Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD12761DS24EUPP3ČL0

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 447/2008 s účinnosťou od 01.04.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ...

(2)

Cieľom úpravy právnych vzťahov uvedených v odseku 1 je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „kompenzácia“) je zmiernenie ...

(2)

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu ...

(3)

Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %.

(4)

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností ...

§ 3 - Účastníci právnych vzťahov
(1)

Účastníci právnych vzťahov podľa tohto zákona sú

a)
fyzická osoba, ktorá je
1.
občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ...
2.
občan Únie,2) ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
3.
štátny príslušník tretej krajiny,3)
3a.
ktorého právo na kompenzáciu zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ...
3b.
ktorý je rodinný príslušník občana podľa prvého bodu alebo druhého bodu a má na území Slovenskej republiky ...
3c.
ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,4)
3d.
ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,4)
b)
príslušný orgán, ktorý podľa tohto zákona je
1.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
2.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“),
3.
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).
(2)

Na účely peňažného príspevku na opatrovanie sa za účastníka právnych vzťahov považuje aj cudzinec,5) ...

(3)

Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) sa za účastníka právnych ...

(4)

Rodinný príslušník uvedený v odseku 1 písm. a) bode 3b. je manžel, manželka, rodič a nezaopatrené dieťa.7) ...

§ 4 - Zásada rovnakého zaobchádzania

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

DRUHÁ ČASŤ

OBLASTI KOMPENZÁCIE, POSUDKOVÁ ČINNOSŤ A ZISŤOVANIE PRÍJMU A MAJETKU

Oblasti kompenzácie

§ 5 - Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti
a)

mobility a orientácie,

b)

komunikácie,

c)

zvýšených výdavkov,

d)

sebaobsluhy.

§ 6 - Oblasť mobility a orientácie
(1)

V oblasti mobility a orientácie sa kompenzuje znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť. ...

(2)

Znížená pohybová schopnosť a znížená orientačná schopnosť je obmedzená schopnosť samostatne sa premiestňovať ...

§ 7 - Oblasť komunikácie
(1)

V oblasti komunikácie sa kompenzuje narušená schopnosť komunikácie. Účelom kompenzácie v tejto oblasti ...

(2)

Narušená schopnosť komunikácie je obmedzená schopnosť komunikovať v dôsledku poškodenia alebo straty ...

§ 8 - Oblasť zvýšených výdavkov
(1)

V oblasti zvýšených výdavkov sa kompenzujú zvýšené výdavky

a)
na diétne stravovanie,
b)
súvisiace
1.
s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2.
so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3.
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)

Účelom kompenzácie v oblasti zvýšených výdavkov je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov ...

§ 9 - Oblasť sebaobsluhy
(1)

V oblasti sebaobsluhy sa kompenzuje obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. ...

(2)

Obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy je stav, keď fyzická osoba s ťažkým ...

Posudková činnosť na účely kompenzácie, na účely preukazu a parkovacieho preukazu

§ 10
(1)

Posudková činnosť na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu je lekárska posudková činnosť ...

(2)

Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu, sociálny pracovník príslušného orgánu ...

Lekárska posudková činnosť

§ 11
(1)

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je

a)
hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie ...
b)
určovanie miery funkčnej poruchy,
c)
posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého ...
d)
posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
e)
posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie,
f)
posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ...
g)
posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)
(2)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu. Posudkový lekár pri vykonávaní ...

(3)

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu na ...

(4)

Ak fyzická osoba v priebehu konania vo veciach kompenzácie, preukazu alebo parkovacieho preukazu predloží ...

(5)

Posudkový lekár požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o kompletizáciu lekárskeho nálezu, ak ...

(6)

Lekársky nález je na účely tohto zákona aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

(7)

Posudkový lekár vychádza pri ďalšom posúdení zdravotného stavu z

a)
lekárskeho nálezu, z ktorého vychádzal pri poslednom posúdení zdravotného stavu, ak od tohto posúdenia ...
1.
určenej miery funkčnej poruchy,
2.
odkázanosti na kompenzáciu alebo
3.
zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18,
b)
odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ak pre ďalšie ...
(8)

Posudkový lekár môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa ...

(9)

Posudkový lekár môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o ...

(10)

Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto fyzická ...

(11)

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, ...

(12)

Na účely preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu ...

(13)

Na účely parkovacieho preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide ...

(14)

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti na účely posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti ...

(15)

Ak je miera funkčnej poruchy fyzickej osoby menej ako 50 %, lekársky posudok obsahuje len mieru funkčnej ...

(16)

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti podľa odseku 1 písm. g) je vyjadrenie, či zdravotný stav fyzickej ...

(17)

Ak je pri opätovnom posúdení zdravotného stavu preukázané, že nedošlo k zmene určenej miery funkčnej ...

(18)

Ak je predpoklad, že dôjde k zmene určenej miery funkčnej poruchy, odkázanosti na kompenzáciu alebo ...

a)
jej zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením,
b)
miera jej funkčnej poruchy je definitívna,
c)
od jej ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie a
d)
je predpoklad, že nedôjde k zmene jej odkázanosti na kompenzáciu.
§ 12 - Miera funkčnej poruchy
(1)

Na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu posudkový lekár určuje mieru funkčnej poruchy ...

(2)

Ak má fyzická osoba viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy ...

(3)

Mieru funkčnej poruchy určenej podľa odsekov 1 a 2 možno zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné ...

(4)

Miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 3, sa určí podľa miery funkčnej poruchy, ktorá ...

§ 13 - Sociálna posudková činnosť
(1)

Sociálna posudková činnosť na účely tohto zákona je

a)
posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ...
d)
posudzovanie všetkých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 14 a
e)
navrhovanie kompenzácií v jednotlivých oblastiach.
(2)

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva, ak je fyzická osoba posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným ...

(3)

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného orgánu.

(4)

Sociálny pracovník pri vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti spolupracuje najmä s posudkovým lekárom, ...

(5)

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá ...

(6)

Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zahŕňa najmä ...

(7)

Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zahŕňa najmä hodnotenie ...

(8)

Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(9)

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorého obsahom sú sociálne dôsledky ťažkého ...

§ 14 - Druhy odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
(1)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto ...

(2)

Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na pomoc inej ...

(3)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na osobnú asistenciu, ak je odkázaná na pomoc ...

(4)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti ...

(5)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomôcku, na úpravu pomôcky, na zdvíhacie ...

(6)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým ...

a)
ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a späť, nastupovať ...
b)
duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného ...
c)
ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.
(7)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne ...

(8)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich ...

(9)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich ...

(10)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich ...

a)
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na aktivity podľa § 38 ods. ...
b)
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 38 ods. 9 písm. b).
(11)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej ...

§ 15 - Komplexný posudok
(1)

Na základe lekárskeho posudku podľa § 11 ods. 11 a na základe posudkového záveru podľa § 13 ods. 9 príslušný ...

a)
mieru funkčnej poruchy,
b)
vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie,
d)
návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,
e)
vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu,
f)
vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným ...
g)
termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár,
h)
odôvodnenie komplexného posudku.
(2)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby osobnou asistenciou, ...

(3)

Na účely parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa vypracúva len lekársky ...

(4)

Posudok podľa odseku 1 príslušný orgán nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe ...

(5)

Na účely rozhodovania o preukaze sa komplexný posudok nevypracúva a vypracúva sa lekársky posudok podľa ...

(6)

Nový posudok podľa odseku 1 sa z dôvodu určenia miery funkčnej poruchy nevypracúva, ak sa na základe ...

(7)

Komplexný posudok stráca platnosť, ak sa vypracoval nový komplexný posudok alebo nový lekársky posudok ...

§ 16 - Preukaz
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vyhotoví preukaz, ak z právoplatného ...

(2)

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe s ...

(3)

Preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, je určený na uplatnenie zliav a výhod podľa osobitných ...

(4)

Preukaz obsahuje

a)
názov príslušného orgánu, ktorý preukaz vyhotovil,
b)
evidenčné číslo preukazu,
c)
fotografiu držiteľa preukazu,
d)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia držiteľa preukazu a adresu jeho trvalého pobytu alebo prechodného ...
e)
podpis držiteľa preukazu, ak je schopný sa podpísať,
f)
miesto a dátum vyhotovenia preukazu,
g)
odtlačok úradnej pečiatky orgánu príslušného na vyhotovenie preukazu a podpis oprávneného zamestnanca ...
h)
poznámku, v ktorej sa uvedie názov preukazu v anglickom jazyku slovami „CARD OF PERSON WITH DISABILITIES“; ...
i)
ochranné prvky, ktorými sú vodotlač, hologram a zaliatie preukazu do fólie,
j)
poučenie.
(5)

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa označuje červenou čiarou.

§ 17 - Parkovací preukaz
(1)

Príslušný orgán vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak

a)
z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe ...
b)
podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, ...
(2)

Parkovací preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, je určený na uplatnenie výhod podľa osobitného ...

(3)

Parkovací preukaz obsahuje

a)
na prednej strane v jej ľavej časti
1.
biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí,
2.
dátum, ktorým končí platnosť parkovacieho preukazu,
3.
evidenčné číslo parkovacieho preukazu,
4.
názov a odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil a podpis oprávneného ...
b)
na prednej strane v jej pravej časti
1.
slová „Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ uvedené väčším typom písma,
2.
slová „parkovací preukaz“ vo vybraných jazykoch Európskej únie malým typom písma, pričom ako prvé sú ...
3.
slová „Model Európskej únie“,
4.
v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenami „SK“ obkolesený prstencom dvanástich hviezdičiek ...
c)
na zadnej strane v jej ľavej časti
1.
priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
2.
meno fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
3.
podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz, ak je ...
4.
fotografiu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
d)
na zadnej strane v jej pravej časti
1.
slová „Tento preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských ...
2.
slová „Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť preukazu jasne ...
(4)

Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výšku a 148 mm na šírku, je bledomodrej farby s výnimkou bieleho ...

(5)

Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(6)

Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho ...

§ 18 - Posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku
(1)

Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú

a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu13) po odpočítaní
1.
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie a na dobrovoľné verejné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, ...
3.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
4.
výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb,
b)
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,14) okrem úveru ...
c)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,15) ak tento zákon neustanovuje ...
d)
náhrady výdavkov pri výkone práce v zahraničí do výšky ustanovenej osobitným predpisom,16)
e)
peňažný príspevok na opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov,17)
g)
štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme poskytované podľa osobitného predpisu.18) ...
(2)

Daňová strata sa zohľadňuje podľa osobitného predpisu.19)

(3)

Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú

a)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,20)
b)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poskytnutý podľa osobitného predpisu,21)
c)
peňažné príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e)
invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok spätne vyplatené podľa osobitného predpisu,22)
f)
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,23)
g)
štipendiá, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti ...
1.
stratu zdaniteľného príjmu,
2.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
3.
škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú ...
4.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie ...
i)
jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo ...
j)
daňový bonus podľa osobitného predpisu,13)
k)
príjem získaný z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí uvedených v odseku 19,
l)
odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,26)
m)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,27) ...
n)
13. dôchodok,28)
o)
odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej ...
p)
peňažné dary poskytnuté
1.
v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ...
2.
z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné ...
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
r)
odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky29a) za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách ...
s)
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada ...
t)
odmena za výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti ...
u)
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu,29c)
v)
príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ...
(4)

Pri zisťovaní výšky príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov ...

(5)

Peňažný príspevok na opatrovanie sa nepovažuje za príjem na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ...

(6)

Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) treťom bode nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, ...

(7)

Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým ...

a)
u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo ...
b)
u rodičov s nezaopatreným dieťaťom7) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho ...
c)
u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická ...
d)
u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti,30) ak toto dieťa ...
e)
u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
(8)

Príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem ...

(9)

Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 8 príslušný orgán vyzve fyzickú osobu s ťažkým zdravotným ...

(10)

Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok podľa odseku 8 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe patrili ...

(11)

Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na ...

(12)

Pri zisťovaní príjmu, pri prehodnocovaní príjmu a pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ...

(13)

Ak osoby uvedené v odseku 7 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej ...

(14)

Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na ...

(15)

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa ...

(16)

Hranice príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na poskytovanie peňažného príspevku na ...

(17)

Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa na účely poskytovania peňažných príspevkov ...

(18)

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný ...

(19)

Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú

a)
nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
b)
poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c)
hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv ...
d)
jedno osobné motorové vozidlo,
e)
nehnuteľné vecialebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné ...
1.
v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú ...
2.
nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným ...
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
f)
hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.
(20)

Ak sú pochybnosti o ohodnotení majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príslušný orgán ...

TRETIA ČASŤ

PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU

PRVÁ HLAVA
DRUHY PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU

§ 19
(1)

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú

a)
peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b)
peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c)
peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
d)
peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e)
peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f)
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
g)
peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
h)
peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
i)
peňažný príspevok na prepravu,
j)
peňažný príspevok na úpravu bytu,
k)
peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
l)
peňažný príspevok na úpravu garáže,
m)
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
n)
peňažný príspevok na opatrovanie.
(2)

Peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. a), i), m) a n) sú opakované peňažné príspevky ...

DRUHÁ HLAVA

§ 20 - Osobná asistencia
(1)

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených ...

(2)

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným ...

§ 21 - Posudzovanie rozsahu osobnej asistencie
(1)

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4, ktoré si nemôže fyzická ...

(2)

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, ...

(3)

Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej ...

a)
pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou ...
1.
v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2.
na sprevádzanie do školy a zo školy, ak je škola mimo priestorov tohto zariadenia,
b)
ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení ...
(4)

Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická ...

(5)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného ...

(6)

Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia na účel ...

§ 22 - Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. ...

(3)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ...

(4)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, ...

(5)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak činnosti uvedené v prílohe č. 4 ...

(6)

Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v ročnom rozsahu ...

(7)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej ...

(8)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú ...

(9)

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu ...

(10)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných ...

(11)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ...

(12)

Ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom ...

(13)

Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka nemožno uplatniť v nasledujúcom ...

(14)

Ak suma peňažného príspevku na osobnú asistenciu je menej ako 3,32 eura mesačne, peňažný príspevok na ...

§ 23 - Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej ...
(1)

Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť ...

(2)

Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy

a)
o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným ...
b)
uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.
(3)

Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä

a)
druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností, ...
b)
obdobie výkonu osobnej asistencie,
c)
práva a povinnosti osobného asistenta,
d)
odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
e)
dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.
(4)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná príslušnému úradu

a)
predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie
1.
v deň podania žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
2.
do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone ...
b)
do ôsmich dní odo dňa
1.
podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie predložiť tento dodatok, ak dôvodom zmeny zmluvy ...
2.
zániku právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie oznámiť zánik tohto právneho vzťahu. ...
(5)

Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná ...

(6)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný ...

(7)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný ...

(8)

Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu ...

(9)

Pri výkone osobnej asistencie podľa § 21 ods. 3 písm. a) plní povinnosti podľa odsekov 4, 6 a 7 v mene ...

(10)

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole ...

a)
poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
b)
umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná ...

TRETIA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU POMÔCKY, PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY A PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU POMÔCKY, KATEGORIZÁCIA POMÔCOK A ZOZNAM POMÔCOK

Prvý diel
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

§ 24
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo ...

(3)

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok ...

(4)

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie ...

(5)

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie ...

(6)

Ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, peňažný ...

(7)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na výcvik používania ...

(8)

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ...

§ 25
(1)

Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje ...

(2)

Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie ...

(3)

Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie ...

(4)

Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo ...

(5)

Odborne spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik ...

§ 26
(1)

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok ...

a)
dokladu o cene pomôcky alebo dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je ...
b)
dokladu o cene výcviku používania pomôcky alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky ...
c)
dokladu o cene úpravy pomôcky alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej ...
(2)

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výška peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky a ...

(3)

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky alebo peňažný príspevok ...

(4)

Ak sa znížená pohybová schopnosť, orientačná schopnosť, narušená schopnosť dorozumievania a obmedzená ...

§ 27
(1)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť si pomôcku, na ktorej kúpu jej bol poskytnutý ...

(2)

Ak je cena uvedená v doklade o kúpe pomôcky, o cene vykonaného výcviku používania pomôcky alebo o cene ...

(3)

Ak je cena uvedená v doklade o kúpe pomôcky, cena vykonaného výcviku používania pomôcky alebo cena vykonanej ...

(4)

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno ...

(5)

Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní svoj účel, sa považuje pomôcka alebo úprava pomôcky, ak ...

a)
je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
b)
je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 ...
c)
nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.
(6)

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo ...

(7)

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu uvedenej v odseku 6 možno poskytnúť, ak fyzickej ...

(8)

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo ...

§ 28
(1)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo ...

(2)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na ...

(3)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť funkčnú pomôcku alebo peňažný príspevok ...

(4)

Lehota siedmich rokov a lehota desiatich rokov uvedené v odsekoch 1 a 3 začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho ...

Druhý diel
Kategorizácia pomôcok a zoznam pomôcok

§ 29
(1)

Kategorizácia pomôcok na účely tohto zákona je zaradenie pomôcky uvedenej v § 24 ods. 2 určenej na zmiernenie ...

(2)

Na účely kategorizácie pomôcok sa zriaďuje kategorizačná komisia ako poradný orgán ministerstva.

(3)

Do zoznamu pomôcok možno zaradiť pomôcku určenú na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného ...

(4)

Do zoznamu pomôcok nemožno zaradiť pomôcku, ktorá svojím účelom a charakterom je porovnateľná s pomôckou ...

§ 30
(1)

Návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok a na určenie maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky, ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov a sídlo právnickej osoby uvedenej v odseku 1 a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovateľ ...
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak navrhovateľ je fyzická osoba,
c)
názov pomôcky,
d)
účel pomôcky,
e)
charakteristiku pomôcky,
f)
cenu pomôcky,
g)
maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky,
h)
dôvod na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky,
i)
dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
j)
dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok,
k)
odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.
§ 31
(1)

Pomôcky sa zaraďujú do zoznamu pomôcok a vyraďujú sa zo zoznamu pomôcok najmenej raz ročne k 31. decembru, ...

(2)

Ministerstvo je oprávnené požiadať navrhovateľa na rokovaní kategorizačnej komisie o predvedenie praktickej ...

(3)

Ministerstvo písomne oznámi navrhovateľovi dôvody nezaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok alebo jej nevyradenia ...

(4)

Ministerstvo vyradí pomôcku zo zoznamu pomôcok, ak bola pomôcka preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ...

(5)

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok ustanoví ministerstvo opatrením.

ŠTVRTÁ HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA OPRAVU POMÔCKY

§ 32
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Zdvíhacie zariadenie je pomôcka len na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky. Za pomôcku sa na ...

(3)

Oprava pomôcky je vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných ...

(4)

Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na opravu pomôcky, ktorá sa neposkytuje ani nepožičiava ...

(5)

Za opravu pomôcky sa považuje aj vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového ...

(6)

Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť, ak cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých ...

(7)

Peňažný príspevok na opravu pomôcky určený na opravu úpravy pomôcky alebo na opravu úpravy osobného ...

(8)

Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy ...

(9)

Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na základe dokladu o cene opravy alebo dokladu o ...

(10)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná dať si opraviť pomôcku, na ktorej opravu jej ...

(11)

Ak je cena uvedená v doklade o cene vykonanej opravy pomôcky vyššia ako cena, na ktorej základe bol ...

(12)

Ak je cena vykonanej opravy pomôcky nižšia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok ...

PIATA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

§ 33
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie ...

(3)

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť na zdvíhacie zariadenie, ktoré svojím ...

(4)

Kúpa zdvíhacieho zariadenia je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia ...

(5)

Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti ...

(6)

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia možno poskytnúť na základe dokladov o cene alebo dokladov ...

(7)

Ak sa znížená pohybová schopnosť viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzuje ...

(8)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť si zdvíhacie zariadenie, na ktorého kúpu ...

(9)

Ak je cena zdvíhacieho zariadenia vyššia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok ...

(10)

Ak je cena zdvíhacieho zariadenia nižšia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peňažný príspevok ...

(11)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých zdvíhacích ...

(12)

Ďalší peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia rovnakého druhu možno poskytnúť, len ak zdvíhacie ...

(13)

Zdvíhacie zariadenie, ktoré neplní účel, je zdvíhacie zariadenie, ktoré

a)
je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
b)
je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 ...
c)
vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.
(14)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho ...

(15)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť funkčné zdvíhacie zariadenie alebo peňažný ...

(16)

Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom ...

(17)

Ak zdvíhacie zariadenie nemožno technicky odinštalovať v celom rozsahu, za vrátenie zdvíhacieho zariadenia ...

(18)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na ...

(19)

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ...

ŠIESTA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

§ 34
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Za osobné motorové vozidlo na účely tohto zákona sa považuje motorové vozidlo, ktoré bolo vyrobené na ...

(3)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným ...

(4)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ...

(5)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na kúpu osobného motorového ...

(6)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným ...

a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo ...
b)
sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba ...
c)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, ...
(7)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 eura. Výška peňažného príspevku ...

(8)

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla ...

(9)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene osobného ...

(10)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov ...

(11)

Ak si viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným ...

(12)

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia ...

a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol ...
b)
osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového ...
(13)

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(14)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného ...

(15)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového ...

(16)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, ...

(17)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového ...

(18)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného ...

(19)

Lehoty uvedené v odsekoch 13, 15 a 18 začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje ...

(20)

Havarované vozidlo na účely peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je osobné motorové ...

(21)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na ...

(22)

Ak cena osobného motorového vozidla je vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok ...

(23)

Ak cena osobného motorového vozidla je nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok ...

SIEDMA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

§ 35
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na úpravu osobného motorového ...

(3)

Úprava osobného motorového vozidla je úprava, ktorá umožní fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(4)

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj na osobné motorové vozidlo, ...

(5)

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti ...

(6)

Ak sú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na rovnakú úpravu toho istého osobného ...

(7)

Úhrn peňažných príspevkov na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutých fyzickej osobe s ťažkým ...

(8)

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy ...

(9)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ...

(10)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na úpravu osobného ...

(11)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na úpravu osobného ...

(12)

Ak je cena úpravy osobného motorového vozidla, na ktorú je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(13)

Ak je cena vykonanej úpravy osobného motorového vozidla, na ktorú je fyzická osoba odkázaná, nižšia ...

(14)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na viacero úprav osobného ...

(15)

Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich ...

ÔSMA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA PREPRAVU

§ 36
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá ...

(3)

Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej ...

(4)

Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú ...

(5)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za ...

(6)

Doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý zabezpečoval ...

(7)

Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov ...

(8)

Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú ...

DEVIATA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU RODINNÉHO DOMU A PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU GARÁŽE

§ 37
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(2)

Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu ...

(3)

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie ...

(4)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok ...

(5)

Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného ...

(6)

Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny ustanoví ...

(7)

Ak sú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na úpravu toho istého bytu, rodinného ...

(8)

Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu ...

(9)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže ...

(10)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu bytu, ...

(11)

Ak sa úpravy, na ktoré sa poskytol peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného ...

(12)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok ...

(13)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť príslušnému úradu doklady uvedené ...

(14)

Ak cena vykonanej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, na ktorú je fyzická osoba s ťažkým zdravotným ...

(15)

Ak cena vykonanej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, na ktorú je fyzická osoba s ťažkým zdravotným ...

(16)

Ďalší peňažný príspevok na úpravu bytu, ďalší peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo ďalší ...

(17)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný ...

(18)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred začatím stavebných prác súvisiacich s vykonaním ...

(19)

Lehota siedmich rokov podľa odsekov 8, 14 a 17 začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý ...

DESIATA HLAVA
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV

§ 38
(1)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

a)
na diétne stravovanie,
b)
súvisiace
1.
s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2.
so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3.
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)

Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.

(3)

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie na účely tohto zákona sú výdavky na obstaranie potravín spojených ...

(4)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne

a)
18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre ...
b)
9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre ...
c)
5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pre ...
(5)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa ...

(6)

Zvýšené výdavky na zabezpečenie hygieny na účely tohto zákona sú výdavky súvisiace so zabezpečovaním ...

(7)

Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na účely tohto ...

(8)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov ...

(9)

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na účely tohto zákona ...

a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom ...
b)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zaradená do chronického dialyzačného programu alebo do ...
(10)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného ...

(11)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového ...

a)
je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo
b)
nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a jej prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ...
(12)

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity ...

(13)

Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na účely tohto zákona sú výdavky ...

(14)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených ...

(15)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so ...

(16)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne ...

(17)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ...

a)
v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) ...
b)
v zariadení sociálnych služieb1a) na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.
(18)

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným ...

JEDENÁSTA HLAVA
OPATROVANIE

§ 39
(1)

Opatrovanie na účely tohto zákona je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je ...

(2)

Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, ...

§ 40 - Peňažný príspevok na opatrovanie
(1)

Ak fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím ktorá dovŕšila šesť rokov veku a je podľa komplexného ...

(2)

Rozsah opatrovania ustanovený v § 14 ods. 4 sa považuje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ...

(3)

Fyzickou osobou na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie je manžel, manželka, rodič ...

(4)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj inej fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu ...

(5)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť len jednej fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 3 a 4, ...

(6)

Fyzická osoba môže vykonávať opatrovanie, ak je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ...

(7)

Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým ...

(8)

Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

a)
184,71 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
163,06 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ...
d)
230,88 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým ...
e)
240,00 eura pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
1.
ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a
2.
ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná ...
(9)

Ustanovenie odseku 8 platí aj vtedy, ak fyzická osoba poberá okrem dávok dôchodkového poistenia, dávok ...

(10)

Ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima ...

(11)

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odsekov 7 a 10 možno zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je fyzickou ...

(12)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného ...

(13)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú ...

(14)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť iba za dni, počas ktorých fyzická osoba vykonávala ...

(15)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak si fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú ...

(16)

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická ...

(17)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne ...

(18)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť najviac za 30 dní v kalendárnom roku aj vtedy, ak sa ...

(19)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ...

(20)

Peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(21)

Ak suma peňažného príspevku na opatrovanie je menej ako 3,32 eura mesačne, peňažný príspevok na opatrovanie ...

DVANÁSTA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU

§ 41
(1)

Škola na účely tohto zákona je materská škola, základná škola, základná škola s materskou školou, stredná ...

(2)

Zamestnanie na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu je

a)
výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu,41)
b)
výkon práce v štátnozamestnaneckom pomere42) alebo v služobnom pomere,43)
c)
výkon verejnej funkcie,44)
d)
výkon funkcie sudcu45) a výkon funkcie prokurátora,46)
e)
činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného ...
(3)

Ak doklad, ktorý je podkladom na rozhodnutie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, je vystavený v ...

(4)

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, peňažný príspevok ...

(5)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok ...

(6)

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia a peňažný príspevok ...

(7)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ...

(8)

Ak si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím z objektívnych dôvodov nemôže kúpiť pomôcku, absolvovať ...

(9)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužila peňažný príspevok na kompenzáciu na účel, ...

(10)

Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania príslušnému ...

(11)

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne alebo sa odníme a zastaví sa jeho výplata, ak príjem ...

(12)

Ak hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833 eur, peňažný ...

(13)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužila poskytnutý jednorazový peňažný príspevok ...

§ 42
(1)

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky. Peňažný príspevok na ...

a)
60 po sebe nasledujúcich dní alebo
b)
303 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu, že navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky.
(2)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa na ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá počas poberania peňažného príspevku na kompenzáciu zmení trvalý pobyt alebo prechodný ...

(4)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(5)

Ak je rozdiel medzi poskytnutým jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu a vyúčtovaným jednorazovým ...

(6)

Na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa trvalým pobytom fyzickej osoby, ktorej ...

(7)

Vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky výšku sadzby na jednu ...

(8)

Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie uvedená v § 22 ods. 9 a výška peňažného príspevku na ...

§ 43 - Vznik nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu a vznik nároku na ich výplatu, vznik nároku na preukaz ...
(1)

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného ...

(2)

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ...

(3)

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky ...

(4)

Peňažný príspevok na opatrovanie možno priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná fyzická osoba zomrela ...

(5)

Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.

(6)

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca v eurách

a)
v hotovosti alebo
b)
bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu priznal, ...
1.
na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
2.
na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky inej osoby, ...
(7)

Príslušný orgán je povinný vyhovieť žiadosti uvedenej v odseku 6 písm. b).

(8)

Nárok na preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o preukaze alebo právoplatným rozhodnutím ...

(9)

Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o

a)
parkovacom preukaze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zdravotné ...
b)
peňažnom príspevku na kompenzáciu, ak z komplexného posudku vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným ...
§ 44 - Osobitný príjemca
(1)

Osobitný príjemca na účely tohto zákona je

a)
osoba určená rozhodnutím príslušného orgánu po predchádzajúcom súhlase tejto osoby, ak sa doterajšou ...
b)
zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak ide o výplatu peňažného príspevku na ...
(2)

Osobitný príjemca sa neurčí na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu a na účely peňažného príspevku ...

(3)

Osobitný príjemca je povinný peňažný príspevok na kompenzáciu použiť iba v prospech fyzickej osoby s ...

(4)

Príslušný orgán dohliada, ako osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní ...

Zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, jeho odňatie, zvýšenie, zníženie, zánik nároku na jeho výplatu, dodatočné priznanie a vyplatenie peňažného príspevku na kompenzáciu, zánik nároku na preukaz a zánik nároku na parkovací preukaz
§ 45
(1)

Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, že sa poskytol ...

(2)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sa odníme a jeho výplata sa ...

(3)

Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme, jeho výplata sa zastaví alebo jeho výška sa zvýši ...

(4)

Výplata opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca ...

(5)

Výplata opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca ...

(6)

Nárok na výplatu opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti zaniká uplynutím troch ...

(7)

Príslušný orgán rozhodne o obnovení výplaty opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu od kalendárneho ...

(8)

Sumy neprávom vyplatené možno zrážať aj z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného peňažného príspevku ...

(9)

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa dodatočne spätne prizná, odníme, odníme a zastaví sa jeho výplata, ...

a)
peňažný príspevok na kompenzáciu nepriznal, aj keď priznať mal,
b)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal neprávom,
c)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal v nižšej sume ako patril,
d)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal vo vyššej sume ako patril,
e)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal od neskoršieho dňa ako patril,
f)
peňažný príspevok na kompenzáciu odňal, aj keď odňať nemal,
g)
peňažný príspevok na kompenzáciu odňal a zastavil jeho výplatu, aj keď odňať a zastaviť jeho výplatu ...
h)
zastavil výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, aj keď jeho výplatu zastaviť nemal, alebo
i)
rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, aj keď túto povinnosť ...
(10)

Za príslušný orgán podľa odseku 9 sa považuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni. ...

(11)

Ak bol fyzickej osobe počas poskytovania opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu dodatočne vyplatený ...

(12)

Podľa odseku 11 sa postupuje aj vtedy, ak sa zistí zmena príjmových pomerov fyzickej osoby v čase od ...

(13)

Príslušný orgán môže zúčtovať neprávom alebo naviac vyplatené sumy na peňažných príspevkoch na kompenzáciu ...

(14)

Príslušný orgán rozhodne o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o povinnosti vrátiť preukaz ...

(15)

Ak príslušný orgán rozhodne o povinnosti fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo ...

§ 46
(1)

Ak príslušný orgán zistí, že opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa neprávom poskytuje alebo ...

(2)

Fyzickej osobe, ktorá je povinná vrátiť opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu, ktorý sa poskytoval ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá je povinná vrátiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu, ktorý sa poskytol ...

§ 47
(1)

Ak príslušný orgán zistí, že fyzická osoba sa už nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

(2)

Ak sa fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 neposkytuje opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu, príslušný ...

(3)

Fyzická osoba je povinná vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti ...

(4)

Fyzická osoba nie je povinná vrátiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú ...

§ 48

Právo na vrátenie peňažného príspevku na kompenzáciu vyplateného neprávom, alebo vo vyššej sume ako ...

§ 49 - Prechod nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu
(1)

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu nemožno postúpiť.

(2)

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval.

(3)

Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu priznal pred smrťou fyzickej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

§ 50 - Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo

a)
vypracúva koncepciu podpory sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do ...
b)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri podpore sociálneho začlenenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím ...
c)
koordinuje činnosť ústredia a úradov vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým ...
d)
schvaľuje zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok, vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok a maximálne zohľadňovanú ...
e)
zriaďuje kategorizačnú komisiu.
§ 51 - Pôsobnosť ústredia

Ústredie

a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach podpory sociálneho ...
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, v ktorých ...
c)
vypracúva posudok podľa § 15 pri rozhodovaní v druhom stupni vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho ...
d)
vypracúva lekársky posudok,
e)
poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo podľa osobitného predpisu1a) a poradenstvo vo ...
f)
vedie evidenciu vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení a poskytuje o ...
g)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely poskytovania peňažných príspevkov ...
h)
posudzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a potvrdzuje ...
i)
spolupracuje s agentúrou osobnej asistencie,1a)
j)
zabezpečuje tlač a distribúciu tlačív preukazu a parkovacieho preukazu pre úrady,
k)
spracúva informácie o štatistických výkazoch o počte poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, ...
l)
vykonáva overovanie podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu,
m)
podáva návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok, návrh na vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok ...
n)
vykonáva terénnu sociálnu prácu,
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 52 - Pôsobnosť úradu

Úrad

a)
rozhoduje o
1.
preukaze, jeho odňatí a o povinnosti vrátiť preukaz,
2.
parkovacom preukaze, jeho odňatí a o povinnosti vrátiť parkovací preukaz,
3.
peňažných príspevkoch na kompenzáciu,
4.
odňatí a zastavení výplaty, o odňatí, o zastavení výplaty, o obnovení výplaty, o znížení alebo zvýšení ...
5.
povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú ...
6.
vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého peňažného príspevku na kompenzáciu ...
7.
určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu,
b)
uzatvára zmluvu so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovateľom ...
c)
vypracúva posudok podľa § 15 pri rozhodovaní v prvom stupni,
d)
vypracúva lekársky posudok a posudzuje potrebu osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,1)
e)
vyhotovuje potvrdenie podľa § 11 ods. 14,
f)
poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo podľa osobitného predpisu1a) a poradenstvo vo ...
g)
kontroluje kvalitu a rozsah pomoci, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú ...
h)
spracúva informácie o štatistických výkazoch o počte poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, ...
i)
vedie evidenciu zmlúv uzatvorených vo veciach kompenzácie,
j)
vyhotovuje preukaz, vedie evidenciu o vyhotovených preukazoch elektronicky a zabezpečuje skartáciu vrátených ...
k)
vyhotovuje parkovací preukaz, vedie evidenciu o vyhotovených parkovacích preukazoch elektronicky a zabezpečuje ...
l)
oznamuje úradu, v ktorého územnom obvode má osobný asistent trvalý pobyt, ním vykonávanú osobnú asistenciu, ...
m)
spolupracuje s agentúrou osobnej asistencie,
n)
koordinuje vo svojom územnom obvode činnosť ďalších osôb, ktoré pôsobia vo veciach kompenzácie,
o)
vykonáva kontrolu účelnosti kompenzácie,
p)
vedie evidenciu vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení a oznamuje ústrediu ...
q)
vykonáva overovanie podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu,
r)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely poskytovania peňažných príspevkov ...
s)
posudzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a potvrdzuje ...
t)
podáva návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok, vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok, návrh na ...
u)
vykonáva terénnu sociálnu prácu,
v)
vydáva potvrdenie na žiadosť obce o poskytovaní alebo odňatí peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ...
w)
uzatvára dohodu o splátkach podľa § 45 ods. 15,
x)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.

PIATA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH KOMPENZÁCIE, PREUKAZU A PARKOVACIEHO PREUKAZU

§ 53
(1)

Na konanie vo veciach kompenzácie, na konanie o preukaze a na konanie o parkovacom preukaze sa vzťahuje ...

(2)

Ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní50) sa ...

Konanie

§ 55
(1)

Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, konanie o preukaze a konanie o parkovacom preukaze ...

(2)

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť uvedenú v odseku 1 alebo ...

(3)

Žiadosť uvedená v odseku 1 musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie ...

(4)

V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie ...

(5)

Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá aj potvrdenie o príjme ...

(6)

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

(7)

Podkladom na rozhodnutie o parkovacom preukaze je lekársky posudok podľa § 11 ods. 13 alebo podľa § ...

(8)

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

(9)

Podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok podľa prílohy č. 2.

(10)

Príslušný orgán pred vypracovaním komplexného posudku podľa § 15 ods. 1 prerokuje s fyzickou osobou, ...

(11)

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok podľa § 15 ods. ...

(12)

O vyplatení rozdielu medzi výškou peňažného príspevku alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi ...

(13)

Príslušný orgán doručí účastníkovi konania spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo lekársky posudok, ...

(14)

Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu ...

(15)

Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení, odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu ...

§ 56

Peňažné príspevky na kompenzáciu nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.48)

§ 56a
(1)

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada podľa § 3 ods. 3 príslušný orgán ...

(2)

Príslušný orgán posúdi potrebu osobitnej starostlivosti podľa odseku 1

a)
do 30 dní od doručenia žiadosti o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti, alebo
b)
do 30 dní od zabezpečenia doplnenia potrebného vyšetrenia posudkovým lekárom.

ŠIESTA ČASŤ

POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ FYZICKEJ OSOBY VO VECIACH KOMPENZÁCIE, PREUKAZU A PARKOVACIEHO PREUKAZU

§ 57
(1)

Fyzická osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho ...

a)
preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo ...
b)
na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške ...
c)
oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný ...
d)
oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní, že hodnota majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ...
e)
na výzvu príslušného úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na ...
f)
na výzvu príslušného úradu podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu alebo podrobiť sa posúdeniu zdravotného ...
g)
umožniť návštevu zamestnanca príslušného úradu v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu, ktorá ...
h)
oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, ...
i)
oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutými ...
j)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(2)

Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až e), h) a i) fyzická osoba preukazuje písomne alebo podaním ...

§ 58
(1)

Fyzická osoba, ktorej sa poskytol alebo sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu, je povinná vrátiť ...

a)
nesplnila povinnosť ustanovenú týmto zákonom a prijímala peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho ...
b)
vedome spôsobila, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť sa vyplatil neprávom alebo vo ...
c)
jej bol peňažný príspevok na kompenzáciu znížený alebo odňatý a jeho výplata zastavená z dôvodu zmeny ...
(2)

Povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu vyplatený neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká ...

§ 59 - Zodpovednosť pri poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu
(1)

Ak príslušný orgán a fyzická osoba, ktorej sa poskytuje alebo poskytol peňažný príspevok na kompenzáciu ...

(2)

Ak sa preukáže, že príslušný orgán spôsobil, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť sa ...

(3)

Za vrátenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) alebo jeho časti zodpovedá ...

§ 60 - Súčinnosť a spolupráca vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súdy, ústav zboru väzenskej a justičnej stráže, poskytovatelia ...

§ 61 - Zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytnúť zdravotné výkony na účely tohto zákona.

(2)

Zdravotné výkony na účely tohto zákona sú vystavenie lekárskeho nálezu a vyšetrenie zdravotného stavu ...

(3)

Zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu sa poskytujú za úhradu, ktorú ...

(4)

Zdravotné výkony na účely tohto zákona sa poskytujú na základe vyžiadania príslušného úradu.

(5)

Lekárske nálezy sa poskytujú príslušnému úradu podľa odseku 4 v lehotách určených týmto úradom.

§ 62 - Práva a povinnosti zamestnancov príslušného orgánu vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu ...
(1)

Poverený zamestnanec príslušného úradu a poverený zamestnanec ústredia vo veciach kompenzácie, preukazu ...

a)
navštíviť fyzickú osobu v mieste jej trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo v mieste, kde sa obvykle ...
b)
požadovať od všetkých zúčastnených osôb potrebné informácie a vysvetlenia; tieto osoby sú povinné požiadavke ...
(2)

Poverený zamestnanec podľa odseku 1 je povinný pri návšteve fyzickej osoby v mieste jej trvalého pobytu, ...

(3)

Zamestnanec príslušného úradu, zamestnanec ústredia, zamestnanec ministerstva a zamestnanec poskytovateľa ...

(4)

Zovšeobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré ministerstvo, ústredie a úrady získavajú v súvislosti ...

§ 63 - Kvalifikačné predpoklady
(1)

Lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto ...

(2)

Sociálnu posudkovú činnosť na účely tohto zákona môže vykonávať sociálny pracovník podľa osobitného ...

§ 64 - Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov
(1)

Príslušný orgán na účely plnenia úloh podľa tohto zákona spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ...

(2)

Osobné údaje, ktoré príslušný orgán spracúva podľa tohto zákona, možno bez súhlasu dotknutej fyzickej ...

(3)

Príslušný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu53a) poskytuje bezodkladne ...

(4)

Osobné údaje, ktoré môže príslušný orgán spracúvať na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona o fyzickej ...

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu,
c)
adresa prechodného pobytu,
d)
adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava,
e)
druh povolenia na pobyt,
f)
rodné číslo, ak je pridelené,
g)
dátum narodenia,
h)
dátum úmrtia,
i)
druh a číslo dokladu totožnosti,
j)
štátne občianstvo,
k)
rodinný stav,
l)
kontaktné údaje,
m)
bankové spojenie,
n)
údaje o zdravotnom stave na účely lekárskej posudkovej činnosti,
o)
údaje o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
p)
údaje o poskytovaní sociálnej služby,
q)
údaje o príjme,
r)
údaje o majetku,
s)
údaje o poskytnutých peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o vyhotovených preukazoch a o vyhotovených ...
t)
údaje o príbuzenskom vzťahu,
u)
ďalšie údaje, ktoré zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na účel podľa odseku 1.
(5)

Príslušný orgán spracúva podľa tohto zákona osobné údaje

a)
o fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje podľa tohto zákona,
b)
o fyzickej osobe, ktorej príjmy sa podľa § 18 spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby, o ktorej ...
c)
o osobnom asistentovi,
d)
o ďalšej fyzickej osobe v rozsahu, v akom sú uvedené v dôkazných prostriedkoch v konaní vo veciach peňažných ...
(6)

Ústredie a úrad zhromažďujú a spracúvajú údaje o poskytnutých peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ...

(7)

Ústredie poskytuje spracované údaje podľa odseku 6 ministerstvu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky. ...

§ 64a - Informačný systém parkovania
(1)

Informačný systém parkovania je nadrezortný informačný systém, ktorý obciam poskytuje technické a programové ...

(2)

Na základe písomnej dohody so správcom informačného systému parkovania, a ak tomu nebránia technické ...

(3)

Na účely využívania informačného systému parkovania je správca informačného systému parkovania oprávnený ...

(4)

Správa a prevádzka informačného systému parkovania a plnenie úloh správcu informačného systému parkovania ...

(5)

Na financovaní informačného systému parkovania sa ministerstvo podieľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým ...

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 65
(1)

V konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu, peňažnom príspevku za opatrovanie a v konaní o posúdení ...

(2)

Občan, ktorý bol podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 občan s ťažkým zdravotným postihnutím, sa ...

(3)

Osobitný príjemca určený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za osobitného príjemcu ...

(4)

Miera funkčnej poruchy občana s ťažkým zdravotným postihnutím určená podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(5)

Odkázanosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím na osobnú asistenciu, odkázanosť na sprievodcu, odkázanosť ...

(6)

Odkázanosť na celodenné osobné a riadne opatrovanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje ...

(7)

Ak posudok vypracovaný do 31. decembra 2008 nemôže byť podkladom na rozhodnutie o poskytnutí peňažného ...

(8)

Štúdium, pracovná činnosť, športová činnosť, spoločenská činnosť, duchovná činnosť, kultúrna činnosť ...

(9)

Upratovanie, pranie, žehlenie a kúrenie, ktoré sa považovali za činnosti na účely ustanovenia rozsahu ...

(10)

Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou ...

(11)

Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú ...

(12)

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané osobitné označenie vozidla prepravujúceho ...

(13)

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý príslušný orgán zistil alebo prehodnotil na účely ...

(14)

Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za ...

(15)

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže ...

(16)

Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na úpravu osobného motorového vozidla podľa zákona ...

(17)

Peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za peňažný príspevok ...

(18)

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(19)

Na povinnosti a lehoty súvisiace s jednorazovými peňažnými príspevkami na kompenzáciu, ktoré boli poskytnuté ...

(20)

Posudkový lekár uvedený v § 63 ods. 1 je povinný ukončiť prípravu v akreditovanom certifikačnom študijnom ...

(21)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2008 vykonával sociálnu posudkovú činnosť a spĺňal kvalifikačné ...

(22)

Tlmočník, ktorý k 31. decembru 2010 vykonával tlmočenie v rámci činnosti osobnej asistencie a toto tlmočenie ...

§ 66
(1)

Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný príspevok ...

(2)

Príslušný orgán určí výšku peňažných príspevkov uvedených v odseku 1 podľa zákona účinného od 1. januára ...

(3)

V konaní o vrátení peňažného príspevku na kompenzáciu a pri uplatňovaní pohľadávok v konaní o dedičstve, ...

(4)

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať podľa zákona účinného od 1. januára 2009 aj ...

(5)

Peňažný príspevok za opatrovanie vyplácaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 poberateľovi starobného ...

(6)

Ak výška peňažného príspevku za opatrovanie podľa odseku 5 dosiahne sumu uvedenú v § 40 ods. 8, príslušný ...

(7)

V konaní o osobitnom označení motorového vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ...

(8)

Obvodné úrady v sídle kraja odovzdajú informácie o fyzických osobách, ktorým boli vydané osobitné označenia ...

§ 67
(1)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „sociálna pomoc“, rozumie sa tým aj „podpora ...

(3)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „osobitné označenie vozidla prepravujúceho ...

(4)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa „preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím“, ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2011

§ 67a

Na konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu, o parkovacom preukaze a o preukaze začaté pred 1. júlom ...

§ 67b
(1)

Posudkový lekár na účely tohto zákona podľa predpisov účinných do 30. júna 2011, ktorý nezískal odbornú ...

(2)

Posudkovým lekárom na účely tohto zákona môže byť aj lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom ...

§ 67c

Ak výška peňažného príspevku za opatrovanie podľa § 66 ods. 5 dosiahne sumu uvedenú v § 40 ods. 8, príslušný ...

§ 67d - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017
(1)

O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2017 a trvá ...

(2)

Príslušný orgán rozhodne o odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ak sa fyzickej ...

a)
v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) ...
b)
v zariadení sociálnych služieb1a) na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.
§ 67e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na pomoc inej fyzickej ...

(2)

Pohľadávka, ktorá vznikla podľa § 28 ods. 2 druhej vety a ods. 5 a 6, § 33 ods. 18 a ods. 19 druhej ...

(3)

O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie a o zmene výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ...

(4)

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu ...

§ 67g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)

O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. júlom 2020 a trvá aj ...

(2)

Konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. júlom 2020, ktoré neboli právoplatne skončené ...

§ 67h - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020

Pri posudzovaní príjmu na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa vianočný príspevok ...

Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

§ 67i
(1)

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

(2)

V čase trvania krízovej situácie sa výška peňažného príspevku na opatrovanie zníži pomernou časťou za ...

§ 67j

V čase trvania krízovej situácie môže osobnú asistenciu vykonávať aj fyzická osoba uvedená v § 22 ods. ...

§ 68 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 461/2000 Z. ...

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

Za § 93a sa vkladá § 93b, ktorý znie:

„§ 93b Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, ...

„72a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov

  Na hodnotenie miery zdravia a stanovenie percenta miery funkčnej poruchy skúmame jednotlivé telesné, ...

  I.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Tuberkulóza 1.1. dýchacích ústrojov a) ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa funkčného postihnutia chorého ...

  II.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, ...

  Poznámky:

  K bodu 5.a) liečba sa začína ihneď a trvá cca dva roky

  K bodu 6.b) prechod do akcelerovanej alebo blastickej fázy – hodnotí sa ako akútna leukémia

  K bodu 9.a) ľahká forma (I. – II. štádium – refraktérna anémia)

  b) stredne ťažká forma (II. – III. štádium – s excesom blastov)

  c) ťažká forma (III. štádium – prechod do akútnej leukémie).

  III.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Poruchy funkcie štítnej žľazy a) hyperfunkcia ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti vlastnej choroby s ...

  Miera funkčnej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov a dne sa určí podľa závažnosti komplikácií jednotlivých ...

  Pri poruchách výživy hodnotíme hmotnosť vyjadrenú podľa BMI. Pri zvýšení BMI nad 40 hovoríme o malígnej ...

  IV.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Poruchy psychického vývoja detí (poruchy ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu zdravotného postihnutia, ...

  Floridná schizofrénia – hodnotenie zdravotného postihnutia vzhľadom na krátke trvanie ochorenia – nie ...

  Poznámka:

  K bodu 1. – k poruchám psychického vývoja detí sa zaraďuje (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm) ...

  K bodu 2. – k poruchám osobnosti a správania je zaradená mentálna anorexia, ktorá musí spĺňať aj kritériá ...

  K bodu 6. – a) ľahká porucha – pri schizofrénnych reziduách c) ťažká porucha – pri častých relapsoch, ...

  V.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Centrálne neurogénne poruchy (poškodenie ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa poruchy funkcie, výpadových javov, ...

  Miera funkčnej poruchy sa určí podľa funkčných porúch na končatinách, porúch inervácie močového mechúra ...

  VI.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Úplná slepota oboch očí 2. Praktická slepota ...

  Tabuľka č. 1 Klasifikácia závažnosti oslabenia zraku – odporúčaná SZO

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia zrakovej ostrosti ...

  Miera funkčnej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom očnej štrbiny, glaukómu (zelený zákal) ...

  Miera funkčnej poruchy pri výpadoch horných kvadrantov zorného poľa – ťažšie je závažnejšia ako pri ...

  Poznámky:

  K bodu 6.c) – zorné pole o rozsahu menej ako 10 ale viac ako 5 stupňov okolo centrálnej fixácie, treba ...

  VII.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Vrodená obojstranná praktická hluchota ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu (CSS podľa ...

  Kvantitatívna strata sluchu sa hodnotí bez použitia pomôcky (načúvací prístroj).

  VIII.

  Srdce a obehové ústrojenstvo

  A.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie ...

  B.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Artériovenózne píšťaly a) bez hemodynamického ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti ...

  Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ...

  Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými ...

  Pri veľmi výrazných poruchách – lymfedéme treba brať do úvahy zohyzdenie končatiny.

  Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii a podľa preukázaných ...

  IX.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronický zápal priedušiek bez obštrukčnej ...

  Tabuľka č. 2 Stupne závažnosti a symptomatológia u bronchiálnej astmy

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa vplyvu vlastnej choroby na celkový ...

  Klasifikácia GOLD:

  Na klasifikáciu dýchavice, ktorá sprevádza nielen CHOCHP (chronické obštrukčné choroby pľúc) ale aj ...

  Tabuľka č. 3 Klasifikácia dušnosti podľa MMRC:

  X.

  Tráviace ústrojenstvo

  A.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Trakčný a pulzný divertikul (podľa veľkosti ...

  B.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka ...

  C.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronický zápal čriev, divertikulitída, ...

  Diagnóza coeliakie u detí a dospelých dosahuje minimálne 50 % miery funkčnej poruchy (aj pri stabilizácii ...

  Pri rozsiahlom vyvrátení konečníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl ...

  Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálne píšťaly treba hodnotiť podľa lokality, rozsahu, funkcie zvierača ...

  D.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronická nebiliárna a biliárna hepatitída ...

  Pri ochoreniach pečene používať klasifikáciu vývojového štádia chronickej hepatitídy a cirhózy pečene ...

  E.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietrž ...

  Miera funkčnej poruchy sa pri organických a funkčných ochoreniach zažívacieho traktu určí podľa stupňa ...

  Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkčnej poruchy do úvahy, ak sú prítomné ...

  Pri poruchách výživy hodnotíme hmotnosť vyjadrenú podľa BMI. Pri zvýšení BMI nad 40 hovoríme o malígnej ...

  XI.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche ...

  Miera funkčnej poruchy sa pri kožných ochoreniach určí podľa druhu, rozšírenia, plochy, lokality, účinku ...

  XII.

  Pohybový a podporný aparát

  A.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Poruchy chrbtice a) zlomeniny tela stavca ...

  B.

  Postihnutie končatín

  B. 1.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata oboch horných končatín (vrodená ...

  B. 2.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata oboch dolných končatín v stehne ...

  Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty dolnej končatiny (anatomická ...

  Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty hornej končatiny (anatomická ...

  Pri strate všetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov, neposudzuje sa strata jednotlivých ...

  Pri strate alebo čiastočnej strate končatiny sa hodnotí anatomické alebo funkčné zdravotné postihnutie ...

  XIII.

  Močové ústrojenstvo

  A.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata alebo výpad funkcie obličky pri ...

  B.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronický zápal močových ciest a) ľahšieho ...

  Miera funkčnej poruchy zdravotného postihnutia močového ústrojenstva sa určí poruchou produkcie moču ...

  Stupeň inkontinencie môže diagnostikovať urológ, gynekológ, neurológ a gerontológ podľa druhu inkontinencie. ...

  Miera funkčnej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bodoch 6 až 12 sa určuje ...

  XIV.

  Pohlavné orgány

  A.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata penisu 2. Čiastočná strata penisu ...

  B.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo ...

  Miera funkčnej poruchy zdravotných postihnutí sa určí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej ...

  Pri zdravotných postihnutiach ženských pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí na základe ...

  Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí len do obdobia rekonštrukčného ...

  XV.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Stavy po traume (úraze) hlavy a mozgu ...

  Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa klinickej symptomatológie v neurologickej, ...

  XVI.

  Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Hluchoslepota funkčne v rozsahu obojstrannej ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie

  1.

  vstávanie,

  2.

  líhanie,

  3.

  polohovanie,

  4.

  osobná hygiena

  4.1.

  umývanie,

  4.2.

  kúpanie,

  4.3.

  česanie,

  4.4.

  holenie,

  4.5.

  úprava nechtov,

  4.6.

  mejkap,

  4.7.

  vyprázdňovanie čriev a mechúra,

  5.

  obliekanie,

  6.

  vyzliekanie,

  7.

  príprava jedla,

  8.

  podávanie jedla,

  9.

  podávanie liekov,

  10.

  nakupovanie,

  11.

  pomoc pri domácich prácach,

  12.

  starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo),

  13.

  dorozumievanie

  13.1.

  písanie,

  13.2.

  čítanie,

  13.3.

  telefonovanie,

  13.4.

  sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby,

  13.5.

  predčítanie pre nevidiacich,

  13.6.

  sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie,

  14.

  dohľad,

  15.

  pomoc pri akútnom ochorení,

  16.

  pomoc počas dovolenky,

  17.

  sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do školského zariadenia a zo školského zariadenia, ak je ...

  18.

  pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho ...

  19.

  pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho ...

  20.

  preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, ...

  21.

  pomoc rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

  Skupiny

  I.

  skupina

  a)

  fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického ...

  b)

  cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,

  c)

  nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie, ...

  d)

  celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky. ...

  II.

  skupina

  a)

  diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,

  b)

  odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

  c)

  syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

  d)

  chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela ...

  e)

  systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova ...

  f)

  malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od ...

  g)

  skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou ...

  III.

  skupina

  a)

  chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,

  b)

  zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Zoznam zdravotných postihnutí na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou

  I.

  Závažné ochorenia kože a kožných adnex

  a)

  dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,

  b)

  jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre mokvanie, ...

  c)

  rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, ...

  d)

  pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania ...

  e)

  psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, ...

  f)

  ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle ...

  g)

  ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 ...

  II.

  Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne) ...

  a)

  osteomyelitída s trvalou sekréciou,

  b)

  chronické fistuly so sekréciou,

  c)

  tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,

  d)

  cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.

  III.

  Ostatné postihnutia

  a)

  stresová inkontinencia moču III. stupňa,

  b)

  úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),

  c)

  úplná inkontinencia stolice.

  Príloha č. 7 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility a iných porúch bez používania technicky náročných pomôcok a zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

  I.

  Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi ...

  a)

  ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,

  b)

  mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,

  c)

  stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia ...

  d)

  úplná slepota oboch očí,

  e)

  praktická slepota oboch očí,

  f)

  pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).

  II.

  Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, ...

  a)

  elektrické vozíky,

  b)

  mechanické vozíky,

  c)

  kočíky,

  d)

  chodúľky,

  e)

  kraulery,

  f)

  ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)

  1.

  ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,

  2.

  ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,

  3.

  ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,

  g)

  protézy

  1.

  protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí, ...

  2.

  protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

  ...

  Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:

  Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom:

  Zadná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým ...

  Charakteristika preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ...

  Preukaz je 75 mm široký a 100 mm vysoký. Preukaz je vytlačený na tvrdom bielom papieri.

  Na prednej strane preukazu je v ľavom hornom rohu uvedený drobným typom písma text „Úrad práce, sociálnych ...

  Pod týmto textom sú zvýrazneným veľkým typom písma na ľavej strane preukazu fyzickej osoby s ťažkým ...

  Vpravo od textu „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AŽ KÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ a od textu „PREUKAZ FYZICKEJ ...

  V druhej polovici prednej strany preukazu je na ľavej strane uvedený text 2 mm vysoký na troch riadkoch. ...

  V poslednom riadku prednej strany preukazu je uvedený text „..............Podpis držiteľa preukazu“ ...

  Na prednej strane preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je z dolného ...

  Na zadnej strane preukazu je v hornej časti uvedený text „POZNÁMKA“ veľkým typom písma 3 mm vysokým. ...

  V dolnej časti zadnej strany preukazu je uvedené zvýrazneným veľkým typom písma 3 mm vysokým slovo „POUČENIE“ ...

  Príloha č. 9 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

  ...

  Predná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím:

  Zadná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím:

  Príloha č. 10 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Cena pomôcky, cena výcviku používania pomôcky, cena úpravy pomôcky, cena zdvíhacieho zariadenia, cena ...

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na výcvik používania ...

  Príloha č. 11 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom

  Cena psa so špeciálnym výcvikom Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch ...

  Príloha č. 12 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky

  Cena opravy pomôcky Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy ...

  Príloha č. 13 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou

  Cena osobného motorového vozidla Príjem fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch ...

  Príloha č. 14 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu

  Príjem fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre ...

  Príloha č. 15 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 15 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Príloha č. 17 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  Potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 18 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

  ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE NA ÚČELY PARKOVACIEHO PREUKAZU

  Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych ...

  Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, ...

  Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia ...

  Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, ...

  Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.

  Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.

  Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami ...

  Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej ...

  Praktická slepota, úplná slepota.

  Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

Poznámky

 • 1)  § 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ...
 • 1a)  Zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 2)  § 2 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 6a)  § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 74 a 75a Občianskeho ...
 • 7)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 8)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 9)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 551/2010 Z. z.
 • 10)  § 49 ods. 10 a 12 a príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 11)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 12)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až h) a k) až t) a § 5 ods. 7 písm. f) až j) zákona č. 595/2003 Z. z. v ...
 • 16)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Napríklad § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov ...
 • 18)  § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19)  § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad zákon č. 235/ 1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa ...
 • 21)  Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
 • 22)  § 263a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 23)  Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaných do nacistických koncentračných ...
 • 27)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 29)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 29a)  Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 29b)  § 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene ...
 • 29c)  § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 275/2020 Z. z.
 • 30)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 32)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení zákonov v znení ...
 • 33)  Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 35)  § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
 • 37)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 38)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...
 • 40a)  § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 42)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 43)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 44)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. ...
 • 45)  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 46)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 49)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom ...
 • 50)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 45, 48, 56, 60 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 51a)  § 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 52)  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. ...
 • 52a)  Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti ...
 • 53)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 53a)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 54)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore