Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony 42/2013 účinný od 01.04.2013


Platnosť od: 13.03.2013
Účinnosť od: 01.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Cestná doprava, Veterinárna starostlivosť, Obchod a podnikanie, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony 42/2013 účinný od 01.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 42/2013 s účinnosťou od 01.04.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a kritériá na posudzovanie malej prevádzky, strednej prevádzky ...

2.

V § 6b ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „štátna veterinárna ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8da znie:

„8da)
§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 7 sa vypúšťa odsek 3.

4.

Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:

„§ 7b Príjemca zásielky, produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:

„8f)
Čl. 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.

5.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Povinnosti prevádzkovateľa (1) Prevádzkovateľ, ktorého obrat z predaja potravín v predchádzajúcom ...

6.

V § 20 ods. 9 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 12,“.

7.

V § 20 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.

8.

V § 20 ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

9.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 12 až 16, ktoré znejú:

„(12) Orgán úradnej kontroly potravín je na základe výsledkov úradnej kontroly potravín pri ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12aa a 12ab znejú:

„12aa) Čl. 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení. 12ab) Čl. 54 ods. ...

10.

V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
štátna veterinárna a potravinová správa,8da)“.

11.

V § 21 ods. 1 písm. d) sa nad slovom „správy“ odkaz 14 nahrádza odkazom 8da.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

12.

V § 21a sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Generálne ...

13.

V § 28 ods. 1 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu do 100 eur, strednému prevádzkovateľovi ...

14.

V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

15.

V § 28 ods. 2 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do 10 000 eur, strednému ...

16.

V § 28 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7b“.

17.

V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená i) až o).

18.

V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, ...

19.

V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

„q) nesplnil povinnosť uloženú v § 12a ods. 1 alebo pri plnení tejto povinnosti poskytol nepravdivé ...

20.

V § 28 ods. 3 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 50 000 eur, strednému ...

21.

V § 28 ods. 4 sa slová „malému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur, strednému ...

22.

V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej ...

23.

V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu ...

Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.

24.

V § 28 ods. 7 sa slová „od 500 000 eur do 2 000 000 eur“ nahrádzajú slovami „od 1 000 000 ...

25.

V § 28 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.

26.

V § 29 ods. 2 sa slová „do 1 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 4 000 eur“ a slová „do 2 ...

27.

V § 29 ods. 3 sa slová „do 500 eur“ nahrádzajú slovami „do 2 000 eur“.

28.

V § 30a sa slová „Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo, ...

29.

Doterajší text § 30a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo po oznámení údajov podľa § 12a ods. 1 vydáva v tlačenej podobe zoznam prevádzkovateľov, ...

30.

V § 31 ods. 2 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9 a 12“.

31.

Za § 31e sa vkladá § 31f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31f Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2013 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva ...

Čl. II

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ...

V § 9 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obcou sa na ...

Čl. III

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 21 ods. 9 sa za slovo „balení“ vkladajú slová „a spotrebiteľskom balení“ a slová ...

2.

V § 34 sa v nadpise vypúšťa slovo „označeným“.

3.

V § 34 odsek 1 znie:

„(1) Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením vykonávajú inšpektori u prevádzkovateľa ...

4.

V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na spotrebiteľské balenie.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

5.

V § 34 ods. 4 a 6 sa vypúšťa slovo „označených“.

Čl. IV

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

1.

V § 6 ods. 5 písm. k) znie:

„k) vydáva, pozastavuje a zrušuje povolenie na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom a iným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„52)
Príloha I nariadenia (ES) č. 1099/2009.“.

2.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny asistent, ak ide o zvieratá, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:

„80) Prílohy č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. ...

3.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Schválený chovateľ, schválený dodávateľ a schválený užívateľ na zachovanie svojho ...

4.

Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 37a Akreditovaný vzdelávací program (1) Na získanie odbornej spôsobilosti osoba vykonávajúca ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 125a až 125f znejú:

„125a) § 22 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

5.

V § 52 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Orgán veterinárnej správy rozhodne o projekte podľa osobitného predpisu152a) do 40 dní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 152a znie:

„152a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.“.

6.

V celom texte zákona sa slovo „pokus“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom „postup“ ...

7.

V prílohe č. 3 časti A. sa slová „mor hydiny (aviárna influenza)“ nahrádzajú slovami „aviárna ...

– východná encefalomyelitída koní,

– japonská encefalitída,

– venezuelská encefalomyelitída koní,

– horúčka západného Nílu,

– západná encefalomyelitída koní“.

8.

V prílohe č. 3 časti A. sa na konci dopĺňajú slová

„infekcia vírusom besnoty,

sneť slezinová (antrax),

tuberkulóza hovädzieho dobytka,

brucelóza hovädzieho dobytka,

enzootická bovinná leukóza,

brucelóza oviec a kôz, okrem Brucella ovis“.

9.

V prílohe č. 3 časti B. sa vypúšťajú slová „epizootický ulcerózny syndróm“.

Čl. V

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore