Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 437/2004 účinný od 01.08.2014

Platnosť od: 29.07.2004
Účinnosť od: 01.08.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Zdravotné poistenie, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13732DS4EUPPČL1

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 437/2004 účinný od 01.08.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 437/2004 s účinnosťou od 01.08.2014 na základe 204/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,

b)

vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej len „lekársky posudok“) a jeho náležitosti,

c)

zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

(2)

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“).

(3)

Na účely tohto zákona

a)

poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví,

b)

poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,

c)

poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „poskytovateľ náhrady“) je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov,1)

d)

posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.

§ 3 - Náhrada za bolesť
(1)

Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

(2)

Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe č. 1 v I. a III. časti.

(3)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

(4)

Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

§ 4 - Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.

(2)

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené v prílohe č. 1 v II. a IV. časti.

(3)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.

(4)

Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, poškodený má nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške ustanovenej v § 10 ods. 7.

§ 5 - Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 7 a 8).

(2)

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.

(3)

Na valorizáciu výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa nevzťahuje osobitný predpis.2)

(4)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určenú podľa odseku 2 opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky3) uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

(5)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity,4) môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.

§ 6 - Dohoda o vyrovnaní
(1)

Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenú týmto zákonom, najviac však do výšky náhrady ustanovenej v § 5 ods. 5; ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,5) dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.

(2)

Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.

(3)

Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia na súde, ak sa podal návrh na uzatvorenie dohody podľa odseku 1 a do troch mesiacov od jeho podania sa neuzatvorila dohoda podľa odseku 1 a neuspokojili sa nároky poškodeného.

Lekársky posudok
§ 7
(1)

Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov.

(2)

Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu6) súvisiacu s poškodením [§ 2 ods. 3 písm. a)].

(3)

O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený.

(4)

O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dá súhlas.

(5)

Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.7)

(6)

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 požiadať o vydanie znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8)

§ 8
(1)

Lekársky posudok obsahuje

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného,

b)

dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania,

c)

miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,

d)

čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,

e)

určenie diagnózy,

f)

hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,

g)

celkový počet bodov.

(2)

Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov.

(3)

Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho posudku aj v prípadoch, ak o lekársky posudok požiadala iná oprávnená osoba podľa § 7 ods. 4. Jedno vyhotovenie lekárskeho posudku sa doručí aj lekárovi, s ktorým má poškodený uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.9)

(4)

Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.

(5)

Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.

§ 9 - Zásady na hodnotenie bolesti
(1)

Posudzujúci lekár hodnotí bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia bolesti sa hodnotí akútna fáza bolesti.

(2)

Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v III. časti nie je ustanovené inak.

(3)

Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia vrátane náročnosti liečenia a na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod.

(4)

Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu znížený až o jednu tretinu.

(5)

Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak

a)

vznikla infekcia rany okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil,

b)

poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie,

c)

povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažuje injekcia, punkcia kĺbu, hrudníka a abscesu, infúzia a transfúzia; toto zvýšenie sa nevzťahuje na operačný výkon, ak je zahrnutý v sadzbe pre príslušné poškodenie na zdraví.

(6)

Pri súbehu dôvodov podľa odseku 5 možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby.

(7)

Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny.

(8)

Ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.

§ 10 - Zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia
(1)

Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v II. a IV. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.

(2)

Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania sa vzťahuje na chronickú formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v IV. časti nie je ustanovené inak.

(3)

Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom, posudzujúci lekár odporučí poškodenému takýto výkon.

(4)

Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví. V prípadoch ustanovených v odseku 3 posudzujúci lekár prihliada aj na stanovisko poškodeného k odporúčanému zákroku.

(5)

Ak je sadzba bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov, použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia.

(6)

Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby.

(7)

Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom; v lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom.

(8)

Ustanovenia § 9 ods. 7 a 8 sa vzťahujú aj na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)

Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2)

Na nároky poškodených uplatnených na súde podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje § 6 ods. 3.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/1999 Z. z.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA

  POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
       
    HLAVA  
  1. Skalpácia hlavy vrátane operácie  
  1a   čiastočná podľa rozsahu 15-30
  1b   úplná 70
  2. Rana (tržná, rezná, tržne zmliaždená) vrátane operačnej revízie a sutúry 5-10
  3. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu 5
  4. Pomliaždenie tváre 5
  5. Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými krvnými výronmi 10- 15
  6. Sánkový kĺb  
  6a   podvrtnutie 5
  6b   pomliaždenie 5-10
  7. Luxácia - vykĺbenie sánky (jednostranne i obojstranne) 15
  8. Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie 130 - 200
  9. Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby)  
  9a   bez vtlačenia úlomkov 45
  9b   s vtlačením úlomkov 70
  10. Zlomenina kosti čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej  
  10a   bez vtlačenia úlomkov 35
  10b   s vtlačením úlomkov 60
  11. Zlomenina očnice  
  11a   okraja očnice (vždy zlomenina kosti, ktorá tvorí okraj očnice, a bodové ohodnotenie je podľa zlomeniny konkrétnej kosti)  
  11b   spodiny očnice /bez posunu, s posunom/ 35-80
  12. Zlomenina nosovej kosti  
  12a   bez posunu 20
  12b   s posunom 40
  13. Zlomenina nosovej priehradky  
  13a   bez posunu 15
  13b   s posunom 25
  14. Zlomenina jarmovej kosti  
  14a   bez posunu úlomkov 30
  14b   s posunom úlomkov 60
  15. Zlomenina sánky  
  15a   bez posunutia úlomkov 50
  15b   s posunutím úlomkov 70
  16. Zlomenina prednej steny čeľuste 30
  16a Zlomenina naso - maxilárneho komplexu 80
  17. Zlomenina ďasnového výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov 20-55
  18. Združené zlomeniny - centrálna časť  
  18a   dolná vrstva  
  18a1   dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin) 60-70
  18a2   sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí 70-80
  18b   horná vrstva  
  18 b1   zlomenina nosových kostí a frontálneho výbežku čeľustí a čuchových kostí 70
  18b2   horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná Le Fort II.) 80 - 100
  18b3   laterálna časť - zygomatikomaxilárny komplex 60-80
  18b4   kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti  
  18b5   suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.) 130 - 150
       
    OKO  
    (v položkách 19 - 53 sú už započítané i prípadné operácie)  
  19. Poranenie mihalnice  
  19a   rana kože mihalnice 15
  19b   rana mihalnice v mieste slzných kanálikov 40
  19c   rana mihalnice komplikovaná poranením mihalnicových svalov 30
  20. Poleptanie mihalnice 15
  21. Popálenie mihalnice II. a III. horný index 0 15-20
       
    Neprenikajúce poranenie rohovky:  
  22. Erózia rohovky 5
  23. Cudzie teliesko s následnou infiltráciou 15
  24. Hlboká neprenikajúca rana rohovky 15-20
  25. Plazivý poúrazový vred 25-45
  26. Popálenie a poleptanie epitelu rohovky 15
  27. Popálenie a poleptanie strómy rohovky 25-45
       
    Rany prenikajúce rohovkou:  
  28. Nekomplikované 20-40
  29. Komplikované traumatickým sivým zákalom 45-55
  30. Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom 60-95
  31. Komplikované prolapsom dúhovky 55 - 100
  32. Komplikované vnútroočným telesom 45-55
  33. Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou 65- 110
  34. Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky 65- 110
  35. Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou 70 - 120
       
    Rany prenikajúce sklérou:  
  36. V krajine riasnatého telesa 55 - 100
  37. V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom 65- 110
  38. Ostatné rany prenikajúce sklérou 25-45
  39. Ostatné rany prenikajúce sklérou a cudzím vnútroočným telesom 45-90
  40. Ruptúra očnej gule a jej roztrieštenie 80- 110
  41. Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory 15-30
  42. Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné ochorenia šošovky 45-65
  43. Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca 40-45
  44. Traumatický a sekundárny glaukóm 65
  45. Poúrazové odchlípenie sietnice  
  45a   poúrazové nakrvácania do sietnice/zhmoždenie sietnice 35-65
  45b   poškodenie sietnice laserom alebo iným žiarením 25-55
  45c   poúrazové odlúpenie sietnice 65-95
  46. Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze vrátane operácie 150
  47. Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze vrátane operácie 300
  48. Nalomenina očnice 40-60
  49. Cudzie teleso v orbite 15
  50. Podkožný emfyzém mihalníc 15
  51. Retrobulbárny hematóm 25-45
  52. Ophtalmia photoelectrica 5
  53. Krvácanie do pošiev optického nervu 30-90
       
    UCHO  
    (v položkách 54 - 61 sú už započítané i prípadné operácie)  
  54. Rana ušnice 5-10
  55. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 20-35
  56. Strata ušnice  
  56a   čiastočná 30-90
  56b   úplná 90-150
  57. Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom - akútne 15
  58. Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny lebečných kostí 15
  59. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou infekciou 40
  60. Otras labyrintu 50
  61. Poškodenie labyrintu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10) 50
       
    ZUBY A JAZYK  
  62. Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu1)  
  62a   a) jedného až dvoch zubov 10
  62b   b) dvoch až piatich zubov 10-30
  62c   c) šiestich a viacerých zubov 35-55
  63. Vyrazenie a poškodenie umelých zubov 0
  64. Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu 15
  65. Tržná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka vrátane chirurgického ošetrenia 10-15
  66. Strata jazyka 70-100
       
    KRK  
  67. Rezná, tržná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov vrátane operácie 5-10
  68. Poleptanie, prederavenie pažeráka vrátane prípadnej operácie 50-105
  69. Roztrhnutie pažeráka vrátane prípadnej operácie 120-150
  70. Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 105-130
  71. Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky vrátane prípadnej operácie 80
  72. Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pár alebo následkom úderu 20
  73. Tracheotómia 40
       
    HRUDNÍK  
  74. Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického ošetrenia 5-10
  75. Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického ošetrenia 45
  76. Pomliaždenie hrudnej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg. nepreukázané 20
  77. Vykĺbenie chondrokostálne 15
  78. Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou 100-260
  79. Otras a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané 100-260
  80. Zlomeniny hrudnej kosti  
  80a   bez posunutia úlomkov 25
  80b   s posunutím úlomkov 45
  81. Zlomeniny rebier preukázané rtg.  
  81a   jedného rebra 25
  81b   dvoch až piatich rebier 30-40
  81c   viac ako piatich rebier 40-60
  82. Zlomenina rebier s dislokáciou  
  82a   dvoch až piatich rebier 35-60
  82b   viac ako piatich rebier 45-70
  83. Roztrhnutie pľúc 80 - 120
  84. Poranenie srdca 100 - 260
  85. Roztrhnutie bránice 80
  86. Komplikácie poranenia hrudníka  
  86a   poúrazový zápal pohrudnice 60
  86b   poúrazový zavretý pneumotorax 60
  86c   poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 70
  86d   poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax 70
  86e   poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne 45
  86f   poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 70
       
    BRUCHO  
  87. Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa 30
  88. Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce 15-25
  89. Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov s laparotómiou 35
  90. Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou  
  90a   roztrhnutie pečene 80
  90b   roztrhnutie sleziny 80
  90c   roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 80
  90d   prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka 80
  90e   prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika 80
  90f   prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie 40
  90g   roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 60
  90h   prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie 40
  90ch   roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 60
  90i   roztrhnutie okružia bez resekcie 40
  90j   roztrhnutie okružia s resekciou čreva 60
       
    UROGENITÁLNE ÚSTROJENSTVO  
  91. Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču 25
  92. Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou operáciou 20-30
  93. Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa 25-35
  94. Poranenie vedúce k strate penisu vrátane operácie 80
  95. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa 35-60
  96. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka 35-70
  97. Poranenie vedúce k strate semenníka vrátane operácie  
  97a   jedného 80
  97b   obidvoch 120
  98. Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou 160
  99. Roztrhnutie močového mechúra s operáciou 100
  100. Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu operácie 40-80
  101. Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel 90
  102. Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému pôrodu 160 - 180
       
    CHRBTICA  
  103. Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny  
  103a   krčnej chrbtice 10-20
  103b   hrudnej chrbtice 10-20
  103c   bedrovej chrbtice 10-20
  103d   sakrálnej chrbtice a kostrče 10-20
  104. Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 25
  105. Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo koreňov  
  105a   atlantookcipitálne 130
  105b   krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 130
  105c   kostrče 35
  105d   podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg. preukázané 100
  106. Zlomeniny stavcových výbežkov  
  106a   zlomenina tŕňového výbežku 25
  106b   zlomenina jedného priečneho výbežku 35
  106c   zlomenina viacerých priečnych výbežkov 35-60
  106d   zlomenina kĺbového výbežku 40
  106e   zlomenina viacerých kĺbových výbežkov 40-60
  106f   zlomenina oblúka 60
  106g   zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei) 130
  107. Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov  
  107a   kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca najviac o 1/3 100
  107b   zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca o viac ako 1/3 175
  107c   pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje o 1/4 sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca  
  108. Poranenie medzistavcovej platničky  
  108a   pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových príznakov 40 - 100
  108b   bez súčasnej zlomeniny stavca 10
  109. Spondylolistéza 10
       
    PANVA  
  110. Pomliaždenie panvy 15
  111. Zlomeniny panvových kostí  
  111a   odtrhnutím predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti 35
  111b   odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 35
  111c   jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia úlomkov 45
  111d   jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím úlomkov 80
  111e   zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku 45
  111f   zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku 80
  111g   zlomenina krížovej kosti 45
  111h   zlomenina kostrče 35
  111ch   zlomenina okraja acetabula 50
  112. Zlomeniny panvového prstenca  
  112a   obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina lonovej kosti s rozostupom lonovej spony 130
  112b   zlomenina lonovej a bedrovej kosti 130
  112c   zlomenina lonovej kosti s vytknutím v krížovobedrovom kĺbe 130
  112d   posttraumatický rozostup lonovej spony 130
  112e   zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti 130
       
    HORNÁ KONČATINA  
  113. Pomliaždenie ťažšieho stupňa  
  113a   ramena 15
  113b   predlaktia 15
  113c   ruky 15
  113d   jedného a viacerých prstov s nevyhnutnou fixáciou 15
  113e   kĺbu hornej končatiny 15
  113f   ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu 25-45
  114. Povrchová rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená 5-10
  115. Hlboká rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená 10- 15
  116. Neúplné prerušenie šliach vystierača alebo ohýbača prsta alebo na ruke  
  116a   jedného prsta 20
  116b   niekoľkých prstov 25-50
  117. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke  
  117a   jedného prsta bez sutúry šliach 20
  117b   jedného prsta so sutúrou šliach 75
  117c   niekoľkých prstov bez sutúry šliach 25
  117d   niekoľkých prstov so sutúrou šliach 75 - 150
  118. Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke  
  118a   jedného prsta bez sutúry šliach 35
  118b   jedného prsta so sutúrou šliach 55
  118c   niekoľkých prstov bez sutúry šliach 60
  118d   niekoľkých prstov so sutúrou šliach 100
  119. Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí  
  119a   jednej alebo dvoch šliach bez sutúry šliach 40
  119b   jednej alebo dvoch šliach so sutúrou šliach 60
  119c   viacerých šliach bez sutúry šliach 60
  119d   viacerých šliach so sutúrou šliach 100
  120. Natrhnutie nadhrebeňového svalu 45
  121. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu  
  121a   liečené konzervatívne 50
  121b   liečené operáciou 70
  122. Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu  
  122a   liečené konzervatívne 30
  122b   liečené operáciou 50
  123. Natrhnutie iného svalu hornej končatiny 15-25
  124. Svalová prietrž úrazového pôvodu  
  124a   liečená bez operácie 40
  124b   liečená operáciou 60
  125. Podvrtnutie  
  125a   sternoklavikulárneho kĺbu 15
  125b   ramenného kĺbu 10-20
  125c   lakťového kĺbu 10-20
  125d   zápästia 15
  125e   základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri jednom alebo dvoch prstoch 15
  125f   základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri troch alebo viacerých prstoch 20
  126. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou a hrudnou kosťou  
  126a   liečené konzervatívne 20
  126b   liečené operáciou 45
  127. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou  
  127a   liečené konzervatívne 20
  127b   liečené operáciou 60
  128. Vykĺbenie ramennej kosti (ramena)  
  128a   liečené konzervatívne 35
  128b   liečené operáciou 60
  129. Vykĺbenie predlaktia (lakťa)  
  129a   liečené konzervatívne 35
  129b   liečené operáciou 60
  130. Vykĺbenie zápästia (mesiačkovitej kosti a vykĺbenie perilunárne)  
  130a   liečené konzervatívne 35
  130b   liečené operáciou 50
  131. Vykĺbenie záprstných kostí  
  131a   jednej kosti 25
  131b   niekoľkých kostí 40
  132. Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích článkov  
  132a   jedného prsta 35
  132b   niekoľkých prstov 50
  133. Zlomeniny lopatky  
  133a   tela 40
  133b   krčka 40
  133c   nadplecka 35
  133d   zobákovitého výbežku 30
  134. Zlomeniny kľúčnej kosti  
  134a   neúplná 15
  134b   úplná bez posunutia úlomkov 25
  134c   úplná s posunutím úlomkov 35
  134d   liečená operáciou 50
  135. Zlomeniny horného konca ramennej kosti  
  135a   zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia 25
  135b   zlomenina veľkého hrboľa s posunutím 40
  135c   roztrieštená zlomenina hlavice 60
  135d   zlomenina krčka bez posunutia 40
  135e   zlomenina krčka zaklinená 45
  135f   zlomenina krčka nezaklinená 60
  135g   luxačná zlomenina krčka 80
  136. Zlomeniny tela ramennej kosti  
  136a   neúplná 45
  136b   bez posunutia úlomkov 60
  136c   s posunutím úlomkov 80
  136d   liečená operáciou 100
  137. Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi  
  137a   neúplná 40
  137b   bez posunutia úlomkov 45
  137c   s posunutím úlomkov 60
  137d   liečená operáciou 80
  138. Vnútrokĺbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti (transkondylická, interkondylická, hlavičky alebo kladky)  
  138a   bez posunutia úlomkov 50
  138b   s posunutím úlomkov 60
  138c   liečená operáciou 80
  139. Odlomenie epikondylu ramennej kosti  
  139a   časti epikondylu 30
  139b   celého epikondylu 50
  140. Zlomenina háka lakťovej kosti  
  140a   liečená konzervatívne 30
  140b   liečená operáciou 50
  141. Zlomenina korunového výbežku lakťovej kosti 40
  142. Zlomenina hlavičky vretennej kosti  
  142a   liečená konzervatívne 40
  142b   liečená operáciou 55
  143. Zlomenina tela lakťovej kosti  
  143a   neúplná 40
  143b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  143c   úplná s posunutím úlomkov 60
  143d   liečená operáciou 75
  144. Zlomenina tela vretennej kosti  
  144a   neúplná 40
  144b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  144c   úplná s posunutím úlomkov 60
  144d   liečená operáciou 75
  145. Zlomenina obidvoch kostí predlaktia  
  145a   neúplná 50
  145b   úplná bez posunutia úlomkov 60
  145c   úplná s posunutím úlomkov 100
  145d   liečená operáciou 135
  146. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia  
  146a   liečená konzervatívne 100
  146b   liečená operáciou 130
  147. Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, distálnej epifýzy s odlomením bodcovitého výbežku lakťovej kosti)  
  147a   neúplná 30
  147b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  147c   úplná s posunutím úlomkov 60
  147d   liečená operáciou 75
  147e   odlúčenie epifýzy 30
  148. Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti 25
  149. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti  
  149a   bez posunutia úlomkov 50
  149b   s posunutím úlomkov 60
  150. Zlomenina člnkovitej kosti  
  150a   neúplná 60
  150b   úplná 80
  150c   komplikovaná nekrózou 130
  151. Zlomenina inej zápästnej kosti  
  151a   neúplná 20
  151b   úplná 40
  152. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 80
  153. Luxačná zlomenina bázy I. záprstnej kosti (Bennettova) liečená  
  153a   konzervatívne 50
  153b   operáciou 60
  154. Zlomenina jednej záprstnej kosti  
  154a   neúplná 20
  154b   úplná bez posunutia úlomkov 30
  154c   úplná s posunutím úlomkov 40
  154d   liečená operáciou 50
  155. Zlomenina viacerých záprstných kostí  
  155a   bez posunutia úlomkov 35
  155b   s posunutím úlomkov 50
  155c   liečená operáciou 60
  156. Zlomenina jedného článku jedného prsta  
  156a   neúplná alebo bez posunutia úlomkov 20
  156b   nechtového výbežku 20
  156c   s posunutím úlomkov 30
  156d   liečená operáciou 40
  157. Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta  
  157a   neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov 35
  157b   s posunutím úlomkov 50
  157c   operované 65
  158. Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov  
  158a   neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov 40
  158b   s posunutím úlomkov 55
  158c   liečené operáciou 70
  159. Amputácia (odňatie)  
  159a   exartikulácia v ramennom kĺbe 150
  159b   odňatie ramena 130
  159c   odňatie obidvoch predlaktí 130
  159d   odňatie jedného predlaktia 100
  159e   odňatie obidvoch rúk 130
  159f   odňatie ruky 80
  159g   odňatie všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky 80
  159h   odňatie štyroch prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky 70
  159ch   odňatie troch prstov alebo ich podstatných častí 60
  159i   odňatie dvoch prstov alebo ich podstatných častí 50
  159j   odňatie jedného prsta alebo jeho podstatnej časti 40
       
    DOLNÁ KONČATINA  
  160. Pomliaždenie ťažšieho stupňa  
  160a   bedrového kĺbu 15
  160b   kolenného kĺbu 15
  160c   členkového kĺbu 15
  160c   stehna 15
  160e   predkolenia 15
  160f   chrbta nohy 15
  160g   palca nohy 15
  160h   iného prsta nohy 5-10
  160ch   viacerých prstov nohy 15
  161. Povrchová rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená 5-10
  162. Hlboká rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená 10- 15
  163. Natrhnutie väčšieho svalu 15-25
  164. Svalová prietrž úrazového pôvodu  
  164a   liečená konzervatívne 40
  164b   liečená operáciou 50
  165. Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy  
  165a   liečené konzervatívne 40
  165b   liečené operáciou 50
  166. Pretrhnutie Achillovej šľachy  
  166a   liečené konzervatívne 50
  166b   liečené operáciou 75
  167. Podvrtnutie  
  167a   bedrového kĺbu 20-35
  167b   kolenného kĺbu 20-35
  167c   členkového kĺbu 15-25
  167d Chopartovho kĺbu 15-25
  167e Lisfrancovho kĺbu 15-25
  167f   základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy 10- 15
  167g   iného prsta nohy 5
  167h   viacerých prstov nohy 10- 15
  167ch   všetkých prstov nohy 15-20
  168. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu 35
  169. Natrhnutie skríženého kolenného väzu 45
  170. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu 80
  171. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho) 25
  172. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu 40
  173. Poranenie vnútorného alebo vonkajšieho meniska 25-35
  173a   liečené konzervatívne  
  173b   liečené operáciou 40-70
  174. Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedre)  
  174a   liečené konzervatívne 50-70
  174b   liečené operáciou 90
  175. Vykĺbenie jabĺčka  
  175a   liečené konzervatívne 35
  175b   liečené operáciou 50
  176. Vykĺbenie predkolenia  
  176a   liečené konzervatívne 70
  176b   liečené operáciou 90
  177. Vykĺbenie členkovej kosti  
  177a   liečené konzervatívne 25-40
  177b   liečené operáciou 60
  178. Vykĺbenie pod členkovou kosťou  
  178a   liečené konzervatívne 25-40
  178b   liečené operáciou 60
  179. Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klinovej  
  179a   liečené konzervatívne 25-40
  179b   liečené operáciou 60
  180. Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)  
  180a   liečené konzervatívne 35
  180b   liečené operáciou 50
  181. Vykĺbenie základných klbov prstov nohy  
  181a   palca 20
  181b   iného jedného alebo viacerých prstov 10-20
  182. Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy  
  182a   palca 20
  182b   iného jedného alebo viacerých prstov 10-20
  183. Zlomenina krčka stehnovej kosti  
  183a   zaklinená 100
  183b   nezaklinená 180
  183c   komplikovaná nekrózou hlavice 260
  184. Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti 130
  185. Zlomenina veľkého chochola 60
  186. Zlomenina malého chochola 50
  187. Zlomenina pertrochanterická  
  187a   neúplná alebo bez posunutia úlomkov 80
  187b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 100
  187c   liečená operáciou 130
  188. Zlomenina subtrochanterická  
  188a   neúplná 100
  188b   bez posunutia úlomkov 130
  188c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
  188d   liečená operáciou 180
  189. Zlomenina tela stehnovej kosti  
  189a   neúplná 100
  189b   bez posunutia úlomkov 130
  189c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
  189d   liečená operáciou 180
  190. Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi  
  190a   neúplná 100
  190b   bez posunutia úlomkov 130
  190c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
  190d   liečená operáciou 180
  191. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti  
  191a   liečené konzervatívne 60
  191b   liečené operáciou 80
  192. Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (kondylu alebo interkondylická)  
  192a   bez posunutia úlomkov 100
  192b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 130
  192c   liečená operáciou 180
  193. Zlomenina jabĺčka  
  193a   a) bez posunutia úlomkov 55
  193b   b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 60
  193c   c) liečená operáciou 80
  194. Zlomenina medzihrboľového vyvýšenia píšťaly  
  194a   liečená konzervatívne 80
  194b   liečená operáciou 100
  195. Vnútrokĺbová zlomenina horného konca píšťaly  
  195a   jedného kondylu bez posunutia úlomkov 80
  195b   jedného kondylu s posunutím úlomkov 100
  195c   obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov 100
  195d   obidvoch kondylov s posunutím úlomkov 130
  196. Odlomenie drsnatiny píšťaly  
  196a   liečené konzervatívne 50
  196b   liečené operáciou 60
  197. Zlomenina ihlice bez postihnutia členkového kĺbu  
  197a   neúplná 20
  197b   úplná 40
  198. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  
  198a   neúplná 80
  198b   úplná bez posunutia úlomkov 100
  198c   úplná s posunutím úlomkov 130
  198d   liečená operáciou 180
  199. Zlomenina vonkajšieho členka  
  199a   neúplná 30
  199b   úplná bez posunutia úlomkov 40
  199c   úplná s posunutím úlomkov 50
  199d   liečená operáciou 60
  199e   s posunom členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne 80
  199f   s posunom členkovej kosti zvonka liečená operáciou 100
  200. Zlomenina vnútorného členka  
  200a   neúplná 40
  200b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  200c   úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 60
  200d   úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou 70
  201. Zlomenina oboch členkov  
  201a   neúplná 50
  201b   úplná bez posunutia úlomkov 60
  201c   úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 80
  20 1d   úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou 100
  202. Zlomenina trimaleolárna (zlomenina oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly)  
  202a   bez posunutia úlomkov 70
  202b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 90
  202c   s posunutím úlomkov liečená operáciou 110
  203. Zlomeniny s poškodením syndesmózy tibiofibulárnej  
  203a   supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka liečená konzervatívne 100
  203b   tá istá zlomenina liečená operáciou 115
  203c   tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená konzervatívne 115
  203d   tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená operáciou 135
  204. Izolovaná zlomenina prednej alebo zadnej hrany distálnej epifýzy píšťaly 40
  205. Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 230
  206. Zlomenina pätovej kosti  
  206a   horizontálna zlomenina hrboľa pätovej kosti (kačací zobák) 45
  206b   zlomenina mediálneho výbežku hrboľa pätovej kosti 45
  206c   zlomenina predného výbežku pätovej kosti 45
  206d   zlomenina sustentaculi tali 45
  206e   zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov nenapravovaná 80
  206f   zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov napravovaná 130
  207. Zlomenina členkovej kosti  
  207a   krčka bez posunutia úlomkov 80
  207b   krčka s posunutím úlomkov 130
  207c   zlomenina krčka komplikovaná nekrózou kladky 260
  207d   zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 20
  208. Zlomenina kockovitej kosti  
  208a   bez posunutia úlomkov 50
  208b   s posunutím úlomkov 60
  209. Zlomenina člnkovitej kosti  
  209a   bez posunutia úlomkov 50
  209b   luxačná 100
  210. Zlomenina klinových kostí  
  210a   jednej bez posunutia úlomkov 50
  210b   jednej s posunutím úlomkov 60
  210c   viacerých klinových kostí bez posunutia úlomkov 60
  210d   viacerých klinových kostí s posunutím úlomkov 80
  211. Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky 50
  212. Zlomeniny predpriehlavkových kostičiek  
  212a   palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov 35
  212b   palca alebo malíčka s posunutím úlomkov 50
  212c   iného prsta bez posunutia úlomkov 25
  212d   iného prsta s posunutím úlomkov 40
  212e   viacerých prstov bez posunutia úlomkov 40
  212f   viacerých prstov s posunutím úlomkov 60
  213. Zlomeniny článkov palca  
  213a   odlomenie časti článku 15
  213b   úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov 25
  213c   úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov 35
  213d   roztrieštená zlomenina nechtového výbežku 25
  214. Zlomenina jedného článku prsta nohy úplná alebo neúplná s výnimkou palca 20
  215. Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta nohy 35
  216. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo odňatie stehna 260
  217. Odňatie oboch predkolení 250
  218. Odňatie jedného predkolenia 180
  219. Odňatie oboch chodidiel 180
  220. Odňatie jednej nohy 130
  221. Odňatie palca nohy alebo jeho podstatnej časti 40
  222. Odňatie jedného prsta nohy alebo jeho podstatnej časti (okrem palca) 20
       
    PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY  
  223. Otras mozgu (overený neurolog. alebo chirurg. pracoviskom, kde zranený bol ošetrený alebo vyšetrený)  
      ľahkého stupňa (I. stupňa) 30
      stredného stupňa (II. stupňa) 50-80
      ťažkého stupňa (III. stupňa) 100 - 140
  224. Pomliaždenie mozgu 85 - 170
  225. Rozdrvenie mozgového tkaniva 200 - 420
  226. Krvácanie do mozgu 85 - 340
  227. Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 85 - 340
  228. Otras miechy 110
  229. Pomliaždenie miechy 170
  230. Krvácanie do miechy 340
  231. Rozdrvenie miechy 420
  232. Poranenie dôležitého periférneho nervu (vretenný, lakťový, stredný, sedací, ihlicový)  
  232a   pomliaždenie s krátkodobou obrnou 35
  232b   poranenie s prerušením vodivých vlákien 85
  232c   prerušenie úplné 170
       
    OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ  
  233. Plošné abrázie mäkkých častí prsta s plochou väčšou ako 1 cm2 a strhnutie celého nechta 20
  234. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 15
  235. Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené 15-20
  236. Ranový tetanus 100 - 300
  237. Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím  
  237a   ľahké 15
  237b   stredné 25
  237c   ťažké 35
  238. Malá incízia 10
  239. Rozsiahlejšia incízia 15-35
  240. Voľný dermo - epidermálny prenos kože sa hodnotí podľa položky 243b  
  241. Voľný prenos kože v celej hrúbke sa hodnotí podľa položky 243c  
  242. Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale (okrem priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) pri postihnutí  
  242a   ľahkom 15
  242b   stredne ťažkom 25
  242c   ťažkom 35
  243. Popáleniny (okrem účinkov slnečného žiarenia na kožu), poleptanie, omrzliny alebo opareniny  
  243a   I. stupňa  
  243a1     v rozsahu do 10 % povrchu tela 5
  243a2     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 10
  243a3     v rozsahu od 21 % do 50 % povrchu tela 30
  243a4     v rozsahu nad 51 % povrchu tela 50
  243b   II. stupňa  
  243 b1     v rozsahu do 10 cm2 5
  243b2     v rozsahu od 11 do 50 cm2 10
  243b3     v rozsahu od 51 do 100 cm2 povrchu tela 20
  243b4     v rozsahu od 101 do 200 cm2 povrchu tela 30
  243b5     v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 50
  243b6     v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 70
  243b7     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 100
  243b8     v rozsahu od 21 % do 30% povrchu tela 130
  243b9     v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 160
  243 b10     v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 200
  243 b11     v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 220
  243 b12     v rozsahu od 71 % do 90 % povrchu tela 240
  243 b13     v rozsahu nad 90 % povrchu tela 260
  243c   III. stupňa  
  243 c1     v rozsahu do 3 cm2 5
  243c2     v rozsahu od 4 do 10 cm2 10
  243c3     v rozsahu od 11 do 50 cm2 20
  243c4     v rozsahu od 51 do 100 cm2 povrchu tela 40
  243c5     v rozsahu od 101 do 150 cm2 povrchu tela 60
  243c6     v rozsahu od 151 do 200 cm2 povrchu tela 90
  243c7     v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 140
  243c8     v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 200
  243c9     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 260
  243 c10     v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 360
  243 c11     v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 430
  243 c12     v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 460
  243 c13     v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 490
  243 c14     v rozsahu nad 70 % povrchu tela 520
  244. Uštipnutie hadom 15
  245. Uštipnutie cudzokrajným hadom alebo iným jedovatým zvieraťom podľa priebehu hojenia 20-35
  246. Šok  
  246a   ľahkého stupňa 20
  246b   stredne ťažkého stupňa 40
  246c   ťažkého stupňa 60
  247. Stavy dusenia následkom nedostatku kyslíka v ovzduší (nadbytok kysličníka uhličitého, dusíka, metánu) 15-60
  248. Poranenie magistrálnych tepien 100 - 250
  249. Poranenie dôležitých žilových kmeňov 100 - 250
  1) Pozn.: Odlomenie celej korunky alebo jej prevažnej častí sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 437/2004 Z. z.
  Prevziať prílohu - Vzor lekárskeho posudku

Poznámky

 • 1)

  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 99 ods. 2 druhá veta zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 3)

  § 1 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore