Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 439/2004 účinný od 01.08.2004 do 31.12.2004

Platnosť od: 29.07.2004
Účinnosť od: 01.08.2004
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD87DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 439/2004 účinný od 01.08.2004 do 31.12.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 439/2004 s účinnosťou od 01.08.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 391/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak sa nevykonáva v priestore zamestnávateľa,“.
5.
V § 31 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája táto veta: „Podmienka zaplatenia poistného sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného ku dňu splatnosti poistného je v úhrne nižšia ako 100 Sk.“.
6.
V § 31 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) posledná veta platí rovnako.“.
7.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) posledná veta platí rovnako.“.
15.
V § 99 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

21.
V § 156 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.“.

23.
V § 227 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní.“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

24.
V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f)“.
25.
Doterajší text § 249 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Poistencom na účely § 226 ods. 1 písm. a) a odseku 2 nie je fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.“.

30.
Za § 282 sa vkladá § 282a, ktorý znie:

㤠282a
Sociálna poisťovňa nesmie na splnenie záväzku zdravotnej poisťovne alebo zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaďovateľom je štát, obec alebo vyšší územný celok, prijať od právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu splatnú a nepremlčanú pohľadávku na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne na dlžnom poistnom na dôchodkové zabezpečenie alebo na dlžnom príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004.“.

31.
V § 284 písm. a) sa slová „a z poistného na poistenie v nezamestnanosti“ nahrádzajú slovami „poistného na poistenie v nezamestnanosti a z poistného do rezervného fondu“ a slová „a na poistnom na poistenie v nezamestnanosti“ sa nahrádzajú slovami „na poistnom na poistenie v nezamestnanosti a na poistnom do rezervného fondu“.
34.
V prílohe č. 4 kapitole V v položke 6 písm. a) sa v stĺpci miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % slová „20 - 30“ nahrádzajú slovami „40 - 60“.

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a v tomto období nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) ak sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení najneskôr do 30 dní od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) vzniknutého po 30. júni 2006.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

2.
V § 17 ods. 2 sa slová „v § 14 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 14 ods. 2 a 3“.
3.
V § 63 ods. 2 druhej vete sa slová „zápisu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra“ nahrádzajú slovami „začatia vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.
4.
V § 82 odsek 5 znie:

„(5)
Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných emitentom so sídlom v Slovenskej republike a vkladov v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike musí byť najmenej 30 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.

5.
V § 91 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ostatných“.
6.
V § 91 ods. 3 a 4 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
7.
V § 91 ods. 5 sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
8.
V § 91 ods. 5 písm. b) sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.
9.
V § 91 ods. 5 písm. c) sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
10.
V § 91 ods. 6 písm. a) sa slová „110 %“ nahrádzajú slovami „111 %“.
11.
V § 91 ods. 6 písm. b) sa slová „120 %“ nahrádzajú slovami „143 %“.
12.
V § 91 ods. 6 písm. c) sa slová „130 %“ nahrádzajú slovami „200 %“.
13.
V § 91 ods. 7 písm. a) sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
14.
V § 91 ods. 10 písm. b) sa slová „dva percentuálne body“ nahrádzajú slovami „tri percentuálne body“.
15.
V § 91 ods. 10 písm. c) sa slová „tri percentuálne body“ nahrádzajú slovami „päť percentuálnych bodov“.
16.
V § 112 ods. 2 sa slová „najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať, a ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemožno zaručiť“ nahrádzajú slovami „a ponúkať služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením“ a na konci sa pripája táto veta: „Čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Čl. III

Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 43/2004 Z. z. sa mení takto:

V prílohe sa slová

„Sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia najmenej 3 000 Sk, najviac 10 000 Sk“

nahrádzajú slovami

„Sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia najmenej 1 000 Sk, najviac 3 000 Sk“.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004 okrem čl. I druhého až štvrtého bodu, ôsmeho až štrnásteho bodu, šestnásteho až dvadsiateho bodu, dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho šiesteho bodu až dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho druhého bodu, tridsiateho tretieho a tridsiateho piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore