Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 437/2004 účinný od 01.08.2014

Platnosť od: 29.07.2004
Účinnosť od: 01.08.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13737DS4EUPP11ČL2

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 437/2004 účinný od 01.08.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 437/2004 s účinnosťou od 01.08.2014 na základe 204/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,

b)

vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej len „lekársky posudok“) a jeho náležitosti,

c)

zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

(2)

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“).

(3)

Na účely tohto zákona

a)

poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví,

b)

poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,

c)

poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „poskytovateľ náhrady“) je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov,1)

d)

posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.

§ 3 - Náhrada za bolesť
(1)

Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

(2)

Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe č. 1 v I. a III. časti.

(3)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

(4)

Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

§ 4 - Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.

(2)

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené v prílohe č. 1 v II. a IV. časti.

(3)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.

(4)

Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, poškodený má nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške ustanovenej v § 10 ods. 7.

§ 5 - Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 7 a 8).

(2)

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.

(3)

Na valorizáciu výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa nevzťahuje osobitný predpis.2)

(4)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určenú podľa odseku 2 opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky3) uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

(5)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity,4) môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.

§ 6 - Dohoda o vyrovnaní
(1)

Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenú týmto zákonom, najviac však do výšky náhrady ustanovenej v § 5 ods. 5; ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,5) dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.

(2)

Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.

(3)

Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia na súde, ak sa podal návrh na uzatvorenie dohody podľa odseku 1 a do troch mesiacov od jeho podania sa neuzatvorila dohoda podľa odseku 1 a neuspokojili sa nároky poškodeného.

Lekársky posudok
§ 7
(1)

Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov.

(2)

Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu6) súvisiacu s poškodením [§ 2 ods. 3 písm. a)].

(3)

O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený.

(4)

O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dá súhlas.

(5)

Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.7)

(6)

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 požiadať o vydanie znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8)

§ 8
(1)

Lekársky posudok obsahuje

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného,

b)

dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania,

c)

miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,

d)

čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,

e)

určenie diagnózy,

f)

hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,

g)

celkový počet bodov.

(2)

Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov.

(3)

Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho posudku aj v prípadoch, ak o lekársky posudok požiadala iná oprávnená osoba podľa § 7 ods. 4. Jedno vyhotovenie lekárskeho posudku sa doručí aj lekárovi, s ktorým má poškodený uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.9)

(4)

Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.

(5)

Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.

§ 9 - Zásady na hodnotenie bolesti
(1)

Posudzujúci lekár hodnotí bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia bolesti sa hodnotí akútna fáza bolesti.

(2)

Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v III. časti nie je ustanovené inak.

(3)

Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia vrátane náročnosti liečenia a na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod.

(4)

Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu znížený až o jednu tretinu.

(5)

Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak

a)

vznikla infekcia rany okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil,

b)

poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie,

c)

povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažuje injekcia, punkcia kĺbu, hrudníka a abscesu, infúzia a transfúzia; toto zvýšenie sa nevzťahuje na operačný výkon, ak je zahrnutý v sadzbe pre príslušné poškodenie na zdraví.

(6)

Pri súbehu dôvodov podľa odseku 5 možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby.

(7)

Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny.

(8)

Ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.

§ 10 - Zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia
(1)

Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v II. a IV. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.

(2)

Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania sa vzťahuje na chronickú formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v IV. časti nie je ustanovené inak.

(3)

Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom, posudzujúci lekár odporučí poškodenému takýto výkon.

(4)

Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví. V prípadoch ustanovených v odseku 3 posudzujúci lekár prihliada aj na stanovisko poškodeného k odporúčanému zákroku.

(5)

Ak je sadzba bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov, použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia.

(6)

Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby.

(7)

Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom; v lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom.

(8)

Ustanovenia § 9 ods. 7 a 8 sa vzťahujú aj na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)

Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2)

Na nároky poškodených uplatnených na súde podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje § 6 ods. 3.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/1999 Z. z.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA

  I. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLESŤ PRI ÚRAZOCH

  POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
       
    HLAVA  
  1. Skalpácia hlavy vrátane operácie  
  1a   čiastočná podľa rozsahu 15-30
  1b   úplná 70
  2. Rana (tržná, rezná, tržne zmliaždená) vrátane operačnej revízie
  a sutúry
  5-10
  3. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu 5
  4. Pomliaždenie tváre 5
  5. Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými
  krvnými výronmi
  10- 15
  6. Sánkový kĺb  
  6a   podvrtnutie 5
  6b   pomliaždenie 5-10
  7. Luxácia - vykĺbenie sánky (jednostranne i obojstranne) 15
  8. Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie 130 - 200
  9. Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby)  
  9a   bez vtlačenia úlomkov 45
  9b   s vtlačením úlomkov 70
  10. Zlomenina kosti čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej  
  10a   bez vtlačenia úlomkov 35
  10b   s vtlačením úlomkov 60
  11. Zlomenina očnice  
  11a   okraja očnice (vždy zlomenina kosti, ktorá tvorí okraj očnice,
  a bodové ohodnotenie je podľa zlomeniny konkrétnej kosti)
   
  11b   spodiny očnice /bez posunu, s posunom/ 35-80
  12. Zlomenina nosovej kosti  
  12a   bez posunu 20
  12b   s posunom 40
  13. Zlomenina nosovej priehradky  
  13a   bez posunu 15
  13b   s posunom 25
  14. Zlomenina jarmovej kosti  
  14a   bez posunu úlomkov 30
  14b   s posunom úlomkov 60
  15. Zlomenina sánky  
  15a   bez posunutia úlomkov 50
  15b   s posunutím úlomkov 70
  16. Zlomenina prednej steny čeľuste 30
  16a Zlomenina naso - maxilárneho komplexu 80
  17. Zlomenina ďasnového výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu
  a posunutia úlomkov
  20-55
  18. Združené zlomeniny - centrálna časť  
  18a   dolná vrstva  
  18a1   dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin) 60-70
  18a2   sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí 70-80
  18b   horná vrstva  
  18 b1   zlomenina nosových kostí a frontálneho výbežku čeľustí a čuchových
  kostí
  70
  18b2   horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná
  Le Fort II.)
  80 - 100
  18b3   laterálna časť - zygomatikomaxilárny komplex 60-80
  18b4   kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti  
  18b5   suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.) 130 - 150
       
    OKO  
    (v položkách 19 - 53 sú už započítané i prípadné operácie)  
  19. Poranenie mihalnice  
  19a   rana kože mihalnice 15
  19b   rana mihalnice v mieste slzných kanálikov 40
  19c   rana mihalnice komplikovaná poranením mihalnicových svalov 30
  20. Poleptanie mihalnice 15
  21. Popálenie mihalnice II. a III. horný index 0 15-20
       
    Neprenikajúce poranenie rohovky:  
  22. Erózia rohovky 5
  23. Cudzie teliesko s následnou infiltráciou 15
  24. Hlboká neprenikajúca rana rohovky 15-20
  25. Plazivý poúrazový vred 25-45
  26. Popálenie a poleptanie epitelu rohovky 15
  27. Popálenie a poleptanie strómy rohovky 25-45
       
    Rany prenikajúce rohovkou:  
  28. Nekomplikované 20-40
  29. Komplikované traumatickým sivým zákalom 45-55
  30. Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom 60-95
  31. Komplikované prolapsom dúhovky 55 - 100
  32. Komplikované vnútroočným telesom 45-55
  33. Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou 65- 110
  34. Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky 65- 110
  35. Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou 70 - 120
       
    Rany prenikajúce sklérou:  
  36. V krajine riasnatého telesa 55 - 100
  37. V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom 65- 110
  38. Ostatné rany prenikajúce sklérou 25-45
  39. Ostatné rany prenikajúce sklérou a cudzím vnútroočným telesom 45-90
  40. Ruptúra očnej gule a jej roztrieštenie 80- 110
  41. Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory 15-30
  42. Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné
  ochorenia šošovky
  45-65
  43. Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca 40-45
  44. Traumatický a sekundárny glaukóm 65
  45. Poúrazové odchlípenie sietnice  
  45a   poúrazové nakrvácania do sietnice/zhmoždenie sietnice 35-65
  45b   poškodenie sietnice laserom alebo iným žiarením 25-55
  45c   poúrazové odlúpenie sietnice 65-95
  46. Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze vrátane
  operácie
  150
  47. Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze vrátane
  operácie
  300
  48. Nalomenina očnice 40-60
  49. Cudzie teleso v orbite 15
  50. Podkožný emfyzém mihalníc 15
  51. Retrobulbárny hematóm 25-45
  52. Ophtalmia photoelectrica 5
  53. Krvácanie do pošiev optického nervu 30-90
       
    UCHO  
    (v položkách 54 - 61 sú už započítané i prípadné operácie)  
  54. Rana ušnice 5-10
  55. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 20-35
  56. Strata ušnice  
  56a   čiastočná 30-90
  56b   úplná 90-150
  57. Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom - akútne 15
  58. Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny
  lebečných kostí
  15
  59. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou
  infekciou
  40
  60. Otras labyrintu 50
  61. Poškodenie labyrintu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10) 50
       
    ZUBY A JAZYK  
  62. Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu1)  
  62a   a) jedného až dvoch zubov 10
  62b   b) dvoch až piatich zubov 10-30
  62c   c) šiestich a viacerých zubov 35-55
  63. Vyrazenie a poškodenie umelých zubov 0
  64. Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu 15
  65. Tržná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka vrátane chirurgického
  ošetrenia
  10-15
  66. Strata jazyka 70-100
       
    KRK  
  67. Rezná, tržná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov
  vrátane operácie
  5-10
  68. Poleptanie, prederavenie pažeráka vrátane prípadnej operácie 50-105
  69. Roztrhnutie pažeráka vrátane prípadnej operácie 120-150
  70. Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 105-130
  71. Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky vrátane prípadnej operácie 80
  72. Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pár alebo následkom
  úderu
  20
  73. Tracheotómia 40
       
    HRUDNÍK  
  74. Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického
  ošetrenia
  5-10
  75. Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického
  ošetrenia
  45
  76. Pomliaždenie hrudnej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg.
  nepreukázané
  20
  77. Vykĺbenie chondrokostálne 15
  78. Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou 100-260
  79. Otras a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané 100-260
  80. Zlomeniny hrudnej kosti  
  80a   bez posunutia úlomkov 25
  80b   s posunutím úlomkov 45
  81. Zlomeniny rebier preukázané rtg.  
  81a   jedného rebra 25
  81b   dvoch až piatich rebier 30-40
  81c   viac ako piatich rebier 40-60
  82. Zlomenina rebier s dislokáciou  
  82a   dvoch až piatich rebier 35-60
  82b   viac ako piatich rebier 45-70
  83. Roztrhnutie pľúc 80 - 120
  84. Poranenie srdca 100 - 260
  85. Roztrhnutie bránice 80
  86. Komplikácie poranenia hrudníka  
  86a   poúrazový zápal pohrudnice 60
  86b   poúrazový zavretý pneumotorax 60
  86c   poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 70
  86d   poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax 70
  86e   poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne 45
  86f   poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 70
       
    BRUCHO  
  87. Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa 30
  88. Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce 15-25
  89. Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných
  orgánov s laparotómiou
  35
  90. Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou  
  90a   roztrhnutie pečene 80
  90b   roztrhnutie sleziny 80
  90c   roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 80
  90d   prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka 80
  90e   prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika 80
  90f   prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez
  resekcie
  40
  90g   roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 60
  90h   prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez
  resekcie
  40
  90ch   roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 60
  90i   roztrhnutie okružia bez resekcie 40
  90j   roztrhnutie okružia s resekciou čreva 60
       
    UROGENITÁLNE ÚSTROJENSTVO  
  91. Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču 25
  92. Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou
  operáciou
  20-30
  93. Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa 25-35
  94. Poranenie vedúce k strate penisu vrátane operácie 80
  95. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa 35-60
  96. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým
  zápalom semenníka a nadsemenníka
  35-70
  97. Poranenie vedúce k strate semenníka vrátane operácie  
  97a   jedného 80
  97b   obidvoch 120
  98. Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou 160
  99. Roztrhnutie močového mechúra s operáciou 100
  100. Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu
  operácie
  40-80
  101. Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel 90
  102. Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému pôrodu 160 - 180
       
    CHRBTICA  
  103. Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny  
  103a   krčnej chrbtice 10-20
  103b   hrudnej chrbtice 10-20
  103c   bedrovej chrbtice 10-20
  103d   sakrálnej chrbtice a kostrče 10-20
  104. Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 25
  105. Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo koreňov  
  105a   atlantookcipitálne 130
  105b   krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 130
  105c   kostrče 35
  105d   podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg. preukázané 100
  106. Zlomeniny stavcových výbežkov  
  106a   zlomenina tŕňového výbežku 25
  106b   zlomenina jedného priečneho výbežku 35
  106c   zlomenina viacerých priečnych výbežkov 35-60
  106d   zlomenina kĺbového výbežku 40
  106e   zlomenina viacerých kĺbových výbežkov 40-60
  106f   zlomenina oblúka 60
  106g   zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei) 130
  107. Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov  
  107a   kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca
  najviac o 1/3
  100
  107b   zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca
  o viac ako 1/3
  175
  107c   pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje
  o 1/4 sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca
   
  108. Poranenie medzistavcovej platničky  
  108a   pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových
  príznakov
  40 - 100
  108b   bez súčasnej zlomeniny stavca 10
  109. Spondylolistéza 10
       
    PANVA  
  110. Pomliaždenie panvy 15
  111. Zlomeniny panvových kostí  
  111a   odtrhnutím predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti 35
  111b   odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 35
  111c   jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia
  úlomkov
  45
  111d   jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím
  úlomkov
  80
  111e   zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku 45
  111f   zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku 80
  111g   zlomenina krížovej kosti 45
  111h   zlomenina kostrče 35
  111ch   zlomenina okraja acetabula 50
  112. Zlomeniny panvového prstenca  
  112a   obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina
  lonovej kosti s rozostupom lonovej spony
  130
  112b   zlomenina lonovej a bedrovej kosti 130
  112c   zlomenina lonovej kosti s vytknutím v krížovobedrovom kĺbe 130
  112d   posttraumatický rozostup lonovej spony 130
  112e   zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti 130
       
    HORNÁ KONČATINA  
  113. Pomliaždenie ťažšieho stupňa  
  113a   ramena 15
  113b   predlaktia 15
  113c   ruky 15
  113d   jedného a viacerých prstov s nevyhnutnou fixáciou 15
  113e   kĺbu hornej končatiny 15
  113f   ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom
  úrazu
  25-45
  114. Povrchová rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená 5-10
  115. Hlboká rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená 10- 15
  116. Neúplné prerušenie šliach vystierača alebo ohýbača prsta alebo na
  ruke
   
  116a   jedného prsta 20
  116b   niekoľkých prstov 25-50
  117. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke  
  117a   jedného prsta bez sutúry šliach 20
  117b   jedného prsta so sutúrou šliach 75
  117c   niekoľkých prstov bez sutúry šliach 25
  117d   niekoľkých prstov so sutúrou šliach 75 - 150
  118. Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke  
  118a   jedného prsta bez sutúry šliach 35
  118b   jedného prsta so sutúrou šliach 55
  118c   niekoľkých prstov bez sutúry šliach 60
  118d   niekoľkých prstov so sutúrou šliach 100
  119. Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky
  v zápästí
   
  119a   jednej alebo dvoch šliach bez sutúry šliach 40
  119b   jednej alebo dvoch šliach so sutúrou šliach 60
  119c   viacerých šliach bez sutúry šliach 60
  119d   viacerých šliach so sutúrou šliach 100
  120. Natrhnutie nadhrebeňového svalu 45
  121. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu  
  121a   liečené konzervatívne 50
  121b   liečené operáciou 70
  122. Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného
  svalu
   
  122a   liečené konzervatívne 30
  122b   liečené operáciou 50
  123. Natrhnutie iného svalu hornej končatiny 15-25
  124. Svalová prietrž úrazového pôvodu  
  124a   liečená bez operácie 40
  124b   liečená operáciou 60
  125. Podvrtnutie  
  125a   sternoklavikulárneho kĺbu 15
  125b   ramenného kĺbu 10-20
  125c   lakťového kĺbu 10-20
  125d   zápästia 15
  125e   základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou
  fixáciou pri jednom alebo dvoch prstoch
  15
  125f   základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou
  fixáciou pri troch alebo viacerých prstoch
  20
  126. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou a hrudnou kosťou  
  126a   liečené konzervatívne 20
  126b   liečené operáciou 45
  127. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou  
  127a   liečené konzervatívne 20
  127b   liečené operáciou 60
  128. Vykĺbenie ramennej kosti (ramena)  
  128a   liečené konzervatívne 35
  128b   liečené operáciou 60
  129. Vykĺbenie predlaktia (lakťa)  
  129a   liečené konzervatívne 35
  129b   liečené operáciou 60
  130. Vykĺbenie zápästia (mesiačkovitej kosti a vykĺbenie perilunárne)  
  130a   liečené konzervatívne 35
  130b   liečené operáciou 50
  131. Vykĺbenie záprstných kostí  
  131a   jednej kosti 25
  131b   niekoľkých kostí 40
  132. Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích článkov  
  132a   jedného prsta 35
  132b   niekoľkých prstov 50
  133. Zlomeniny lopatky  
  133a   tela 40
  133b   krčka 40
  133c   nadplecka 35
  133d   zobákovitého výbežku 30
  134. Zlomeniny kľúčnej kosti  
  134a   neúplná 15
  134b   úplná bez posunutia úlomkov 25
  134c   úplná s posunutím úlomkov 35
  134d   liečená operáciou 50
  135. Zlomeniny horného konca ramennej kosti  
  135a   zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia 25
  135b   zlomenina veľkého hrboľa s posunutím 40
  135c   roztrieštená zlomenina hlavice 60
  135d   zlomenina krčka bez posunutia 40
  135e   zlomenina krčka zaklinená 45
  135f   zlomenina krčka nezaklinená 60
  135g   luxačná zlomenina krčka 80
  136. Zlomeniny tela ramennej kosti  
  136a   neúplná 45
  136b   bez posunutia úlomkov 60
  136c   s posunutím úlomkov 80
  136d   liečená operáciou 100
  137. Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi  
  137a   neúplná 40
  137b   bez posunutia úlomkov 45
  137c   s posunutím úlomkov 60
  137d   liečená operáciou 80
  138. Vnútrokĺbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti
  (transkondylická, interkondylická, hlavičky alebo kladky)
   
  138a   bez posunutia úlomkov 50
  138b   s posunutím úlomkov 60
  138c   liečená operáciou 80
  139. Odlomenie epikondylu ramennej kosti  
  139a   časti epikondylu 30
  139b   celého epikondylu 50
  140. Zlomenina háka lakťovej kosti  
  140a   liečená konzervatívne 30
  140b   liečená operáciou 50
  141. Zlomenina korunového výbežku lakťovej kosti 40
  142. Zlomenina hlavičky vretennej kosti  
  142a   liečená konzervatívne 40
  142b   liečená operáciou 55
  143. Zlomenina tela lakťovej kosti  
  143a   neúplná 40
  143b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  143c   úplná s posunutím úlomkov 60
  143d   liečená operáciou 75
  144. Zlomenina tela vretennej kosti  
  144a   neúplná 40
  144b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  144c   úplná s posunutím úlomkov 60
  144d   liečená operáciou 75
  145. Zlomenina obidvoch kostí predlaktia  
  145a   neúplná 50
  145b   úplná bez posunutia úlomkov 60
  145c   úplná s posunutím úlomkov 100
  145d   liečená operáciou 135
  146. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia  
  146a   liečená konzervatívne 100
  146b   liečená operáciou 130
  147. Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova,
  distálnej epifýzy s odlomením bodcovitého výbežku lakťovej kosti)
   
  147a   neúplná 30
  147b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  147c   úplná s posunutím úlomkov 60
  147d   liečená operáciou 75
  147e   odlúčenie epifýzy 30
  148. Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti 25
  149. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti  
  149a   bez posunutia úlomkov 50
  149b   s posunutím úlomkov 60
  150. Zlomenina člnkovitej kosti  
  150a   neúplná 60
  150b   úplná 80
  150c   komplikovaná nekrózou 130
  151. Zlomenina inej zápästnej kosti  
  151a   neúplná 20
  151b   úplná 40
  152. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 80
  153. Luxačná zlomenina bázy I. záprstnej kosti (Bennettova) liečená  
  153a   konzervatívne 50
  153b   operáciou 60
  154. Zlomenina jednej záprstnej kosti  
  154a   neúplná 20
  154b   úplná bez posunutia úlomkov 30
  154c   úplná s posunutím úlomkov 40
  154d   liečená operáciou 50
  155. Zlomenina viacerých záprstných kostí  
  155a   bez posunutia úlomkov 35
  155b   s posunutím úlomkov 50
  155c   liečená operáciou 60
  156. Zlomenina jedného článku jedného prsta  
  156a   neúplná alebo bez posunutia úlomkov 20
  156b   nechtového výbežku 20
  156c   s posunutím úlomkov 30
  156d   liečená operáciou 40
  157. Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta  
  157a   neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov 35
  157b   s posunutím úlomkov 50
  157c   operované 65
  158. Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov  
  158a   neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov 40
  158b   s posunutím úlomkov 55
  158c   liečené operáciou 70
  159. Amputácia (odňatie)  
  159a   exartikulácia v ramennom kĺbe 150
  159b   odňatie ramena 130
  159c   odňatie obidvoch predlaktí 130
  159d   odňatie jedného predlaktia 100
  159e   odňatie obidvoch rúk 130
  159f   odňatie ruky 80
  159g   odňatie všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky 80
  159h   odňatie štyroch prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky 70
  159ch   odňatie troch prstov alebo ich podstatných častí 60
  159i   odňatie dvoch prstov alebo ich podstatných častí 50
  159j   odňatie jedného prsta alebo jeho podstatnej časti 40
       
    DOLNÁ KONČATINA  
  160. Pomliaždenie ťažšieho stupňa  
  160a   bedrového kĺbu 15
  160b   kolenného kĺbu 15
  160c   členkového kĺbu 15
  160c   stehna 15
  160e   predkolenia 15
  160f   chrbta nohy 15
  160g   palca nohy 15
  160h   iného prsta nohy 5-10
  160ch   viacerých prstov nohy 15
  161. Povrchová rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená 5-10
  162. Hlboká rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená 10- 15
  163. Natrhnutie väčšieho svalu 15-25
  164. Svalová prietrž úrazového pôvodu  
  164a   liečená konzervatívne 40
  164b   liečená operáciou 50
  165. Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy  
  165a   liečené konzervatívne 40
  165b   liečené operáciou 50
  166. Pretrhnutie Achillovej šľachy  
  166a   liečené konzervatívne 50
  166b   liečené operáciou 75
  167. Podvrtnutie  
  167a   bedrového kĺbu 20-35
  167b   kolenného kĺbu 20-35
  167c   členkového kĺbu 15-25
  167d Chopartovho kĺbu 15-25
  167e Lisfrancovho kĺbu 15-25
  167f   základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy 10- 15
  167g   iného prsta nohy 5
  167h   viacerých prstov nohy 10- 15
  167ch   všetkých prstov nohy 15-20
  168. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu 35
  169. Natrhnutie skríženého kolenného väzu 45
  170. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu 80
  171. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
  členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)
  25
  172. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
  členkového kĺbu
  40
  173. Poranenie vnútorného alebo vonkajšieho meniska 25-35
  173a   liečené konzervatívne  
  173b   liečené operáciou 40-70
  174. Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedre)  
  174a   liečené konzervatívne 50-70
  174b   liečené operáciou 90
  175. Vykĺbenie jabĺčka  
  175a   liečené konzervatívne 35
  175b   liečené operáciou 50
  176. Vykĺbenie predkolenia  
  176a   liečené konzervatívne 70
  176b   liečené operáciou 90
  177. Vykĺbenie členkovej kosti  
  177a   liečené konzervatívne 25-40
  177b   liečené operáciou 60
  178. Vykĺbenie pod členkovou kosťou  
  178a   liečené konzervatívne 25-40
  178b   liečené operáciou 60
  179. Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klinovej  
  179a   liečené konzervatívne 25-40
  179b   liečené operáciou 60
  180. Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)  
  180a   liečené konzervatívne 35
  180b   liečené operáciou 50
  181. Vykĺbenie základných klbov prstov nohy  
  181a   palca 20
  181b   iného jedného alebo viacerých prstov 10-20
  182. Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy  
  182a   palca 20
  182b   iného jedného alebo viacerých prstov 10-20
  183. Zlomenina krčka stehnovej kosti  
  183a   zaklinená 100
  183b   nezaklinená 180
  183c   komplikovaná nekrózou hlavice 260
  184. Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti 130
  185. Zlomenina veľkého chochola 60
  186. Zlomenina malého chochola 50
  187. Zlomenina pertrochanterická  
  187a   neúplná alebo bez posunutia úlomkov 80
  187b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 100
  187c   liečená operáciou 130
  188. Zlomenina subtrochanterická  
  188a   neúplná 100
  188b   bez posunutia úlomkov 130
  188c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
  188d   liečená operáciou 180
  189. Zlomenina tela stehnovej kosti  
  189a   neúplná 100
  189b   bez posunutia úlomkov 130
  189c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
  189d   liečená operáciou 180
  190. Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi  
  190a   neúplná 100
  190b   bez posunutia úlomkov 130
  190c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
  190d   liečená operáciou 180
  191. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti  
  191a   liečené konzervatívne 60
  191b   liečené operáciou 80
  192. Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (kondylu alebo
  interkondylická)
   
  192a   bez posunutia úlomkov 100
  192b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 130
  192c   liečená operáciou 180
  193. Zlomenina jabĺčka  
  193a   a) bez posunutia úlomkov 55
  193b   b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 60
  193c   c) liečená operáciou 80
  194. Zlomenina medzihrboľového vyvýšenia píšťaly  
  194a   liečená konzervatívne 80
  194b   liečená operáciou 100
  195. Vnútrokĺbová zlomenina horného konca píšťaly  
  195a   jedného kondylu bez posunutia úlomkov 80
  195b   jedného kondylu s posunutím úlomkov 100
  195c   obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov 100
  195d   obidvoch kondylov s posunutím úlomkov 130
  196. Odlomenie drsnatiny píšťaly  
  196a   liečené konzervatívne 50
  196b   liečené operáciou 60
  197. Zlomenina ihlice bez postihnutia členkového kĺbu  
  197a   neúplná 20
  197b   úplná 40
  198. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  
  198a   neúplná 80
  198b   úplná bez posunutia úlomkov 100
  198c   úplná s posunutím úlomkov 130
  198d   liečená operáciou 180
  199. Zlomenina vonkajšieho členka  
  199a   neúplná 30
  199b   úplná bez posunutia úlomkov 40
  199c   úplná s posunutím úlomkov 50
  199d   liečená operáciou 60
  199e   s posunom členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne 80
  199f   s posunom členkovej kosti zvonka liečená operáciou 100
  200. Zlomenina vnútorného členka  
  200a   neúplná 40
  200b   úplná bez posunutia úlomkov 50
  200c   úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 60
  200d   úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou 70
  201. Zlomenina oboch členkov  
  201a   neúplná 50
  201b   úplná bez posunutia úlomkov 60
  201c   úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 80
  20 1d   úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou 100
  202. Zlomenina trimaleolárna (zlomenina oboch členkov s odlomením
  zadnej hrany píšťaly)
   
  202a   bez posunutia úlomkov 70
  202b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 90
  202c   s posunutím úlomkov liečená operáciou 110
  203. Zlomeniny s poškodením syndesmózy tibiofibulárnej  
  203a   supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti
  zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka liečená
  konzervatívne
  100
  203b   tá istá zlomenina liečená operáciou 115
  203c   tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená
  konzervatívne
  115
  203d   tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená
  operáciou
  135
  204. Izolovaná zlomenina prednej alebo zadnej hrany distálnej epifýzy
  píšťaly
  40
  205. Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 230
  206. Zlomenina pätovej kosti  
  206a   horizontálna zlomenina hrboľa pätovej kosti (kačací zobák) 45
  206b   zlomenina mediálneho výbežku hrboľa pätovej kosti 45
  206c   zlomenina predného výbežku pätovej kosti 45
  206d   zlomenina sustentaculi tali 45
  206e   zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov
  nenapravovaná
  80
  206f   zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov
  napravovaná
  130
  207. Zlomenina členkovej kosti  
  207a   krčka bez posunutia úlomkov 80
  207b   krčka s posunutím úlomkov 130
  207c   zlomenina krčka komplikovaná nekrózou kladky 260
  207d   zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 20
  208. Zlomenina kockovitej kosti  
  208a   bez posunutia úlomkov 50
  208b   s posunutím úlomkov 60
  209. Zlomenina člnkovitej kosti  
  209a   bez posunutia úlomkov 50
  209b   luxačná 100
  210. Zlomenina klinových kostí  
  210a   jednej bez posunutia úlomkov 50
  210b   jednej s posunutím úlomkov 60
  210c   viacerých klinových kostí bez posunutia úlomkov 60
  210d   viacerých klinových kostí s posunutím úlomkov 80
  211. Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky 50
  212. Zlomeniny predpriehlavkových kostičiek  
  212a   palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov 35
  212b   palca alebo malíčka s posunutím úlomkov 50
  212c   iného prsta bez posunutia úlomkov 25
  212d   iného prsta s posunutím úlomkov 40
  212e   viacerých prstov bez posunutia úlomkov 40
  212f   viacerých prstov s posunutím úlomkov 60
  213. Zlomeniny článkov palca  
  213a   odlomenie časti článku 15
  213b   úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov 25
  213c   úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov 35
  213d   roztrieštená zlomenina nechtového výbežku 25
  214. Zlomenina jedného článku prsta nohy úplná alebo neúplná
  s výnimkou palca
  20
  215. Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného
  prsta nohy
  35
  216. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo odňatie stehna 260
  217. Odňatie oboch predkolení 250
  218. Odňatie jedného predkolenia 180
  219. Odňatie oboch chodidiel 180
  220. Odňatie jednej nohy 130
  221. Odňatie palca nohy alebo jeho podstatnej časti 40
  222. Odňatie jedného prsta nohy alebo jeho podstatnej časti (okrem palca) 20
       
    PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY  
  223. Otras mozgu (overený neurolog. alebo chirurg. pracoviskom, kde
  zranený bol ošetrený alebo vyšetrený)
   
      ľahkého stupňa (I. stupňa) 30
      stredného stupňa (II. stupňa) 50-80
      ťažkého stupňa (III. stupňa) 100 - 140
  224. Pomliaždenie mozgu 85 - 170
  225. Rozdrvenie mozgového tkaniva 200 - 420
  226. Krvácanie do mozgu 85 - 340
  227. Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 85 - 340
  228. Otras miechy 110
  229. Pomliaždenie miechy 170
  230. Krvácanie do miechy 340
  231. Rozdrvenie miechy 420
  232. Poranenie dôležitého periférneho nervu (vretenný, lakťový, stredný,
  sedací, ihlicový)
   
  232a   pomliaždenie s krátkodobou obrnou 35
  232b   poranenie s prerušením vodivých vlákien 85
  232c   prerušenie úplné 170
       
    OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ  
  233. Plošné abrázie mäkkých častí prsta s plochou väčšou ako 1 cm2
  a strhnutie celého nechta
  20
  234. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 15
  235. Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené 15-20
  236. Ranový tetanus 100 - 300
  237. Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím  
  237a   ľahké 15
  237b   stredné 25
  237c   ťažké 35
  238. Malá incízia 10
  239. Rozsiahlejšia incízia 15-35
  240. Voľný dermo - epidermálny prenos kože sa hodnotí podľa položky 243b  
  241. Voľný prenos kože v celej hrúbke sa hodnotí podľa položky 243c  
  242. Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale (okrem priamych
  účinkov slnečného žiarenia na kožu) pri postihnutí
   
  242a   ľahkom 15
  242b   stredne ťažkom 25
  242c   ťažkom 35
  243. Popáleniny (okrem účinkov slnečného žiarenia na kožu), poleptanie,
  omrzliny alebo opareniny
   
  243a   I. stupňa  
  243a1     v rozsahu do 10 % povrchu tela 5
  243a2     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 10
  243a3     v rozsahu od 21 % do 50 % povrchu tela 30
  243a4     v rozsahu nad 51 % povrchu tela 50
  243b   II. stupňa  
  243 b1     v rozsahu do 10 cm2 5
  243b2     v rozsahu od 11 do 50 cm2 10
  243b3     v rozsahu od 51 do 100 cm2 povrchu tela 20
  243b4     v rozsahu od 101 do 200 cm2 povrchu tela 30
  243b5     v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 50
  243b6     v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 70
  243b7     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 100
  243b8     v rozsahu od 21 % do 30% povrchu tela 130
  243b9     v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 160
  243 b10     v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 200
  243 b11     v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 220
  243 b12     v rozsahu od 71 % do 90 % povrchu tela 240
  243 b13     v rozsahu nad 90 % povrchu tela 260
  243c   III. stupňa  
  243 c1     v rozsahu do 3 cm2 5
  243c2     v rozsahu od 4 do 10 cm2 10
  243c3     v rozsahu od 11 do 50 cm2 20
  243c4     v rozsahu od 51 do 100 cm2 povrchu tela 40
  243c5     v rozsahu od 101 do 150 cm2 povrchu tela 60
  243c6     v rozsahu od 151 do 200 cm2 povrchu tela 90
  243c7     v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 140
  243c8     v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 200
  243c9     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 260
  243 c10     v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 360
  243 c11     v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 430
  243 c12     v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 460
  243 c13     v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 490
  243 c14     v rozsahu nad 70 % povrchu tela 520
  244. Uštipnutie hadom 15
  245. Uštipnutie cudzokrajným hadom alebo iným jedovatým zvieraťom
  podľa priebehu hojenia
  20-35
  246. Šok  
  246a   ľahkého stupňa 20
  246b   stredne ťažkého stupňa 40
  246c   ťažkého stupňa 60
  247. Stavy dusenia následkom nedostatku kyslíka v ovzduší (nadbytok
  kysličníka uhličitého, dusíka, metánu)
  15-60
  248. Poranenie magistrálnych tepien 100 - 250
  249. Poranenie dôležitých žilových kmeňov 100 - 250
  1) Pozn.: Odlomenie celej korunky alebo jej prevažnej častí sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba.

  II. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI ÚRAZOCH

  POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
       
    HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY  
  250. Strata vlasov po skalpácii  
  250a   úplná u muža 100
  250b   úplná u ženy 300
  250c   čiastočná u muža 30-80
  250d   čiastočná u ženy 90 - 240
  251. Kostný defekt v lebečnej klenbe  
  251a   do rozsahu 2 cm2 30-50
  251b   v rozsahu 2-10 cm2 50 - 150
  251c   v rozsahu väčšom ako 10 cm2 150 - 250
  252. Postkomočný syndróm podľa rozsahu a závažnosti príznakov 65 - 260
  253. Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy 260 - 1 560
  254. Vážne duševné poruchy po iných ťažkých poraneniach okrem
  poranenia hlavy
  130 - 780
  255. Vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo
  iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií
  (overené príslušným psychiatrickým pracoviskom)
  260 - 1 300
  256. Ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez bližšieho
  objektívneho nálezu (napr. fantómové bolesti po amputáciách)
  65 - 200
  257. Traumatická porucha tvárového nervu  
  257a   ľahkého stupňa 100 - 130
  257b   ťažkého stupňa 130 - 180
  258. Traumatické postihnutie trojklaného nervu 50 - 150
  259. Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst,
  obmedzenie hybnosti sánky, defekty pery) alebo vzbudzujúce súcit
  alebo ošklivosť
   
  259a   ľahkého stupňa u muža 50 - 100
  259b   ľahkého stupňa u ženy 75 - 150
  259c   stredne ťažkého stupňa u muža 100 - 200
  259d   stredne ťažkého stupňa u ženy 150 - 300
  259e   ťažkého stupňa u muža 200 - 350
  259f   ťažkého stupňa u ženy 300 - 520
  260. Moková píšťala po poranení lebečnej spodiny (likvorea) 150
  261. Strata chuti (čuchu) 50 - 200
  262. Strata hrotu nosa  
  262a   u muža 150
  262b   u ženy 225
  263. Strata nosa bez zúženia prieduchov  
  263a   u muža 200
  263b   u ženy 300
  264. Strata nosa so zúžením prieduchov  
  264a   u muža 300
  264b   u ženy 450
  265. Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti  
  265a   u muža 50 - 100
  265b   u ženy 75 - 150
  266. Chronický atrofický zápal nosnej sliznice po poleptaní alebo po
  popálení
  50 - 100
  267. Perforácia nosovej priehradky 30-50
       
    ZRAK  
  268. Enukleácia očnej gule pri možnosti použitia bežnej protézy2)  
  268a   u muža 50 - 100
  268b   u ženy 75 - 150
  269. Strata zraku3) 0-1 800
  270. Strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach4) 200
  270a   strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach s nemožnosťou
  náhrady umelou vnútroočnou šošovkou
  200
  270b   strata šošovky nahradená umelou vnúptroočnou šošovkou na
  jednom na alebo na oboch očiach, podľa veku pacienta sa pripočíta
  odškodnenie za stratu akomodácie
  100
  271. Traumatická porucha okohybných nervov alebo okohybných svalov
  a poruchou binokulárneho videnia
  350
  272. Poruchy zorného poľa podľa úrazového pôvodu5) 120 - 1 800
  273. Porušenie priechodnosti slzných ciest  
  273a   na jednom oku 50
  273b   na oboch očiach 100
  274. Chybné postavenie obočia operačne nekorigovateľné  
  274a   na jednom oku 50
  274b   na oboch očiach 100
  275. Rozšírenie a ochrnutie zrenice 30-50
  276. Deformácia vonkajšieho segmentu očnej gule a jej okolia vrátane ptózy
  hornej mihalnice, pokiaľ nekryje zrenicu
   
  276a   na jednom oku u muža 50
  276b   na jednom oku u ženy 75
  276c   na oboch očiach u muža 100
  276d   na oboch očiach u ženy 150
  277. Traumatická porucha akomodácie (podľa veku)  
  277a   jednostranná 50 - 100
  277b   obojstranná 30-50
  278. Poúrazový lagoftalmus operačne neliečiteľný  
  278a   jednostranný u muža 50 - 100
  278b   jednostranný u ženy 75 - 150
  278c   obojstranný u muža 100 - 150
  278d   obojstranný u ženy 150 - 225
  279. Ptóza hornej mihalnice kryjúcej zrenicu operačne neliečiteľná  
  279a   jednostranná u muža 50 - 250
  279b   jednostranná u ženy 75 - 375
  279c   obojstranná u muža 300 - 600
  279d obojstranná u ženy 450 - 900
       
    SLUCH A POŠKODENIE UŠÍ  
  280. Strata jednej ušnice  
  280a   čiastočná 150
  280b   úplná 250
  281. Strata oboch ušníc  
  281a   čiastočná 225
  281b   úplná 500
  282. Chronický hnisavý zápal stredného ucha poúrazový (podľa typu) 200 - 400
  283. Deformácia ušnice  
  283a   ľahkého stupňa u muža 50 - 100
  283b   ľahkého stupňa u ženy 75 - 150
  283c   ťažkého stupňa u muža 100 - 200
  283d   ťažkého stupňa u ženy 150 - 300
  284. Nedoslýchavosť jednostranná6)  
  284a   ľahká 0
  284b   stredne ťažká 30-50
  284c   ťažká 50 - 120
  285. Nedoslýchavosť obojstranná5)  
  285a   ľahká 50 - 100
  285b   stredne ťažká 100 - 200
  285c   ťažká 200 - 500
  286. Hluchota úplná, trvalá7)  
  286a   jednostranná 300 - 400
  286b   obojstranná 1 000
  286c   strata sluchu druhého ucha 800 - 1 000
  287. Porucha labyrintu (okrem nedoslýchavosti a hluchoty) 100 - 200
   
    POŠKODENIE CHRUPU, JAZYKA A KRKU  
  288. Strata jedného zuba 0
  289. Strata dvoch zubov 30
  290. Strata troch a viacerých zubov (za každý ďalší zub 10 bodov) 40 - 250
  291. Odlomenie korunkovej časti zuba alebo jej prevažnej časti pri jednom
  až 6 zuboch
  0
  292. Odlomenie korunkovej časti zubov alebo jej prevažnej časti pri
  7 a viacerých zuboch
  30 - 125
  293. Strata, odlomenie alebo poškodenie detských zubov alebo umelých
  zubných náhrad
  0
  294. Strata jazyka 700
  295. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo s jazvovitými
  deformáciami (porucha hlasu sa hodnotí osobitne)
  75 - 150
  296. Poškodenie hlasu  
  296a   čiastočná strata hlasu 100 - 200
  296b   strata hlasu (afónia) 250
  296c   sťaženie reči následkom poškodenia hlasového ústrojenstva 100 - 200
  297. Strata reči centrálneho pôvodu po úraze  
  297a   porucha expresie 300 - 500
  297b   celý komplex porúch symbolických funkcií 700 - 1 000
  298. Zúženie hrtanu  
  298a   ľahkého stupňa 75 - 150
  298b   stredne ťažkého stupňa 150 - 300
  298c   ťažkého stupňa 300 - 650
  299. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou 500 - 700
       
    HRUDNÍK, PĽÚCA, SRDCE, PAŽERÁK, CHRBTICA A MIECHA  
  300. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc následkom poranenia
  pľúc a hrudnej steny
   
  300a   ľahké 50 - 100
  300b   stredne ťažké 100 - 200
  300c   ťažké 200 - 300
  301. Iné následky poranenia pľúc  
  301a   jednostranné podľa stupňa porušenia funkcie 150 - 400
  301b   obojstranné podľa stupňa porušenia funkcie 250 - 1 000
  302. Srdcové a cievne poruchy  
  302a   ľahké 100 - 200
  302b   stredne ťažké 200 - 500
  302c   ťažké 500 - 1 000
  303. Píšťala pažeráka 200 - 300
  304. Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice o 200 %  
  304a   ľahké 100 - 190
  304b   ľahké s príznakmi koreňového dráždenia 130 - 325
  304c   stredne ťažké 190 - 390
  304d   stredne ťažké s príznakmi koreňového dráždenia 325 - 520
  304e   ťažké 390 - 800
  304f   ťažké s koreňovými príznakmi 520 - 1 300
  305. Poúrazová paraparéza a kvadruparéza 520 - 1 300
  306. Poúrazová paraplégia 2 470
  307. Poúrazová kvadruplégia 2 600
  308. Poúrazová hemiplégia 2 230
  309. Poúrazová hemiparéza 520 - 1 300
       
    BRUCHO, PANVA, ZAŽÍVACIE ORGANY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY  
  310. Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 100 - 250
  311. Porušenie funkcie zažívacích orgánov podľa stupňa poruchy výživy 250 - 1 000
  312. Strata sleziny 150
  313. Sterkorálna píšťala podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí 300 - 600
  314. Nedomykavosť ritných zvieračov podľa rozsahu 400 - 900
  315. Strata jednej obličky 250
  316. Porucha močenia následkom poranenia močových orgánov  
  316a   ľahká 100
  316b   stredne ťažká 100 - 200
  316c   ťažká 200 - 300
  317. Píšťala močového mechúra alebo močovej rúry 500
  318. Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 150 - 500
  319. Hydrokela poúrazová 50
  320. Strata semenníka  
  320a   strata jedného semenníka 100
  320b   strata oboch semenníkov (alebo jedného semenníka pri
  kryptorchizme druhého semenníka)
   
  320 b1   do 45 rokov 1 200
  320b2   od 45 rokov do 60 rokov 800
  320b3   nad 60 rokov 400
  321. Strata penisu alebo ťažká deformácia penisu  
  321a   do 45 rokov 800
  321b   od 45 do 60 rokov 500
  321c   nad 60 rokov 250
  322. Poúrazový prolaps pošvy a maternice 100 - 250
  323. Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrbtice
  a s poruchou funkcie dolných končatín
   
  323a   u žien do 45 rokov 300 - 850
  323b   u žien starších ako 45 rokov 150 - 600
  323c   u mužov 150 - 500
       
    HORNÁ KONČATINA7a) vpravo
  vľavo
  324. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi lakťovým
  a ramenným kĺbom
  900 750
  325. Poškodenie ramena  
  325a   úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná
  abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke)
  450 400
  325b   úplná stuhnutosť ramena v priaznivom postavení (odtiahnutie
  50' - 70', predpaženie 40' - 45', vnútorná rotácia 20')
  400 350
  325c   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa
  (vzpažením, predpažením do 90')
  300 250
  325d   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa
  (vzpažením, predpažením do 135')
  100 80
  325e   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa
  (vzpažením, predpažením nad 135')
  50 40
  325f   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu pri súčasnom obmedzení
  rotačných pohybov sa hodnotí podľa bodu c) - e) so zvýšením o 1/3
  350 250
  326. Pakĺb ramennej kosti 400 335
  327. Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti podľa rozsahu infektu 400 300
  328. Habituálne vykĺbenie ramena 200 165
  329. Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne (okrem prípadnej poruchy
  funkcie ramenného kĺbu)
  30 30
  330. Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárneho klbu (okrem prípadnej
  poruchy funkcie ramenného kĺbu)
  60 50
  331. Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu podľa
  stupňa porušenia funkcie ramenného a lakťového kĺbu (pozri položky
  323 a 333)
   
  331a   ľahkého stupňa 250 200
  331b   stredného stupňa 350 300
  331c   ťažkého stupňa 500 400
  332. Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu 900 750
  333. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné
  natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)
  300 250
  334. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutí
  v uhle 90' - 95')
  200 165
  335. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu  
  335a   ľahkého stupňa 60 50
  335b   stredného stupňa 120 100
  335c   ťažkého stupňa 180 150
  336. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení
  alebo v postaveniach k nemu blízkych (maximálna pronácia alebo
  supinácia)
  200 165
  337. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení
  (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)
  150 125
  338. Obmedzená pronácia a supinácia predlaktia  
  338a   ľahkého stupňa 50 40
  338b   stredne ťažkého stupňa 100 80
  338c   ťažkého stupňa 150 125
  339. Pakĺb obidvoch kostí predlaktia 350 300
  340. Pakĺb vretennej kosti 300 250
  341. Pakĺb lakťovej kosti 150 125
  342. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia podľa rozsahu infektu 465 350
  343. Kývavý lakťový kĺb 300 250
  344. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe 550 450
  345. Strata ruky v zápästí 500 420
  346. Strata všetkých prstov ruky vrátane záprstných kostí 500 420
  347. Strata prstov ruky s výnimkou palca (príp. vrátane straty záprstných
  kostí)
  450 375
  348. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení, úplné chrbtové
  alebo dlaňové ohnutie ruky a postavenia im blízke
  300 250
  349. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie
  20' - 40')
  200 170
  350. Pakĺb člnkovitej kosti 150 125
  351. Obmedzenie pohyblivosti zápästia  
  351a   ľahkého stupňa 60 50
  351b   stredne ťažkého stupňa 120 100
  351c   ťažkého stupňa 200 170
  352. Strata palca (oba články) 180 150
  353. Strata palca vrátane záprstnej kosti 250 210
  354. Strata koncového článku palca 90 75
  355. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom
  postavení
   
  355a   maximálne krajné ohnutie 80 70
  355b   krajné natiahnutie (hyperextenzia) 70 60
  356. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení
  (ľahké poohnutie)
  60 50
  357. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca 60 50
  358. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom
  postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)
  90 75
  359. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom
  postavení (ľahká opozícia)
  60 50
  360. Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcim
  podvrtnutím (okrem poruchy funkcie)
  30 30
  361. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení 250 210
  362. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti
  medzičlánkového kĺbu
   
  362a   ľahkého stupňa 10 7
  362b   stredne ťažkého stupňa 40 30
  362c   ťažkého stupňa 60 50
  363. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti
  základného kĺbu palca
   
  363a   ľahkého stupňa 10 5
  363b   stredne ťažkého stupňa 40 30
  363c   ťažkého stupňa 60 50
  364. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti
  karpometakarpálneho kĺbu
   
  364a   ľahkého stupňa 30 15
  364b   stredne ťažkého stupňa 60 50
  364c   ťažkého stupňa 90 75
  365. Strata koncového článku ukazováka 40 35
  366. Strata dvoch článkov ukazováka s aspoň čiastočne zachovanou
  hybnosťou základného kĺbu
  80 65
  367. Strata dvoch článkov ukazováka so stuhnutosťou základného kĺbu 120 100
  368. Strata všetkých troch článkov ukazováka 120 100
  369. Strata ukazováka so záprstnou kosťou 150 125
  370. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka  
  370a   v krajnom natiahnutí 120 100
  370b   v krajnom ohnutí 150 125
  371. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu ukazováka 30 30
  372. Porucha úchopovej funkcie ukazováka  
  372a   do úplného zovretia do dlane chýba  
  372a1     1-2 cm 40 35
  372a2     3 -4 cm 80 65
  372a3     viac ako 4 cm 120 100
  372b   nemožnosť úplného natiahnutia základného alebo medzičlánkového
  kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii (i s prípadnou
  poruchou abdukcie)
  30 15
  373. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou (okrem palca
  a ukazováka)
  90 75
  374. Strata všetkých troch článkov III. - IV. prsta alebo dvoch článkov so
  stuhnutosťou základného kĺbu
  60 50
  375. Strata dvoch článkov III. - V. prsta so zachovanou hybnosťou
  základného kĺbu prsta
  50 40
  376. Strata koncového článku III. - V. prsta 30 30
  377. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov III. - V. prsta v krajnom
  natiahnutí alebo ohnutí (brániacom funkcii susedných prstov)
  90 75
  378. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu III. - V. prsta 10 7
  379. Porucha úchopovej funkcie III. - IV. prsta, do úplného zovretia do
  dlane chýba
   
  379a   1 - 2 cm 10 7
  379b   3 - 4cm 40 35
  379c   viac ako 4 cm 60 50
  380. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri
  neporušenej úchopovej funkcii prstov alebo nemožnosť úplného
  natiahnutia základného klbu III. - V. prsta (i s prípadnou poruchou
  abdukcie)
  30 15
  381. Obrna ramenného nervu (axilárneho)8) 450 375
  382. Obrna vretenného nervu8)  
  382a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 675 565
  382b   so zachovaním funkcie trojhlavého svalu 475 400
  382c   distálnej časti s poruchou funkcie palcových svalov 225 200
  383. Obrna stredného nervu  
  383a   obrna nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 450 375
  383b   distálnej časti s postihnutím hlavne tenarového svalstva 225 200
  384. Obrna lakťového nervu8)  
  384a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 600 500
  384b   distálnej časti so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia
  (karpu) a časti hĺbkového ohýbača prstov
  450 375
  385. Obrna všetkých troch nervov alebo celej ramennej pletene 1 170 1 000
       
    DOLNÁ KONČATINA  
  386. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým
  a kolenným kĺbom
  900
  387. Pakĺb stehnovej kosti  
  387a   v diafyzárnej časti 700
  387b   v krčku 700
  388. Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti podľa rozsahu infektu 250 - 450
  389. Skrátenie jednej dolnej končatiny  
  389a   do 2 cm 0
  389b   do 4 cm 50
  389c   do 6 cm 100 - 150
  379d   nad 6 cm 200 - 250
  390. Deformity stehnovej kosti s osovou alebo rotačnou odchýlkou za
  každých 5 stupňov odchýlky (odchýlky väčšie ako 45' sa hodnotia ako
  strata končatiny; v hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne
  započítať relatívne skrátenie končatiny)
  50
  391. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné
  pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia
  im blízke)
  500
  392. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké
  odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)
  300
  393. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu  
  393a   ľahké 100
  393b   stredne ťažké 200
  393c   ťažké 300
  394. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení  
  394a   úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20' 300
  394b   v ohnutí nad uhol 30' 450
  395. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení 250
  396. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu  
  396a   ľahké 100
  396b   stredne ťažké 150
  396c   ťažké 250
  397. Kývavosť kolenného kĺbu  
  397a   bez potreby ortopedického podporného prístroja 150 - 200
  397b   s potrebou ortopedického podporného prístroja 300
  398. Značné vbočenie a vybočenie kolena, napr. po vnútrokĺbových
  zlomeninách
  150 - 200
  399. Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia
  menisku
   
  399a  bez preukázaných blokád 100
  399b   s preukázanými opätovnými blokádami 250
  400. Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku pri úplnom rozsahu
  pohybu a dobrej stabilite kĺbu
  50
  401. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 650
  402. Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom 700
  403. Paklb píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia 450
  404. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia podľa rozsahu infektu 225 - 400
  405. Poúrazové deformity kostí predkolenia s osovou alebo rotačnou
  odchýlkou na každých 5' odchýlky9)
  50
  406. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 600
  407. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe  
  407a   s artrodézou členkového kĺbu 500
  407b   s kýpťom v plantárnej flexii 550
  408. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 450
  409. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu  
  409a   v nepriaznivom postavení (dorzárna flexia alebo väčšia plantárna
  flexia)
  300
  409b   v pravouhlom postavení 250
  409c   v priaznivom postavení (ohnutie do plosky okolo 5') 200
  410. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu  
  410a   ľahké 60
  410b   stredné ťažké 120
  410c   ťažké 200
  411. Úplná strata pronácie a supinácie nohy 150
  412. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy  
  412a   ľahké 40
  412b   stredne ťažké 80
  412c   ťažké 120
  413. Kývavosť členkového kĺbu preukázaná na rtg. 200
  414. Plochá noha alebo vbočená noha a iné poúrazové deformity nohy a
  členkového klbu
  150 - 250
  415. Chronický zápal kostnej drene kostí tarzu a metatarzu podľa rozsahu
  infektu
  150 - 280
  416. Strata všetkých prstov nohy 250
  417. Strata palca nohy  
  417a   obidvoch článkov 100
  417b   obidvoch článkov vrátane záprstnej kosti alebo jej časti 150
  418. Strata malíčka  
  418a   vrátane záprstnej kosti alebo jej časti 100
  418b   bez záprstnej kosti 30
  419. Strata koncového článku palca nohy 30
  420. Strata II. - IV. prsta nohy za každý prst  
  420a   za celý prst 30
  420b   za časť prsta 15
  421. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca 30
  422. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca 70
  423. Úplná stuhnutosť obidvoch kĺbov palca 100
  424. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca 30
  425. Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca 70
  426. Porucha funkcie II. - V. prsta nohy 0
  427. Trvalé poúrazové poruchy krvného a lymfatického obehu (chronické
  opuchliny, lymfostáza)
  75 - 150
  428. Poúrazová atrofia svalstva dolnej končatiny pri neobmedzenom
  rozsahu pohybu v kĺbe (poúrazové atrofie spojené s poruchami pohybu
  v kĺboch sa osobitne nehodnotia)
   
  428a   na stehne 50
  428b   na predkolení 30
  429. Obrna sedacieho nervu8) 750
  430. Obrna píšťalového nervu8)  
  430a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 500
  430b   distálnej časti s postihnutím funkcie prstov 100
  431. Obrna ihlicového nervu8)  
  431a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 600
  431b   obrna hĺbkovej vetvy 400
  431c   obrna povrchovej vetvy 200
       
    RÔZNE  
  432. Rozsiahle plošné jazvy po poraneniach, popáleninách, omrzlinách
  a po operačných zákrokoch podľa lokalizácie
   
  432a   5-30 cm2 povrchu tela 30
  432b   31 - 50 cm2 povrchu tela 50
  432c   51 - 100 cm2 povrchu tela 70
  432d   101 - 150 cm2 povrchu tela 85
  432e   151 - 200 cm2 povrchu tela 100
  432f   v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 160
  432g   v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 200
  432h   v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 350
  432i   v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 500
  432j   v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 650
  432k   v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 800
  432l   v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 900
  432m   v rozsahu nad 70 % povrchu tela 1 000
  433. Keloidné jazvy po poraneniach, popáleninách alebo po operačných
  zákrokoch podlá lokalizácie
   
  433a   5-30 cm2 povrchu tela 100
  433b   31 - 50 cm2 povrchu tela 120
  433c   51 - 100 cm2 povrchu tela 140
  433d   101 - 150 cm2 povrchu tela 160
  433e   151 - 200 cm2 povrchu tela 200
  433f   v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 300
  433g   v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 400
  433h   v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 600
  433i   v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 800
  433j   v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 1 000
  433k   v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 1 150
  433l   v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 1 400
  433m   v rozsahu nad 70 % povrchu tela 1 500
  434. Karcinóm kože v jazve po poranení 300 - 1 500
  435. Prerušenie periférnej tepny ošetrenej rekonštrukciou/podľa rozsahu
  reperfúzneho syndrómu
  130 - 200
  2) Pri enukleácii očnej gule sa hodnotí súčasne aj strata zraku podľa položky 267 okrem položiek 268, 269, 270, 273, 274, 275.
  3) Pozri pomocné tabuľky.
  4) Súčasne sa hodnotí strata zraku podľa položky 267; neskoršia strata šošovky na druhom oku sa nehodnotí ako ďalšie sťaženie
      spoločenského uplatnenia; možno iba hodnotiť bolestným podľa položky 36 alebo 37.
  5) Pozri pomocné tabuľky pre posudzovanie koncentrlckého zúženia zorného poľa; nemožno ho súčasne hodnotiť podľa položky 267.
  6) Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením.
  7) Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením a ENG vyšetrením.
  7a) U ľavákov sa ľavá horná končatina hodnotí ako pravá.
  8) V hodnotení sú už zahrnuté eventuálne poruchy väzomotorické a trofické; izolovaná strata citlivosti konečných článkov prstov sa nehodnotí.
  9) Odchýlky treba preukázať na rtg. Odchýlky nad 45' sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky možno súčasne
      započítavať relatívne skrátenie končatiny.

  III. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLESŤ PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA

  POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
  1. Choroba z olova a jeho zlúčenín 20 - 100
  2. Choroba z fosforu a jeho zlúčenín 20 - 100
  3. Choroba z fluóru alebo jeho zlúčenín 20 - 100
  4. Choroba z ortuti a jej zlúčenín 20 - 100
  5. Choroba z arzénu a jeho zlúčenín 20 - 100
  6. Choroba z mangánu a jeho zlúčenín 20 - 100
  7. Choroba z kadmia a jeho zlúčenín 20-80
  8. Choroba z vanádia a jeho zlúčenín 20-80
  9. Choroba z chrómu alebo jeho zlúčenín 20 - 100
  10. Choroba zo sírouhlíka 20 - 100
  11. Choroba zo sírovodíka 20 - 100
  12. Choroba z oxidu uhoľnatého 15 - 100
  13. Choroba z kyanovodíka a kyanidov 15 - 100
  14. Choroba z benzénu alebo jeho homológov 20-80
  15. Choroba z xylénu, toluénu a iných homológov benzénu a ich derivátov 20-50
  16. Choroba z nitrozlúčenín benzénu a jeho homológov 20 - 200
  17. Choroba z aminozlúčenín benzénu a jeho homológov 20 - 150
  18. Choroba z trichlóretylénu 15 - 100
  19. Choroba z metylchloridu 30 - 150
  20. Choroba z metylbromidu 30 - 150
  21. Choroba z dichlóretánu 20-50
  22. Choroba z tetrachlórmetánu 30 - 200
  23. Choroba z iných halogénovaných uhľovodíkov mastného radu 20-80
  24. Choroba z halogénovaných aromatických uhľovodíkov 20 - 100
  25. Choroba z dinitroglykolu alebo dinitrodiglykolu 20 - 100
  26. Poškodenie fosgénom alebo difosgénom 20 - 100
  27. Poškodenie yperitom alebo lewisitom 30 - 150
  28. Poškodenie chlórom 20 - 100
  29. Poškodenie nitróznymi plynmi 20 - 100
  30. Choroba z oxidu síričitého alebo sírového 20 - 100
  31. Iné akútne alebo subakútne otravy 20 - 100
  32. Akútny postradiačný syndróm 40 - 150
  33. Akútne kožné zmeny z ionizujúceho žiarenia 30 - 150
  34. Orgánové poškodenie po akútnej vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami 40 - 150
  35. Akútny kožný zápal (primárny toxický, alergotoxický) 20 - 100
  36. Trichofýcia 20-50
  37. Verukózna tuberkulóza kože 30 - 120
  38. Infekčné hrbole dojičov 20-50
  39. Antrax 60 - 200
  40. Tetanus 100 - 200
  41. Akútne formy infekčných a parazitárnych chorôb 30 - 150
  42. Akútna forma kesónovej choroby 50 - 150
  43. Rakovina pľúc a dýchacích ciest10) 800 - 1 000
  44. Ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného
  a jednostranného zaťaženia
  30 - 150
  10) Bolestné za bolesť v dôsledku operácie, vyšetrovacích a liečebných úkonov pri rakovine pľúc a dýchacích ciest a pri dočasnom chorobnom stave, ktorý spôsobuje dôvodné podozrenie z tohto ochorenia, sa hodnotí osobitne s použitím sadzieb za iné poškodenia, s ktorými možno túto bolesť porovnávať (najmä sadzby v položkách 75 a 83 časti I).

  IV. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA

  POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
  1. Chronická choroba z chlóru a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 2 500
  2. Chronická choroba z fosforu a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 1 440
  3. Chronická choroba z fluóru a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 1 200
  4. Perforácia nosovej priehradky z chrómu, alebo iných chemických
  agresívnych látok
  240 - 500
  5. Choroba z ortuti a z jej zlúčenín a následky otravy 360 - 1 680
  6. Chronická choroba z arzénu a z jeho zlúčenín a následky otravy 360 - 1 680
  7. Chronická choroba z mangánu a z jeho zlúčenín a následky choroby 360 - 1 680
  8. Chronická choroba z kadmia a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 900
  9. Chronická choroba z vanádia a z jeho zlúčenín 240 - 900
  10. Chronická choroba zo sírouhlíka a následné choroby 500 - 2 000
  11. Následky choroby zo sírovodíka 360 - 900
  12. Následky choroby alebo opakované choroby z oxidu uhoľnatého 240 - 1 200
  13. Následky choroby alebo opakované choroby z odstreľových plynov 240 - 1 200
  14. Následky choroby z kyanovodíka a z kyanidových zlúčenín 240 - 900
  15. Chronická choroba z benzénu a následné choroby 500 - 3 400
  16. Chronická choroba z homológov benzénu a následné choroby 240 - 1 100
  17. Chronická choroba z olova a z jeho zlúčenín a následky choroby 400 - 1 600
  18. Chronická choroba z aminoderivátov alebo z nitroderivátov benzénu a z jeho
  homológov a následky choroby
  240 - 2 400
  19. Nádor močového mechúra pri práci s arninoderivátmi benzénu, najmä pri
  výrobe benzidínu a iných kancerogénnych amínov
  2 000 - 6 000
  20. Chronická choroba z trichlóretylénu a následky choroby 240 - 1 200
  21. Chronická choroba z metylchloridu a následky choroby 360 - 2 800
  22. Chronická choroba z metylbromidu a následky choroby 360 - 2 800
  23. Chronická choroba z dichlóretánu a následky choroby 240 - 1 000
  24. Chronická choroba z tetrachlórmetánu a následky choroby 360 - 3 000
  25. Chronická choroba z iných halogénovaných alifatických alebo aromatických
  uhľovodíkov a následné choroby
  240 - 1 500
  26. Chronická choroba z dinitroglykolomu alebo z dinitrodiglykolomu a z iných
  dusičnatých esterov
  240 - 1 200
  27. Následky poškodenia fosgénom a difosgénom 360 - 2 100
  28. Následky poškodenia yperitom alebo lewisitom 360 - 2 100
  29. Následky poškodenia inými bojovými látkami 360 - 2 100
  30. Poškodenie krvotvorby ionizujúcim žiarením 600 - 6 000
  31. Chronická subakútna dermatitída z ionizujúceho žiarenia 240 - 1 800
  32. Trvalé následky akútneho postradiačného syndrómu 600 - 4 000
  33. Rakovina kože z ionizujúceho žiarenia 1 200 - 6 000
  34. Poškodenie elektromagnetickým žiarením 400 - 1 000
  35. Kožná rakovina z chemických látok 600 - 4 000
  36. Profesionálna dermatóza 240 - 1 700
  37. Rakovina pľúc a dýchacích ciest z rádioaktívnych látok 4 000 - 6 000
  38. Tuberkulóza pľúc 400 - 3 000
  39. Kožná tuberkulóza 240 - 1 200
  40. Tuberkulóza obličiek 600 - 3 000
  41. Ostatné mimopľúcne tuberkulózy 600 - 3 000
  42. Chronická hepatitída a následky po hepatitíde. 600 - 4 000
  43. Následky týfu alebo paratýfu a bacilonosičstvo 240 - 1 000
  44. Chronická brucelóza a následky po brucelóze 300 - 2 400
  45. Následky ornitózy 200 - 1 000
  46. Následky kliešťovej encefalitídy 300 - 3 000
  47. Následky ostatných prenosných ochorení 300 - 2 400
  48. Následky tropických prenosných ochorení 300 - 3 000
  49. Trvalé prejavy hyperbarickej alebo hypobarickej choroby 600 - 3 000
  50. Ochorenie z vibrácií 240 - 1 000
  51. Aluminóza pľúc 300 - 900
  52. Berylióza pľúc 800 - 3 600
  53. Silikóza pľúc 800 - 4 000
  54. Silikotuberkulóza pľúc 1 200 - 4 000
  55. Azbestóza pľúc 800 - 4 000
  56. Azbestóza v spojení s rakovinou pľúc a pleury 3 000 - 6 000
  57. Ochorenie pľúc pri výrobe spekaných karbidov 800 - 4 000
  58. Uhľokopská pneumokonióza 800 - 4 000
  59. Uhľokopská pneumokonióza v spojení s tuberkulózou 1 200 - 4 000
  60. Rakovina pľúc z chrómu 4 000 - 8 000
  61. Nedoslýchavosť až hluchota z hluku 400 - 800
  62. Sivý očný zákal z pôsobenia krátkovlnných tepelných lúčov alebo ionizujúceho
  žiarenia na jednom alebo na oboch očiach
  200 - 400
  63. Otlak lakťového nervu na jednej končatine
  63a na pravej hornej končatine (u ľavákov na ľavej) 240 - 800
  63b na ľavej hornej končatine (u ľavákov na pravej) 240 - 700
  64. Rozdutie pľúc 100 - 600
  65. Profesionálna nedomykavosť hlasiviek a uzlíky na hlasivkách 360 - 1 000
  66. Profesionálna asthma bronchiálna 400 - 3 000
  67. Ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného
  a jednostranného zaťaženia
  300 - 1 000
  68. Bronchopulmonálne choroby z organického prachu 300 - 3 000
  69. Alergické choroby horných dýchacích ciest 300 - 800
  70. Nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými
  karcinogénmi alebo pri práci v pracovnom procese s dokázaným rizikom
  chemickej karcinogenity v príslušných cieľových orgánoch alebo tkanivách,
  ktoré nie sú uvedené inde
  3 000 - 6 000
  71. Infekcia HIV 2 000 - 3 000
  72. Iné poškodenie zdravia z práce 60-3 000

  POMOCNÉ TABUĽKY

  Tabuľka k položke 267 - strata zraku
  ZRAKOVÁ OSTROSŤ PO KOREKCII
  6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
  6/6 0 35 70 100 160 210 270 320 340 380 390 600
  6/9 35 70 100 140 190 250 320 330 360 400 410 650
  6/12 70 100 160 190 250 320 370 390 400 420 440 700
  6/15 100 140 190 270 320 370 430 450 470 500 530 750
  6/18 160 190 250 320 370 450 500 540 590 610 640 900
  6/24 210 250 320 370 450 540 630 730 790 810 1020 1080
  6/30 270 320 370 430 500 630 750 880 890 920 1220 1260
  6/36 320 330 390 450 540 730 880 1040 1160 1180 1380 1440
  6/60 340 360 400 470 590 790 890 1160 1300 1400 1430 1500
  3/60 380 400 420 500 610 810 920 1180 1330 1460 1520 1520
  1/60 390 410 440 530 640 840 1000 1210 1360 1480 1550 1550
  0 600 650 700 750 900 1080 1260 1440 1620 1710 1800 1800

  Tabuľka k položke 270 - koncentrické zúženie zorného poľa

  STUPEŇ ZÚŽENIA Postihnutie
  jedného oka obidvoch očí
  približne rovnako
  jediného oka pri slepote
  druhého oka
  60' 120 250 700
  50' 160 530 830
  40' 230 740 940
  30' 330 990 1190
  20' 450 1350 1450
  10' 550 1650 1700
  5' 600 1800 2000

  Nekoncentrické zúženie zorného poľa
  Hemianopsia
  Homonymná ľavostranná 630
  Homonymná pravostranná 810
  Binazálna 180
  Bitemporálna 1 000 - 1 200
  Horná obojstranná 180 - 270
  Dolná obojstranná 540 - 900
  Jednostranné výpady zorného poľa
  Nazálna jednostranná 100
  Temporálna jednostranná 270 - 360
  Horná jednostranná 90 - 180
  Dolná jednostranná 180 - 360
  Nazálna kvadrantová horná 70
  Nazálna kvadrantová dolná 100
  Temporálna kvadrantová horná 100
  Temporálna kvadrantová dolná 200
  Poznámky:
  - Lekár hodnotí iba zníženie zrakovej ostrosti, ktoré vzniklo následkom úrazu.
  Ak zraková ostrosť už bola pred úrazom znížená, ohodnotí lekár nové
  zníženie zrakovej ostrosti rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného
  po úraze a stavu pred úrazom. Ak nemožno zistiť, aká bola zraková ostrosť
  pred úrazom, nesmie počet bodov prekročiť 3/4 sadzby uvedenej v tabuľke.
  - Ak je zníženie zrakovej ostrosti pred úrazom hodnotené viac ako 1 300 bodmi
  a ak nastala v dôsledku úrazu slepota lepšieho oka, hodnotí lekár ďalšie
  zníženie zrakovej ostrosti najmenej 600 bodmi. Obdobne postupuje, ak pred
  úrazom jedno oko bolo slepé a na druhom bola zraková ostrosť horšia ako
  6/30 a ak v dôsledku úrazu nastala slepota druhého oka.
  - Jednostranný a obojstranný centrálny skotóm sa hodnotí podľa pomocnej
  tabuľky straty zraku.
  - Ak pred úrazom bolo jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické
  zúženie na 25' alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická
  slepota alebo zúženie zorného poľa na 5', odškodňuje sa vo výške 850 bodov.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 437/2004 Z. z.
  Prevziať prílohu - Vzor lekárskeho posudku

Poznámky

 • 1)

  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 99 ods. 2 druhá veta zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 3)

  § 1 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore