Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 437/2004 účinný od 01.08.2014

Platnosť od: 29.07.2004
Účinnosť od: 01.08.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Zdravotné poistenie, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13731DS4EUPPČL1

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 437/2004 účinný od 01.08.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 437/2004 s účinnosťou od 01.08.2014 na základe 204/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,

b)

vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej len „lekársky posudok“) ...

c)

zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

(2)

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne ...

(3)

Na účely tohto zákona

a)
poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením ...
b)
poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,
c)
poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „poskytovateľ ...
d)
posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ...
§ 3 - Náhrada za bolesť
(1)

Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu ...

(2)

Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za ...

(3)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné ...

(4)

Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne ...

§ 4 - Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov ...

(2)

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby ...

(3)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné ...

(4)

Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie ...

§ 5 - Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza ...

(2)

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej ...

(3)

Na valorizáciu výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa nevzťahuje ...

(4)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za ...

(5)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity,4) môže súd náhradu za sťaženie spoločenského ...

§ 6 - Dohoda o vyrovnaní
(1)

Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ...

(2)

Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.

(3)

Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia na súde, ak sa ...

Lekársky posudok
§ 7
(1)

Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár ...

(2)

Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné ...

(3)

O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený.

(4)

O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za ...

(5)

Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.7)

(6)

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského ...

§ 8
(1)

Lekársky posudok obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného, ...
b)
dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania, ...
c)
miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,
d)
čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
e)
určenie diagnózy,
f)
hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,
g)
celkový počet bodov.
(2)

Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému ...

(3)

Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho posudku aj v ...

(4)

Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o ...

(5)

Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.

§ 9 - Zásady na hodnotenie bolesti
(1)

Posudzujúci lekár hodnotí bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti. Pri určovaní ...

(2)

Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia, ak v prílohe č. ...

(3)

Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada na ...

(4)

Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu ...

(5)

Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak

a)
vznikla infekcia rany okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ...
b)
poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie,
c)
povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažuje injekcia, ...
(6)

Pri súbehu dôvodov podľa odseku 5 možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby. ...

(7)

Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví ...

(8)

Ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za ...

§ 10 - Zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia
(1)

Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. ...

(2)

Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania sa vzťahuje na chronickú formu ...

(3)

Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom, posudzujúci lekár ...

(4)

Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na ...

(5)

Ak je sadzba bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanovená rozpätím bodov, pri ...

(6)

Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými ...

(7)

Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia nepredpokladal, ...

(8)

Ustanovenia § 9 ods. 7 a 8 sa vzťahujú aj na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)

Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo ...

(2)

Na nároky poškodených uplatnených na súde podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje § 6 ods. 3.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA

  POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV         HLAVA   1. Skalpácia hlavy ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 437/2004 Z. z.
  Prevziať prílohu - Vzor lekárskeho posudku

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 ...
 • 2)  § 99 ods. 2 druhá veta zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 3)  § 1 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov ...
 • 4)  § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore