Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 444/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 30.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Trestné právo, Orgány ochrany práva, Pomocné vedy, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Advokácia, Notárstvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Všeobecné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Trestné činy, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 444/2015 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 444/2015 s účinnosťou od 01.01.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákona:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z, zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z. a zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 140a sa vkladá § 140b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠140b
Trestné činy terorizmu
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e).“.

2.
V § 297 sa slovo „osem“ nahrádza slovom „desať“.

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z. a zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 ods. 18 sa na konci vkladá čiarka a slová: „ak tento zákon ďalej neustanovuje inak“.
2.
§ 10 ods. 20 sa za slovo „korupcie“ vkladajú slová „alebo trestných činov terorizmu“.
3.
V § 14 písm. d) sa slová „b), c), e), f), g), h), k) alebo l)“ nahrádzajú slovami „b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m)“.
4.
V § 14 písmená j) a k) znejú:

„j)
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou,

k)
trestné činy terorizmu,“.

5.
V § 14 písm. n) sa slová „a) až k) alebo l)“ nahrádzajú slovami „a) až l) alebo m)“.
6.
V § 71 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Obvinený môže byť vzatý do väzby aj vtedy, ak je trestne stíhaný pre trestné činy terorizmu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

7.
V § 71 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.
8.
V § 71 ods. 3 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
9.
V § 71 sa odsek 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
ide o väzbu podľa odseku 2.“.

10.
V § 76a sa za slová „na doživotie“ vkladajú slová „alebo pre trestné činy terorizmu“.
11.
§ 78 znie:

㤠78
Pre trvanie väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 3 sa použije § 76 ods. 1 až 5 a ods. 8 až 10. Doba trvania väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 3 spolu s už vykonanou väzbou podľa § 71 ods. 1 alebo 2 môže v prípravnom konaní presiahnuť lehoty uvedené v § 76 ods. 7 len v rozsahu novej základnej sedemmesačnej lehoty väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 3; celková doba trvania väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 3 spolu s už vykonanou väzbou podľa § 71 ods. 1 alebo 2 nesmie presiahnuť lehoty uvedené v § 76 ods. 6, okrem predĺženia podľa § 76a.“.

12.
V § 80 ods. 2 sa slová „§ 71 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 3“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak je obvinený stíhaný pre trestné činy terorizmu, možno záruku alebo sľub prijať alebo uložiť dohľad, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu.“.
13.
V § 81 ods. 1 sa slová „§ 71 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 3“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak je obvinený stíhaný pre trestné činy terorizmu, možno peňažnú záruku prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu.“.
14.
V § 85 ods. 1 sa za slová „§ 71 ods. 1“ vkladajú slová „alebo 2“.
15.
V § 85 ods. 4 štvrtej vete sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín“.
16.
V § 86 ods. 1 štvrtej vete sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín“.
17.
V § 125 ods. 3 sa slovo „a“ za slovami „chráneného svedka“ nahrádza čiarkou a za slovo „utajená“ sa vkladajú slová „a svedka v trestnom konaní vedenom pre trestné činy terorizmu“.
18.
V § 134 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pri výsluchu svedka v trestnom konaní o trestných činoch terorizmu.“.
19.
§ 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak je ako svedok v trestnom konaní vedenom pre trestné činy terorizmu vypočúvaná osoba, ktorá vo svojej výpovedi uviedla podstatné skutočnosti pre objasnenie skutku alebo zistenie jeho páchateľa a hrozí nebezpečenstvo, že v ďalšom priebehu trestného stíhania bude opakovanie jej výsluchu zmarené alebo podstatne sťažené, považuje sa jej výsluch za neopakovateľný úkon; ustanovenie odseku 3 o spôsobe vedenia výsluchu svedka sa použije primerane.“.

20.
V § 205 ods. 1 a v § 228 ods. 3 sa vypúšťajú slová „trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny“, čiarka za slovami „organizovanou skupinou“ sa nahrádza slovom „alebo“, slová „alebo teroristickou skupinou“ sa vypúšťajú a za slová „úkladnej vraždy“ sa vkladajú slová „alebo trestných činov terorizmu“.
21.
V § 215 ods. 3 a v § 218 ods. 1 sa vypúšťajú slová „trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny“, čiarka za slovami „organizovanou skupinou“ sa nahrádza slovom „alebo“ a slová „teroristickou skupinou“ sa nahrádzajú slovami „trestných činov terorizmu“.
22.
V § 504 ods. 3 sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín“.
23.
§ 567l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Konanie začaté pred 1. januárom 2016 na súde príslušnom podľa § 16 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 1 sa na konci pripája táto veta: „Informačná služba je všeobecnou bezpečnostnou a spravodajskou službou Slovenskej republiky.“.
2.
V § 1 odsek 4 znie:

„(4)
Základné práva a slobody možno činnosťou informačnej služby obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, ochrany vnútorného poriadku alebo na ochranu práv a slobôd iných.“.

3.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a terorizme“.
4.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:

„e)
terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní,

f)
politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a škodlivom sektárskom zoskupení,

g)
aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak ohrozujú bezpečnosť štátu,

h)
nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená i) a j).

5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ak o to informačná služba požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým informačná služba poskytla informácie podľa odsekov 5 a 6, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať informačnej službe písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru.“.

6.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo „dokumenty“ vkladajú slová „a legenda“.
7.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
zámena veci,

e)
predstieraný prevod veci.“.

8.
V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 12, ktoré znejú:

„(7)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti štátu, hospodárskych záujmoch štátu alebo ochrane utajovaných skutočností nevyhnutné zameniť vec za inú vec, zámenu veci možno vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu;1da) zámenou veci nesmie vzniknúť na týchto záujmoch väčšia ujma ako tá, ktorá by hrozila použitím zamieňanej veci.

(8)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti štátu, hospodárskych záujmoch štátu alebo ochrane utajovaných skutočností potrebné vykonať predstieraný prevod veci, možno predstieraný prevod veci vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da) Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na držanie ktorej sa vyžaduje osobitné povolenie alebo držanie ktorej je zakázané.

(9)
Legendou na účely tohto zákona je súhrn nepravdivých údajov alebo súhrn nepravdivých údajov a pravdivých údajov o príslušníkovi alebo o osobe konajúcej v prospech informačnej služby, najmä o jej totožnosti, osobnom stave, vzdelaní, zamestnaní a o mieste jej trvalého pobytu alebo súhrn nepravdivých údajov o spravodajskom krycom subjekte alebo o majetku štátu, ktorý je v užívaní informačnej služby a údajov o jeho skutočnom účele.

(10)
Používanie legendy nemá vplyv na skutočné právne postavenie alebo na právne vzťahy príslušníka, osoby konajúcej v prospech informačnej služby, spravodajského krycieho subjektu alebo majetku štátu, ktorý je v užívaní informačnej služby.

(11)
Okrem plnenia úloh podľa tohto zákona je informačná služba oprávnená používať legendu aj v právnych vzťahoch a v konaniach a pri rozhodovaní vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti informačnej služby podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1db)

(12)
Príslušník alebo osoba konajúca v prospech informačnej služby je na účely vytvorenia a zachovania legendy oprávnená zriaďovať a prevádzkovať spravodajský krycí subjekt alebo jeho činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorý určí riaditeľ.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1da a 1db znejú:

„1da)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.

1db)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.

9.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „získané“ vkladajú slová „použitím osobitného spôsobu nakladania s majetkom štátu podľa § 12 alebo“.
10.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Orgány verejnej moci sú povinné žiadosti informačnej služby o sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov zo svojich informačných systémov vyhovieť.“.
11.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

㤠16a
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje doménové meno, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti informačnej služby podľa odseku 3 zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového sídla alebo doménového mena dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia.

(2)
Na vydanie príkazu podľa odseku 1 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da)

(3)
Žiadosť o vydanie príkazu podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,

b)
údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,

c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,

d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.

(4)
Príkaz podľa odseku 1 musí byť vydaný v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,

b)
označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,

c)
údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,

d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,

e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.

(5)
Informačná služba doručí príkaz podľa odseku 1 osobe podľa odseku 4 písm. b) do vlastných rúk a preukázateľne ju oboznámi s neutajovanou časťou obsahu tohto príkazu v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) až e).

(6)
Proti príkazu podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok.“.

12.
V § 17 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ten kto vykonáva monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť informačnej službe videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je tento záznam potrebný na účel ochrany bezpečnosti štátu.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. a zákona č. 397/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok, alebo na mieste, kde došlo k teroristickému útoku,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

2.
V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o zaistenie osoby podľa odseku 1 písm. f) v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo o zaistenie osoby podľa odseku 1 písm. g), nesmie zaistenie osoby trvať viac ako 48 hodín od obmedzenia osobnej slobody.“.
3.
V § 23 odsek 2 znie:

„(2)
Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,
a)
ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,

b)
pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,

c)
pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.“.

4.
Nadpis § 24 znie:

„Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy“.

5.
V § 24 odsek 1 znie:

„(1)
Pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy pred teroristickými útokmi je policajt oprávnený vykonať prehliadku lietadla a prostriedku inej hromadnej dopravy, ako aj prehliadku osôb, batožiny, nákladu a iných predmetov, aby zistil, či osoby neprepravujú vec, ktorá by mohla byť použitá na teroristický útok, alebo či sa takáto vec nenachádza v lietadle alebo v prostriedku inej hromadnej dopravy.“.

6.
V § 27 sa vypúšťajú slová „iných osôb“.
7.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 má policajt aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste hrozí teroristický útok alebo ak došlo k teroristickému útoku.“.

8.
V § 58 sa vypúšťajú slová „v uzavretom priestore“.
9.
V § 61 ods. 2 sa slová „strelná a“ nahrádzajú slovami „strelná zbraň vrátane doplnkov zbrane a streliva,“.
10.
V § 61a sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

11.
V § 61a ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.
12.
V § 62 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená c) a d).

13.
V § 62 ods. 2 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Policajt je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane.“.
14.
V § 67 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ním poverená osoba“.
15.
Doterajší text § 68a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov určených útvarov Policajného zboru a osôb im blízkych, policajti sú oprávnení použiť pri služobnej činnosti ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje veliteľ.“.

16.
V § 69 odsek 11 znie:

„(11)
Policajný zbor spracúva v osobitnom informačnom systéme a v automatizovanej databáze Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (ďalej len „Interpol“) informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami a osobnými údajmi zhromaždenými orgánmi členských štátov Interpolu; výmenu informácií a osobných údajov zabezpečuje prostredníctvom Národnej ústredne Interpol.“.

17.
V § 69 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

„(12)
Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu18aa) a informácie a osobné údaje z osobitného informačného systému a automatizovanej databázy Interpolu sa poskytujú
a)
ministerstvu,

b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,

c)
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

d)
súdu,

e)
prokuratúre,

f)
finančnej správe.

(13)
Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu18aa) Policajný zbor poskytuje Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh na úseku boja proti činnosti súvisiacej s terorizmom alebo s iným ohrozením bezpečnosti štátu.“.

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.

18.
V § 69d ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Aj bez písomnej žiadosti možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje Interpolu pri predchádzaní, odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov alebo pri zabezpečovaní verejného poriadku.“.
19.
V § 70 ods. 1 sa za slová „profesionálnych vojakov“ vkladá čiarka a slovo „colníkov“.
20.
V § 70 ods. 2 sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slovo „colníkov“ a za slová „§ 23,“ sa vkladajú slová „§ 24,“.
21.
V § 71 sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slovo „colníci“.
22.
V § 76 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po hľadanej osobe a nezvestnej osobe zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa hľadanej osoby alebo nezvestnej osoby, a to aj prostredníctvom diaľkového, nepretržitého a priameho prístupu do informačného systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby.28h) Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po hľadanej osobe sa vykonáva na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu na obmedzenie osobnej slobody konkrétnej osoby. Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po nezvestnej osobe sa vykonáva po predchádzajúcom súhlase príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, manžela osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha nezvestnej osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor okrem prípadov, keď je táto osoba bezprostredne ohrozená na živote a tento súhlas nie je možné zabezpečiť.

(5)
Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie účastníka elektronickej komunikačnej prevádzky, zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa telekomunikačného zariadenia, a to aj prostredníctvom diaľkového, nepretržitého a priameho prístupu do informačného systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby.28h) Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle sa vykonáva na základe písomnej žiadosti majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného zariadenia.“.

23.
V § 77c ods. 1 sa slová „spoločnej operácie,28jb)“ nahrádzajú slovami „spoločnej operácie alebo ktorý poskytuje pomoc pri riešení krízovej situácie,28jb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28jb znie:

„28jb)
Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).Čl. 3 rozhodnutia Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.

24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28jc sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.
25.
Za § 81a sa vkladá § 81b, ktorý znie:

㤠81b
(1)
Hľadanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý zo zákonných dôvodov na obmedzenie osobnej slobody, miesto jej pobytu nie je známe a po tejto osobe je vyhlásené pátranie.

(2)
Nezvestnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnosť je oznámená Policajnému zboru, nie je páchateľom trestného činu, môže byť ohrozená na živote alebo zdraví a miesto jej pobytu nie je známe.“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z. a zákona č. 281/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 1 znie:

„(1)
Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.“.

2.
V § 1 odsek 3 znie:

„(3)
Základné práva a slobody možno činnosťou Vojenského spravodajstva obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky alebo na ochranu práv a slobôd iných.“.

3.
§ 2 odsek 1 znie:

„(1)
Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a v zahraničí zamerané na
a)
činnosti ohrozujúce suverenitu, ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,

b)
aktivity cudzích spravodajských služieb,

c)
terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,

d)
politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov,

e)
škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov,

f)
organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť proti obrane Slovenskej republiky,

g)
nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,1a) so zbraňami hromadného ničenia alebo s položkami dvojakého použitia,1b)

h)
nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb,

i)
skutočnosti spôsobilé vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,

j)
ohrozenie alebo únik údajov obsahujúcich utajované skutočnosti.1c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:

„1a)
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z.

1b)
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

1c)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

5.
V § 2 ods. 5 sa slová „§ 2 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a 2“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak o to Vojenské spravodajstvo požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým Vojenské spravodajstvo poskytlo informácie podľa odsekov 4 a 5, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať Vojenskému spravodajstvu písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru.“.

7.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Na čele Vojenského spravodajstva je riaditeľ Vojenského spravodajstva (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je za výkon svojej funkcie a za plnenie úloh Vojenského spravodajstva zodpovedný ministrovi. Minister vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie riaditeľa.“.

8.
V § 9 odsek 1 znie:

„(1)
Príslušník je oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach tohto zákona,
a)
aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby,

b)
ak nemožno inak odvrátiť nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt, uzavretý strážený priestor alebo chránenú osobu po predchádzajúcej márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.“.

9.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
zámena veci,

e)
predstieraný prevod veci.“.

10.
V § 11 ods. 2 a 7 sa slovo „minister“ nahrádza slovom „riaditeľ“.
11.
V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky, vojensko-hospodárskych záujmoch Slovenskej republiky alebo ochrane utajovaných skutočností nevyhnutné zameniť vec za inú vec, zámenu veci možno vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu;4) zámenou veci nesmie vzniknúť na týchto záujmoch väčšia ujma ako tá, ktorá by hrozila použitím zamieňanej veci.

(8)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky, vojensko-hospodárskych záujmoch Slovenskej republiky alebo ochrane utajovaných skutočností potrebné vykonať predstieraný prevod veci, možno predstieraný prevod veci vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu.4) Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na držanie ktorej sa vyžaduje osobitné povolenie alebo držanie ktorej je zakázané.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.“.

12.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a
Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)
Ak je to nevyhnutné, Vojenské spravodajstvo je na účely plnenia úloh podľa § 2 ods. 1 a 2, spolupráce podľa § 1 ods. 2 a § 16 a zaisťovania bezpečnosti a ochrany osôb, objektov a priestorov uvedených v § 9 ods. 1 písm. b) oprávnené držať nebezpečné látky a zakázané veci.

(2)
Nebezpečnými látkami podľa odseku 1 sú najmä omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety a jedy.

(3)
Zakázanými vecami podľa odseku 1 sú najmä zakázané zbrane, zakázané strelivo, zakázané doplnky zbrane a falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.“.

13.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má Vojenské spravodajstvo právo na sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov z informačných systémov orgánov verejnej moci; tieto údaje sa poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby a o ich poskytnutí a sprístupnení sa tieto osoby neinformujú. Orgány verejnej moci sú povinné žiadosti Vojenského spravodajstva o sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov zo svojich informačných systémov vyhovieť.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

14.
V § 17 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môže byť použitý len na účely podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.5a) Ten, kto vykonáva monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť Vojenskému spravodajstvu videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je tento záznam potrebný na účel ochrany obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok.“.

15.
V § 20 ods. 3 sa slová „skutočností.1a)“ nahrádzajú slovami „skutočností.1c)“.
16.
V § 20a ods. 3 sa slovo „minister“ nahrádza slovom „riaditeľ“.

Čl. VI

Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z. a zákona č. 180/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 ods. 1 sa čiarka za slovami „organizovanou skupinou“ nahrádza slovom „alebo“ a slová „alebo teroristickou skupinou“ sa nahrádzajú slovami „alebo trestné činy terorizmu“.

Čl. VII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z. a zákona č. 386/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p)
plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,“.

Doterajšie písmená p) až s) sa označujú ako písmená q) až t).

2.
V § 23 sa za slová „S cieľom“ vkladajú slová „plniť úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,“.
3.
V § 26 ods. 3 sa za slová „operatívno-pátracej činnosti“ vkladajú slová „pri plnení úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,“.
4.
V § 63 ods. 2 sa za slová „Vojenskou políciou najmä“ vkladajú slová „pri plnení úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,“.

Čl. VIII

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 179/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
základným bezpečnostným záujmom štátu najmä zachovanie mieru a bezpečnosti štátu, zabezpečenie demokratického poriadku, ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku vrátane objektov, v ktorých orgány verejnej moci vykonávajú svoju činnosť, riadneho fungovania hospodárstva a orgánov verejnej moci a ochrany životného prostredia,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a
Orgány verejnej moci zabezpečujú ochranu základných bezpečnostných záujmov štátu aj mimo krízovej situácie.“.

Čl. IX

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2006 Z. z., zákona č. 93/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., zákona č. 370/2013 Z. z. a zákona č. 78/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 27 odsek 3 znie:

„(3)
Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru odsúdeného na účel plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu trestu odňatia slobody, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor;2) uvedené sa nevzťahuje na telefonovanie odsúdeného s jeho obhajcom. Ústav uchováva záznamy podľa prvej vety počas 12 mesiacov.“.

2.
V § 27 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Ústav je oprávnený zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru obsahuje údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej peňažnej sume.

(5)
Záznamy podľa odsekov 3 a 4 ústav poskytuje na základe písomnej žiadosti subjektom uvedeným v osobitnom predpise.13aa)“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa)
§ 65a ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 549/2011 Z. z., zákona č. 371/2013 Z. z. a zákona č. 78/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 21 odsek 3 znie:

„(3)
Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru obvineného za účelom plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu väzby, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor;2) uvedené sa nevzťahuje na telefonovanie obvineného s jeho obhajcom. Ústav uchováva záznamy podľa prvej vety počas 12 mesiacov.“.

2.
V § 21 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Ústav je oprávnený zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru obsahuje údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej peňažnej sume.

(5)
Záznamy podľa odsekov 3 a 4 ústav poskytuje na základe písomnej žiadosti subjektom uvedeným v osobitnom predpise.13aa)“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa)
§ 65a ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XI

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 23 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a to aj opakovane, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu“.

Čl. XII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z. a zákona č. 397/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 16 ods. 2 sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „120 hodín“ a slová „24 hodín“ sa nahrádzajú slovami „72 hodín“.

Čl. XIII

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z. a zákona č. 174/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 13 ods. 2 sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová „a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín“.

Čl. XIV

Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
poskytuje údaje z evidencií a registrov vedených podľa tohto zákona orgánu kontroly podľa § 3 ods. 2 písm. f).“.

Čl. XV

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z. a zákona č. 397/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 63 odsek 6 znie:

„(6)
Podnik je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu podľa § 55 ods. 6 na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov44a) údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) až d); v prípade údajov potrebných na účely trestného konania a pátrania po hľadanej osobe alebo nezvestnej osobe a odcudzených motorových vozidlách sa postupuje podľa osobitných predpisov.46) Podnik je povinný poskytnúť tieto údaje zrozumiteľným spôsobom v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v šifrovanej forme. Náklady na hmotné nosiče, ktoré sú potrebné na poskytnutie údajov, uhrádza orgán štátu, ktorému sa takéto údaje poskytli.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 46 znejú:

„44a)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 58 ods. 3 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46)
§ 116 Trestného poriadku, § 76 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVI

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z. a zákona č. 353/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V nadpise § 7 a v nadpise § 11 sa za slovo „vstupu“ vkladajú slová „a vycestovania“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Občan Únie môže vycestovať z územia Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu iba s platným preukazom totožnosti alebo s platným cestovným pasom. Rodinný príslušník občana Únie môže vycestovať z územia Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu iba s platným cestovným pasom.“.

3.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Únie, ak sa nepreukáže platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným pasom, alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie, ak sa nepreukáže platným cestovným pasom.

(6)
Policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa v zahraničí zúčastní bojovej alebo inej činnosti v prospech organizovanej ozbrojenej skupiny, alebo ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných.“.

4.
V § 46 ods. 2 písm. d) sa za slovo „služby“ vkladajú slová „alebo Vojenského spravodajstva“.
5.
V § 108 ods. 4 sa za slovo „priechode“ vkladajú slová „alebo Slovenskej informačnej služby“.
6.
V § 108 ods. 6 znie:

„(6)
Letecký dopravca je povinný informovať cestujúceho o poskytnutí údajov podľa odseku 4; to neplatí, ak ide o poskytnutie údajov Slovenskej informačnej službe. Letecký prepravca musí poskytnuté údaje zlikvidovať do 24 hodín po prílete lietadla.“.

Čl. XVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore