Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 444/2015 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 30.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Všeobecné súdnictvo, Trestné právo procesné, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo, Orgány ochrany práva, Prokuratúra, Trestné právo hmotné, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Trestné konanie, Notárstvo, Pomocné vedy, Advokácia, Verejný ochranca práv, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 444/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 444/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákona:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

Za § 140a sa vkladá § 140b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 140b Trestné činy terorizmu Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania ...

2.

V § 297 sa slovo „osem“ nahrádza slovom „desať“.

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 10 ods. 18 sa na konci vkladá čiarka a slová: „ak tento zákon ďalej neustanovuje inak“. ...

2.

§ 10 ods. 20 sa za slovo „korupcie“ vkladajú slová „alebo trestných činov terorizmu“.

3.

V § 14 písm. d) sa slová „b), c), e), f), g), h), k) alebo l)“ nahrádzajú slovami „b), c), ...

4.

V § 14 písmená j) a k) znejú:

„j) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažné ...

5.

V § 14 písm. n) sa slová „a) až k) alebo l)“ nahrádzajú slovami „a) až l) alebo m)“.

6.

V § 71 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Obvinený môže byť vzatý do väzby aj vtedy, ak je trestne stíhaný pre trestné činy terorizmu, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

7.

V § 71 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.

8.

V § 71 ods. 3 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

9.

V § 71 sa odsek 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
ide o väzbu podľa odseku 2.“.

10.

V § 76a sa za slová „na doživotie“ vkladajú slová „alebo pre trestné činy terorizmu“.

11.

§ 78 znie:

„§ 78 Pre trvanie väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 3 sa použije § 76 ods. 1 až 5 a ods. 8 až ...

12.

V § 80 ods. 2 sa slová „§ 71 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 3“ a za tretiu vetu ...

13.

V § 81 ods. 1 sa slová „§ 71 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 3“ a za druhú vetu ...

14.

V § 85 ods. 1 sa za slová „§ 71 ods. 1“ vkladajú slová „alebo 2“.

15.

V § 85 ods. 4 štvrtej vete sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch ...

16.

V § 86 ods. 1 štvrtej vete sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch ...

17.

V § 125 ods. 3 sa slovo „a“ za slovami „chráneného svedka“ nahrádza čiarkou a za slovo ...

18.

V § 134 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pri výsluchu svedka v trestnom konaní ...

19.

§ 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je ako svedok v trestnom konaní vedenom pre trestné činy terorizmu vypočúvaná osoba, ...

20.

V § 205 ods. 1 a v § 228 ods. 3 sa vypúšťajú slová „trestného činu založenia, zosnovania ...

21.

V § 215 ods. 3 a v § 218 ods. 1 sa vypúšťajú slová „trestného činu založenia, zosnovania ...

22.

V § 504 ods. 3 sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch terorizmu ...

23.

§ 567l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Konanie začaté pred 1. januárom 2016 na súde príslušnom podľa § 16 ods. 1 písm. b) v ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

1.

V § 1 odsek 1 sa na konci pripája táto veta: „Informačná služba je všeobecnou bezpečnostnou ...

2.

V § 1 odsek 4 znie:

„(4) Základné práva a slobody možno činnosťou informačnej služby obmedziť len v rozsahu a ...

3.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a terorizme“.

4.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:

„e) terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní, f) politickom ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená i) a j).

5.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak o to informačná služba požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým informačná ...

6.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo „dokumenty“ vkladajú slová „a legenda“.

7.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
zámena veci,

e)
predstieraný prevod veci.“.

8.

V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 12, ktoré znejú:

„(7) Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1da a 1db znejú:

„1da) § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...

9.

V § 13 ods. 1 sa za slovo „získané“ vkladajú slová „použitím osobitného spôsobu nakladania ...

10.

V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Orgány verejnej moci sú povinné žiadosti informačnej ...

11.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje ...

12.

V § 17 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ten kto vykonáva monitorovanie priestoru prístupného ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 19 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

2.

V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o zaistenie ...

3.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ...

4.

Nadpis § 24 znie:

„Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy“.

5.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy pred teroristickými ...

6.

V § 27 sa vypúšťajú slová „iných osôb“.

7.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 má policajt aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste ...

8.

V § 58 sa vypúšťajú slová „v uzavretom priestore“.

9.

V § 61 ods. 2 sa slová „strelná a“ nahrádzajú slovami „strelná zbraň vrátane doplnkov ...

10.

V § 61a sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

11.

V § 61a ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.

12.

V § 62 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená c) a d).

13.

V § 62 ods. 2 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Policajt je oprávnený použiť ...

14.

V § 67 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ním poverená osoba“.

15.

Doterajší text § 68a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov určených útvarov Policajného zboru ...

16.

V § 69 odsek 11 znie:

„(11) Policajný zbor spracúva v osobitnom informačnom systéme a v automatizovanej databáze Medzinárodnej ...

17.

V § 69 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného ...

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.

18.

V § 69d ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Aj bez písomnej žiadosti možno poskytovať a ...

19.

V § 70 ods. 1 sa za slová „profesionálnych vojakov“ vkladá čiarka a slovo „colníkov“.

20.

V § 70 ods. 2 sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slovo „colníkov“ a za slová „§ 23,“ ...

21.

V § 71 sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slovo „colníci“.

22.

V § 76 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po hľadanej osobe a nezvestnej osobe zisťovať ...

23.

V § 77c ods. 1 sa slová „spoločnej operácie,28jb)“ nahrádzajú slovami „spoločnej operácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28jb znie:

„28jb) Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28jc sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie Rady 2008/617/SVV ...

25.

Za § 81a sa vkladá § 81b, ktorý znie:

„§ 81b (1) Hľadanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona ...

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia ...

2.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Základné práva a slobody možno činnosťou Vojenského spravodajstva obmedziť len v rozsahu ...

3.

§ 2 odsek 1 znie:

„(1) Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:

„1a) Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení ...

4.

V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

5.

V § 2 ods. 5 sa slová „§ 2 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a 2“.

6.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak o to Vojenské spravodajstvo požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým Vojenské ...

7.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Na čele Vojenského spravodajstva je riaditeľ Vojenského spravodajstva (ďalej len „riaditeľ“), ...

8.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Príslušník je oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach tohto zákona, a) aby ...

9.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
zámena veci,

e)
predstieraný prevod veci.“.

10.

V § 11 ods. 2 a 7 sa slovo „minister“ nahrádza slovom „riaditeľ“.

11.

V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na obrane a obranyschopnosti ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...

12.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí (1) Ak je to nevyhnutné, Vojenské spravodajstvo ...

13.

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má Vojenské spravodajstvo právo ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

14.

V § 17 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môže byť použitý len ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...

15.

V § 20 ods. 3 sa slová „skutočností.1a)“ nahrádzajú slovami „skutočností.1c)“.

16.

V § 20a ods. 3 sa slovo „minister“ nahrádza slovom „riaditeľ“.

Čl. VI

Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 1 ods. 1 sa čiarka za slovami „organizovanou skupinou“ nahrádza slovom „alebo“ a slová ...

Čl. VII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p)
plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,“.

Doterajšie písmená p) až s) sa označujú ako písmená q) až t).

2.

V § 23 sa za slová „S cieľom“ vkladajú slová „plniť úlohy na úseku boja proti terorizmu ...

3.

V § 26 ods. 3 sa za slová „operatívno-pátracej činnosti“ vkladajú slová „pri plnení úloh ...

4.

V § 63 ods. 2 sa za slová „Vojenskou políciou najmä“ vkladajú slová „pri plnení úloh na ...

Čl. VIII

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...

1.

V § 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) základným bezpečnostným záujmom štátu najmä zachovanie mieru a bezpečnosti štátu, zabezpečenie ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

2.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a Orgány verejnej moci zabezpečujú ochranu základných bezpečnostných záujmov štátu ...

Čl. IX

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru odsúdeného ...

2.

V § 27 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ústav je oprávnený zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa)
§ 65a ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 ...

1.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3) Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru obvineného za ...

2.

V § 21 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ústav je oprávnený zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa)
§ 65a ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XI

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 23 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a to aj opakovane, ak je ...

Čl. XII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

V § 16 ods. 2 sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „120 hodín“ a slová „24 hodín“ ...

Čl. XIII

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z. a zákona ...

V § 13 ods. 2 sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch terorizmu do ...

Čl. XIV

Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 4 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) poskytuje údaje z evidencií a registrov vedených podľa tohto zákona orgánu kontroly podľa ...

Čl. XV

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

V § 63 odsek 6 znie:

„(6) Podnik je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 46 znejú:

„44a) Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...

Čl. XVI

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V nadpise § 7 a v nadpise § 11 sa za slovo „vstupu“ vkladajú slová „a vycestovania“.

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Občan Únie môže vycestovať z územia Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu iba s platným ...

3.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Únie, ak sa nepreukáže ...

4.

V § 46 ods. 2 písm. d) sa za slovo „služby“ vkladajú slová „alebo Vojenského spravodajstva“. ...

5.

V § 108 ods. 4 sa za slovo „priechode“ vkladajú slová „alebo Slovenskej informačnej služby“. ...

6.

V § 108 ods. 6 znie:

„(6) Letecký dopravca je povinný informovať cestujúceho o poskytnutí údajov podľa odseku 4; ...

Čl. XVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore