Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 46/1948 účinný od 09.06.1949 do 14.10.1949

Platnosť od: 14.04.1948
Účinnosť od: 09.06.1949
Účinnosť do: 14.10.1949
Autor: Ústavodarné národní shromáždení republiky Československé
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD132DSEUPP3ČL0

Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 46/1948 účinný od 09.06.1949 do 14.10.1949
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 46/1948 s účinnosťou od 09.06.1949 na základe 116/1949
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Díl I.

§ 1.
(1)

Vlastnické poměry k půdě (odstavec 7) se upravují tak, aby půda, sloužící zemědělské výrobě, ...

(2)

Ustanovení tohoto zákona se vztahují na pozemkové vlastnictví výkonného zemědělce, pokud výměra ...

(3)

Stát vykoupí (§ 9, odst. 1) pro tentýž účel bez zřetele na výměru (odstavec 2) půdu (odstavec ...

(4)

Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na

a)

půdu, na níž vlastníci - zemědělci - pro okolnosti nezávislé na jejich vůli sami nemohou pracovati ...

b)

půdu těch, kdož se odborně připravují pro zemědělské povolání,

c)

půdu osob, které jí nabyly od rodičů nebo předků druhého stupně - zemědělců a které sice ...

d)

půdu, na níž rodiče nebo předkové druhého stupně - dřívější vlastníci - sami dále pracují; ...

e)

půdu výkonných zemědělců, kteří se dočasně vystěhovali do zahraničí, lze-li podle daných ...

f)

půdu do výměry 2 hektarů, která je ve vlastnictví dělníků, živnostníků, veřejných a soukromých ...

Výjimky uvedené pod písm. c) až e) neplatí však v případech, kdy půda jest nepřetržitě propachtována ...

(5)

Ustanovení odstavce 3 se dále nevztahuje na půdu, jejíž výnos vlastníci prokazatelně potřebují ...

(6)

Z půdy patřící spoluvlastníkům se vykupují ideální podíly, po případě jim odpovídající ...

(7)

Do výměry uvedené v odstavci 2 se započítává veškerá půda sloužící zemědělské výrobě. ...

(8)

Půdou (odstavec 7) se rozumějí veškeré nemovitosti i s právy, která jsou spojena s jejich vlastnictvím. ...

(9)

Kde se v tomto zákoně mluví o vlastníku, rozumí se tím u půdy, která je v držbě toho, na koho ...

§ 2.
(1)

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na půdu

a)

státu, státních podniků a fondů, svazků územní samosprávy a Jednotných svazů zemědělců, ...

b)

zemědělských výrobních družstev, skládajících se z výkonných zemědělců, bez újmy ustanovení ...

c)

která slouží účelům obecně prospěšných nadací nebo zařízení sociální nebo zdravotní ...

d)

jiných zemědělských družstev než výrobních, potvrdí-li ministr zemědělství, že ji potřebují ...

e)

národních podniků, zřízených podle zákonů o znárodnění a předpisů je provádějících ...

f)

šlechtitelských podniků, které před účinností tohoto zákona obdržely povolení ke šlechtění ...

(2)

Ministr zemědělství vyloučí na návrh ministra průmyslu, a pokud jde o průmysl potravinářský, ...

(3)

Úprava majetku urbariálních obcí (společenského majetku bývalých urbarialistů), komposesorátů, ...

§ 3.
(1)

Podle § 1 se posuzuje člen zemědělského výrobního družstva a jeho podílnictví na družstvu ...

(2)

Připadá-li na člena družstva a jeho rodinné příslušníky (§ 4) podle jejich podílů více ...

(3)

Při zjišťování výměry podle § 1, odst. 2 se sčítá půda odpovídající družstevnímu podílu ...

(4)

Ustanovení tohoto paragrafu platí obdobně též o majetkových podílech v právních útvarech uvedených ...

§ 4.

Rodinnými příslušníky vlastníka půdy podléhající výkupu se rozumějí podle tohoto zákona ...

§ 5.

Splní-li se po vyhlášení tohoto zákona podmínky uvedené v § 1, odst. 2 nebo 3, vykoupí stát ...

§ 6.
(1)

Vlastník půdy podléhající výkupu podle § 1, odst. 2 jest oprávněn vybrati si do přípustné ...

(2)

Bližší předpisy o výběru půdy a o zjišťování průměrné hodnoty (bonity) vydá vláda nařízením. ...

Díl II.

§ 7.
(1)

Vlastník půdy, která přesahuje přípustnou výměru (§ 1, odst. 2 a odst. 4, poslední věta), ...

(2)

Splněním soupisové povinnosti se nevzdává osoba, která soupis předložila, námitky, že v jejím ...

(3)

Místní národní výbor zjistí za součinnosti místní rolnické komise a místního sdružení ...

(4)

V případech uvedených v § 5 je vlastník povinen předložiti bez vyzvání soupis do 45 dnů ode ...

(5)

Místní národní výbor zašle jeden výtisk soupisu ministerstvu zemědělství nebo orgánu jím ...

(6)

Krajský národní výbor může naříditi zahájení řízení, aby bylo zjištěno, zda jsou dány ...

§ 8.
(1)

Soupisem jsou povinny osoby fysické bez rozdílu národnosti a státního občanství a právnické ...

(2)

Bližší předpisy o soupisu stanoví ministr zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

Díl III.

§ 9.
(1)

Za vykoupenou půdu poskytuje stát náhradu ve výši průměrné obecné ceny za posledních 10 let ...

(2)

Náhrada podle odstavce 1, jakož i úhrada při vypořádání dluhů a břemen (§ 11) se poskytuje ...

(3)

Výkupem získaná půda se přiděluje oprávněným uchazečům za cenu rovnající se ceně výkupní ...

(4)

Výplatu náhrad (odstavec 2) provádí a přídělové ceny (odstavec 3) přijímá jménem státu ...

(5)

K provedení úkolů vytčených tímto zákonem uvolní státní správa postupně podle potřeby Fondu ...

(6)

Působnost Fondu při plnění úkolů mu uložených v předcházejících odstavcích se vztahuje ...

Díl IV.

§ 10.
(1)

Místní rolnická komise v součinnosti s místním sdružením příslušného Jednotného svazu zemědělců ...

(2)

Okresní národní výbor požádá knihovní žádostí knihovní soud, aby poznamenal provedení výkupu ...

(3)

Poznámka provedení výkupu (odstavec 2) v pozemkové knize má účinky přechodu vlastnictví k vykoupené ...

(4)

Krajský národní výbor může samo zahájiti řízení podle odstavce 1, nebude-li zahájeno do 30 ...

(5)

Bližší předpisy o výkupu vydá ministr zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 11.
(1)

Pro vypořádání práv a závazků váznoucích na vykoupené půdě nebo vyplývajících z jejího ...

(2)

Výměnek nebo vdovské právo požívání, váznoucí na půdě, která podléhá výkupu podle § ...

§ 12.

Výpověď z hospodaření na vykoupené půdě dá ministerstvo zemědělství nebo orgán jím pověřený ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore