Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.02.2004 do 14.04.2004

Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.02.2004
Účinnosť do: 14.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Kontrolné orgány, Štátna hospodárska politika, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST55JUD651DS49EUPP65ČL0

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.02.2004 do 14.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.02.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

§ 2
Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3
Zárobková činnosť

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je

1.

činnosť zamestnanca,

2.

činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného ...

§ 4
Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa ...

§ 6
Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

§ 7
Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia

Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť ...

§ 8
Poberateľ dôchodku

Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný ...

§ 9
Zákaz diskriminácie
(1)

Sporiteľovi patria práva pri výkone starobného dôchodkového sporenia bez akýchkoľvek obmedzení ...

(2)

Pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa nesmie zisťovať sexuálna orientácia sporiteľa ...

(3)

Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa priamou diskrimináciou rozumie, ak ...

(4)

Za formu diskriminácie sa považuje aj nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú ...

(5)

Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá sa cíti poškodená v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch ...

§ 10
Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)

§ 11
Poisťovňa

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) na účely tohto zákona ...

§ 12
Príslušná poisťovňa

Príslušná poisťovňa podľa tohto zákona je poisťovňa podľa § 11, ktorú sporiteľ určil v ...

§ 13
Obdobie starobného dôchodkového sporenia
(1)

Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený ...

(2)

Obdobie starobného dôchodkového sporenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho ...

DRUHÁ ČASŤ

OSOBNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba, ktorá v období pred 1. ...

a)

zamestnanec,

b)

samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) ...

c)

občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu ...

d)

občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,12)

e)

fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa ...

f)

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu.3)

(2)

Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá bola v období ...

a)

zamestnanec,

b)

samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) ...

c)

občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu ...

d)

občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,12)

e)

fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa ...

f)

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca invalidný ...

(4)

Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 písm. e) je

a)

rodič alebo osvojiteľ dieťaťa,

b)

manžel (manželka) rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa a

c)

fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov ...

(5)

Osobná a celodenná starostlivosť fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. e) a odseku 2 písm. e) je ...

§ 15
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zamestnanca

Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení zamestnanca vzniká odo dňa vzniku povinného ...

§ 16
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení samostatne zárobkovo činnej osoby ...

Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká odo ...

§ 17
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení iných fyzických osôb
(1)

Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) ...

(2)

Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 2 vzniká povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 18
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení dobrovoľne dôchodkovo poistenej ...

Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia ...

§ 19
Prerušenie povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastneným na starobnom dôchodkovom ...

(2)

Vznik prerušenia povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik ...

TRETIA ČASŤ

PRÍSPEVKY NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

§ 20
Platitelia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) platí, ak tento zákon ...

a)

zamestnávateľ za svojich zamestnancov,

b)

samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,

c)

dobrovoľne zúčastnená osoba na starobnom dôchodkovom sporení,

d)

štát,

e)

Sociálna poisťovňa.

(2)

Štát platí príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak, za

a)

občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu ...

b)

občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,12)

c)

fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa ...

(3)

Štát platí príspevky za fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 písm. c), ak táto fyzická osoba nie ...

(4)

Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľov invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3) ...

§ 21
Spôsob určenia príspevkov
(1)

Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom ...

(2)

Suma príspevkov sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.

§ 22
Sadzba príspevkov

Sadzba príspevkov je pre

a)

zamestnávateľa 9 % z vymeriavacieho základu,

b)

samostatne zárobkovo činnú osobu povinne zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho ...

c)

dobrovoľne zúčastnenú osobu na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,

d)

štát 9 % z vymeriavacieho základu,

e)

Sociálnu poisťovňu 9 % z vymeriavacieho základu.

§ 23
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom ...

(3)

Vymeriavací základ dobrovoľne zúčastnenej osoby na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací ...

(4)

Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.23) ...

(5)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom ...

(6)

Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností alebo ak popri výkone zárobkovej činnosti ...

(7)

Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca, úprava a zaokrúhľovanie ...

(8)

Vymeriavací základ štátu na platenie príspevkov je vymeriavací základ štátu na platenie poistného ...

(9)

Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 5 je ňou určená suma, ktorá je najmenej ...

(10)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa invalidného ...

(11)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.

§ 24
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne ...

§ 25
Vylúčenie povinnosti platiť príspevky
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je ...

(2)

Dobrovoľne zúčastnená osoba na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť príspevky ...

(3)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je ...

§ 26
Odvod príspevkov
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky ...

(2)

Za štát odvádza príspevky za osoby uvedené v § 20 ods. 2 ministerstvo.

(3)

Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinné poukázať ...

§ 27
Platenie príspevkov
(1)

Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne zriadený v Národnej banke Slovenska. Na zhodnocovanie ...

(2)

Sociálna poisťovňa prevedie príspevky na bežný účet vedený pre ten dôchodkový fond, ktorý ...

(3)

Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne zriadený v Národnej banke Slovenska podľa odseku ...

(4)

Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, ...

(5)

Príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné ...

(6)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení platí ...

(7)

Ak osoba dobrovoľne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení zmení vymeriavací základ, príspevky ...

(8)

Príspevky sa platia

a)

bezhotovostným prevodom,

b)

poštovým poukazom,

c)

v hotovosti.

§ 28
Splatnosť príspevkov
(1)

Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ...

(2)

Príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré ...

(3)

Ak sa platba príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Národnej banke Slovenska podľa § 27 ods. ...

a)

pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti príspevkov ...

b)

pri platení poštovým poukazom sa príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa odseku ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÔCHODKY

PRVÁ HLAVA
VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 29
Vecný rozsah starobného dôchodkového sporenia
(1)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný ...

a)

programového výberu s doživotným dôchodkom,

b)

doživotného dôchodku.

(2)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca predčasný ...

a)

programového výberu s doživotným dôchodkom,

b)

doživotného dôchodku.

(3)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný ...

a)

vdovský dôchodok,

b)

vdovecký dôchodok,

c)

sirotský dôchodok.

DRUHÁ HLAVA
DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 30
Podmienky vyplácania starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo ...

Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným ...

a)

dovŕšil najmenej dôchodkový vek a

b)

získal najmenej desať rokov starobného dôchodkového sporenia.

§ 31
Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným ...

Sporiteľovi sa vypláca predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak

a)

mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) a

b)

aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného ...

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32
Programový výber s doživotným dôchodkom
(1)

Programový výber s doživotným dôchodkom je forma vyplácania starobného dôchodku a predčasného ...

(2)

Disponibilný prebytok podľa odseku 1 sa zistí ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku ...

(3)

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové ...

(4)

Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 3 je povinná uzatvoriť zmluvu so sporiteľom ...

(5)

Súčasne s prevodom aktív podľa odseku 3 odpíše dôchodková správcovská spoločnosť z osobného ...

(6)

Súčet aktuálnych hodnôt zostatku dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom ...

(7)

Počas trvania programového výberu sa hodnota disponibilného prebytku mení

a)

výplatou mesačných splátok podľa odseku 9,

b)

na základe skutočnosti uvedenej v § 95 ods. 2, ktorá vznikla pred dňom požiadania o vyplácanie ...

c)

zmenou aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.

(8)

Aktuálna hodnota disponibilného prebytku k určitému dňu je aktuálna hodnota osobného dôchodkového ...

(9)

Obdobie programového výberu určuje sporiteľ v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo ...

(10)

Disponibilný prebytok zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky podľa odseku 9.

§ 33
Doživotný dôchodok
(1)

Doživotný dôchodok je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(2)

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové ...

(3)

Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 2 je povinná uzatvoriť so sporiteľom ...

Pozostalostné dôchodky
§ 34
Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)

Vdove sa vypláca vdovský dôchodok podľa tohto zákona po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom ...

(2)

Vdove sa vypláca vdovský dôchodok počas jedného roka od smrti manžela.

(3)

Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 sa vdove vypláca vdovský dôchodok, ak

a)

sa stará o nezaopatrené dieťa,

b)

je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa ...

c)

dovŕšila dôchodkový vek.

(4)

Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 je nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.39)

(5)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 4 rovnako.

§ 35
Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného ...
(1)

Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(2)

Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(3)

Vdovský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

(4)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 3 rovnako.

§ 36
Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného ...
(1)

Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného ...

(2)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.

§ 37
Podmienky vyplácania sirotského dôchodku
(1)

Nezaopatrenému dieťaťu sa vypláca sirotský dôchodok podľa tohto zákona po zomretom rodičovi ...

(2)

Sirotský dôchodok sa nevypláca po zomretom rodičovi odo dňa osvojenia nezaopatreného dieťaťa ...

§ 38
Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku ...
(1)

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(2)

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(3)

Sirotský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

§ 39
Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku ...

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného ...

TRETIA HLAVA
DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 40
Podmienky dedenia v starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Na dedenie v starobnom dôchodkovom sporení sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 41
Započítanie obdobia starobného dôchodkového sporenia

Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a osobe ...

§ 42
Vylúčenie výplaty starobného dôchodku
(1)

Poberateľovi predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona sa nevypláca starobný dôchodok ...

(2)

Predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona sa považuje po dovŕšení dôchodkového veku ...

§ 43
Súbeh dôchodkov
(1)

Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní ...

(2)

Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní ...

(3)

Pre úhrn súm sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po tom istom zomretom poberateľovi starobného ...

§ 44
Výplata dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
(1)

Príslušná poisťovňa alebo príslušná dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodky ...

(2)

Žiadosť o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia spisuje príslušná dôchodková ...

(3)

Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú vopred v pravidelných ...

(4)

Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú do cudziny, ktorá ...

§ 45
Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
(1)

Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia dohodne sporiteľ s príslušnou ...

(2)

Poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ...

§ 46
Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia
(1)

Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia je poberateľ dôchodku starobného dôchodkového ...

(2)

Fyzickej osobe vo výkone väzby41) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody42) sa dôchodok ...

PIATA ČASŤ

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA
PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 47
Dôchodková správcovská spoločnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Správou dôchodkových fondov sa rozumie

a)

riadenie investícií, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom ...

b)

administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie

1.

vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,

2.

uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

3.

vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ...

4.

vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

5.

určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,

6.

vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,

7.

vedenie obchodnej dokumentácie,

8.

zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,

9.

zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,

10.

vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok ...

11.

rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

12.

plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z ...

13.

informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ...

14.

vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a ...

c)

propagácia a reklama dôchodkových fondov.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba ňou vytvorené dôchodkové fondy.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto ...

(6)

Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje ...

(7)

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská ...

(8)

Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 300 000 000 Sk a musí byť splatené ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. ...

(10)

Zakazuje sa

a)

zmena predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu ...

b)

zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,

d)

predaj podniku na základe zmluvy o predaji podniku.45)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
§ 48
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti ...

b)

prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov ...

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť ...

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov ...

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom ...

h)

sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím ...

i)

stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,

j)

vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické ...

k)

organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá ...

l)

výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,

m)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov ...

n)

štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu ...

o)

informačný prospekt dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené, ...

c)

výšku základného imania,

d)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; ...

e)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...

f)

údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej ...

g)

opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

h)

názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať, ...

i)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,

j)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva a členov dozornej rady depozitára ...

k)

postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

l)

informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

m)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...

e)

návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

f)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

g)

vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie ...

h)

doklad o splatení základného imania,

i)

vyjadrenie Národnej banky Slovenska, ak je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti banka, ...

j)

návrhy štatútov dôchodkových fondov,

k)

návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov,

l)

zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej ...

m)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

(5)

Ak boli doklady uvedené v odseku 4 písm. m) predložené úradu v inom konaní pred podaním žiadosti ...

(6)

Úrad rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu,50) ...

(7)

Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik ...

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(10)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

(11)

Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá ...

a)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...

b)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej ...

c)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...

d)

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...

e)

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...

(12)

Za bezúhonnú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za ...

(13)

Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c), môže úrad ...

(14)

Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa ...

(15)

Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti úradu k žiadosti ...

(16)

Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri ...

(17)

Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu ...

(18)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických ...

(19)

Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

(20)

Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej ...

(21)

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. ...

(22)

Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, obchodník ...

§ 49
Úrad je povinný pred vydaním povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
a)

dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...

c)

kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto ...

§ 50
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu55) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje, ...

b)

predmet činnosti,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie ...

d)

schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e)

názvy dôchodkových fondov,

f)

schválenie štatútov dôchodkových fondov,

g)

schválenie informačných prospektov dôchodkových fondov,

h)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(3)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ...

(4)

Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vznik a ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh ...

(6)

Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať úrad bez zbytočného odkladu ...

§ 51
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká

a)

dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich ...

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

c)

dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na ...

d)

ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej ...

e)

ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať úrad ...

(3)

Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu ...

(4)

Úrad bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 53
Pravidlá obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ...

a)

organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),

b)

výkon vnútornej kontroly (§ 55),

c)

postupy vedenia účtovníctva (§ 56),

d)

vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],

e)

konflikt záujmov (§ 58),

f)

sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).

(2)

Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný ...

(3)

Ministerstvo financií môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách ...

§ 54
Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a ...

(3)

Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať ...

(4)

V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu organizačnú štruktúru do ...

(6)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných ...

(7)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelí prokúru najmenej dvom prokuristom tak, ...

(8)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone ...

§ 55
Vnútorná kontrola
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej ...

(2)

Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného ...

(3)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej ...

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť ...

(6)

Zodpovednosť zamestnanca dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej ...

§ 56
Vedenie účtovníctva
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických ...

§ 57
Obchodná dokumentácia
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú ...

a)

poradové číslo zmluvy,

b)

údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,

c)

údaje o sprostredkovateľovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,

d)

dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,

e)

údaje o predmete zmluvy.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu ...

(4)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových ...

Konflikt záujmov
§ 58
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať

a)

akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

b)

akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond,

c)

cenné papiere právnickej osoby, na ktorú bol delegovaný výkon niektorých činností podľa § ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere, ...

a)

v ktorých členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom je člen predstavenstva, ...

b)

na podnikaní ktorých sa zúčastňuje člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(6)

Zamestnancom, prokuristom, členom predstavenstva alebo členom dozornej rady dôchodkovej správcovskej ...

(7)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť ...

a)

depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorila depozitársku zmluvu,

b)

inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

správcovskej spoločnosti,

d)

osoby vykonávajúcej správu fondov doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu. ...

(8)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

§ 59
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku ...

(2)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci dôchodkovej správcovskej ...

§ 60
Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.

(2)

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmú byť nižšie, ako je výška základného ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií, ustanoví najmä vymedzenie ...

Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61
(1)

Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť ...

(2)

Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková ...

a)

vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

b)

konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov ...

c)

konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov ...

d)

účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností, ...

e)

vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku ...

f)

uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia princíp ...

(3)

Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a)

hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým ...

b)

predchádzanie riziku finančných strát,

c)

analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,

d)

porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom ...

e)

uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech ...

f)

vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť úradu hodnoverne preukázať vynaloženie ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže cenný papier do majetku v dôchodkovom fonde kupovať ...

(6)

Ministerstvo financií ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná Sociálnej poisťovni a poberateľom dôchodku ako ...

(9)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 1 v súdnom konaní podľa osobitného ...

(10)

Voči úradu sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

§ 62
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

Sociálnej poisťovni,

b)

úradu na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,

c)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,64)

d)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,65)

e)

službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ...

f)

daňovým orgánom na účely daňového konania.67)

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo ...

(5)

Informácie získané úradom pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú ...

§ 63
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť má právo na

a)

odplatu za správu dôchodkového fondu,

b)

odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,

c)

odplatu za prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) za jeden mesiac správy dôchodkového ...

(3)

Na výpočet odplaty podľa odseku 1 sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde ...

(4)

Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. b) je 1 % zo sumy mesačného ...

(5)

Odplatu dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) je oprávnená dôchodková ...

(6)

Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmenu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(7)

Zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobúda účinnosť v prvý deň kalendárneho ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej ...

(9)

V odplate dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu sú zahrnuté náklady ...

(10)

Za prestup sporiteľa do iného dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64
(1)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je zmluva, ktorú uzatvára dôchodková správcovská spoločnosť ...

(2)

Zamestnávateľ nesmie nútiť alebo presviedčať zamestnanca uzatvoriť zmluvu podľa odseku 1 s dôchodkovou ...

(3)

V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení iba s ...

(4)

Sporiteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do ôsmich dní odo dňa, ...

(5)

Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská spoločnosť ...

(6)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie ...

b)

meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia sporiteľa,

c)

označenie zamestnávateľa a jeho identifikačné údaje,

d)

názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky budú evidované na osobnom dôchodkovom ...

e)

záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti viesť osobný dôchodkový účet sporiteľa a vykonávať ...

f)

dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

g)

vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 5 a potvrdenie ...

h)

podpisy zmluvných strán.

(7)

Starobné dôchodkové sporenie sa vzťahuje aj na obdobie pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

§ 65
Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Sporiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zamestnávateľovi, že je sporiteľ podľa ...

(2)

Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uzatvoriť zmluvu s fyzickou osobou zúčastnenou ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať Sociálnej poisťovni kópiu každej zmluvy ...

§ 66
Oznamovacia povinnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...

b)

rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať úrad o každej zmene na jej základnom ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná ...

TRETIA HLAVA
ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 68
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou ...

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných ...

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej ...

(5)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou ...

(6)

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona ...

(7)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného ...

§ 69
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe ...

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ...

a)

zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),

b)

začne vytvárať a spravovať menej ako tri dôchodkové fondy podľa tohto zákona v lehote šiestich ...

c)

bolo jej odňaté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 73 ...

(3)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti ...

(4)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ...

(5)

Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej ...

(6)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného ...

(7)

Predmetom likvidácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je jej majetok.

(8)

Likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti vymenúva a odvoláva úrad. Odmenu likvidátora ...

(9)

Návrh na vymenovanie alebo odvolanie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh ...

(10)

Úrad vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak

a)

dôchodková správcovská spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 9 do 30 dní od konania valného ...

b)

sa likvidátor svojej funkcie vzdal.

(11)

Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný úradom. Návrh ...

§ 70
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom
(1)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ...

(2)

Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh úradu, ak nastala skutočnosť podľa ...

§ 71
Vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky ...

(5)

Úrad je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť ...

(6)

Úrad v rozhodnutí podľa odseku 5

a)

určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na ...

b)

určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom ...

ŠIESTA ČASŤ

DÔCHODKOVÉ FONDY A OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

PRVÁ HLAVA
Dôchodkový fond

§ 72
(1)

Dôchodkový fond tvoria príspevky a penále, majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ...

(2)

Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje

a)

jeden rastový dôchodkový fond,

b)

jeden vyvážený dôchodkový fond,

c)

jeden konzervatívny dôchodkový fond.

(5)

Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa ...

(6)

Súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(7)

Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.

(8)

Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu začatie ...

§ 73
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu ...

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov ...

§ 74
(1)

Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia ...

§ 75
Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku
(1)

Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v peniazoch.

(3)

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond (§ 72 ...

(4)

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde ...

(5)

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku ...

(6)

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková ...

§ 76
Práva sporiteľa spojené s dôchodkovou jednotkou
(1)

Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa ...

(2)

Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch ...

§ 77
Štatút dôchodkového fondu
(1)

Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút a jeho zmeny sú právne účinné dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie úradu ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu ...

(4)

Štatút obsahuje najmä

a)

názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,

b)

obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo ...

c)

obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej ...

d)

zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom ...

e)

zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

f)

výšku odplaty za správu dôchodkového fondu a výšku odplaty za prestup sporiteľa do inej dôchodkovej ...

g)

postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

h)

vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte ...

§ 78
Zánik a premena dôchodkových fondov
(1)

Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79.

(2)

Zakazuje sa

a)

splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,

b)

premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

§ 79
Zlúčenie dôchodkových fondov
(1)

Zlúčiť dôchodkové fondy možno iba

a)

súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové ...

b)

súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť ...

(2)

Zlúčenie dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ...

(3)

Zakazuje sa

a)

zlúčenie rastového dôchodkového fondu s iným ako rastovým dôchodkovým fondom,

b)

zlúčenie vyváženého dôchodkového fondu s iným ako vyváženým dôchodkovým fondom,

c)

zlúčenie konzervatívneho dôchodkového fondu s iným ako konzervatívnym dôchodkovým fondom.

(4)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových ...

(5)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu ...

(7)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ...

(8)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových ...

(9)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ...

(10)

Odo dňa prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť ...

(11)

Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť ...

DRUHÁ HLAVA
INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

§ 80
Cieľ investovania majetku v dôchodkových fondoch
(1)

Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do ...

(2)

Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou ...

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie ...

§ 81
Majetok v dôchodkovom fonde
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde možno investovať len do

a)

cenných papierov75) prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných ...

b)

cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov alebo ...

c)

cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy ...

d)

cenných papierov z nových emisií76) cenných papierov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok, ...

e)

nástrojov peňažného trhu v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s charakteristikou ...

f)

podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho ...

g)

peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných ...

h)

obchodov určených na obmedzenie menového rizika, ak majú tieto obchody slúžiť na obmedzenie menových ...

(2)

Za nástroje peňažného trhu sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy, pokladničné ...

a)

ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska,

b)

iným členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy, nečlenským ...

c)

emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej ...

d)

finančnými inštitúciami podliehajúcimi dohľadu a dohľad nad týmito finančnými inštitúciami ...

(3)

Hodnota cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d) môže tvoriť najviac 5 % hodnoty majetku ...

(4)

Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. f) môžu tvoriť najviac 50 % hodnoty majetku v dôchodkovom ...

(5)

Hodnota pohľadávok a záväzkov z obchodov určených na obmedzenie menového rizika nesmie tvoriť ...

(6)

Súčet hodnoty cenných papierov podľa odseku 1 písm. f), hodnoty nástrojov peňažného trhu a ...

(7)

V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať

a)

akcie akciových spoločností, ktoré majú na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

b)

akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond,

d)

podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou ...

(8)

Ak cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) až c) prestali byť obchodované na burze cenných papierov, ...

(9)

V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ktoré ...

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1)

Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť ...

(2)

Hodnota cenných papierov vydaných jedným členským štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola ...

(3)

Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou hypotekárnou bankou so sídlom v Slovenskej ...

(4)

Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných Slovenskou republikou alebo cenných ...

(5)

Objem hodnoty majetku v dôchodkovom fonde investovaný do emisií emitentov so sídlom na území Slovenskej ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť musí zabezpečiť, aby v jej majetku a v majetku v dôchodkových ...

(7)

Cenné papiere dvoch emitentov, z ktorých jeden sa podieľa na základnom imaní druhého viac ako ...

(8)

Spôsob určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 83
Obchody na obmedzenie rizika

Ak je to uvedené v štatúte, po predchádzajúcom súhlase depozitára, možno v prospech a na ťarchu ...

§ 84
(1)

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 81 až 83 a v § 88 až ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 81 až 83 a v § 88 až 90 v dôsledku ...

(4)

Úrad môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložiť lehotu na zosúladenie skladby majetku ...

(5)

Predajné transakcie na účely zosúladenia skladby majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami ...

§ 85
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať investičné ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať investičné ...

(3)

Za investičné nástroje sa na účely tohto zákona považujú investičné nástroje podľa osobitného ...

§ 86
(1)

Pri predaji alebo kúpe cenných papierov z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na ...

(3)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je ...

(4)

Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť ...

(5)

V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať

a)

pôžičky cenných papierov,

b)

predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o odplatnom prevode cenných papierov kúpou ...

(6)

Práva k cenným papierom v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva dôchodková správcovská spoločnosť ...

§ 87
Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov
(1)

Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

akcií obchodovaných na regulovanom trhu cenných papierov vydaných emitentom, ktorého hodnotenie ...

b)

podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich najmä do akcií vydaných emitentom, ...

c)

cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu cenných papierov, ktorých výnos je odvodený ...

d)

finančných derivátov obchodovaných na regulovanom trhu cenných papierov, ktorých podkladovým ...

(2)

Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

dlhopisov alebo podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich prevažne do dlhopisov ...

b)

dlhopisov alebo podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich prevažne do dlhopisov ...

(3)

Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú vklady na bežných a vkladových účtoch ...

(4)

Na oceňovanie investičného rizika podľa tohto zákona sú oprávnené len tie renomované agentúry ...

(5)

Spôsob vytvorenia zoznamu renomovaných ratingových agentúr a jeho aktualizácie ustanoví všeobecne ...

§ 88
Konzervatívny dôchodkový fond
(1)

Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde sa môže použiť len na dlhopisové a peňažné investície. ...

(2)

Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečený voči menovému ...

(3)

Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde môže dosahovať maximálnu priemernú modifikovanú duráciu ...

§ 89
Vyvážený dôchodkový fond
(1)

Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom ...

(2)

Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % hodnoty majetku ...

(3)

Majetok vo vyváženom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže ...

§ 90
Rastový dôchodkový fond
(1)

Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom ...

(2)

Majetok v rastovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže predstavovať ...

§ 91
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond denne ...

(2)

Trhovú konkurenciu tvoria všetky zodpovedajúce dôchodkové fondy v správe všetkých ostatných ...

(3)

Priemerný výnos dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti je kĺzavý priemer percentuálnych ...

(4)

Priemerný výnos trhovej konkurencie je aritmetický priemer kĺzavých priemerov percentuálnych medziročných ...

(5)

Kedykoľvek po uplynutí 18 mesiacov odo dňa, keď dôchodková správcovská spoločnosť začala ...

a)

90 % priemerného výnosu trhovej konkurencie pri konzervatívnom dôchodkovom fonde,

b)

80 % priemerného výnosu trhovej konkurencie pri vyváženom dôchodkovom fonde,

c)

70 % priemerného výnosu trhovej konkurencie pri rastovom dôchodkovom fonde.

(6)

Ak je priemerný výnos trhovej konkurencie, ako aj priemerný výnos zodpovedajúceho dôchodkového ...

a)

110 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri konzervatívnom dôchodkovom ...

b)

120 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri vyváženom dôchodkovom fonde, ...

c)

130 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri rastovom dôchodkovom fonde.

(7)

Do výpočtu podľa odseku 4 sa nezapočítavajú hodnoty dôchodkových jednotiek zodpovedajúcich ...

a)

sa začali vytvárať v období kratšom ako 18 mesiacov predo dňom, ku ktorému sa vykonáva výpočet, ...

b)

sú ku dňu výpočtu v nútenej správe.

(8)

V lehote piatich dní od porušenia podmienky podľa odseku 5 alebo od zistenia porušenia podmienky ...

(9)

Ak je priemerný výnos trhovej konkurencie, ako aj priemerný výnos zodpovedajúceho dôchodkového ...

(10)

Za porušenie podmienok podľa odsekov 5 a 6 sa nepovažuje prípad, keď rozdiel priemerného výnosu ...

a)

jeden percentuálny bod v prípade konzervatívneho dôchodkového fondu,

b)

dva percentuálne body v prípade vyváženého dôchodkového fondu,

c)

tri percentuálne body v prípade rastového dôchodkového fondu.

(11)

Porušenie podmienky podľa odsekov 5 a 6 a vykonanie opatrenia na nápravu podľa odsekov 8 a 9 sú ...

(12)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť opatrenie na nápravu podľa odsekov 8 a 9 nevykoná alebo ...

(13)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 92
(1)

Pri určení dôchodkového fondu dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa prihliada na vek sporiteľa, ...

a)

v období kratšom ako 15 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3) ...

b)

v období kratšom ako sedem rokov pred vznikom nároku sporiteľa na dôchodok podľa tohto zákona ...

(2)

V rovnakom čase môže byť sporiteľ iba v jednom dôchodkovom fonde spravovanom príslušnou dôchodkovou ...

§ 93
(1)

Na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení môže sporiteľ zmeniť dôchodkový fond ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti sporiteľa o zmenu dôchodkového ...

(3)

Ak sporiteľ nepožiada príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zmenu dôchodkového ...

(4)

Ak sporiteľ nepožiada príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zmenu dôchodkového ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľa o povinnosti zmeniť dôchodkový ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

§ 94
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi, s ktorým uzatvorí zmluvu ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi každému sporiteľovi iba jeden osobný dôchodkový ...

(3)

Osobný dôchodkový účet obsahuje

a)

číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,

c)

názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,

d)

počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu,

e)

údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.

(4)

Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek dôchodkového ...

a)

dátum pripísania dôchodkových jednotiek,

b)

počet pripísaných dôchodkových jednotiek,

c)

súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,

d)

výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet dôchodkového ...

e)

dátum pripísania príspevku podľa písmena d).

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z osobného dôchodkového ...

(6)

Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť nedohodne so sporiteľom inak, výpis z osobného dôchodkového ...

(7)

Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje najmä

a)

údaje podľa odseku 3 písm. a) až d),

b)

aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu,

c)

aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú v peniazoch ...

d)

priebeh zápisov podľa odseku 4 vykonaných od posledného výpisu.

(8)

Na základe dohody sporiteľa s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou môže výpis ...

(9)

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis ...

(10)

Náklady spojené s úpravou výpisu z osobného dôchodkového účtu podľa odseku 8 a náklady na ...

§ 95
(1)

Ku dňu, keď bol na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára dôchodkového fondu ...

(2)

Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu ...

§ 96
(1)

Ku dňu, ku ktorému sporiteľ prestupuje z jedného dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu ...

(2)

K prestupnému dňu dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu ...

§ 97
(1)

Ku dňu, ku ktorému sporiteľ prestupuje z dôchodkového fondu spravovaného dôchodkovou správcovskou ...

(2)

Pred tým, ako dôchodková správcovská spoločnosť osobný dôchodkový účet sporiteľa zruší, ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca dôchodkový fond, do ktorého sporiteľ vstupuje, ...

§ 98

S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať ...

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 99
Depozitár
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.

(2)

Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,80) ktorá ...

(3)

Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom ...

(4)

Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu a správu zahraničných ...

(5)

Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého ...

(6)

Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,82) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 100
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. ...

(4)

Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,83) povolenie ...

(5)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej ...

(8)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada úrad o udelenie predchádzajúceho písomného ...

(9)

Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(10)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu ...

§ 101
(1)

Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzavretú depozitársku ...

(2)

Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky ...

(4)

Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných ...

(5)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových ...

(8)

Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková ...

(9)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia ...

§ 102
(1)

Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou ...

(2)

Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a)

vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne ...

b)

kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so ...

c)

kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom ...

d)

kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového ...

e)

kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...

f)

kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných ...

g)

zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota ...

h)

kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.

(3)

Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o porušení ustanovení ...

(4)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila ...

(5)

Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie ...

(6)

Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto ...

(7)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(8)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať ...

§ 103
Zodpovednosť depozitára
(1)

Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností ...

(2)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy Sociálnej poisťovne a poberateľov ...

§ 104
Platobná schopnosť depozitára

Majetok v dôchodkových fondoch, ktorý je zverený v súlade s ustanoveniami tohto oddielu depozitárovi, ...

ÔSMA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 105
Informácie pre verejnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná denne vypočítať a najmenej raz za týždeň zverejniť ...

a)

aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,

b)

čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného ...

§ 106
Informačný prospekt
(1)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli sporitelia ...

(2)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať ...

(3)

Ak je investičnou stratégiou dôchodkového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú ...

(4)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zloženia ...

(5)

Informačný prospekt môže mať listinnú formu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte. Pravidlá ...

(8)

Informačný prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi spolu so štatútom tohto dôchodkového ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke informačné ...

§ 107
Internetová stránka
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí obsahovať ...

a)

podľa § 105 a 106,

b)

o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

o stanovách dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

o štatútoch dôchodkových fondov v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e)

o zakladateľoch a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na internetovej stránke zverejňovať polročnú ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojej internetovej stránky bezplatne ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na internetovej stránke zoznam sprostredkovateľov ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojej internetovej stránke ...

§ 108

Informácie uvedené v § 105 až 107 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytovať ...

§ 109
Informačná povinnosť voči úradu
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu

a)

najneskôr do 30. apríla bežného kalendárneho roka ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom ...

b)

najneskôr do 31. augusta bežného kalendárneho roka polročnú správu o hospodárení s vlastným ...

c)

najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov ...

(2)

Spolu s ročnými správami podľa odseku 1 písm. a) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť ...

(3)

Spolu s polročnými správami podľa odseku 1 písm. b) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu prekročenie ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu na požiadanie

a)

podrobný výpis nákupov investičných nástrojov do aktív dôchodkového fondu a predajov investičných ...

b)

poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného ...

c)

informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej ...

d)

zoznam sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

e)

iné informácie, o ktoré požiada úrad.

(7)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti ročnej správy a polročnej ...

§ 110
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní zabezpečiť elektronický prevod ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Sociálnej poisťovni3) ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov89) ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní v reálnom čase poskytovať registru ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní poskytovať Štatistickému úradu ...

DEVIATA ČASŤ

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 113
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva úrad. Na konanie úradu pri výkone dohľadu podľa tohto zákona ...

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného ...

(3)

Úrad je pri výkone dohľadu povinný chrániť záujmy sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného ...

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto ...

(5)

Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu údaje, ...

(6)

Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený získavať informácie potrebné na posúdenie súladu transakcií ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu ...

(8)

Úrad je pri výkone dohľadu oprávnený spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu. ...

(9)

Informácie, ktoré získa úrad od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže úrad využiť ...

§ 114
Pôsobnosť úradu pri výkone dohľadu
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)

dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

b)

členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

c)

akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

sprostredkovateľom,

e)

depozitárom,

f)

núteným správcom,

g)

osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa ...

h)

osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená ...

i)

Sociálnou poisťovňou pri postúpení príspevkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,83)

b)

dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,

d)

plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,

e)

dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.

(3)

Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ...

§ 115
Sankcie
(1)

Ak úrad zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti ...

a)

uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...

b)

uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

c)

nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej ...

d)

uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení úradu alebo audítora,

e)

uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo ...

f)

nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,

g)

nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri ...

h)

nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu, ...

i)

nariadiť zmenu depozitára,

j)

odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,

k)

pozastaviť výkon akcionárskych práv,

l)

nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,

m)

pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde ...

n)

pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom dôchodkovej správcovskej ...

o)

uložiť pokutu až do výšky 20 000 000 Sk,

p)

nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,

q)

odňať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa ...

r)

odňať iné povolenie podľa tohto zákona alebo

s)

nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou ...

(2)

Úrad môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členovi dozornej ...

(3)

Úrad môže uložiť Sociálnej poisťovni pokutu podľa odseku 1 písm. o), ak Sociálna poisťovňa ...

(4)

Ak úrad zistí, že Sociálna poisťovňa nepostúpila príspevky a penále príslušnej dôchodkovej ...

(5)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala ...

(6)

Pri ukladaní sankcií úrad vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania ...

(7)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad zistil porušenie povinnosti, ...

(8)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená ...

(10)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, úrad je oprávnený ...

(11)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí ...

(12)

Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti dôchodkovej ...

§ 116
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:

a)

ozdravný program, ktorý musí obsahovať

1.

plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...

2.

plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej ...

3.

iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,

b)

zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien ...

d)

obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...

e)

obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; ...

(2)

Úrad môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková ...

a)

závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá ...

b)

vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej ...

(3)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť úradu návrh opatrení ...

(4)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať ...

§ 118
Nútená správa dôchodkového fondu
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)

ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie ...

b)

zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ...

(3)

Úrad nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak

a)

pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde ...

b)

odníme dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. ...

c)

bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ ...

d)

tak ustanovuje tento zákon.

(4)

Za núteného správcu dôchodkového fondu určí úrad depozitára tohto dôchodkového fondu. Ak ...

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa ...

(6)

Ak úrad nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ...

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ...

(8)

Nútený správca určený podľa § 115 ods. 1 písm. m) je povinný odovzdať správu dôchodkového ...

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej ...

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného ...

a)

hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b)

dbať na ochranu záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

c)

viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.

(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie ...

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia úradu o nariadení nútenej správy ...

(13)

Úrad určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)

sa nútený správca zruší,

b)

sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným úradu,

c)

nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d)

nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.

(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený ...

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 119
Pozastavenie nakladania s majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ak úrad pozastaví nakladanie s majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 115 ods. ...

§ 120
Odňatie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Úrad odníme povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak

a)

vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti klesnú pod úroveň jej základného imania ...

b)

dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik ...

c)

tak ustanovuje tento zákon.

(2)

Úrad môže odňať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti aj vtedy, ...

a)

toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,

c)

dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie ...

d)

dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej ...

e)

dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému ...

(3)

Ak úrad odníme povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 115 ...

(4)

Dňom doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(5)

Rozhodnutie o odňatí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle ...

(6)

Odňatie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ZÁRUKY

§ 121
(1)

Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu, najviac do výšky 50 % zostatku rezervného fondu solidarity ...

(2)

O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.

(3)

Sociálna poisťovňa prevedie na účet toho dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ určil v zmluve ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 122

Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 124

Týmto zákonom sa preberajú právne predpisy Európskeho spoločenstva uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, činnosť a hospodárenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 381/2001 Z. z. ...

2.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Poslanie úradu Poslaním úradu je svojou činnosťou zabezpečovať a prispievať k ochrane ...

3.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Úrad a) vykonáva dohľad nad činnosťou obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného ...

4.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") a) správu o činnosti úradu ...

5.

V § 6 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) schvaľuje správy o stave kapitálového trhu, správy o stave poisťovníctva, správy o stave ...

6.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Informácie, ktoré získa úrad alebo osoby podľa odseku 1 od domácich a zahraničných orgánov ...

7.

V § 46 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
správy o stave starobného dôchodkového sporenia [§ 4 ods. 1 písm. e) a h)],“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

8.

§ 46 ods. 4 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) informácie o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom dôchodkovej správcovskej ...

9.

V § 48 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Úrad v rámci svojej pôsobnosti môže uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci so zahraničnými ...

10.

Príloha sa na konci dopĺňa takto:

Dôchodková správcovská spoločnosť najmenej 0,01 % z výšky základného imania, najviac súčet ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou ...

3.

V § 66 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa zníži ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

4.

Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), má nárok na predčasný starobný ...

5.

V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

6.

V § 87 písm. a) sa slová „62 %“ nahrádzajú slovami „55 %“.

7.

V § 116 ods. 3 sa za slovo „cudziny“ vkladá čiarka a slová „ktorá nie je členským štátom ...

8.

V § 122 ods. 2 písm. i), § 123 ods. 2 písm. a) a v nadpise § 128 sa slová „rezervného fondu ...

9.

V § 122 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) schvaľuje návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

10.

V § 128 ods. 11 sa slová „rezervného fondu sociálneho poistenia (ďalej len „rezervný fond")“ ...

11.

V § 128 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
štát.“.

13.

V § 131 odsek 1 znie:

„(1) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre a) zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa ...

14.

V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre a) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15.

§ 137 vrátane nadpisu znie:

„§ 137 Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity ...

16.

V § 138 ods. 19 sa za slovo „štátu“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

17.

Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý znie:

„§ 152a Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) vrátenie príspevkov na ...

18.

V § 156 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,“.

Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).

19.

V § 157 ods. 3 sa slová „rezervného fondu“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity, ...

20.

V § 158 písmeno g) znie:

„g)
rezervný fond solidarity,“.

21.

V § 158 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

22.

V § 159 písmeno a) znie:

„a)
poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

23.

V § 159 písm. d) sa za slovo „poistnom,“ vkladajú slová „príspevkoch na starobné dôchodkové ...

24.

V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za poberateľov invalidného dôchodku, ...

25.

§ 167 vrátane nadpisu znie:

„§ 167 Rezervný fond solidarity (1) Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:

„91a)
§ 121 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

26.

Za § 167 sa vkladá § 167a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 167a Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (1) Základný fond príspevkov ...

27.

V § 168 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výbere, registrácii a postúpení ...

28.

V § 168 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

29.

V § 170 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výber, registráciu a postúpenie ...

30.

V § 170 odsek 5 znie:

„(5) Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia ...

31.

V § 172 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového ...

32.

V § 172 odsek 2 znie:

„(2) V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v ...

33.

V § 172 odsek 5 znie:

„(5) Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia ...

34.

V § 173 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia ...

35.

V § 177 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia ...

36.

V § 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:

„8.
o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

37.

V § 178 ods. 1 písm. a) desiaty bod znie:

„10. o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

38.

V § 178 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vyberať a vymáhať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále ...

39.

V § 179 ods. 1 písm. f) sa za slová „pohľadávky na poistnom,“ vkladajú slová „príspevku ...

40.

V § 180 ods. 1 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného ...

41.

V § 203 ods. 4 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového ...

42.

V § 210 ods. 1 písm. f) sa za slová „o poistnom“ vkladajú slová „a o príspevku na starobné ...

43.

V § 210 ods. 1 písm. h) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné ...

44.

V § 212 ods. 3 písm. c) sa za slová „o poistnom,“ vkladajú slová „o príspevku na starobné ...

45.

V § 214 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné ...

46.

Nadpis štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM ...

47.

Nadpis prvej hlavy štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

48.

V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového ...

49.

V § 226 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) previesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) príslušnej dôchodkovej správcovskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100a znie:

„100a)
§ 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

50.

V § 231 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný ...

51.

V § 231 ods. 1 písm. g) sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového ...

52.

V § 231 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia ...

53.

V § 231 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia ...

54.

Nadpis § 232 znie:

„Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia“. ...

55.

V § 232 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného ...

56.

V § 232 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,“.

57.

V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, ...

58.

V § 233 ods. 2 písm. d) sa za slová „z dôvodu“ vkladajú slová „dočasnej pracovnej neschopnosti ...

59.

V § 233 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

60.

V § 233 ods. 11 sa za slovo „poistení“ vkladajú slová „a starobnom dôchodkovom sporení v ...

61.

§ 235 vrátane nadpisu znie:

„§ 235 Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby V žiadostiach, oznámeniach ...

62.

Nadpis tretej hlavy štvrtej časti znie:

„POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

63.

§ 240 vrátane nadpisu znie:

„§ 240 Penále (1) Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky ...

64.

Nadpis šiestej časti znie:

„DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA“.

65.

V § 246 ods. 1 sa za slová „poistenia v nezamestnanosti“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového ...

66.

Za § 293 sa vkladá § 293a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293a Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 (1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zo starobného dôchodkového sporenia“.

2.

V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálneho poistenia,21)“ vkladajú slová „starobného ...

3.

V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo starobného dôchodkového sporenia podľa ...

4.

V § 11 ods. 2 sa za slová „sociálneho poistenia,“ vkladajú slová „starobného dôchodkového ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

„24a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

Čl. VI

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

„11a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § ...

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 43/2004 Z. z.

  VZORCE NA VÝPOČET STAROBNÉHO DÔCHODKU A PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU VYPLÁCANÝCH DOŽIVOTNE A POZOSTALOSTNÝCH DÔCHODKOV

  1. DEFINÍCIE

  Potrebný jednotkový kapitál (nc) – výška peňažných prostriedkov alebo iných aktív na osobnom ...

  2. VZORCE

  Uvedené vzorce sa použijú na výpočet výšky aktív potrebných na vyplácanie doživotného starobného ...

  Vo vzorcoch sa použijú tieto veličiny a ich označenia:

  x = vek sporiteľa (muža alebo ženy),

  y = vek manžela/manželky sporiteľa (muža alebo ženy),

  h = vek najmladšieho nezaopatreného dieťaťa po zomretom,

  z = priemerný vek, po ktorého dosiahnutí už dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok,

  nc = potrebný jednotkový kapitál,

  x ´= x + z – h

  y´ = y + z – h

  Nx, Nxy, Dx = komutatívne funkcie definované takto:

  Dx =Vx lx

  Nx = ∑ Dx+t

  Dxy =V(x+y)/2 lxy

  lxy = k lx ly

  Nxy = ∑ Dx+t, y+t

  k = 1/l0,

  kde

  V = (1+ i )–1 ..... diskontný faktor,

  i = technická úroková miera na výpočet dôchodkov vyplácaných doživotne,

  lx = počet žijúcich ludí vo veku x rokov.

  Na výpočet lx sa musia použiť zmiešané úmrtnostné tabuľky schválené Úradom pre finančný ...

  2.1 Vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu pre starobné dôchodky a predčasné starobné ...

  Potrebný jednotkový kapitál (nc) je v prípade doživotného starobného dôchodku a doživotného ...

  A. Poberateľ doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku: ...

  B. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok najviac s jedným nezaopatreným dieťaťom: ...

  C. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok viac ako s jedným nezaopatreným dieťaťom: ...

  kde ps predstavuje príslušný percentuálny podiel vdovského alebo vdoveckého dôchodku pri viac ...

  ps = 2/[2a + b],

  kde

  a = počet žijúcich rodičov (1 alebo 0),

  b = počet nezaopatrených detí, ktorým sa vypláca sirotský dôchodok.

  Uvedená úprava podielu vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa bude aplikovať vždy, keď 0.6 * ...

  Takýmto spôsobom bude zaručené, že suma všetkých vyplácaných vdovských alebo vdoveckých dôchodkov ...

  2.2 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného ...

  Po výpočte potrebného jednotkového kapitálu v bode 2.1 je výška mesačného doživotného starobného ...

  Suma peňažných prostriedkov alebo iných aktív v aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ...

  2.3 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

  V prípade poberania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

  Aj v tomto prípade ostáva všeobecný vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu identický. ...

  Mesačný doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok = [Aktuálna ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

  Týmto zákonom sa preberajú tieto právne predpisy Európskeho spoločenstva:

  1. Smernica Rady 86/613/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vykonávajúcimi ...

  2. Smernica Rady 79/7/EHS o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami ...

  3. Smernica Rady 2000/43/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový ...

  4. Smernica 2002/83/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia. ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 2)  Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 5)  § 6 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 6)  § 27 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 7)  § 7 ods. 1, 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 10 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 65 ods. 2 až 10 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 14)  § 15 ods. 3 až 5 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 15)  § 20 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 16)  § 21 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 17)  § 22 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 18)  § 23 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 19)  § 26 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 20)  § 138 ods. 15 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 21)  § 138 ods. 8 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 22)  § 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 23)  § 138 ods. 11 a 12 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 24)  § 138 ods. 13 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 25)  § 138 ods. 17 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 26)  § 138 ods. 18 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 27)  § 138 ods. 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 28)  § 138 ods. 21 a 22 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 29)  § 139 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 30)  § 140 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 31)  § 140 ods. 1 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 32)  § 140 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 33)  § 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 35)  § 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 36)  § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 37)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 38)  § 50a Občianskeho zákonníka.
 • 39)  § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 40)  § 117 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. ...
 • 42)  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 44)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 45)  Obchodný zákonník.
 • 46)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 47)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 48)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 49)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 51)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...
 • 52)  § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 53)  § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 54)  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 55)  § 35 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 56)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 57)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 58)  § 27 Obchodného zákonníka. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení ...
 • 59)  § 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 60)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 61)  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 ...
 • 62)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 63)  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 64)  Občiansky súdny poriadok.
 • 65)  Trestný poriadok.
 • 66)  § 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 67)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 68)  Trestný zákon.
 • 69)  § 4 zákona č. 328/1991 Zb.
 • 70)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 71)  § 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 72)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 74)  Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 75)  § 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 76)  § 7 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 77)  § 7 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 78)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 113 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 80)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 81)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 82)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 156 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 85)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka.
 • 86)  § 716 až 719a Obchodného zákonníka.
 • 87)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 88)  Občiansky súdny poriadok. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...
 • 89)  § 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 90)  Zákon č. 540/2001 Z. z. štátnej štatistike.
 • 91)  § 642 až 651 Obchodného zákonníka.
 • 92)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 93)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
 • 94)  Napríklad Trestný poriadok, Zákonník práce.
 • 95)  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 96)  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 97)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore