Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania 468/1991 účinný od 01.08.2000 do 03.10.2000


Platnosť od: 22.11.1991
Účinnosť od: 01.08.2000
Účinnosť do: 03.10.2000
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD158 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 468/1991 s účinnosťou od 01.08.2000 na základe 227/2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Pôsobnosť zákona

Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb a štátnych orgánov pri prevádzkovaní ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a)
rozhlasovým a televíznym vysielaním (ďalej len „vysielanie“) šírenie programov alebo obrazových a zvukových ...
b)
programom zámerné časové usporiadanie jednotlivých rozhlasových alebo televíznych relácií;
c)
reláciou obsahovo súvislá, celistvá a časovo ohraničená časť vysielania;
d)
lokálnym programom program vytváraný v miestne obmedzenej oblasti a pre túto oblasť určený;
e)
reklamou akékoľvek verejné oznámenie určené na podporu podnikania alebo na dosiahnutie iného účinku ...
f)
sponzorovaním akýkoľvek príspevok poskytnutý fyzickou alebo právnickou osobou na priame alebo nepriame ...
(2)

Za vysielanie podľa tohto zákona sa nepovažuje šírenie rozhlasového a televízneho signálu určeného pre ...

§ 3
(1)

Prevádzkovateľom vysielania (ďalej len „prevádzkovateľ“) je ten, kto získal oprávnenie na vysielanie ...

(2)

Právnická osoba sa môže stať držiteľom licencie, ak má sídlo na území Slovenskej republiky a ak je zapísaná ...

(3)

Fyzická osoba sa môže stať držiteľom licencie, len ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. ...

DRUHÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV

§ 4
Obsah programov
(1)

Prevádzkovatelia vysielajú programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe ...

(2)

Prevádzkovatelia poskytujú objektívne a vyvážené informácie nevyhnutné pre slobodné vytváranie názorov. ...

§ 5
Povinnosti prevádzkovateľov

Prevádzkovatelia sú povinní:

a)

zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi ...

b)

zabezpečiť, aby vysielané relácie nepropagovali vojnu alebo neopisovali kruté alebo inak neľudské konania ...

c)

nezaraďovať v čase od 6,00 hodín do 22,00 hodín relácie, ktoré by mohli ohroziť psychický alebo morálny ...

d)

poskytnúť štátnym orgánom a orgánom verejnej správy nevyhnutný vysielací čas pre dôležité a neodkladné ...

e)

uchovávať záznamy všetkých odvysielaných relácií najmenej po dobu 30 dní odo dňa ich vysielania;

f)

uzavrieť zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv, ktorým bolo udelené oprávnenie vykonávať kolektívnu ...

g)

zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré sú v rozpore so zákonmi upravujúcimi pravidlá volieb do ...

h)

odvysielať oznam o zistenom porušení zákona alebo podmienok udelenej licencie v rozsahu, forme a vysielacom ...

§ 6
Povinnosti prevádzkovateľov pri vysielaní reklám
(1)

Prevádzkovatelia sú povinní dbať na to, aby do vysielania reklám neboli zaradené:

a)
reklamy, ktoré podporujú správanie ohrozujúce morálku, záujmy spotrebiteľa alebo záujmy ochrany zdravia, ...
b)
reklamy určené deťom, alebo v ktorých vystupujú deti, pokiaľ podporujú správanie ohrozujúce ich zdravie, ...
c)
reklamy na liečivá dostupné iba na lekársky predpis;
d)
skryté reklamy alebo reklamy, ktoré využívajú podprahové vnímanie človeka;
e)
reklamy, v ktorých účinkujú hlásatelia a redaktori spravodajských a politicko-publicistických relácií; ...
f)
náboženské, ateistické reklamy a reklamy politických strán a hnutí, pokiaľ osobitný zákon neustanoví ...
(2)

Prevádzkovatelia vysielania sú povinní zabezpečiť, aby reklamy:

a)
boli rozoznateľné a zreteľne zvukovo alebo obrazovo oddelené od ostatných relácií;
b)
boli zaradené medzi jednotlivé relácie, s výnimkou relácií zložených zo samostatných častí alebo športových ...
d)
na liečivá a na hromadne vyrábané liečivé prípravky3) boli zreteľne uvedené ako také a aby boli účinky ...
e)
neboli zaraďované bezprostredne pred vysielaním bohoslužieb ani bezprostredne po ich vysielaní.
(3)

Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť, aby zadávateľ reklamy nemohol akýmkoľvek spôsobom uplatňovať ...

§ 7
Časový rozsah vysielaných reklám
(1)

V televíznom vysielaní čas vyhradený reklamám nesmie u prevádzkovateľov zo zákona presiahnuť 3 %, u ...

(2)

V rozhlasovom vysielaní čas vyhradený reklamám nesmie u prevádzkovateľov zo zákona presiahnuť 5 %, u ...

(3)

Prevádzkovateľ zo zákona môže vysielať reklamy v pásme VKV II do času prechodu vysielania z normy OIRT ...

§ 8
Povinnosti prevádzkovateľov pri vysielaní sponzorovaných relácií

Prevádzkovatelia sú povinní:

a)

označiť zreteľne každú reláciu alebo sériu relácií, ktoré sú úplne alebo sčasti sponzorované, na ich ...

b)

zabezpečiť, aby obsah sponzorovaných relácií nepropagoval predaj, nákup alebo prenájom výrobkov alebo ...

c)

zabezpečiť, aby obsah a čas zaradenia sponzorovanej relácie do vysielania nemohol ovplyvňovať sponzor; ...

d)

zabezpečiť, aby relácie nesponzorovali fyzické a právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti ...

e)

zabezpečiť, aby neboli sponzorované spravodajské a politicko-publicistické relácie.

§ 9
Osobitné povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľov zo zákona
(1)

Základným poslaním prevádzkovateľov zo zákona je slúžiť verejnému záujmu, prispievať k utváraniu demokratickej ...

(2)

Prevádzkovatelia zo zákona sú povinní:

a)
zabezpečiť v spolupráci s príslušnými orgánmi a organizáciami spojov šírenie svojich programov pre obyvateľstvo ...
b)
zabezpečiť rôznorodú skladbu relácií, ktoré vo svojom celku majú vyjsť v ústrety záujmom všetkých vrstiev ...
c)
vyrábať alebo nechať vyrábať významný podiel vysielaných relácií tak, aby sa zachovala a rozvíjala kultúrna ...
d)
umožniť vzájomnú výmenu informácií a kultúrnych hodnôt medzi republikami federácie;
e)
používať všetky svoje finančné zdroje na zabezpečenie úloh ustanovených týmto zákonom.
(3)

Príslušné orgány Slovenskej republiky rozhodnú o rozdelení prenosových ciest (častí kmitočtového spektra) ...

(5)

Prevádzkovatelia zo zákona zabezpečujú vysielanie najmä prostredníctvom jednotnej telekomunikačnej siete.5) ...

(6)

Príjmy z koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov v ...

TRETIA ČASŤ

LICENČNÉ KONANIE

§ 10
Podmienky pre udelenie licencie
(1)

Licencia oprávňuje jej držiteľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených.

(2)

Licencia nie je prevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, ...

(3)

Úkony vykonané v rozpore s ustanovením odseku 2 sú neplatné.

(4)

Licencie udeľuje Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „rada"). ...

(5)

Rada prihliada pri posúdení žiadosti (§ 11) na zabezpečenie podmienok pre pluralitu a vyváženosť ponuky ...

(6)

Pri posudzovaní žiadosti prihliada rada na to, aby žiadny zo žiadateľov nezískal dominantné postavenie ...

(7)

Pri posudzovaní žiadostí spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou prihliada rada na prínos žiadateľa ...

(8)

Spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá o licenciu žiada alebo ktorej bola licencia udelená, nesmie ...

§ 11
Žiadosť o licenciu
(1)

Konanie o udelenie licencie sa začína podaním žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a)
názov, sídlo a právnu formu právnickej osoby a meno osoby oprávnenej za ňu konať alebo meno a trvalý ...
b)
doklady o výške základného imania a vkladov jednotlivých účastníkov, bankovú informáciu; obdobné údaje ...
c)
časový a územný rozsah vysielania a spôsob jeho technického a organizačného zabezpečenia;
d)
označenie programu (názov stanice);
e)
programovú skladbu vysielania s návrhom vysielacej schémy;
f)
sumu alebo podiel z výdavkov, ktorú žiadateľ každoročne použije na výrobu relácií v tuzemsku;
g)
podiel vysielacieho času venovaného reláciám domácej produkcie;
h)
dobu, na ktorú sa udelenie licencie žiada.
(2)

Ak je žiadateľ prevádzkovateľom alebo vlastníkom iného hromadného oznamovacieho prostriedku v Slovenskej ...

(3)

Účastníkom konania o udelenie licencie je len ten, kto o licenciu žiada.

(4)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, pripojí k žiadosti doklad o bezúhonnosti a trvalom pobyte na území Slovenskej ...

§ 12
Rozhodnutie o udelení licencie
(1)

O žiadosti o udelenie licencie rozhodne rada do 90 dní odo dňa začatia konania.

(2)

Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom spojov o pridelení ...

(3)

Súčasťou rozhodnutia o udelení licencie sú okrem podmienok uvedených v odseku 2 takisto podmienky, ktoré ...

(4)

Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva pre rozhlasové vysielanie najviac na dobu 6 rokov a pre televízne ...

(5)

Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť dňom, keď sa rade doručilo písomné vyhlásenie ...

(6)

Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej ...

§ 13
Platnosť licencie

Licencia stráca platnosť:

a)

uplynutím doby, na ktorú bola vydaná;

b)

dňom zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie;

c)

uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá je držiteľom licencie;

d)

uplynutím 60 dní, ak sa držiteľ licencie nezapísal do obchodného registra (§ 3 ods. 3);

e)

rozhodnutím rady o jej odňatí (§ 15).

§ 14
Zmena licencie
(1)

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu, ktorý licenciu udelil, všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených ...

(2)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 rada podľa okolností prípadu rozhodne o zmene udelenej licencie ...

(3)

Rada môže podmienky licencie bez súhlasu jej držiteľa zmeniť aj v prípade, že je to nevyhnutné na dodržanie ...

§ 15
Odňatie licencie
(1)

Rada odníme držiteľovi licenciu, ak

a)
držiteľ licencie nespĺňa podmienky na udelenie licencie uvedené v § 10 ods. 7 a 8,
b)
držiteľ licencie dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti (§ 11);
c)
u držiteľa licencie došlo k zmenám, ktoré neumožňujú plnenie podmienok určených v licencii;
d)
držiteľ licencie o to požiadal.
e)
držiteľ licencie závažným spôsobom porušuje podmienky určené v licencii, povinnosti ustanovené týmto ...
f)
držiteľ licencie nesplnil povinnosť podľa § 5 písm. f),
g)
držiteľ licencie postupoval v rozpore s § 10 ods. 2.
(2)

Rada môže licenciu odňať, ak

a)
držiteľ licencie nezačal vysielanie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie v čase ...
aa) 180 dní pri rozhlasovom vysielaní;

ab) 360 dní pri televíznom vysielaní;

c)
držiteľ licencie po začatí vysielania v priebehu kalendárneho roka v rozpore s podmienkami licencie ...
d)
na majetok držiteľa sa vyhlásil alebo ukončil konkurz.7)
(3)

Ak sa licencia odňala z dôvodov uvedených v odseku 2, možno požiadať o udelenie novej licencie najskôr ...

(4)

Ak sa licencia odňala, je jej držiteľ povinný vrátiť licenciu bez zbytočného odkladu orgánu, ktorý licenciu ...

PIATA ČASŤ

KÁBLOVÉ ROZVODY

§ 19
(1)

Okrem údajov uvedených v § 11 ods. 1 a 2, musí žiadateľ o vysielanie v káblových rozvodoch v žiadosti ...

a)
územný rozsah káblového rozvodu;
b)
informácie o rozhlasových a televíznych programoch, ktoré v káblovom rozvode hodlá šíriť, a o plánovanom ...
c)
zdôvodnenie, akým spôsobom bude slúžiť káblový rozvod záujmom obce, mesta alebo regiónu;
d)
technickú špecifikáciu káblového rozvodu schválenú podľa príslušných predpisov;9)
e)
akým spôsobom zabezpečí, že práva tretích osôb, predovšetkým autorské práva, nebudú v rozpore s vysielaním ...
(2)

Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný pri obsadzovaní kanálov v káblovom rozvode zabezpečiť, aby ...

(3)

V káblovom rozvode možno vyhradiť jeden kanál pre vysielanie reklamy. Časové obmedzenie vysielania reklamy ...

(4)

Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný bezodplatne poskytnúť jeden kanál na vysielanie pre potreby ...

ŠIESTA ČASŤ

SANKCIE

§ 20
(1)

Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej ...

(2)

Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušil povinnosti určené v § 5 písm. a), b), c), g) a h), môže rozhodnúť ...

(3)

Výška pokuty sa určí podľa závažnosti veci, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania ...

(4)

Pokutu vo výške od 1000 Sk do 500 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý

a)
neposkytne nevyhnutný vysielací čas pre dôležité a neodkladné oznámenia v naliehavom verejnom záujme ...
b)
skartuje záznamy odvysielaných relácií pred uplynutím 30 dní od ich vysielania [§ 5 písm. e)];
c)
nezabezpečí v káblovom rozvode umiestnenie programov prevádzkovateľa zo zákona (§ 19 ods. 2);
d)
neposkytne v káblovom rozvode bezodplatne jeden kanál na vysielanie pre potreby miestne obmedzenej oblasti ...
(5)

Pokutu od 50 000 Sk do 10 000 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý

a)
vysiela reláciu, ktorej obsah je v rozpore s povinnosťami prevádzkovateľov uvedenými v § 5 písm. a), ...
b)
vysiela reláciu, ktorá by mohla ohroziť psychický alebo morálny vývoj detí a mladistvých v čase pred ...
(6)

Pokutu od 10 000 Sk do 2 000 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý poruší povinnosti ustanovené ...

a)
nedodržal ustanovený časový a územný rozsah vysielania;
b)
nedodržal ustanovenú programovú skladbu;
c)
nedodržal povinnosti ustanovené pre vysielanie reklám a sponzorovaných relácií;
d)
nedodržal ustanovené povinnosti, pokiaľ ide o výrobu relácií v tuzemsku alebo vysielanie takých relácií ...
e)
neohlási zmeny údajov uvedených v žiadosti alebo zmeny týkajúce sa plnenia podmienok udelenej licencie, ...
(7)

Pokuta vo výške určenej podľa odseku 5 sa uloží aj tomu, kto prevádzkuje vysielanie bez toho, aby bol ...

(8)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán uvedený v § 16 o porušení povinnosti dozvedel, ...

(9)

Zaplatením pokuty podľa predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o ...

(10)

Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 6 je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, ...

(11)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Ak zákon neustanovuje inak, postupuje sa pri rozhodovaní podľa neho podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom ...

§ 22

V prípade potreby sú rada a orgány republík oprávnené vyžiadať si záznam odvysielanej relácie.

§ 25
(1)

Právnické a fyzické osoby, ktorým sa umožnilo vysielať na základe uznesenia Predsedníctva vlády Českej ...

(2)

Licencie vydané medzirezortnou komisiou vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a komisiou ...

(3)

Lehota podľa § 15 ods. 2 písm. b) začína držiteľom licencií vydaných podľa odsekov 1 a 2 plynúť dňom ...

(4)

V televíznom vysielaní u prevádzkovateľov zo zákona môže do 31. 12. 1992 čas vyhradený reklamám dosiahnuť ...

§ 28

Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach sa mení takto:

V § 17 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „rozhlasových a televíznych staníc,“.

§ 29

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

 • 2)  § 44 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení ...
 • 1)  Čl. I zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  Napríklad § 188a Trestného zákona, § 33 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných ...
 • 3)  Česko-slovenský liekopis 4. vydanie, záväznosť v Českej republike určená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva ...
 • 5)  Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene ...
 • 6a)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 6c)  § 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 6d)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Druhá časť zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
 • 8)  § 1 písm. c) zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou ...
 • 9)  Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 360/1991 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ...
 • 10)  Občiansky zákonník.Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 246 ods. 2 písmeno c) Občianskeho súdneho poriadku.
 • 12)  § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore