods. 3 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená osoba podľa osobitného predpisu“.
4.
V § 85 ods. 4 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená osoba podľa osobitného predpisu“ a za slová „do 48 hodín od jej zadržania“ sa vkladajú čiarka a slová „od jej zaistenia podľa osobitného predpisu“.
5.
§ 94 vrátane nadpisu znie:

㤠94
Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí
(1)
Úschovu vecí vydaných, odňatých a prevzatých v prípravnom konaní zabezpečuje policajt alebo prokurátor, ak tento zákon neustanovuje inak. Súd zabezpečuje úschovu vecí, ak boli vydané alebo odňaté v súdnom konaní, alebo ak si veci vydané, odňaté alebo prevzaté v prípravnom konaní súd vyžiada od policajta alebo prokurátora z dôvodu, že na účely dokazovania nepostačuje ich fotodokumentácia, vypracované znalecké posudky alebo iné dôkazné prostriedky, použité v prípravnom konaní; k obžalobe alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste sa ako vecný dôkaz pripájajú len drobné veci, ktorých úschovu zabezpečí tiež súd.

(2)
Ak súd, prokurátor alebo policajt nemôže sám zabezpečiť úschovu vydaných, odňatých alebo prevzatých vecí, zabezpečí ju prostredníctvom iného štátneho orgánu alebo právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva v takom odbore podnikateľskú činnosť. Ak ide o nehnuteľnosť, môže písomne poveriť takú osobu správou nehnuteľnosti a uznesenie o zaistení nehnuteľnosti doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.“.

6.
V § 196 ods. 2 sa za slová „vyžiadaním písomných podkladov“ vkladajú slová „od oznamovateľa alebo od inej osoby alebo orgánu“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Prokurátor alebo policajt môže vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin. Táto osoba má právo odoprieť výpoveď, ak by výpoveďou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťovala ako vlastnú ujmu, nesmie však byť vypočúvaná v prípadoch ustanovených v § 129. Túto osobu treba poučiť o následkoch krivého obvinenia. Vypočúvaná osoba má právo na právnu pomoc advokáta. Na predvolanie a predvedenie tejto osoby alebo oznamovateľa sa primerane použijú ustanovenia § 128.“.
7.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).“.

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore