Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD17DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 49/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „údaje v rozsahu“ a na konci sa pripája táto veta: „Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip.“.
2.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4a
Elektronický čip
(1)
Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré možno zapísať do občianskeho preukazu podľa § 3 ods. 1 až 3. Do elektronického čipu možno zapísať ďalšie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom;1a) ak nie je možné pre nedostatok miesta do elektronického čipu zapísať všetky údaje, občan určí, ktoré z nich sa zapíšu.

(2)
Držiteľ si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na okresnom riaditeľstve Policajného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“).

§ 4b
Bezpečnostný osobný kód
(1)
Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami.

(2)
Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktorú si zvolí občan pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo neskôr na okresnom riaditeľstve; za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony zvolí bezpečnostný osobný kód jeho opatrovník.

(3)
Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného osobného kódu sa vykonáva na okresnom riaditeľstve alebo na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(4)
Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje; odblokovanie vykoná na žiadosť držiteľa občianskeho preukazu okresné riaditeľstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 7.

4.
V § 5 ods. 4 druhá veta znie: „Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky po zriadení služby zavedenej na tento účel.“.
5.
V § 5 ods. 5 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „alebo na jeho požiadanie urýchlene do dvoch pracovných dní“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak bolo nasnímanie podoby bezvládneho občana vykonané v mieste, kde sa zdržuje, nie je možné požiadať o urýchlené vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní.“.
6.
V § 5 ods. 6 posledná veta znie: „Za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj osoba uvedená v § 6 ods. 2.“.
7.
V § 6 ods. 1 sa slová „sa občanovi vydá“ nahrádzajú slovami „vydá občanovi okresné riaditeľstvo v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt,“.
8.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve.“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
10.
V § 7 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak ide o občiansky preukaz, ktorého elektronický čip nie je funkčný.“.
11.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a
Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu podľa § 7 ods. 2 písm. d), ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“); ustanovenia § 5, § 8 ods. 2 až 4 a 9 a § 9 sa vzťahujú primerane s tým, že nasnímanie bezvládneho občana nemožno vykonať v mieste, kde sa zdržuje, a o vyhotovenie občianskeho preukazu nemožno požiadať urýchlene do dvoch pracovných dní.“.

12.
V § 10 ods. 1 písm. b) a i), § 11 ods. 1 písm. d), e) a h) a § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „príslušnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu“.
13.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je porušená jeho celistvosť,“.
14.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Občiansky preukaz nie je neplatný, ak sa dôvod neplatnosti podľa odseku 1 písm. c), e) alebo písm. g) týka len elektronického čipu.“.

15.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môže požiadať aj zastupiteľský úrad,“.
16.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „neplatný občiansky preukaz z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. d) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu, ak o vydanie nového občianskeho preukazu požiada na zastupiteľskom úrade,“.
17.
V § 11 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „príslušného úradu“ nahrádzajú slovami „okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu“.
18.
V § 11 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
19.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu po zriadení služby zavedenej na tento účel.“.

20.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príslušníkovi Železničnej polície,“.
21.
V § 13 ods. 1 sa slová „príslušný úrad“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský úrad“.
22.
V § 13 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zboru“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.
23.
V § 14 ods. 1 písm. m) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
24.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii,“.
25.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012
(1)
Do 30. novembra 2012 možno vydávať občianske preukazy bez elektronického čipu.

(2)
Občanovi, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu do 30. júna 2012, okresné riaditeľstvo vydá občiansky preukaz podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. júna 2012.

(3)
Doba platnosti občianskeho preukazu vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2012 sa končí dňom uvedeným v občianskom preukaze.

(4)
Občianske preukazy, ktoré boli vydané s neobmedzenou dobou platnosti, zostávajú v platnosti aj po 1. júli 2012 s neobmedzenou dobou platnosti.

(5)
Občan, ktorý má platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu bez splnenia podmienok ustanovených v § 7.

(6)
Občan, ktorý má platný občiansky preukaz vydaný do 30. júna 2008, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na okresnom riaditeľstve v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.“.

26.
Slová „príslušný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 22a dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel 3 eurá“.

2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 22a sa za časť Oslobodenie vkladá časť Splnomocnenie, ktorá znie:

„Splnomocnenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje občiansky preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa.“.

3.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 259 znie:

„Položka 259
a)
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu 15 eur

b)
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 30 eur

c)
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 50 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.“.

Čl. III

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 216/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ministerstvo overuje údaje o podpore občianskej iniciatívy a vydáva osvedčenie podľa osobitného predpisu.8a)“.

„8a)
Čl. 8, čl. 15 ods. 2 Prílohy VI. nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 211/2011, Ú. v. EÚ L 65, 11. 3. 2011, s. 1 až 22.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2012, a čl. I bodov 11, 15 a 16 a čl. II bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore