Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 473/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 473/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 473/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3jb sa citácia „zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších ...

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) V pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave (ďalej len „osobná doprava“) dopravnými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab znejú:

„5aa) Čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o ...

3.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) uskutočňovať prepravu cestujúcich podľa cestovného poriadku za cestovné podľa tarify cestovného, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Články 16 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.“.

4.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Dopravca vykonávajúci osobnú dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme ...

5.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim (1) Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený ...

6.

V § 10 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na výzvu člena posádky plavidla alebo dispečera ...

7.

Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Ak sa pri kontrole prepravného dokladu na plavidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke ...

8.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až i), ktoré znejú:

„e) rozsah práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím, cestujúceho so zníženou pohyblivosťou5b) ...

9.

V § 11 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

(2) Tarifa cestovného upravuje a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim, b) sadzby cestovného ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 6 až 8.

10.

V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje ...

11.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Licenciu na vykonávanie osobnej dopravy na základe zmluvy o dopravných službách udeľuje ministerstvo. (5) Ak ...

12.

V § 15 ods. 4 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „alebo žiadosť právnickej osoby o udelenie licencie ...

13.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Dopravná obslužnosť územia (1) Dopravnou obslužnosťou územia v osobnej doprave na účely tohto ...

14.

Za § 20 sa vkladajú § 20a až 20d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 20a Objednávateľ (1) Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11i znejú:

„11b) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

15.

§ 38 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) objednáva dopravné služby vo verejnom záujme podľa § 20a, uzatvára zmluvu o poskytnutí príspevku ...

16.

V § 40a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Objednávateľ uloží pokutu od 1000 do 10 000 eur verejnému dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

17.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa prvý bod, šiesty bod a deviaty bod.

Doterajší druhý bod až piaty bod, siedmy bod, ôsmy bod, desiaty bod až osemnásty bod sa označujú ako ...

18.

V prílohe č. 1 ôsmy bod znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES zo 16. septembra 2009 o vzájomnom uznávaní plavebných ...

Čl. II

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., ...

1.

V § 11 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo iný doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného“.

2.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.“.

4.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) podrobnosti o štruktúre základných tarifných skupín a v rámci nich o minimálnych spôsoboch dokladovania ...

q)

podrobnosti o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných lístkov.“.

5.

§ 43 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
objednáva služby podľa § 19 ods. 3 a uzatvára s dopravcami zmluvy na tieto služby.“.

6.

V § 50 ods. 7 a 8 sa slová „§ 27 ods. 18 a 19“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 19 a 20“.

7.

V prílohe sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod až deviaty bod sa označujú ako štvrtý bod až ôsmy bod.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore