Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 48/2002 účinný od 20.07.2011 do 31.12.2011

Platnosť od: 02.02.2002
Účinnosť od: 20.07.2011
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cudzinecký režim, Priestupkové konanie, Štátne občianstvo, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 48/2002 účinný od 20.07.2011 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 48/2002 s účinnosťou od 20.07.2011 na základe 223/2011 a 606/2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Predmetom tohto zákona je ustanoviť

a)
podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup“) a vycestovania cudzincov ...
b)
podmienky pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“),
c)
podmienky vydávania dokladov pre cudzincov,
d)
povinnosti cudzincov, iných fyzických osôb a právnických osôb súvisiace so vstupom a s pobytom,
e)
postup pri hlásení pobytu, evidencii cudzincov a kontrole pobytu,
f)
podmienky a postup administratívneho vyhostenia cudzinca z územia Slovenskej republiky (ďalej len „administratívne ...
g)
podmienky zaistenia cudzinca a jeho umiestnenia v zariadení pre cudzincov (ďalej len „zariadenie“),
h)
podmienky policajného prevozu cudzinca cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „policajný prevoz“), ...
i)
podmienky leteckého tranzitu cudzinca cez územie Slovenskej republiky a
j)
priestupky a iné správne delikty na úseku vstupu a pobytu.
(2)

Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

(3)

Tento zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ...

§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

cestovným dokladom pas alebo iná verejná listina, ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou republikou, ...

b)

nepretržitým pobytom čas pobytu na základe povolenia na pobyt, ktorý začína plynúť dňom vstupu; do nepretržitého ...

c)

hraničným priechodom miesto určené medzinárodnou zmluvou na vstup a na vycestovanie; hraničným priechodom ...

d)

nežiaducou osobou cudzinec, ktorému bol uložený zákaz vstupu alebo ktorému bol uložený trest vyhostenia,2) ...

e)

ubytovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba prevádzkujúca ubytovacie zariadenie,

f)

dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na prepravu osôb,

g)

zariadením miesto, v ktorom je cudzinec povinný zdržiavať sa na základe rozhodnutia o zaistení podľa ...

h)

prihraničnou dopravou preprava osôb medzinárodnou autobusovou linkou premávajúcou v pásme do 20 km od ...

i)

leteckým tranzitom prechod cudzinca cez priestor verejného letiska na území Slovenskej republiky na ...

j)

dobrovoľným návratom návrat cudzinca do krajiny pôvodu, posledného bydliska alebo ktorejkoľvek tretej ...

k)

zraniteľnou osobou maloletý, osoba so zdravotným postihnutím, staršia osoba, tehotná žena, slobodný ...

l)

Európskym hospodárskym priestorom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný zmluvný ...

m)

rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru

1.

manžel a jeho dieťa mladšie ako 21 rokov alebo jeho nezaopatrené dieťa,11)

2.

dieťa mladšie ako 21 rokov alebo nezaopatrené dieťa,11)

3.

príbuzný v priamom rade, ktorý je od neho závislý,

4.

príbuzný manžela v priamom rade, ktorý je od neho závislý,

5.

iný rodinný príslušník, ktorý je od neho závislý, alebo člen jeho domácnosti.

DRUHÁ ČASŤ

VSTUP

PRVÁ HLAVA
PODMIENKY VSTUPU

§ 3
(1)

Vstup cudzinca mladšieho ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, je možný len v sprievode ...

(2)

Cudzinec je pri vstupe oslobodený od vízovej povinnosti, ak sa preukáže platným dokladom o pobyte, v ...

§ 4
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra") podľa osobitného predpisu1a) ...

(2)

Ministerstvo vnútra môže podľa osobitného predpisu1a) povoliť prekročenie vonkajšej štátnej hranice ...

§ 5
(1)

Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt") je oprávnený vykonať hraničnú kontrolu podľa osobitného ...

(2)

Ak policajt pri hraničnej kontrole zistí, že sa cudzinec preukázal falošným alebo pozmeneným cestovným ...

§ 6
Odopretie vstupu občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru
(1)

Občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho rodinnému príslušníkovi môže policajt odoprieť vstup ...

a)
je nežiaducou osobou,
b)
existuje dôvodné podozrenie, že ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na ochranu ...
c)
sa nemôže preukázať cestovným dokladom alebo nemá vízum, ak sa vyžaduje.
(2)

Policajt pred prijatím rozhodnutia o odopretí vstupu umožní občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru ...

a)
získať alebo v primeranom časovom období si zabezpečiť cestovný doklad alebo
b)
iným hodnoverným spôsobom preukázať, že má právo slobody pohybu a pobytu.
§ 7
Vylúčenie odopretia vstupu
(1)

Cudzincovi, ktorý počas hraničnej kontroly požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ...

(2)

Vstup nemožno odoprieť cudzincovi, ktorý má povolený pobyt v Slovenskej republike.

DRUHÁ HLAVA
VÍZA

§ 8
Schengenské vízum
(1)

Cudzincovi môže byť udelené podľa osobitného predpisu4) jednotné vízum, vízum s obmedzenou územnou platnosťou ...

(2)

Charakteristika schengenských víz a podmienky ich udeľovania, ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, ...

(3)

Rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, sa udeľuje vízum ...

§ 12
Národné vízum
(1)

Cudzincovi môže byť udelené aj národné vízum, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na ...

(2)

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti ...

§ 13
Konanie o udelení schengenského víza
(1)

Udelenie schengenského víza môže byť podmienené pozvaním overeným útvarom Policajného zboru (ďalej len ...

(2)

Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský ...

(3)

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť cudzincovi na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do schengenského ...

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum, sa nemožno odvolať. Proti rozhodnutiu, ktorým ...

(5)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže podľa osobitného predpisu4) zrušiť alebo odvolať schengenské ...

(6)

O odvolaní proti rozhodnutiu zastupiteľského úradu podľa odsekov 4 a 5 rozhoduje ministerstvo zahraničných ...

(7)

Ministerstvo vnútra môže z dôvodov podľa osobitného predpisu4) predĺžiť platnosť schengenského víza ...

(8)

Udeľovanie schengenských víz v zastúpení iným členským štátom Európskej únie a udeľovanie schengenských ...

(9)

Rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru je povinný k žiadosti o schengenské vízum ...

§ 14
(1)

Cudzinec podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade.

(2)

K žiadosti o udelenie národného víza je cudzinec povinný predložiť cestovný doklad, farebnú fotografiu ...

(3)

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia.

(4)

Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ...

(5)

Národné vízum sa udeľuje do cestovného dokladu formou nálepky. Platnosť národného víza sa musí skončiť ...

(6)

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť cudzincovi na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do národného ...

(7)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak zistí skutočnosti, ktoré ...

(8)

Na udelenie národného víza nie je právny nárok a dôvod neudelenia víza sa cudzincovi neoznamuje. Na ...

§ 14a

Policajný útvar na hraničnom priechode môže udeliť vízum cudzincovi podľa osobitného predpisu.4)

§ 15
Pozvanie
(1)

Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom cudzincovi, ...

(2)

Pozvanie overuje policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu pozývajúcej fyzickej osoby alebo podľa ...

(3)

Policajný útvar neoverí pozvanie, ak

a)
je pozývaný cudzinec nežiaducou osobou,
b)
pozvanie nemá náležitosti podľa odseku 1,
c)
je dôvodné podozrenie, že účel pobytu cudzinca uvedený v pozvaní nezodpovedá skutočnému účelu pozvania, ...
d)
je dôvodné podozrenie, že pozývaný cudzinec môže pri svojom pobyte ohroziť bezpečnosť štátu, verejný ...
e)
nedostane súhlas ministerstva vnútra.
(4)

Policajný útvar vydá potvrdenie o prijatí žiadosti o overenie pozvania a rozhodne o overení pozvania ...

(5)

Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)

TRETIA ČASŤ

POBYT

PRVÁ HLAVA
PRECHODNÝ POBYT

§ 17
Všeobecné ustanovenia
(1)

Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a na cesty ...

(2)

Povolením na prechodný pobyt je aj modrá karta Európskej únie (ďalej len „modrá karta“) vydaná podľa ...

(3)

Povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje u cudzinca, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho ...

(4)

Policajný útvar môže na žiadosť cudzinca udeliť povolenie na prechodný pobyt na čas potrebný na dosiahnutie ...

(5)

Povolenie na prechodný pobyt je viazané na jeden účel. Ak cudzinec hodlá vykonávať inú činnosť, než ...

(6)

Cudzinec, ktorý má udelené povolenie na prechodný pobyt podľa § 18 písm. a), b), d) až f), môže počas ...

§ 18
Účel prechodného pobytu

Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť cudzincovi na účel

a)

podnikania,

b)

zamestnania,

c)

štúdia,

d)

osobitnej činnosti,

e)

zlúčenia rodiny alebo

f)

plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.8a)

§ 19
Podnikanie

Povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe oprávnenia ...

§ 20
Zamestnanie
(1)

Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia ...

(2)

Povolenie na prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi po ...

(3)

Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice,10ba) ...

a)
ktorý pracuje pre významného zahraničného investora10bb) v Slovenskej republike,
b)
ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky ...
c)
ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky ...
d)
ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou ...
§ 21
Štúdium
(1)

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar po splnení podmienok ustanovených ...

(2)

Cudzinec, ktorému policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas prechodného ...

(3)

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje, do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice.10ba) ...

§ 22
Osobitná činnosť
(1)

Povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti môže policajný útvar udeliť cudzincovi, ktorý ...

a)
lektorskú činnosť,
b)
umeleckú činnosť,
c)
športovú činnosť,
d)
stáž v rámci štúdia mimo územia Slovenskej republiky,
e)
činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskeho hospodárskeho ...
f)
plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy,
g)
liečenie, a ak je to potrebné, povolenie sa môže udeliť aj cudzincovi, ktorý cudzinca na liečení sprevádza, ...
h)
dobrovoľnícku činnosť.
(2)

Povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar po splnení podmienok ustanovených ...

(3)

Povolenie na prechodný pobyt podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje, do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice.10ba) ...

§ 23
Zlúčenie rodiny
(1)

Povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar cudzincovi, ktorý je

a)
manželom cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo s povolením na trvalý pobyt, ak manželia majú ...
b)
slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzincov s povolením na prechodný pobyt alebo cudzinca s povolením ...
c)
nezaopatreným dieťaťom11) starším ako 18 rokov cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo jeho manžela, ...
d)
príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov,
e)
osamelým rodičom odkázaným na starostlivosť cudzinca s povolením na prechodný pobyt podľa § 19 alebo ...
f)
závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.11a)
(2)

Policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny cudzincovi, ktorý je slobodným ...

(3)

Cudzincovi, ktorý žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s cudzincom ...

(4)

Cudzinec, ktorý má povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s cudzincom, ktorý má povolenie ...

§ 23a
Plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl

Povolenie na prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl ...

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt
§ 24
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne v zahraničí na zastupiteľskom ...

(2)

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt môže cudzinec podať osobne aj na policajnom útvare, ...

(3)

Za cudzinca podľa § 23, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie povolenia na prechodný ...

(4)

Cudzinec, ktorý má udelené povolenie na prechodný pobyt, môže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu aj ...

a)
podľa § 20 ods. 2,
b)
podľa § 21 okrem cudzinca, ktorý ukončil štúdium a žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na ...
c)
na účel zlúčenia rodiny s cudzincom, ktorý má alebo mal udelené povolenie na prechodný pobyt na účel ...
(5)

Cudzinec podľa odseku 4 písm. c), ktorý ovdovel alebo jeho manželstvo bolo rozvedené a jeho nepretržitý ...

(6)

Cudzinec, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň ...

(7)

Cudzinec s dlhodobým pobytom podáva žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt na policajnom útvare ...

(8)

Cudzinec, ktorý žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1 písm. a), b), c)alebo ...

§ 25
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec na úradnom tlačive. Pri podávaní žiadosti ...

(2)

K žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt je cudzinec povinný priložiť dve fotografie z toho ...

(3)

Cudzinec priloží k žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt doklady nie staršie ako 90 dní, ...

a)
účel pobytu,
b)
bezúhonnosť; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 23a, zmenu účelu pobytu, cudzinca s dlhodobým pobytom ...
c)
finančné zabezpečenie pobytu; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 23a,
d)
zabezpečenie ubytovania počas prechodného pobytu; to neplatí, ak ide o cudzinca, ktorý pravidelne dochádza ...
e)
dlhodobý pobyt cudzinca,
f)
súhlas podľa § 23 ods. 2.
(4)

Účel pobytu cudzinec preukáže

a)
dokladom potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný ...
b)
povolením na zamestnanie10a) alebo potvrdením zamestnávateľa, že cudzinec má vykonávať činnosť, na ktorú ...
c)
potvrdením príslušného orgánu štátnej správy, školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o prijatí cudzinca ...
d)
potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, ak ide o cudzinca, ...
e)
potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej agentúry, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie ...
f)
potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o cudzinca, ktorý žiada ...
g)
potvrdením o stáži, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 ...
h)
potvrdením orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov vlády Slovenskej ...
i)
medzinárodnou zmluvou, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. ...
j)
potvrdením zdravotníckeho zariadenia o liečení alebo dokladom o potrebe sprevádzania, ak ide o cudzinca, ...
k)
potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak ide o cudzinca, ktorý žiada ...
l)
dohodou o hosťovaní vo výskumnom ústave alebo na vedeckom pracovisku, ak ide o cudzinca, ktorý žiada ...
m)
matričným dokladom, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 23; ak ide ...
n)
individuálnym príkazom alebo kolektívnym príkazom na presun ozbrojených síl, ak ide o cudzinca, ktorý ...
o)
iným hodnoverným dokladom.
(5)

Cudzinec odovzdá policajnému útvaru doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej ...

(6)

Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. c), d) a f) je povinný preukázať ten cudzinec, s ktorým cudzinec ...

(7)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci ...

(8)

Ak podá cudzinec žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s azylantom1) ...

(9)

Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške životného minima3) na každý mesiac pobytu. Cudzinec, ...

§ 26
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt
(1)

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt prihliada na

a)
verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, hospodárske potreby Slovenskej republiky, najmä na ...
b)
záujmy maloletého dieťaťa cudzinca, osobné a rodinné pomery cudzinca, jeho finančnú situáciu a dĺžku ...
(2)

Policajný útvar žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt zamietne, ak

a)
cudzinec je nežiaducou osobou,
b)
je dôvodné podozrenie, že cudzinec pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, zdravie ...
c)
možno predpokladať, že cudzinec bude záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia a zdravotného zabezpečenia ...
d)
je dôvodné podozrenie, že cudzinec uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na prechodný pobyt,
e)
ide o ďalšieho manžela cudzinca s povolením na prechodný pobyt v prípade polygamického manželstva,
f)
cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady ...
g)
údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,
h)
cudzinec nespĺňa podmienky na udelenie povolenia na prechodný pobyt,
i)
udelenie povolenia na prechodný pobyt nie je vo verejnom záujme.
(3)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt do 90 dní; vo zvlášť zložitých ...

(4)

Ak sa žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.

(5)

Policajný útvar informuje o udelení povolenia na prechodný pobyt štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ...

(6)

Na udelenie povolenia na prechodný pobyt nemá cudzinec právny nárok,ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 27
Obnovenie povolenia na prechodný pobyt
(1)

Policajný útvar môže obnoviť povolenie na prechodný pobyt

a)
najviac na 180 dní, ak bolo povolenie na prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania udelené na menej ...
b)
najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt cudzinca bude trvať najmenej tri roky, alebo
c)
najviac na päť rokov, ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom.
(2)

Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na policajnom ...

(3)

Povolenie na prechodný pobyt sa po skončení jeho platnosti až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie ...

(4)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt okrem dôvodov uvedených v ...

(5)

Na rozhodovanie o žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt platia primerane ustanovenia § 25 ...

(6)

Cudzinec je povinný k žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania preukázať, ...

(7)

Policajný útvar v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt určí cudzincovi ...

§ 28
Zánik povolenia na prechodný pobyt

Povolenie na prechodný pobyt zanikne, ak

a)

cudzinec nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia povolenia na prechodný pobyt, ...

b)

cudzinec písomne oznámi policajnému útvaru skončenie pobytu,

c)

cudzincovi sa skončila platnosť povolenia na prechodný pobyt,

d)

cudzincovi bol uložený trest vyhostenia,2)

e)

cudzinec bol administratívne vyhostený,

f)

policajný útvar rozhodol o žiadosti podľa § 24 ods. 5,

g)

cudzincovi bolo udelené povolenie na trvalý pobyt,

h)

cudzinec nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

i)

policajný útvar zrušil cudzincovi povolenie na prechodný pobyt alebo

j)

cudzinec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 29
Zrušenie povolenia na prechodný pobyt
(1)

Policajný útvar zruší povolenie na prechodný pobyt, ak

a)
pominul účel, na ktorý bolo cudzincovi udelené povolenie na prechodný pobyt,
b)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt,
c)
cudzinec neodovzdal doklad podľa § 25 ods. 5,
d)
cudzinec sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite zdržiava v zahraničí dlhšie ako 180 ...
e)
zistí, že cudzinec uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na pobyt, alebo
f)
cudzinec závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť uloženú týmto zákonom.
(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky zrušenia povolenia na prechodný pobyt boli neprimerané ...

(3)

Policajný útvar informuje o zrušení povolenia na prechodný pobyt štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ...

(4)

Policajný útvar v rozhodnutí o zrušení povolenia na prechodný pobyt zároveň určí cudzincovi primeranú ...

Osobitné ustanovenia o prechodnom pobyte modrá karta
§ 30
Modrá karta
(1)

Modrá karta oprávňuje cudzinca vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať ...

(2)

Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ...

(3)

Vysokokvalifikované zamestnanie podľa odseku 2 je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná ...

(4)

Odsek 2 sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý

a)
je žiadateľom o udelenie azylu,1)
b)
je azylant,1)
c)
má poskytnutú doplnkovú ochranu,1)
d)
požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,1)
e)
je odídencom,1)
f)
má udelené povolenie na tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky podľa § 43,
g)
má udelené povolenie na prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania podľa § 20 ods. 2 alebo na účel ...
h)
má udelené povolenie na pobyt podľa § 45b alebo § 45d,
i)
má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a žiada ...
j)
vstupuje na územie Slovenskej republiky na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej dohody alebo ...
k)
spĺňa podmienky podľa § 20 ods. 3.
§ 31
Žiadosť o vydanie modrej karty
(1)

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva cudzinec osobne na zastupiteľskom úrade. Cudzinec, ktorý sa oprávnene ...

(2)

Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, môže ...

(3)

Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.

(4)

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva cudzinec na úradnom tlačive.

(5)

K žiadosti o vydanie modrej karty je cudzinec povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve ...

a)
pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má ...
b)
doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...
c)
doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom pre výkon regulovaného povolania, ...
d)
potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ...
e)
doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1.
bezúhonnosť,
2.
zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.
(6)

Písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku 5 písm. a) obsahuje záväzok zamestnávateľa

a)
uzatvoriť pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania,
b)
dohodnúť trvanie pracovného pomeru na obdobie najmenej jedného roka odo dňa udelenia modrej karty,
c)
dohodnúť mesačnú mzdu vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
(7)

Ak v čase podania žiadosti o vydanie modrej karty Štatistický úrad Slovenskej republiky nezverejnil ...

(8)

Cudzinec odovzdá policajnému útvaru doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné ...

(9)

Ak cudzinec odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku 6, je povinný odovzdať pracovnú zmluvu, ...

(10)

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia úplnej ...

(11)

Ak policajný útvar vydá modrú kartu cudzincovi, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom ...

(12)

Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru a počas ...

§ 32
Zamietnutie žiadosti o vydanie modrej karty
(1)

Policajný útvar žiadosť o vydanie modrej karty zamietne, ak

a)
cudzinec nespĺňa podmienky na vydanie modrej karty uvedené v § 31 ods. 2 a 5,
b)
cudzinec predloží doklady získané podvodným spôsobom, falošné alebo pozmenené doklady,
c)
ide o cudzinca, ktorý je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
d)
zamestnávateľ, u ktorého má byť cudzinec zamestnaný, porušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz ...
e)
ide o cudzinca, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru ...
(2)

Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, je ...

(3)

Policajný útvar informuje o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty štát Európskeho hospodárskeho ...

§ 33
Obnovenie modrej karty
(1)

Policajný útvar obnoví na žiadosť cudzinca modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania na ...

(2)

Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva cudzinec osobne na policajnom útvare najneskôr posledný deň ...

(3)

Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty potvrdenie o jej prijatí. ...

(4)

Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva cudzinec na úradnom tlačive.

(5)

K žiadosti o obnovenie modrej karty je cudzinec povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve ...

a)
pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má ...
b)
doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...
c)
doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom pre výkon regulovaného povolania, ...
d)
potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ...
e)
doklad, ktorý potvrdzuje zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.
(6)

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o obnovenie modrej karty do 30 dní od doručenia ...

(7)

Modrá karta sa po skončení jej platnosti až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o obnovenie modrej ...

§ 33a
Zamietnutie žiadosti o obnovenie modrej karty, odňatie modrej karty alebo zánik modrej karty
(1)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie modrej karty alebo držiteľovi modrej karty modrú kartu ...

a)
získal modrú kartu podvodným spôsobom, sfalšoval alebo pozmenil modrú kartu,
b)
nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre vydanie modrej karty,
c)
vykonáva na území Slovenskej republiky inú činnosť ako vysokokvalifikované zamestnanie,
d)
je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
e)
neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa,
f)
neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru začiatok obdobia nezamestnanosti,
g)
je nezamestnaný dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace,
h)
je nezamestnaný viac ako jeden raz počas platnosti modrej karty alebo
i)
podal žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.12d)
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. e) a f) neplatí, ak cudzinec preukáže, že oznámenie nebolo policajnému útvaru ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. g) neplatí, ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré ...

(4)

Policajný útvar je povinný poučiť držiteľa modrej karty o tom, že podanie žiadosti o poskytnutie pomoci ...

(5)

Cudzinec, ktorému sa zamietla žiadosť o obnovenie modrej karty alebo ktorému sa odňala modrá karta, ...

(6)

Udelená modrá karta zanikne, ak

a)
držiteľ modrej karty odovzdá policajnému útvaru vydanú modrú kartu spolu s písomným oznámením o skončení ...
b)
držiteľovi modrej karty bol uložený trest vyhostenia,
c)
držiteľ modrej karty bol administratívne vyhostený,
d)
držiteľ modrej karty nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,
e)
držiteľ modrej karty získal modrú kartu v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
f)
policajný útvar odňal držiteľovi modrú kartu,
g)
držiteľovi modrej karty bolo udelené iné povolenie na pobyt podľa tohto zákona,
h)
držiteľ modrej karty zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo
i)
skončila platnosť modrej karty.

DRUHÁ HLAVA
TRVALÝ POBYT

§ 34
(1)

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a na cesty do ...

(2)

Policajný útvar udelí na základe žiadosti povolenie na trvalý pobyt prvýkrát na päť rokov (ďalej len ...

§ 35
Prvé povolenie
(1)

Policajný útvar udelí prvé povolenie na trvalý pobyt cudzincovi,

a)
ktorý je manželom občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo ...
b)
ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je ...
c)
ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo dieťaťom ...
d)
ktorý je nezaopatreným dieťaťom11) starším ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo
e)
ak je to v záujme Slovenskej republiky.
(2)

Policajný útvar udelí prvé povolenie cudzincovi, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným ...

Žiadosť o udelenie prvého povolenia
§ 36

Žiadosť o udelenie prvého povolenia podáva cudzinec osobne na zastupiteľskom úrade alebo osobne na policajnom ...

§ 37
(1)

Žiadosť o udelenie prvého povolenia podáva cudzinec na úradnom tlačive.

(2)

K žiadosti o udelenie prvého povolenia je cudzinec povinný predložiť cestovný doklad a priložiť fotografie ...

(3)

Cudzinec priloží k žiadosti o udelenie prvého povolenia doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce

a)
skutočnosti uvedené v § 35,
b)
bezúhonnosť; to neplatí, ak ide o cudzinca mladšieho ako 14 rokov alebo o cudzinca s povolením na prechodný ...
c)
finančné zabezpečenie pobytu,
d)
súhlas podľa § 35 ods. 2, ak je to potrebné a
e)
zabezpečenie ubytovania počas trvalého pobytu.
(4)

Cudzinec odovzdá policajnému útvaru doklad potvrdzujúci jeho zdravotné poistenie počas pobytu na území ...

(5)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci ...

(6)

Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške životného minima3) na každý mesiac pobytu, najmenej ...

(7)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prvého povolenia do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému ...

§ 38
Ďalšie povolenie
(1)

Policajný útvar na žiadosť cudzinca udelí ďalšie povolenie cudzincovi,

a)
ktorý má udelené prvé povolenie,
b)
ktorý
1.
má povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania, ak jeho predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt ...
2.
má povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, ak jeho predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt ...
3.
je rodinným príslušníkom v rozsahu určenom v § 23 ods. 1 písm. b) až e) cudzinca s povolením na prechodný ...
4.
je manželom cudzinca s povolením na trvalý pobyt a má udelené povolenie na prechodný pobyt najmenej ...
5.
je osamelým rodičom odkázaným na starostlivosť cudzinca s povolením na trvalý pobyt a má udelené povolenie ...
c)
ktorému zaniklo ďalšie povolenie z dôvodu podľa § 41 písm. g) alebo mu bolo zrušené podľa § 42 ods. ...
d)
je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s ďalším povolením,
e)
ktorý má päť rokov oprávnený nepretržitý pobyt na území Európskeho hospodárskeho priestoru ako držiteľ ...
(2)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. b) sa započítava

a)
doba nepretržitého zamestnania podľa § 20 ods. 1 alebo podnikania alebo doba prechodného pobytu rodinného ...
b)
polovičná doba štúdia alebo osobitnej činnosti, ktoré bezprostredne predchádzali zamestnaniu alebo podnikaniu, ...
c)
doba najviac šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desať mesiacov, ak sa cudzinec po oznámení ...
(3)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. e) sa započítava doba najviac dvanástich po sebe nasledujúcich ...

(4)

Ak policajný útvar rozhodne o udelení ďalšieho povolenia cudzincovi s dlhodobým pobytom, toto rozhodnutie ...

§ 38a
(1)

Žiadosť o udelenie ďalšieho povolenia podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare; ...

(2)

K žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia je cudzinec povinný predložiť cestovný doklad a fotografie ...

(3)

Cudzinec priloží k žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce ...

a)
finančné zabezpečenie pobytu vo výške podľa § 37 ods. 6,
b)
zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky,
c)
bezúhonnosť, ak ide o cudzinca podľa § 38 ods. 1 písm. d) staršieho ako 14 rokov.
(4)

Cudzinec podľa § 38 ods. 1 písm. d) je povinný k žiadosti priložiť aj doklad potvrdzujúci, že netrpí ...

(5)

Policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania ...

(6)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému ...

(7)

Prvé povolenie alebo povolenie na prechodný pobyt sa až do doručenia rozhodnutia o žiadosti o udelenie ...

§ 39
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt
(1)

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt prihliada na

a)
verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, hospodárske potreby Slovenskej republiky, najmä na ...
b)
záujmy maloletého dieťaťa cudzinca, osobné a rodinné pomery cudzinca, jeho finančnú situáciu a dĺžku ...
c)
mieru integrácie cudzinca do spoločnosti.
(2)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt, ak

a)
cudzinec je nežiaducou osobou,
b)
cudzinec nespĺňa podmienky na udelenie povolenia na trvalý pobyt,
c)
je dôvodné podozrenie, že cudzinec ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva a ...
d)
je dôvodné podozrenie, že cudzinec uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na trvalý pobyt,
e)
manželia nevedú spoločný rodinný život alebo neuzavreli manželstvo podľa osobitného predpisu,16) ak ...
f)
cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady ...
g)
údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti.
(3)

Proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt, sa nemožno odvolať.

(4)

Policajný útvar v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o ďalšie povolenie určí cudzincovi primeranú lehotu ...

§ 40

Ministerstvo vnútra môže udeliť povolenie na trvalý pobyt aj bez splnenia podmienok ustanovených v tomto ...

§ 41
Zánik povolenia na trvalý pobyt

Povolenie na trvalý pobyt zanikne, ak

a)

cudzinec nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia povolenia na trvalý pobyt,

b)

cudzinec písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,

c)

cudzincovi sa skončila platnosť udeleného prvého povolenia a o ďalšie povolenie nepožiadal,

d)

cudzincovi bol uložený trest vyhostenia,2)

e)

cudzinec bol administratívne vyhostený,

f)

cudzinec nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

g)

ide o ďalšie povolenie podľa § 38 ods. 1 písm. b) a c) a cudzincovi bol udelený dlhodobý pobyt alebo ...

h)

policajný útvar zrušil cudzincovi povolenie na trvalý pobyt alebo

i)

cudzinec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 42
Zrušenie povolenia na trvalý pobyt
(1)

Policajný útvar povolenie na trvalý pobyt zruší, ak

a)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt,
b)
cudzinec neodovzdal doklad podľa § 37 ods. 4,
c)
cudzinec sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite zdržiava v zahraničí dlhšie ako 180 ...
d)
zistí, že cudzinec uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na trvalý pobyt,
e)
cudzincovi bolo udelené povolenie na trvalý pobyt na účel zlúčenia rodiny s manželom a jeho manželstvo ...
f)
cudzinec podľa § 38 ods. 1 písm. b) a c) sa nepretržite zdržiava mimo územia Európskeho hospodárskeho ...
g)
cudzinec podľa § 38 ods. 1 písm. e) sa nepretržite zdržiava mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky zrušenia povolenia na trvalý pobyt boli neprimerané dôvodu ...

(3)

Policajný útvar v rozhodnutí o zrušení povolenia na trvalý pobyt zároveň určí cudzincovi primeranú lehotu ...

TRETIA HLAVA
TOLEROVANÝ POBYT

§ 43
(1)

Policajný útvar udelí povolenie na tolerovaný pobyt cudzincovi,

a)
ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia podľa § 58,
b)
ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko,1)
c)
ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné,
d)
ktorý je maloletým dieťaťom nájdeným na území Slovenskej republiky,
e)
ktorý je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; orgán činný ...
f)
ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života17aa) a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo ...
(2)

Policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť povolenie na tolerovaný ...

(3)

Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie poskytovania ústavnej starostlivosti, posudzovania žiadosti ...

(4)

Policajný útvar udelí na žiadosť cudzinca povolenie na tolerovaný pobyt najviac na 180 dní podľa zistených ...

(5)

Policajný útvar môže tolerovaný pobyt aj opakovane predĺžiť; pritom je povinný skúmať, či dôvody, pre ...

(6)

Proti rozhodnutiu o dĺžke udeleného povolenia na tolerovaný pobyt a proti rozhodnutiu o dĺžke predĺženia ...

(7)

Počas platnosti povolenia na tolerovaný pobyt cudzinec nemôže podnikať podľa osobitného predpisu9) a ...

(8)

Policajný útvar udelí povolenie na tolerovaný pobyt podľa odseku 1 písm. e) najviac na 90 dní.

(9)

Policajný útvar predĺži povolenie na tolerovaný pobyt podľa odseku 1 písm. e) najmenej o 180 dní, a ...

(10)

Ministerstvo vnútra zabezpečí cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa odseku ...

(11)

Orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra informuje cudzinca, ktorému ...

§ 44
(1)

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt, cudzinec je povinný túto skutočnosť ...

(2)

Policajný útvar zruší povolenie na tolerovaný pobyt a zároveň určí cudzincovi primeranú lehotu na vycestovanie, ...

(3)

Povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. e) policajný útvar zruší aj

a)
ak cudzinec obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými zo spáchania trestného činu súvisiaceho ...
b)
ak je spolupráca cudzinca s orgánmi činnými v trestnom konaní predstieraná,
c)
ak cudzinec prestane spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,
d)
z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku.
(4)

Povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a), c), d) a f) zaniká, ak cudzinec požiadal o ...

ŠTVRTÁ HLAVA
NARODENIE CUDZINCA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY ALEBO INÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

§ 45
(1)

Ak sa narodí na území Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru cudzinec, ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 rodič predloží

a)
cestovný doklad dieťaťa alebo vlastný cestovný doklad, v ktorom je dieťa zapísané,
b)
rodný list dieťaťa,
c)
fotografie dieťaťa podľa § 25 ods. 2,
d)
doklad o zdravotnom poistení a doklad o finančnom zabezpečení pobytu dieťaťa,
e)
doklad o zabezpečení ubytovania.
(3)

Ak rodič za cudzinca narodeného na území Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho ...

(4)

Do rozhodnutia o žiadosti podľa odseku 1 sa pobyt cudzinca narodeného na území Slovenskej republiky ...

PIATA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE OBČANA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A JEHO RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA

§ 45a
(1)

Pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý sa mieni zdržiavať na území Slovenskej republiky ...

a)
je zamestnaný,
b)
podniká,
c)
študuje na škole v Slovenskej republike a má finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu a zdravotné ...
d)
má finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky,
e)
je u neho predpoklad, že sa zamestná10) alebo
f)
je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý spĺňa podmienky podľa písmen ...
(2)

Občan Európskeho hospodárskeho priestoru môže požiadať o registráciu prvého povolenia. Žiadosť o registráciu ...

(3)

Policajný útvar vydá v deň podania žiadosti o registráciu prvého povolenia potvrdenie o registrácii ...

(4)

Pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru na základe prvého povolenia zanikne, ak

a)
písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,
b)
bol administratívne vyhostený alebo
c)
nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(5)

Pobyt na základe prvého povolenia má občan Európskeho hospodárskeho priestoru zachovaný aj vtedy, ak

a)
dôvodom skončenia jeho pracovnoprávneho vzťahu bola choroba z povolania alebo pracovný úraz alebo ak ...
b)
je nedobrovoľne nezamestnaný a
1.
bol zamestnaný viac ako jeden rok a zaevidoval sa ako uchádzač o zamestnanie,
2.
skončil mu pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú kratšiu ako jeden rok alebo mu skončil pracovný pomer ...
3.
nastúpil na odborné vzdelávanie,
c)
je dobrovoľne nezamestnaný a nastúpil na odborné vzdelávanie, ktoré súvisí s predchádzajúcim zamestnaním. ...
(6)

Na vydanie potvrdenia o registrácii prvého povolenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ...

§ 45b
(1)

Policajný útvar udelí prvé povolenie cudzincovi, ktorý nie je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru ...

a)
je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 45a ods. 1 (ďalej len „zvýhodnený ...
b)
nie je záťažou pre systém zdravotného zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky.
(2)

Žiadosť o udelenie prvého povolenia zvýhodnený cudzinec podáva osobne na zastupiteľskom úrade alebo ...

a)
fotografie podľa § 25 ods. 2,
b)
doklad potvrdzujúci, že je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru s pobytom ...
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie s odôvodnením potvrdzujúce, že je závislým príbuzným alebo členom domácnosti; ...
d)
čestné vyhlásenie o tom, že nebude záťažou pre systém zdravotného zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia ...
(3)

Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o udelenie prvého povolenia potvrdenie ...

(4)

Policajný útvar žiadosť o udelenie prvého povolenia zvýhodneného cudzinca zamietne, ak

a)
nie sú splnené podmienky podľa odseku 1,
b)
je dôvodné podozrenie, že počas svojho pobytu ohrozí bezpečnosť štátu alebo závažným spôsobom verejný ...
c)
je žiadateľ nežiaducou osobou alebo je dôvodné podozrenie, že zvýhodnený cudzinec uzavrel manželstvo ...
(5)

Právo na prvé povolenie má zvýhodnený cudzinec zachované aj vtedy, ak je zamestnaný alebo podniká, alebo ...

a)
jeho pobyt trval najmenej jeden rok pred úmrtím občana Európskeho hospodárskeho priestoru,
b)
zaniklo jeho manželstvo,
1.
ktoré trvalo najmenej tri roky a jeho pobyt trval najmenej jeden rok,
2.
z ktorého nezaopatrené dieťa bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverené do jeho starostlivosti, ...
3.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo
4.
a zvýhodnený cudzinec na základe rozhodnutia príslušného orgánu má právo stretávať sa na území Slovenskej ...
c)
študuje a občan Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je jeho rodičom, zomrel alebo skončil pobyt ...
(6)

Prvé povolenie zvýhodnenému cudzincovi zanikne z dôvodu uvedeného v § 45a ods. 4 alebo ak mu policajný ...

(7)

Policajný útvar zruší prvé povolenie zvýhodnenému cudzincovi, ak

a)
zanikne pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 45a ods. 4 písm. a) a b), ktorého je ...
b)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prvého povolenia; to neplatí, ...
c)
zistí, že uzavrel manželstvo s cieľom získať prvé povolenie.
(8)

Ustanovenie odseku 6 neplatí, ak by dôsledky zrušenia prvého povolenia boli neprimerané dôvodu zrušenia ...

(9)

Ak sa žiadosti o udelenie prvého povolenia vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.

§ 45c
(1)

Pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru sa považuje za pobyt na základe ďalšieho povolenia, ...

a)
má najmenej päť rokov nepretržitý pobyt,
b)
má najmenej tri roky nepretržitý pobyt, ktorý sa považuje za pobyt na základe prvého povolenia, a počas ...
c)
má viac ako dva roky nepretržitý pobyt, ktorý sa považuje za pobyt na základe prvého povolenia, a dôvodom ...
d)
je zamestnaný alebo podniká na území iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a aspoň raz týždenne ...
e)
je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru, s ktorým sa zdržiaval na území Slovenskej ...
f)
je pozostalým po občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru, s ktorým sa zdržiaval na území Slovenskej ...
1.
nepretržite najmenej dva roky pred úmrtím,
2.
a k úmrtiu tohto občana došlo v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo
3.
a stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky v dôsledku uzavretia manželstva s týmto občanom.
(2)

Občan Európskeho hospodárskeho priestoru môže požiadať o registráciu ďalšieho povolenia. Žiadosť o registráciu ...

(3)

Ak sa žiadosti o registráciu ďalšieho povolenia vyhovie, žiadateľovi sa vydá iba doklad o pobyte podľa ...

(4)

Pobyt na základe ďalšieho povolenia občana Európskeho hospodárskeho priestoru zanikne z dôvodu uvedeného ...

§ 45d
(1)

Policajný útvar udelí zvýhodnenému cudzincovi ďalšie povolenie, ak jeho predchádzajúci nepretržitý pobyt ...

(2)

Zvýhodnený cudzinec môže požiadať o ďalšie povolenie najneskôr 60 dní pred skončením platnosti prvého ...

(3)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia do 90 dní od podania žiadosti.

(4)

Ak sa žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.

(5)

Ďalšie povolenie zvýhodneného cudzinca zanikne z dôvodu uvedeného v § 45c ods. 4.

§ 45e

Do doby nepretržitého pobytu podľa § 45c a 45d sa započítava čas zdržiavania sa občana Európskeho hospodárskeho ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOKLADY PRE CUDZINCOV

§ 46
Doklad o pobyte
(1)

Policajný útvar vystaví cudzincovi doklad o pobyte do 30 dní od rozhodnutia o udelení povolenia na pobyt ...

(2)

Cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt, vystaví policajný útvar doklad o pobyte ...

(3)

Cudzincovi, ktorému bolo udelené prvé povolenie na pobyt, vystaví policajný útvar doklad o pobyte s ...

(4)

Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, vystaví policajný útvar doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov ...

(5)

Občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru vystaví policajný útvar na požiadanie po predložení úradného ...

(6)

Zvýhodnenému cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na pobyt, vystaví policajný útvar doklad o pobyte, ...

(7)

Cudzincovi, ktorý má právny nárok na pobyt na základe medzinárodnej zmluvy,8a) vystaví policajný útvar ...

(8)

Doklad o pobyte obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky, ...

(9)

Cudzinec, ktorý má udelené ďalšie povolenie, a cudzinec podľa odsekov 3 a 6 požiada o vystavenie nového ...

(10)

Ak bol cudzincovi vydaný matričný doklad Slovenskej republiky, policajný útvar uvedie v doklade o pobyte ...

(11)

Ak zanikne cudzincovi alebo občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru povolenie na pobyt, vykoná policajný ...

(12)

Policajný útvar vydá cudzincovi podľa § 30 ods. 2 doklad o pobyte podľa osobitného predpisu,17c) v ktorom ...

§ 47
Cudzinecký pas
(1)

Cudzinecký pas je doklad oprávňujúci cudzinca na vycestovanie. Ak ide o cudzinca podľa odseku 2 písm. ...

(2)

Cudzinecký pas vydá policajný útvar cudzincovi, ktorý nemá vlastný cestovný doklad a ktorý nemožno zabezpečiť ...

a)
ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt,
b)
o ktorom sa rozhodlo, že bude administratívne vyhostený, alebo ktorému bol uložený trest vyhostenia,
c)
ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky alebo
d)
ktorému sa poskytla doplnková ochrana.
(3)

Platnosť cudzineckého pasu policajný útvar určí na nevyhnutný čas, najdlhšie na jeden rok. Platnosť ...

(4)

Územnú platnosť cudzineckého pasu určí policajný útvar podľa účelu, na ktorý ho vydal.

(5)

Policajný útvar vydaný cudzinecký pas odníme, ak pominuli dôvody na jeho vydanie.

(6)

Na konanie o vydaní alebo odňatí cudzineckého pasu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6) ...

§ 48
Cestovný doklad cudzinca

Cestovný doklad cudzinca, ktorý sa vydáva osobe bez štátnej príslušnosti, ktorej bolo udelené povolenie ...

PIATA ČASŤ

POVINNOSTI CUDZINCOV A INÝCH FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KONTROLA POBYTU A EVIDENCIA CUDZINCOV ...

PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI CUDZINCOV

§ 49
(1)

Cudzinec je povinný

a)
oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia Slovenskej ...
b)
uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c)
preukázať na požiadanie policajta totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením cestovného dokladu, dokladu ...
d)
predložiť pri kontrole pobytu doklad o zdravotnom poistení,
e)
preukázať pri kontrole pobytu finančné zabezpečenie pobytu,
f)
hlásiť policajnému útvaru zmenu mena a priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom ...
g)
chrániť doklady vydané podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím,
h)
ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa tohto zákona ...
i)
dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,
j)
vycestovať z územia Slovenskej republiky po prerušení štúdia, zanechaní štúdia, vylúčení zo štúdia alebo ...
k)
predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,
l)
vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, ...
m)
poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,
n)
oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt povolený, zanikol,
o)
podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru alebo zastupiteľského úradu snímaniu biometrických údajov ...
p)
vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu do štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ...
q)
vycestovať najneskôr posledný deň povoleného pobytu, ak nepožiadal o obnovenie povolenia na prechodný ...
r)
požiadať do troch pracovných dní o vystavenie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú ...
(2)

Cudzinec je povinný do troch pracovných dní a občan Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodnený ...

a)
začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum ...
b)
začiatok pobytu, ak mu bolo udelené povolenie na pobyt.
(3)

Cudzinec s povolením na pobyt je povinný hlásiť policajnému útvaru zmenu miesta prechodného pobytu alebo ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 písm. a), c), e) a n) sa nevzťahuje na občana Európskeho hospodárskeho priestoru. ...

(5)

Cudzinec, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý bez sprievodu, je povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu ...

(6)

Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej podľa tohto zákona, je povinný

a)
oznámiť policajnému útvaru do piatich pracovných dní začiatok obdobia nezamestnanosti a skončenie obdobia ...
b)
hlásiť policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa najneskôr päť pracovných dní pred nástupom do nového ...
(7)

Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý je držiteľom modrej karty v období jeho ...

DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI INÝCH FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB

§ 50
Povinnosti ubytovateľa

Ubytovateľ je povinný

a)

overiť totožnosť cudzinca,

b)

viesť domovú knihu a zapísať do nej meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného ...

c)

zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich ...

d)

oznámiť bezodkladne v prípade úmrtia ubytovaného cudzinca túto skutočnosť policajnému útvaru,

e)

zabezpečiť, aby zápisy v domovej knihe boli čitateľné a vedené v časovom slede,

f)

uschovať domovú knihu päť rokov od vykonania posledného zápisu,

g)

odovzdať domovú knihu policajnému útvaru do piatich dní od skončenia prevádzky ubytovacieho zariadenia, ...

h)

predložiť domovú knihu na kontrolu policajnému útvaru,

i)

umožniť príslušníkovi Slovenskej informačnej služby nahliadnuť do domovej knihy na účely plnenia jeho ...

j)

umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia ...

k)

nakladať s osobnými údajmi zapísanými v domovej knihe len spôsobom určeným osobitným predpisom.19)

§ 51
Povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca, ktorý vykonáva prepravu osôb vzdušnou alebo vodnou cestou na územie Slovenskej republiky, ...

(2)

Dopravca, ktorý dopraví cudzinca na hraničný priechod, je povinný ho najneskôr do 24 hodín od jeho príchodu ...

a)
bol cudzincovi odopretý vstup na územie Slovenskej republiky,
b)
cudzinec vykonal tranzit cez územie Slovenskej republiky a orgány iného štátu mu odopreli vstup na svoje ...
c)
iný dopravca, ktorý mal cudzinca prepraviť do iného štátu, odmietol vykonať jeho prepravu.
(3)

Ak dopravca nemôže splniť povinnosť uvedenú v odseku 2, je povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú prepravu ...

(4)

Letecký dopravca je povinný na žiadosť policajného útvaru na hraničnom priechode poskytnúť údaje o cestujúcich, ...

(5)

Údaje podľa odseku 4 obsahujú:

a)
číslo a druh cestovného dokladu,
b)
štátnu príslušnosť,
c)
celé meno a celé priezvisko,
d)
dátum narodenia,
e)
hraničný priechod, cez ktorý sa uskutoční vstup,
f)
číslo letu,
g)
čas odletu a čas príletu lietadla,
h)
celkový počet cestujúcich,
i)
počiatočné letisko nastúpenia.
(6)

Letecký dopravca je povinný informovať cestujúceho o poskytnutí údajov podľa odseku 4. Poskytnuté údaje ...

(7)

Za cudzinca podľa odsekov 1 až 3 sa nepovažuje občan Európskeho hospodárskeho priestoru.

§ 51a
Povinnosti prevádzkovateľa letiska

Prevádzkovateľ letiska19b) je povinný

a)

oznámiť policajnému útvaru vykonávajúcemu hraničnú kontrolu prílet lietadla z tretej krajiny a odlet ...

b)

neumožniť posádke a cestujúcim nástup do lietadla odlietajúceho do tretej krajiny bez vykonania hraničnej ...

c)

prijať také opatrenia, aby posádka a cestujúci po prílete lietadla z tretej krajiny neopustili letisko ...

§ 52
Povinnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre ...

§ 53
Povinnosti niektorých právnických osôb a fyzických osôb
(1)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému ...

(2)

Živnostenský úrad je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru vydanie živnostenského ...

(3)

Škola v Slovenskej republike je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru začatie ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru skončenie pracovného ...

(5)

Kto nájde alebo inak získa cestovný doklad cudzinca alebo povolenie na pobyt, je povinný ho bezodkladne ...

(6)

Osoba pozývajúca cudzinca na územie Slovenskej republiky je povinná uhradiť majetkovú ujmu, ktorá vznikne ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na občana Európskeho hospodárskeho priestoru.

TRETIA HLAVA
KONTROLA POBYTU

§ 54
(1)

Policajný útvar je oprávnený vykonávať kontrolu

a)
oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu a dodržiavania povinností cudzinca podľa tohto zákona,
b)
dodržiavania povinností inými fyzickými osobami a právnickými osobami v súvislosti s pobytom podľa tohto ...
(2)

Pri výkone kontroly podľa odseku 1 je policajt oprávnený

a)
vstupovať na miesta určené na podnikanie, zamestnanie alebo štúdium a do priestorov ubytovacích zariadení; ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti a vyžadovať vysvetlenie ku skutočnostiam, ktoré sú predmetom kontroly. ...
(3)

Ak policajný útvar pri kontrole pobytu zistí, že cudzinec sa preukázal falošným alebo pozmeneným dokladom, ...

(4)

Ak existuje opodstatnená obava, že občan Európskeho hospodárskeho priestoru nespĺňa podmienky uvedené ...

ŠTVRTÁ HLAVA
EVIDENCIA CUDZINCOV

§ 55
(1)

Policajný útvar pri výkone štátnej správy podľa tohto zákona vedie v informačných systémoch evidencie ...

a)
vstupe, pobyte a vycestovaní cudzincov,
b)
žiadateľoch o víza, o udelených alebo neudelených vízach,
c)
žiadateľoch o povolenie na pobyt, o cudzincoch s povolením na pobyt a o zamietnutých žiadostiach o povolenie ...
d)
žiadateľoch o vydanie cudzineckého pasu a cestovného dokladu cudzinca a o predĺžení platnosti týchto ...
e)
cudzincoch, pre ktorých bolo policajným útvarom overené pozvanie, a o osobách, ktoré cudzincov pozývajú, ...
f)
nežiaducich osobách,
g)
stratených, odcudzených cestovných dokladoch a cestovných dokladoch, ktoré boli orgánom štátu, ktorý ...
(2)

Policajný útvar uchováva údaje o cestujúcich zaslané leteckým dopravcom podľa § 51 ods. 4 v dočasnom ...

(3)

Policajný útvar je oprávnený viesť ďalšie evidencie a prevádzkovať ďalšie informačné systémy, ak je ...

(4)

Evidencie v informačných systémoch vedené podľa tohto zákona obsahujú údaje o cudzincoch a o ďalších ...

(5)

Ústredné evidencie vedie ministerstvo vnútra.

(6)

Ministerstvo zahraničných vecí vedie evidencie v informačných systémoch obsahujúce údaje o žiadateľoch ...

ŠIESTA ČASŤ

ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE, ZAISTENIE, POLICAJNÝ PREVOZ A LETECKÝ TRANZIT

PRVÁ HLAVA
ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE

§ 56
Všeobecné ustanovenia
(1)

Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o skončení pobytu cudzinca s určením lehoty ...

(2)

Policajný útvar poskytne na žiadosť cudzinca písomný preklad dôvodu administratívneho vyhostenia, doby ...

(3)

Ak cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, požiada o medzinárodnú ochranu, ...

§ 57
Dôvody administratívneho vyhostenia
(1)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť cudzinca a určiť zákaz vstupu

a)
na päť rokov, ak
1.
ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach ...
2.
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest vyhostenia,2)
3.
poruší predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,21)
4.
pri kontrole podľa tohto zákona predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
5.
vykonáva inú činnosť, než na akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt alebo vízum, alebo
6.
uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na pobyt,
b)
do piatich rokov, najmenej však na jeden rok, ak
1.
vstúpi na územie Slovenskej republiky bez oprávnenia alebo sa zdržiava na území Slovenskej republiky ...
2.
odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,
3.
zdržiava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády Slovenskej ...
4.
uvedie v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné ...
5.
zistí, že účel, na ktorý bolo cudzincovi udelené povolenie na prechodný pobyt, zanikol a že cudzinec ...
6.
marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu alebo
7.
iným spôsobom závažne poruší alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.
(2)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť cudzinca a určiť zákaz vstupu najviac do 10 rokov, ak ...

(3)

Cudzinec, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je povinný vycestovať v lehote ...

(4)

Policajný útvar neurčí v rozhodnutí o administratívnom vyhostení lehotu na vycestovanie alebo určí lehotu ...

a)
možno predpokladať, že cudzinec ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon rozhodnutia ...
b)
cudzinec v konaní podľa tohto zákona uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...
c)
cudzinec ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva a slobody iných.
(5)

Zaistený cudzinec, ktorý bol prepustený zo zariadenia, je povinný vycestovať do 30 dní od jeho prepustenia, ...

(6)

Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia o vyhostení alebo rozhodnutia o zákaze vstupu policajný útvar ...

(7)

Policajný útvar môže skrátiť čas zákazu vstupu podľa odseku 1 alebo administratívne nevyhostiť cudzinca, ...

(8)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného ...

(9)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru, zvýhodneného ...

(10)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru bez určenia ...

(11)

Policajný útvar nemôže administratívne vyhostiť

a)
občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa oprávnene zdržiaval najmenej desať rokov na území Slovenskej ...
b)
dieťa mladšie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme,21a)
c)
cudzinca, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po udelení povolenia na ...
d)
cudzinca, ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 8.
(12)

Ak policajný útvar administratívne vyhostí cudzinca s dlhodobým pobytom, ktorý má na území Slovenskej ...

(13)

Ustanovenie odseku 7 platí primerane aj na občana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodneného ...

(14)

Ak cudzinec pri hraničnej kontrole podľa osobitného predpisu1a)predloží falošný alebo pozmenený doklad ...

§ 58
Prekážky administratívneho vyhostenia
(1)

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho ...

(2)

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov ...

(3)

Osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá má povolený trvalý pobyt, možno administratívne vyhostiť iba v ...

§ 59
Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení
(1)

Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak

a)
cudzinec nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení,
b)
možno predpokladať, že cudzinec ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon rozhodnutia ...
c)
má byť cudzinec podľa medzinárodnej zmluvy vrátený na územie zmluvného štátu alebo
d)
cudzinec nemôže vycestovať, pretože nemá platný cestovný doklad alebo prostriedky na vycestovanie.
(2)

Cudzinca, ktorý je administratívne vyhostený do susedného štátu, dopraví policajný útvar na hraničný ...

(3)

Ak policajný útvar vykonáva administratívne vyhostenie alebo trest vyhostenia leteckou cestou alebo ...

(4)

Policajný útvar rozhodnutie o administratívnom vyhostení nevykoná, ak

a)
nie je možné cudzincovi, ktorý nemá vlastný cestovný doklad, tento zabezpečiť ani prostredníctvom zastupiteľského ...
b)
cudzinec pred výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení požiadal o dobrovoľný návrat; to neplatí, ...
(5)

Policajný útvar odloží výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak

a)
sa rozhoduje o obnovení povolenia na prechodný pobyt alebo o ďalšom povolení; ak policajný útvar žiadosť ...
b)
nastali prekážky vyhostenia; rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná po odpadnutí týchto ...
c)
policajný útvar predĺžil lehotu na vycestovanie podľa § 57 ods. 3.
(6)

Policajný útvar poskytne cudzincovi písomné potvrdenie o odložení výkonu rozhodnutia, v ktorom uvedie ...

(7)

Rozhodnutie o administratívnom vyhostení stráca platnosť rozhodnutím o udelení azylu alebo o poskytnutí ...

(8)

Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, ...

§ 59a
Výkon rozhodnutia vydávajúceho štátu o vyhostení
(1)

Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o vyhostení vydaného niektorým štátom Európskeho hospodárskeho ...

a)
bol cudzinec v tomto štáte odsúdený na trest odňatia slobody najmenej na jeden rok,
b)
existuje dôvodné podozrenie, že cudzinec v tomto štáte spáchal alebo sa pokúsil spáchať zločin, alebo ...
c)
cudzinec porušil predpisy tohto štátu upravujúce vstup a pobyt cudzincov.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na občana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodneného cudzinca. ...

(3)

Pred výkonom rozhodnutia podľa odseku 1 je policajný útvar povinný požiadať o vyjadrenie vydávajúci ...

(4)

Pred výkonom rozhodnutia podľa odseku 1 policajný útvar preskúma, či je výkon rozhodnutia podľa odseku ...

(5)

Policajný útvar výkon rozhodnutia o vyhostení podľa odseku 1 oznámi vydávajúcemu štátu.

(6)

Ak policajný útvar vykoná rozhodnutie o vyhostení vydávajúceho štátu, ministerstvo vnútra požiada vydávajúci ...

(7)

Na výkon rozhodnutia o vyhostení podľa odseku 1 sa vzťahuje § 59 ods. 2 až 4.

(8)

Ak iný štát Európskeho hospodárskeho priestoru vykonáva rozhodnutie o vyhostení, policajný útvar na ...

(9)

Ak rozhodnutie o vyhostení vykoná iný štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ministerstvo vnútra uhradí ...

§ 60
Úhrada nákladov spojených s administratívnym vyhostením
(1)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením tvoria náklady na ubytovanie, stravovanie a dopravu cudzinca, ...

(2)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradí cudzinec z vlastných peňažných prostriedkov; to ...

(3)

Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradiť podľa odseku 2, uhradí ich

a)
ten, kto sa k tomu zaviazal v overenom pozvaní, alebo
b)
dopravca, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 51.
(4)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením cudzinca, ktorý bol nelegálne zamestnaný podľa osobitného ...

a)
ten, kto cudzinca nelegálne zamestnal,
b)
ten, kto cudzincovi nelegálne zamestnanie sprostredkoval,
c)
ten, pre koho osoba, ktorá cudzinca nelegálne zamestnala, na základe zmluvy dodáva prácu alebo tovar ...
d)
ten, kto sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa ...
(5)

Zodpovednosť za úhradu nákladov spojených s administratívnym vyhostením sa uplatňuje v poradí uvedenom ...

(6)

Ustanovenie odseku 4 písm. c) a d) možno uplatniť len vtedy, ak o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania ...

(7)

Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradiť podľa odsekov 2 až 6, hradí ich ...

§ 61
(1)

Cudzincovi, ktorý bol administratívne vyhostený, môže ministerstvo vnútra zrušiť zákaz vstupu, ak preukáže, ...

(2)

Cudzincovi, ktorý bol administratívne vyhostený alebo mu bol určený zákaz vstupu, môže ministerstvo ...

a)
účelom pobytu sú humanitné dôvody, najmä úmrtie alebo návšteva vážne chorej osoby, ktorá je cudzincovi ...
b)
je jeho pobyt v záujme Slovenskej republiky a vec nemožno vybaviť v zahraničí.
(3)

Občan Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodnený cudzinec môže požiadať o zrušenie rozhodnutia ...

(4)

Na rozhodovanie o povolení vstupu podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6) ...

DRUHÁ HLAVA
ZAISTENIE

§ 62
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť cudzinca na účel

a)
výkonu jeho administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia,
b)
výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu23a) alebo
c)
jeho vrátenia podľa osobitného predpisu,23b) ak neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo ...
(2)

Podanie vyhlásenia podľa osobitného zákona1) alebo požiadanie cudzinca o dobrovoľný návrat nie je dôvodom ...

(3)

Cudzinec môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov. Policajný útvar ...

(4)

Policajný útvar bezodkladne vydá cudzincovi rozhodnutie o zaistení a umiestni cudzinca v zariadení. ...

(5)

Zaistený cudzinec, o ktorého odovzdaní orgánom susedného štátu bolo začaté konanie podľa osobitnej zmluvy,23b) ...

(6)

Zaistený cudzinec môže podať proti rozhodnutiu o zaistení a proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia ...

(7)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na maloletého cudzinca, ktorý nemá zákonného zástupcu. Iné zraniteľné ...

§ 63
Policajný útvar je povinný
a)

zabezpečiť poučenie cudzinca bezprostredne po jeho zaistení v jazyku, ktorému rozumie, o dôvodoch zaistenia, ...

b)

ak cudzinec požiada o oznámenie svojho zaistenia zastupiteľskému úradu štátu, ktorého je štátnym občanom, ...

c)

umožniť bezodkladne zaistenému cudzincovi vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb23) a jeho právneho ...

d)

vykonať bezodkladne potrebné opatrenia a úkony na výkon vyhostenia alebo na zistenie totožnosti cudzinca, ...

e)

skúmať po celý čas zaistenia cudzinca, či trvá účel zaistenia,

f)

prepustiť bez zbytočného odkladu zaisteného cudzinca,

1.

ak zanikol účel zaistenia,

2.

na základe rozhodnutia súdu alebo

3.

ak uplynula lehota zaistenia,

g)

umožniť počas zaistenia cudzinca vstup do zariadenia pracovníkom Medzinárodnej organizácie pre migráciu ...

h)

poučiť cudzinca o možnosti požiadať o dobrovoľný návrat prostredníctvom Medzinárodnej organizácie pre ...

§ 63a
Stravovanie zaisteného cudzinca
(1)

Stravovanie zaisteného cudzinca sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade ...

(2)

Ak zaistený cudzinec odmietne poskytnutie stravy, policajt o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie ...

(3)

Výdavky na stravovanie uhrádza cudzinec, ktorému bola strava poskytnutá; ak mu to jeho aktuálne pomery ...

(4)

Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, a ďalšie podrobnosti ...

§ 64
Zariadenie
(1)

Zariadenie musí zodpovedať účelu, na ktorý bolo zriadené, musí byť hygienicky nezávadné a vybavené tak, ...

(2)

Zariadenie tvoria ubytovacie miestnosti vrátane sociálnej, kultúrnej a návštevnej miestnosti a ďalší ...

(3)

Ubytovacia miestnosť je vybavená elektrickým osvetlením, stolom, stoličkami, posteľami a skrinkami na ...

(4)

V zariadení sú vyčlenené priestory s oddeleným režimom zaistenia.

(5)

Zariadenie prevádzkuje policajný útvar. Riaditeľ zariadenia vydá vnútorný poriadok, v ktorom upraví ...

§ 65
Oddelený režim zaistenia
(1)

Policajný útvar umiestni zaisteného cudzinca v priestore zariadenia s oddeleným režimom zaistenia,

a)
ak je dôvodná obava, že ohrozí účel zaistenia,
b)
ak je agresívny alebo vyžaduje zvýšený dohľad z iného dôvodu, alebo v záujme ochrany zdravia alebo práv ...
c)
ak porušuje vnútorný poriadok zariadenia,
d)
počas trvania karantény z dôvodu infekčnej choroby alebo iného zdravotného dôvodu.
(2)

Priestor s oddeleným režimom zaistenia tvorí ubytovacia miestnosť, ktorá je uzamykateľná len z vonkajšej ...

(3)

Súčasťou priestoru zariadenia s oddeleným režimom zaistenia je aj vyhradené miesto určené na vychádzky. ...

§ 66
Prehliadka zaisteného cudzinca
(1)

Policajt je oprávnený pred umiestnením zaisteného cudzinca do zariadenia vykonať jeho osobnú prehliadku ...

(2)

Zaistený cudzinec je povinný podrobiť sa prehliadke. Osobnú prehliadku zaisteného cudzinca vykonáva ...

(3)

Policajt je oprávnený odobrať do úschovy cestovný doklad, predmety a veci uvedené v odseku 1 a návykové ...

§ 67
Umiestňovanie cudzincov
(1)

Pri umiestňovaní cudzinca v zariadení policajný útvar prihliada na jeho vek, zdravotný stav, príbuzenské ...

(2)

Policajný útvar prevádzkujúci zariadenie ihneď po umiestnení cudzinca v zariadení zabezpečí poučenie ...

(3)

Osobitne sa umiestňujú muži, ženy a cudzinci mladší ako 18 rokov od cudzincov starších. Výnimku možno ...

(4)

Rodina sa umiestni v zariadení spolu. Ak policajný útvar rozhodne o rozdelení rodiny, musí vždy prihliadať ...

§ 68
Starostlivosť o zdravie
(1)

Cudzinec je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke v rozsahu určenom lekárom vrátane potrebného diagnostického ...

(2)

Ak zdravotný stav cudzinca vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nie je možné zabezpečiť v zariadení, ...

(3)

Ak si cudzinec spôsobí ujmu na zdraví úmyselne, je povinný uhradiť náklady na liečenie a skutočne vynaložené ...

§ 69
Povinnosti cudzinca umiestneného v zariadení

Cudzinec je povinný dodržiavať vnútorný poriadok zariadenia, plniť príkazy a pokyny policajta.

Práva cudzinca umiestneného v zariadení
§ 70
(1)

Cudzinec má právo na nepretržitý osemhodinový čas na spánok a na denné vychádzky vo vymedzenom priestore ...

(2)

Cudzinec mladší ako 15 rokov má právo na prístup k vzdelaniu, ak doba zaistenia je dlhšia ako tri mesiace. ...

§ 71
(1)

Cudzinec môže na vlastné náklady odosielať písomné oznámenia.

(2)

Na účel uplatnenia svojich práv môže cudzinec podávať štátnym orgánom Slovenskej republiky žiadosti ...

(3)

Cudzinec si môže objednať na vlastné náklady knihy, dennú tlač a časopisy vrátane zahraničných, ak sú ...

§ 72
(1)

Cudzinec má právo na prijatie návštevy, najviac dvoch osôb, raz za tri týždne v trvaní 30 minút. V odôvodnených ...

(2)

Osoby, ktoré cudzincovi poskytujú právnu ochranu, má cudzinec právo prijímať bez obmedzenia.

§ 73
(1)

Cudzinec môže raz za dva týždne prijať zásielku s vecami osobnej potreby do hmotnosti päť kilogramov. ...

(2)

Policajný útvar skontroluje obsah zásielky. Predmety, látky a veci uvedené v § 66 ods. 1 neodovzdá cudzincovi ...

(3)

Cudzinec môže prijímať peňažné prostriedky bez obmedzenia. Policajný útvar zabezpečí ich uloženie.

§ 74
Skončenie zaistenia

Po skončení pobytu v zariadení policajný útvar vydá cudzincovi peňažné prostriedky prevzaté do úschovy ...

TRETIA HLAVA
POLICAJNÝ PREVOZ A POLICAJNÝ SPRIEVOD

§ 75
(1)

Policajný prevoz vykonáva policajný útvar na základe medzinárodnej zmluvy, ak zmluvná strana požiada ...

(2)

Policajný útvar vykoná potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia prevážaného cudzinca a v prípade ...

(3)

Policajt je oprávnený prevážanému cudzincovi obmedziť osobnú slobodu počas policajného prevozu.

(4)

Prevážaný cudzinec je povinný podrobiť sa prehliadke, ktorú vykonáva osoba rovnakého pohlavia.

(5)

Policajný útvar poskytuje prevážanému cudzincovi stravu spravidla každých šesť hodín od prevzatia cudzinca ...

(6)

Náklady spojené s policajným prevozom znáša ten, kto o policajný prevoz požiadal.

(7)

Policajný sprievod vykonáva policajný útvar na základe žiadosti dopravcu, ktorý vykonáva prepravu osôb ...

(8)

O počte policajtov policajného sprievodu potrebných na zabezpečenie sprievodu rozhoduje policajný útvar ...

(9)

Policajný útvar zabezpečí policajný sprievod spravidla do 24 hodín od podania žiadosti dopravcom, najneskôr ...

(10)

Dopravca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s vykonaním policajného sprievodu vrátane náhrady ...

ŠTVRTÁ HLAVA
LETECKÝ TRANZIT

§ 75a
(1)

Ministerstvo vnútra

a)
prijíma písomnú žiadosť iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru o vykonanie leteckého tranzitu ...
b)
podáva písomnú žiadosť inému štátu Európskeho hospodárskeho priestoru o vykonanie leteckého tranzitu, ...
c)
bezodkladne prijíma naspäť cudzinca, ak
1.
povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,
2.
cudzinec počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor verejného letiska alebo
3.
letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov,
d)
uhrádza náklady za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú cudzincovi podľa ...
e)
vyžiada náklady spojené s návratom cudzinca podľa § 75c ods. 3,
f)
určuje kontaktné miesta pre tranzitné letiská.
(2)

Písomnú žiadosť o letecký tranzit doručí žiadajúci štát Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len ...

§ 75b
(1)

Ministerstvo vnútra rozhodne o žiadosti o letecký tranzit v lehote do dvoch dní od jej prijatia a bezodkladne ...

(2)

Ak ministerstvo vnútra neoznámi svoje rozhodnutie v lehote podľa odseku 1, môže žiadajúci štát začať ...

(3)

Letecký tranzit sa vykoná do 24 hodín od rozhodnutia podľa odseku 1 alebo oznámenia podľa odseku 2.

(4)

Písomnú žiadosť o letecký tranzit môže ministerstvo vnútra zamietnuť, ak

a)
môže žiadajúci štát uskutočniť priamy let do krajiny určenia s výnimkou opodstatnených dôvodov,
b)
je cudzinec obvinený podľa osobitného zákona25a) alebo je hľadaný, pretože sa vyhýba výkonu právoplatne ...
c)
nie je možné uskutočniť letecký tranzit cez ďalšie štáty alebo nie je možné uskutočniť prijatie krajinou ...
d)
si opatrenie na prepravu cudzinca vyžaduje zmenu verejného letiska,
e)
v daný moment nie je z opodstatnených dôvodov možná požadovaná pomoc alebo
f)
by cudzinec mohol ohroziť verejný poriadok, bezpečnosť štátu, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy. ...
(5)

Ministerstvo vnútra môže zrušiť rozhodnutie o leteckom tranzite, ktoré už bolo vydané, ak sa následne ...

(6)

Ministerstvo vnútra bezodkladne informuje žiadajúci štát o rozhodnutí

a)
o zrušení leteckého tranzitu a o dôvode jeho zrušenia,
b)
o zamietnutí leteckého tranzitu podľa odseku 4, o dôvode jeho zamietnutia a v prípade zamietnutia podľa ...
(7)

Ministerstvo vnútra bezodkladne odovzdá späť cudzinca, ak

a)
povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,
b)
cudzinec počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor verejného letiska alebo
c)
letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov.
§ 75c
(1)

Ak ministerstvo vnútra na základe žiadosti podľa § 75a ods. 1 písm. a) povolí letecký tranzit, policajný ...

(2)

Ministerstvo vnútra vyžiada od žiadajúceho štátu uhradenie nákladov za poskytnutú stravu a neodkladnú ...

(3)

Policajný útvar poskytne súčinnosť aj pri návrate cudzina podľa § 75b ods. 7.

(4)

Ministerstvo vnútra informuje žiadajúci štát o závažných skutočnostiach, ku ktorým došlo počas leteckého ...

§ 75d
(1)

Ak sa uskutočňuje letecký tranzit cudzinca so sprievodom, je sprievod povinný dodržiavať právne predpisy ...

(2)

Sprievod cudzinca musí byť v civilnom oblečení a nesmie nosiť zbrane.

SIEDMA ČASŤ

PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§ 76
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene vstúpi na územie Slovenskej republiky, neoprávnene sa zdržiava na území Slovenskej republiky ...
b)
zneužije cudzí cestovný doklad s úmyslom prekročiť štátnu hranicu Slovenskej republiky,
c)
vykoná alebo si dá vykonať neoprávnené zmeny v dokladoch oprávňujúcich na vstup alebo v povolení na ...
d)
nedodrží podmienky tranzitu,
e)
poruší povinnosť ustanovenú v § 23 ods. 4, § 43 ods. 7, § 44 ods. 1, § 45 ods. 3, § 45d ods. 2, § 46 ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu až do 1659 eur.

(3)

Pokuty za priestupky podľa tohto zákona môžu v blokovom konaní ukladať a vyberať policajné útvary až ...

(4)

Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú policajné útvary. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis,26) ak nie je v tomto zákone ustanovené ...

§ 77
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku pobytu cudzincov sa dopustí

a)
dopravca, ktorý porušil povinnosť ustanovenú v § 51 ods. 1 alebo 2,
b)
ubytovateľ, ktorý porušil povinnosť podľa § 50,
c)
škola, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 53 ods. 3,
d)
letecký dopravca, ktorý údaje podľa § 51 ods. 4 neposkytne alebo ich poskytne neúplné alebo nesprávne, ...
e)
zamestnávateľ, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 53 ods. 4,
f)
právnická osoba, ktorá neumožnila bezodkladne vstup policajtovi na výkon jeho oprávnení podľa § 54,
g)
prevádzkovateľ letiska, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 51a.
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) uloží policajný útvar pokutu od 3000 eur do 5000 eur za každého ...

(3)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), c), e) a f) uloží policajný útvar pokutu do 3319 eur.

(4)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) alebo g) uloží policajný útvar pokutu od 3000 eur do 5000 ...

(5)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar o porušení povinnosti ...

(6)

Pokutu vyberá policajný útvar. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(7)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 78
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak nie je v tomto zákone alebo v osobitnom predpise26a) ustanovené inak, vzťahuje sa na konanie podľa ...

(2)

V odôvodnení rozhodnutia policajného útvaru o zamietnutí žiadosti o udelenie povolenia na prechodný ...

§ 79
Bezúhonnosť
(1)

Bezúhonnosť cudzinec preukazuje výpisom z registra trestov podľa osobitného predpisu27) a výpisom z ...

(2)

Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na pobyt je policajný útvar oprávnený vyžadovať odpis ...

§ 80
(1)

Vo veciach pobytu podľa tohto zákona koná policajný útvar podľa miesta pobytu alebo predpokladaného ...

(2)

Ministerstvo vnútra určí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií podľa § 26 ods. 5, ...

(3)

Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný predložiť ...

(4)

Za úkony podľa tohto zákona sa vyberajú správne poplatky podľa osobitného predpisu.30)

(5)

Doklady, ktoré sú potrebné v konaní podľa tohto zákona a ktoré vydali orgány cudzích štátov, musia byť ...

(6)

Za maloleté dieťa mladšie ako 18 rokov koná vo veciach pobytu zákonný zástupca; maloleté dieťa staršie ...

(7)

Za maloleté dieťa, ktoré nemá zákonného zástupcu, koná vo veciach pobytu ustanovený opatrovník.30b)

(8)

Úradné tlačivá používané podľa tohto zákona vydáva ministerstvo vnútra.

(9)

Ak existuje dôvodná obava z ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku občanom Európskeho ...

(10)

Policajný útvar môže pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na pobyt vyžiadať od orgánov iného ...

(11)

Policajný útvar si na posúdenie žiadostí o udelenie povolenia na prechodný pobyt a udelenie prvého povolenia ...

§ 80a

Policajný útvar oznámi nájdenie a bezodkladne odovzdá maloletého cudzinca na území Slovenskej republiky ...

§ 80b
(1)

Doklad potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou ...

(2)

Podrobnosti o vydávaní dokladu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 80c
(1)

Na účely tohto zákona je policajný útvar a zastupiteľský úrad v konaní o vízach oprávnený spracovávať ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezviská, dátum narodenia, pohlavie, miesto a štát ...
b)
povolanie, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, meno, priezvisko, rodné ...
c)
predchádzajúcu štátnu príslušnosť, údaje o trvalom bydlisku, údaje o zamestnávateľovi, cieľovú krajinu, ...
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu a príbuzenský vzťah občana Slovenskej republiky, ...
(2)

Na účely tohto zákona je policajný útvar a zastupiteľský úrad v konaní o pobyte oprávnený spracovávať ...

a)
titul, národnosť, účel pobytu, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaje o zamestnaní pred príchodom a po ...
b)
predchádzajúce priezviská manžela/manželky, štát narodenia manžela/manželky, štátnu príslušnosť manžela/manželky, ...
c)
dátum narodenia otca/matky, štátnu príslušnosť otca/matky, miesto narodenia dieťaťa, štátnu príslušnosť ...
(3)

Na účely tohto zákona je policajný útvar v konaní o pobyte občana Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(4)

Na účely tohto zákona je policajný útvar v konaní o administratívnom vyhostení a zaistení oprávnený ...

§ 81
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté pred 1. aprílom 2002 sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Víza udelené pred 1. aprílom 2002 sa považujú za víza udelené podľa tohto zákona okrem víz udelených ...

(3)

Víza udelené v súvislosti s dlhodobým pobytom a trvalým pobytom strácajú platnosť 31. marca 2003, ak ...

(4)

Povolenie na trvalý pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za prvé povolenie na trvalý ...

(5)

Povolenie na dlhodobý pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za povolenie na prechodný ...

(6)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa termín „dlhodobý pobyt na území Slovenskej ...

(7)

„Preukaz – povolenie na pobyt pre cudzinca“ vydaný podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad ...

(8)

Čas platnosti rozhodnutia o zákaze pobytu na území Slovenskej republiky a rozhodnutia o nepovolení vstupu ...

§ 81a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej ...

Prechodný pobyt občana únie udelený pred účinnosťou tohto ustanovenia sa považuje odo dňa jeho účinnosti ...

§ 81b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 15. decembru 2005
(1)

Policajný útvar na požiadanie cudzinca, ktorému bolo udelené ďalšie povolenie podľa doterajších predpisov ...

(2)

Trvalý pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodneného cudzinca sa považuje za pobyt ...

(3)

Konania o pobyte začaté pred 15. decembrom 2005 sa dokončia podľa tohto zákona; podľa zákona účinného ...

(4)

Konania o správnych deliktoch začaté pred 15. decembrom 2005 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 81c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným k 1. januáru 2007

Povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov udelené podľa doterajších predpisov ...

§ 82
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky ...

2.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 226/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje suma, ktorú ...

§ 82a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

§ 20 sa vypúšťa.

2.

V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo § 20“.

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

  Žiadosť o letecký tranzit cudzinca

  Príloha č. 2 k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 Dohovoru, ktorým ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex ...
 • 2)  § 57 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  § 2 ods. 1 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
 • 3)  § 14 ods. 6 a 9 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový ...
 • 4a)  Čl. 25 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 810/2009 (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  § 10 a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 7)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ...
 • 8)  Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 8a)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 9)  Napríklad Obchodný zákonník.
 • 10)  Napríklad Zákonník práce.
 • 10a)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 10b)  § 22 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
 • 10ba)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) ...
 • 10bb)  § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a ...
 • 10bc)  § 22 ods. 7 písm. n) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10bd)  § 22 ods. 7 písm. p) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10be)  § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10c)  § 22 ods. 7 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10d)  § 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 ...
 • 10e)  § 22 ods. 7 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 11a)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 11b)  § 22 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 1/2005 Z. z.
 • 12a)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 12b)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
 • 12c)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12d)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane ...
 • 14)  Čl. 45 ods. 4. písm. a) Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ...
 • 15)  Čl. 53 ods. 1. Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými ...
 • 16)  Zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 17a)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 17aa)  Čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.).
 • 17b)  § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17c)  Čl. 1 nariadenia Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na ...
 • 18)  Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 19)  Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 ...
 • 19a)  § 7 ods. 1 zákona č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice.
 • 19aa)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) ...
 • 19b)  § 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  § 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 ...
 • 21)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 ...
 • 21a)  Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).
 • 21aa)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných ...
 • 22)  
 • 22a)  § 2 ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 23)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 23a)  Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského ...
 • 23b)  Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb ...
 • 24)  § 250l Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Zb.
 • 25)  § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona ...
 • 25a)  Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 25aa)  § 110 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 25b)  § 321 ods. 3 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 26a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení. ...
 • 27)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z.
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 30a)  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 ...
 • 30b)  Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore