Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2008 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 04.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Občianske súdne konanie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD10DS1EUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2008 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 491/2008 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „Napríklad § 105 až 111 Trestného poriadku.“ ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 15a Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou ...

4.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku.“.

5.

V § 8 ods. 1 sa slová „príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“)“ nahrádzajú ...

6.

V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím ...

7.

V § 17a sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ...

8.

V § 17b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku v znení ...

10.

V § 18 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

11.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného ...

12.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné ...

13.

V § 20a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 a 2“.

14.

V § 21 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

15.

V § 21 odseky 5 až 11 znejú:

„(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a, 10b a 11 znejú:

„10a) § 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. 10b) Zákon Národnej rady ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.

16.

V § 22 ods. 1 a § 28 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5“.

17.

V § 23 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zakázať jazdu, ...

18.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia (1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11be, 11bf, 11bg, 11bh a 11bi znejú:

„11be) § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku. 11bf) § 1 zákona Slovenskej národnej ...

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11c sa citácia „§ 89 ods. 14 Trestného zákona v znení neskorších ...

20.

V § 36 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov18)“ nahrádzajú slovom „zločinov18)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 11 ods. 1 Trestného zákona.“.

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „§ 88a Trestného poriadku v znení neskorších ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa citácia „§ 88b ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších ...

23.

§ 39c vrátane nadpisu znie:

„§ 39c Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu (1) Osobitné finančné ...

24.

V § 40 ods. 1 sa za slová „utajenie skutočnej totožnosti“ vkladajú slová „alebo príslušnosti ...

25.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18c sa citácia „§ 101 ods. 7 Trestného poriadku.“ nahrádza ...

26.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej ...

27.

V § 42 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

28.

V § 44 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

29.

V § 44 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, ...

30.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.“.

31.

V § 51 odsek 2 znie:

„(2) Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby a) predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal ...

32.

V § 58 sa na konci pripája táto veta: „Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku aj ...

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 13 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou ...

34.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „§ 14 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou ...

35.

V § 61b ods. 1 a v § 67 ods. 1 písm. c) sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ ...

36.

V § 68a sa slová „obzvlášť závažného trestného činu“ nahrádzajú slovom „zločinu“. ...

37.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27d sa citácia „§ 11 a 12 Trestného zákona v znení neskorších ...

38.

V § 69d ods. 5 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.

39.

Za § 69d sa vkladá § 69da, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 69da Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Policajného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27e znie:

„27e) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení ...

40.

Piata hlava vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA PLNENIE ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27f, 27g a 27h znejú:

„27f) Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...

41.

V § 73 ods. 1 sa za slová „iného štátneho orgánu alebo orgánu obce v prípadoch“ nahrádzajú ...

42.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru zabezpečuje ...

43.

V § 76 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po nezvestnej osobe písomne žiadať od právnických ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

44.

V § 76a ods. 3 sa slová „údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby28i)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28i znie:

„28i)
§ 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“.

45.

V § 77b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitným predpisom28ja)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ja znie:

„28ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým ...

46.

§ 81 vrátane nadpisu znie:

„§ 81 Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú ...

47.

Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 82a Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

48.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 75 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a g)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá ...

2.

Za § 75a sa vkladá § 75b, ktorý znie:

„§ 75b (1) Ak sa súdu nepodarilo predvolať účastníka, ktorého príslušný policajný orgán ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

3.

V § 76 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz ...

2.

V § 47 ods. 2 sa za slová „písm. h)“ vkladajú slová „až i)“.

Čl. IV

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 ...

1.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená používať technické prostriedky a dopravné ...

2.

V § 2 ods. 4 sa za slová „vláde Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a jej členom“.

3.

V § 2 ods. 5 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „inej“.

4.

V § 2 ods. 6 sa slová „§ 2 ods. 1 až 3 tohto zákona“ nahrádzajú slovami „odseku 4 a 5“ ...

Čl. VI

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 ...

1.

V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a“ ...

2.

V § 57d ods. 4 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.

3.

Za § 57d sa vkladá § 57da, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57da Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Železničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení ...

4.

Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66a Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

5.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. VII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Služobná rovnošata (1) Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické ...

2.

V § 34 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Záverečná vyšetrovateľská skúška sa nevyžaduje ...

3.

V § 34 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo policajtovi, ktorý vykonával skrátené ...

Čl. VIII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., ...

1.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65a Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení ...

2.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:

„§ 68a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. X

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

V § 348 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno f) sa vkladá nové ...

„g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia ...

Čl. XI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak orgány činné v trestnom konaní poskytujú informácie z trestného konania orgánom členských ...

2.

V § 10 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie aj príslušník Policajného zboru, ktorý nie ...

Doterajšie odseky 10 až 22 sa označujú ako odseky 11 až 23.

3.

V § 85 ods. 3 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená ...

4.

V § 85 ods. 4 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená ...

5.

§ 94 vrátane nadpisu znie:

„§ 94 Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí (1) Úschovu vecí vydaných, odňatých ...

6.

V § 196 ods. 2 sa za slová „vyžiadaním písomných podkladov“ vkladajú slová „od oznamovateľa ...

7.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore