Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD35 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 49/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „údaje v rozsahu“ a na konci ...

2.

Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a Elektronický čip (1) Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 7.

4.

V § 5 ods. 4 druhá veta znie: „Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom ...

5.

V § 5 ods. 5 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „alebo na jeho požiadanie urýchlene do ...

6.

V § 5 ods. 6 posledná veta znie: „Za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať ...

7.

V § 6 ods. 1 sa slová „sa občanovi vydá“ nahrádzajú slovami „vydá občanovi okresné riaditeľstvo ...

8.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho ...

9.

V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

10.

V § 7 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

11.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

„§ 7a Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu podľa § 7 ods. ...

12.

V § 10 ods. 1 písm. b) a i), § 11 ods. 1 písm. d), e) a h) a § 12 ods. 1 druhej vete sa slová ...

13.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je porušená jeho celistvosť,“. ...

14.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Občiansky preukaz nie je neplatný, ak sa dôvod neplatnosti podľa odseku 1 písm. c), e) alebo ...

15.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

16.

V § 11 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

17.

V § 11 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „príslušného úradu“ nahrádzajú ...

18.

V § 11 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

19.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak ...

20.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príslušníkovi Železničnej polície,“.

21.

V § 13 ods. 1 sa slová „príslušný úrad“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo alebo ...

22.

V § 13 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zboru“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.

23.

V § 14 ods. 1 písm. m) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

24.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii,“.

25.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012 (1) Do 30. novembra 2012 možno ...

26.

Slová „príslušný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 22a dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 22a sa za časť Oslobodenie vkladá časť Splnomocnenie, ...

„Splnomocnenie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 259 znie:

„Položka 259 a) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu 15 eur b) Žiadosť o vydanie občianskeho ...

Čl. III

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo overuje údaje o podpore občianskej iniciatívy a vydáva osvedčenie podľa osobitného ...

„8a) Čl. 8, čl. 15 ods. 2 Prílohy VI. nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 211/2011, Ú. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore