Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov 48/1996 účinný od 27.02.1996

Platnosť od: 27.02.1996
Účinnosť od: 27.02.1996
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov 48/1996 účinný od 27.02.1996
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 48/1996 s účinnosťou od 27.02.1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

1.

Vo všetkých ustanoveniach zákona sa slová „Československá socialistická republika“ nahrádzajú ...

2.

V § 2 sa na konci textu vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo zákon vydaný na vykonanie ...

3.

V § 37 ods. 3 sa slová „Československá organizácia“ nahrádzajú slovami „Slovenská právnická ...

4.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

„§ 41a Na osvojenie dieťaťa, ktoré je slovenským občanom a má na území Slovenskej republiky ...

5.

V § 64 písm. e) sa na konci textu vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo ak slovenská ...

6.

V § 67 ods. 1 znie:

„(1) Právoplatné cudzie rozhodnutia vo veciach manželských a vo veciach určenia (zistenia alebo ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore