Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2021 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 17.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Územná samospráva, Školstvo a vzdelávanie, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2021 účinný od 01.01.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 488/2021 s účinnosťou od 01.01.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 10 ods. 2 sa za slovo „komisie“ vkladá čiarka a slová „obecný mládežnícky parlament, radu seniorov“. ...

2.

V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § ...

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
školský parlament.“.

2.

V § 24 ods. 16 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 26 ods. 8 neustanovuje ...

3.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Školský parlament (1) Školský parlament reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy ...

4.

Za § 39hf sa vkladá § 39hg, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39hg Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 Žiacke školské rady ustanovené podľa ...

Čl. III

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...

1.

§ 6a vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Mládežnícky parlament (1) Fyzická osoba, právnická osoba alebo zastupiteľstvo vyššieho územného ...

2.

Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 Mládežnícke parlamenty zriadené podľa ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore