Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69237
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách 42/1992 účinný od 01.01.2008


Platnosť od: 28.01.1992
Účinnosť od: 01.01.2008
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD1036 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách 42/1992 účinný od 01.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 42/1992 s účinnosťou od 01.01.2008 na základe 659/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Tento zákon ustanovuje
a)

spôsob úpravy majetkových vzťahov a vyporiadanie majetkových nárokov v družstvách,

b)

spôsob prispôsobenia vnútorných právnych pomerov družstva Obchodnému zákonníku,1)

c)

spôsob premeny družstiev na iné podnikateľské formy podľa Obchodného zákonníka,2)

d)

vydanie majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska a Socialistického zväzu mládeže získaného ...

§ 2
(1)

Vyporiadanie majetkových účastí členov a iných oprávnených osôb na majetku družstiev, prispôsobenie ...

(2)

Schválený transformačný projekt je pre oprávnené osoby a orgány družstva záväzný.

(3)

Transformáciu nevykonávajú družstvá vzniknuté po 1. januári 1992 podľa Obchodného zákonníka. ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP TRANSFORMÁCIE DRUŽSTIEV

§ 3
Vyporiadanie so štátom
(1)

Štát a družstvo majú právo na vzájomné vyrovnanie finančných náhrad za nehnuteľnosti, prípadne ...

(2)

O rozsahu práv a povinností podľa odseku 1, o ich vyčíslení a o spôsobe a lehotách vzájomného ...

(3)

Družstvo vyčísli majetok Komunistickej strany Česko-Slovenska a Socialistického zväzu mládeže ...

(4)

Majetok, ktorý pripadne družstvu podľa odsekov 1 a 2, sa zahrnie do čistého imania družstva určeného ...

§ 4
Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami podľa tohto zákona sú fyzické osoby vymedzené podľa jednotlivých druhov ...

§ 5
Postup transformácie
(1)

Predstavenstvo družstva je povinné zvolať oprávnené osoby na valné zhromaždenie na voľbu transformačnej ...

(2)

Valné zhromaždenie je spôsobilé zvoliť radu, ak je prítomná alebo zastúpená nadpolovičná ...

(3)

Oprávnenú osobu môže na rokovaní valného zhromaždenia zastúpiť iná osoba na základe písomného ...

(4)

Rada je zložená najmenej z piatich členov a sú v nej pomerne zastúpené jednotlivé skupiny oprávnených ...

(5)

Valné zhromaždenie volí každého člena rady na návrh príslušnej skupiny oprávnených osôb ...

(6)

Člena rady môže valné zhromaždenie kedykoľvek odvolať. Ustanovenie odseku 5 prvej vety sa použije ...

§ 6
Pôsobnosť rady
(1)

Rada pri transformácii družstva

a)
volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu,
b)
dohliada na dodržiavanie povinností družstva ustanovených pre transformáciu týmto zákonom a ďalšími ...
1.
kontroluje správnosť spracovania súpisu majetku družstva, úplnosť identifikácie majetku vlastníkov ...
2.
posudzuje transformačné projekty spracované predstavenstvom družstva a projekty predložené oprávnenými ...
3.
určuje termín, miesto konania a program valného zhromaždenia, ktoré bude prerokúvať transformačné ...
4.
kontroluje plnenie harmonogramu transformácie schváleného v transformačnom projekte,
c)
je oprávnená zadať audítorovi na náklady družstva preskúmanie účtovnej závierky, účtovných ...
d)
vypracúva zámer o budúcej organizačno-právnej forme družstva a predkladá ho predstavenstvu družstva, ...
e)
pri prerokúvaní transformačných projektov podáva valnému zhromaždeniu správu o postupe prípravy ...
f)
predkladá valnému zhromaždeniu transformačné projekty.
(2)

Predseda vedie rokovanie valného zhromaždenia pri prerokúvaní a schvaľovaní transformačného ...

(3)

Rada má právo voči družstvu na úhradu preukázaných nevyhnutných nákladov spojených s výkonom ...

§ 7
Čisté imanie družstva
(1)

Čisté imanie družstva na účely tohto zákona sú veci, pohľadávky a iné práva a iné peniazmi ...

(2)

Od čistého imania podľa odseku 1 sa odpočíta suma, ktorá sa použije na uspokojenie prípadných ...

a)
pri poľnohospodárskych družstvách vo výške nárokov, ktoré môžu byť uplatnené podľa osobitných ...
b)
pri ostatných družstvách vo výške 5 % čistého imania.
(3)

Poľnohospodárske družstvá z ustanoveného čistého imania, určeného na transformáciu podľa ...

(4)

Nároky na náhrady podľa osobitných predpisov a majetkové vklady oprávnených osôb tvoria základný ...

§ 8
Predaj podielov v poľnohospodárskych družstvách
(1)

Predstavenstvo družstva sumu určenú podľa § 7 ods. 3 rozdelí na podiely, ktorých počet zodpovedá ...

(2)

Ustanovené podiely podľa odseku 1 ponúkne predstavenstvo družstva oprávneným osobám na odpredaj ...

(3)

Oprávnená osoba môže odkúpiť aj časť podielu, najmenej však v hodnote 1000 Kčs.

(4)

Odpredaj podielov ustanovených podľa odseku 1 sa ukončí po uplynutí 30 dní od podania ponuky podľa ...

(5)

Výťažok z predaja podielov sa prevádza do osobitne na tento účel zriadeného fondu družstva, ...

(6)

Prostriedky fondu podľa odseku 5 sa po transformácii družstva prevedú do nedeliteľného fondu transformovaného ...

(7)

Podiely, ktoré sa nepredajú, sa zahrnú do čistého imania družstva určeného na transformáciu. ...

(8)

Pokiaľ by podiel s ohľadom na výšku sumy vyčlenenej podľa § 7 ods. 3 a počet oprávnených osôb ...

§ 9
Transformačný projekt
(1)

Súpis a ocenenie majetku družstva spracuje predstavenstvo družstva do troch mesiacov od účinnosti ...

(2)

Transformačný projekt vypracúva družstvo alebo ním poverená právnická alebo fyzická osoba. ...

(3)

Transformačný projekt družstva môže takisto vypracovať ktorákoľvek oprávnená osoba; predstavenstvo ...

(4)

Transformačné projekty predkladá valnému zhromaždeniu rada, ktorá je povinná predložiť na prerokovanie ...

(5)

Transformačný projekt musí obsahovať

a)
účtovnú závierku za posledný štvrťrok overenú audítorom,
b)
dohodu podľa § 3 ods. 2,
c)
vymedzenie majetku, ktorý nebol podľa § 7 ods. 1 k poslednému dňu štvrťroka predchádzajúceho ...
d)
vymedzenie čistého imania družstva podľa § 7 k poslednému dňu štvrťroka predchádzajúceho ...
e)
určenie osôb, na ktoré sa prevádzajú veci, s ktorými sú spojené záväzky, včítane vyjadrenia ...
f)
údaje o počte oprávnených osôb na rozhodnutie o transformačnom projekte s uvedením, kde možno ...
g)
kritériá pre výpočet majetkových podielov členov a iných oprávnených osôb, ktoré sú záväzne ...
h)
časový harmonogram transformácie družstva včítane lehôt na vykonanie úkonov nevyhnutných podľa ...
i)
odôvodnenie návrhov obsiahnutých v transformačnom projekte.
(6)

K transformačnému projektu musí byť priložený

a)
návrh, aby družstvo po transformácii pôsobilo ďalej, a návrh na úpravy stanov družstva vyplývajúci ...
b)
návrh, aby sa družstvo po transformácii rozdelilo na viac družstiev, a návrh ich stanov, alebo
c)
návrh, aby sa družstvo po transformácii premenilo na jednu alebo viac právnických osôb podľa ...

O návrhoch uvedených pod písm. a) až c) valné zhromaždenie pri schvaľovaní transformačného ...

(7)

Družstvo vypočíta majetkové podiely podľa kritérií ustanovených týmto zákonom a oboznámi ...

(8)

V prípade, že má dôjsť k transformácii na dve alebo viac právnických osôb, musí byť v transformačnom ...

(9)

V prípade, že má dôjsť k premene družstva na dve alebo viac právnických osôb, musí transformačný ...

(10)

Transformačný projekt spracovaný oprávnenou osobou nemusí obsahovať časti zhodné s transformačným ...

Schválenie transformačného projektu

§ 10
(1)

Predstavenstvo družstva je povinné zvolať oprávnené osoby na valné zhromaždenie na prerokovanie ...

(2)

Valné zhromaždenie je spôsobilé prerokúvať transformačný projekt, ak je prítomná alebo zastúpená ...

(3)

Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé prerokúvať transformačný projekt podľa odseku 2, alebo ...

(4)

Plnomocenstvá na zastupovanie oprávnených osôb platia aj pre novozvolané valné zhromaždenie, ...

§ 11
(1)

Po schválení transformačného projektu podľa § 10 schvaľujú

a)
zmeny stanov družstva, ktoré bude pôsobiť ďalej, iba členovia tohto družstva,
b)
stanovy nových družstiev vzniknutých rozdelením zakladajúci členovia týchto družstiev,
c)
spoločenskú alebo zakladateľskú zmluvu, prípadne stanovy, ak dochádza k premene družstva na jednu ...
(2)

Návrh na zápis zmeny stanov podľa odseku 1 písm. a) alebo na zápis novej právnickej osoby podľa ...

§ 12

Ak sa transformačný projekt neschváli najneskôr do jedného roka od účinnosti tohto zákona, alebo ...

§ 13
Nakladanie s majetkovým podielom
(1)

Pokiaľ podľa transformačného projektu nedôjde k transformácii družstva na obchodnú spoločnosť, ...

(2)

Pokiaľ sa oprávnená osoba nestane účastníkom právnickej osoby podľa transformačného projektu ...

(3)

Pokiaľ sa oprávnená osoba nestane účastníkom právnickej osoby podľa transformačného projektu ...

§ 13a

Na poľnohospodárske družstvá a iné právnické osoby, ktoré vznikli premenou týchto poľnohospodárskych ...

TRETIA ČASŤ

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

PRVÁ HLAVA

POSTUP PRI TRANSFORMÁCII

§ 14
Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami sú:

a)

členovia družstva, pokiaľ boli členmi družstva k 30. novembru 1991,

b)

vlastníci pôdy a vlastníci ostatného majetku užívaného družstvom s hodnotou najmenej 30 000 ...

c)

občania, ktorým sa podiel na imaní družstva ustanoví podľa osobitných predpisov.4)

§ 15
Skupiny oprávnených osôb

Skupinami oprávnených osôb podľa § 5 ods. 4 sa rozumejú

a)

členovia družstva, ktorí sú vlastníkmi pôdy a ostatného majetku užívaného družstvom,

b)

ostatní členovia družstva,

c)

vlastníci pôdy a vlastníci ostatného majetku uvedení v § 14 písm. b), ktorí nie sú členmi ...

§ 16
Majetkový vklad člena

Majetkovým vkladom člena podľa § 7 ods. 1 sa rozumie

a)

zaplatený peňažný vklad,

b)

hnuteľný a nehnuteľný majetok vnesený členom v cenách platných ku dňu účinnosti zákona č. ...

c)

oceniteľné nehmotné vklady členov v cenách pri ich zložení.

§ 17
Určenie majetkových podielov

Čisté imanie družstva po odpočítaní súm uvedených v § 7 ods. 2 a 3 sa v transformačnom projekte ...

a)

50 % podľa výmery pôdy, ktorú družstvo prevzalo alebo užívalo ku dňu účinnosti zákona č. ...

b)

20 % podľa počtu odpracovaných rokov v družstve,

c)

30 % podľa hodnoty ostatného majetku prevzatého družstvom v cenách platných ku dňu účinnosti ...

DRUHÁ HLAVA

USPORIADANIE MAJETKOVÝCH VZŤAHOV PO TRANSFORMÁCII

§ 17a
Družstevné podielnické listy
(1)

Družstvo vydá za majetkové podiely vypočítané podľa § 9 ods. 7 oprávneným osobám, ktoré ...

(2)

Podielnický list je cenným papierom,12a) s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa upravené týmto ...

(3)

Podielnický list je cenným papierom na meno alebo na doručiteľa,12b) ktorý sa vydáva v zaknihovanej ...

Vydávanie podielnických listov

§ 17b
(1)

Družstvo zostaví zoznam oprávnených osôb, ktorým sa vydajú podielnické listy (§ 17a ods. 1) ...

(2)

Družstvo je povinné vydať podielnické listy oprávneným osobám uvedeným v zozname podľa odseku ...

(3)

Družstvo nie je povinné vydať podielnické listy takej oprávnenej osobe, ktorá má majetkový podiel ...

(4)

Oprávnenej osobe uvedenej v odseku 2, ktorá preukáže družstvu po 1. januári 1996 vlastníctvo ...

§ 17c
(1)

Podielnický list musí obsahovať

a)
obchodné meno a sídlo družstva, ktoré podielnický list vydalo,
b)
menovitú hodnotu podielnického listu,
c)
označenie, či ide o podielnický list na meno alebo na doručiteľa, pri podielnickom liste na meno ...
d)
dátum vydania podielnického listu.
(2)

Podielnický list toho istého družstva s rovnakou menovitou hodnotou zakladá rovnaké práva všetkých ...

§ 17d
Práva podielnikov
(1)

Podielnik má najmä právo

a)
podieľať sa na zisku družstva,
b)
prevádzať podielnický list a inak s ním nakladať,
c)
ponúknuť družstvu uzavretie zmluvy o spätnom prevode podielnického listu (ďalej len „odkúpenie ...
d)
byť prijatý za člena družstva, ktorého podielnický list vlastní, a to za podmienok ustanovených ...
(2)

Podiel podielnikov na zisku družstva sa určí obdobne ako u členov družstva.12h) Na menovitú hodnotu ...

(3)

Pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní12i) má podielnik postavenie ...

(4)

Podielnikom nečlenom družstva, ktorí družstvu preukážu, že majú ním vydané podielnické listy ...

(5)

Podielnici nečlenovia družstva, ktorí preukážu, že majú podielnické listy v menovitej hodnote ...

(6)

Členská schôdza družstva je povinná prerokovať stanoviská a návrhy a zaujať k nim stanovisko. ...

Spätný prevod a premena podielnických listov

§ 17e
(1)

Družstvo môže po uplynutí siedmich rokov od schválenia transformačného projektu odkúpiť podielnický ...

(2)

Družstvo môže odkúpiť podielnické listy podľa odseku 1 za cenu

a)
zodpovedajúcu ich kurzu na verejnom trhu12j) ku dňu ich splatnosti, ak ide o podielnické listy, ktoré ...
b)
rovnajúcu sa ich menovitej hodnote vynásobenej pomerom (koeficientom) medzi čistým imaním družstva ...
(3)

Družstvo môže odkupovať podielnické listy vlastnej emisie aj pred uplynutím siedmich rokov od ...

(4)

Podielnické listy odkúpené družstvom podľa odsekov 2 a 3 a podielnické listy premenené na členské ...

(5)

Ak je úhrnná cena, ktorú družstvo zaplatí podielnikom za podielnické listy pri ich odkúpení ...

§ 17f

Každý podielnik môže požiadať družstvo, ktorého podielnický list vlastní, o prijatie za člena. ...

Podielnik prijatý za člena družstva má nárok, aby mu družstvo započítalo po úprave úhrnnú ...

§ 17g
Podielnické listy členov družstva
(1)

Družstvo môže vydať podielnické listy aj oprávneným osobám, ktoré sú jeho členmi. Menovitá ...

(2)

Vydávanie podielnických listov členom družstva upraví družstvo v stanovách.

(3)

Na práva podielnikov, ktorí sú členmi družstva, sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 17d ...

(4)

Ak družstvo vydá podielnické listy aj pre svojich členov, družstvo v stanovách ustanoví, že ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝROBNÉ A SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

§ 18
Transformácia výrobných a spotrebných družstiev
(1)

Výrobné a spotrebné družstvá môžu podľa transformačného projektu ďalej pôsobiť iba ako ...

(2)

Od čistého imania určeného na transformáciu podľa § 7 odpočítajú výrobné a spotrebné družstvá ...

(3)

V prípade zániku družstva likvidáciou do 10 rokov sa suma prevedená pri transformácii do nedeliteľného ...

§ 19
Oprávnené osoby
(1)

Oprávnenými osobami sú:

a)
členovia družstva,
b)
žijúci bývalí členovia družstva, ktorí vniesli do družstva hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ...
(2)

Pri družstvách invalidov sú oprávnenými osobami tiež žijúci bývalí členovia družstva, pokiaľ ...

§ 20
Majetkový vklad člena

Majetkovým vkladom podľa § 7 ods. 1 sa rozumie:

a)

zaplatený členský podiel,

b)

ďalšie finančné vklady členov,

c)

oceniteľné nehmotné a hmotné vklady členov v cenách pri ich zložení.

§ 21
Ustanovenie majetkových podielov
(1)

Pre výpočet podielu na čistom imaní družstva musia byť v transformačnom projekte obsiahnuté ...

a)
dĺžka členstva v družstve,
b)
výška zaplateného členského podielu,
c)
výška ďalších majetkových vkladov.
(2)

Použitie kritérií na rozdelenie na majetkové podiely podľa odseku 1 určí valné zhromaždenie. ...

(3)

Pokiaľ sa valné zhromaždenie nedohodne na použití kritérií podľa odseku 2 v transformačnom ...

PIATA ČASŤ

BYTOVÉ DRUŽSTVÁ

§ 22
Transformácia bytových družstiev
(1)

Transformácia bytových družstiev spočíva v prispôsobení ich právnych pomerov Obchodnému zákonníku;13) ...

(2)

Pokiaľ tieto družstvá nevykonajú prispôsobenie svojich právnych pomerov Obchodnému zákonníku ...

§ 23
Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami sú členovia družstva.

§ 24

Členovia bytových družstiev, ktorí sú nájomcami bytov a nebytových priestorov, môžu do šiestich ...

§ 25

Obsahom zmluvy podľa § 24 je aj záväzok člena nahradiť bytovému družstvu nesplatený investičný ...

§ 27

Vlastníci družstevných bytov v domoch vo vlastníctve družstva sa stávajú v pomere k veľkosti ...

§ 28

Notárske a správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov sa nevyrubujú. ...

§ 28a
(1)

Právo členov bytových družstiev vyzvať bytové družstvo podľa § 24 na uzavretie zmluvy o prevode ...

(2)

Ak nedôjde k prevodu všetkých bytov a nebytových priestorov členom bytových družstiev, ktorí ...

(3)

Družstvo a vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní pred uzavretím dodatku podľa odseku ...

(4)

Pre úvery ponechané podľa odseku 2 platia obdobne ustanovenia osobitných predpisov o úhrade majetkovej ...

(5)

Prevodom družstevného bytu zaniká nárok na vrátenie členského podielu.

§ 28b
(1)

Na zabezpečenie úverov poskytnutých bankou bytovému družstvu podľa osobitných predpisov3) na ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre úvery ponechané podľa § 28a ods. 2.

§ 28c

Súčasťou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru z vlastníctva bytového družstva je ...

§ 28d
(1)

Pokiaľ boli v družstevnej bytovej výstavbe obstarané byty, na ktoré sa poskytla finančná, úverová ...

a)
pre nájomné vzťahy k bytom získaným nadstavbou alebo vstavbou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka ...
b)
družstvo alebo jeho právni nástupcovia majú k týmto bytom práva a povinnosti prenajímateľa, ...
c)
pre určenie nájomného z týchto bytov platia predpisy o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch stavebných ...
d)
nájomné z týchto bytov platí nájomca družstvu alebo jeho právnemu nástupcovi; úhradu za plnenia ...
(2)

Zhodnotenie domu obstaraním bytu alebo nebytového priestoru podľa predpisov o poskytnutí finančnej, ...

ŠIESTA ČASŤ

INÉ DRUŽSTVÁ

§ 29
Transformácia iných družstiev

Pre transformáciu iných družstiev sa použijú obdobne ustanovenia § 19, 20 a 21 tohto zákona.

SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30
Obmedzenie nakladania s majetkom družstva
(1)

Družstvá nemôžu do schválenia transformačného projektu

a)
novo určiť členské podiely a vykonať vyporiadanie so svojimi členami,
b)
prevádzať svoj majetok do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb, ak nejde o prevod pri ...
c)
nakladať so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na uspokojovanie reštitučných nárokov uplatnených podľa osobitných ...

(3)

Výnimky z ustanovenia odseku 1 písm. b) a c) môže v odôvodnených prípadoch udeliť príslušný ...

(4)

Družstvá do schválenia transformačného projektu nemôžu rozhodnúť o svojej likvidácii podľa ...

(5)

Družstvo môže na základe kúpnej zmluvy prevádzať budovy slúžiace výhradne bytovým účelom ...

§ 31

Transformácia družstiev podľa tohto zákona sa vykoná aj v prípadoch, keď došlo k rozdeleniu ...

§ 33

V prípade, že sa družstvo premení podľa schváleného transformačného projektu na jednu alebo ...

§ 33a
Splnomocňovacie ustanovenie

Zákon Slovenskej národnej rady15) môže ustanoviť podrobnosti o spôsobe a lehote preukázania už ...

§ 33b
(1)

Ak si oprávnená osoba uplatní u poľnohospodárskeho družstva nárok na vydanie majetkového podielu ...

(2)

O vydaní majetkového podielu uzatvára družstvo s oprávnenou osobou písomnú dohodu. Dohoda obsahuje ...

(3)

Ak sa vydáva majetkový podiel oprávnenej osobe prevodom viacerých vecí do jej vlastníctva, vychádza ...

§ 33c
(1)

Družstvo, ktoré nevydalo podielnické listy oprávnenej osobe podľa § 17a ods. 1 a § 17b ods. 2, ...

(2)

Družstvo nevydá podielnický list oprávnenej osobe, ktorá nepredloží družstvu ako emitentovi ...

(3)

Družstvo je povinné zverejniť výzvu pre oprávnené osoby na predloženie identifikačných údajov ...

(4)

Družstvo je povinné 15 dní pred uverejnením výzvy podľa odseku 3 doporučenou zásielkou osloviť ...

(5)

Povinnosť družstva vydať podielnický list je splnená oznámením údajov centrálnemu depozitárovi ...

§ 33d
(1)

Ak družstvo nesplní povinnosť ustanovenú v § 33c ods. 1, majetkové podiely vypočítané podľa ...

(2)

Pohľadávka podľa odseku 1 predstavuje hodnotu zodpovedajúcu cene podielnických listov pri ich spätnom ...

(3)

Pri vyporiadaní pohľadávky vypočítanej podľa odseku 1 vychádza družstvo zo štruktúry svojho ...

§ 33e
(1)

Súd môže na návrh oprávnenej osoby, ktorá preukáže, že doručila družstvu svoje identifikačné ...

(2)

Pri likvidácii družstva má oprávnená osoba, ktorá nadobudla pohľadávku za majetkový podiel ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu družstva sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.19) ...

(4)

Postavenie veriteľa rovnako ako ostatní podielnici družstva podľa § 17d ods. 3 má aj oprávnená ...

(5)

Ak vypočítaný majetkový podiel bol predmetom dedičského konania, právo na vydanie podielnického ...

(6)

Ustanovenia § 33c ods. 2 až 5, § 33d a 33e ods. 1 až 3 sa vzťahujú na družstvá, ktoré nevydali ...

§ 34
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

§ 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...

2.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 130/1988 Zb. o zásadách predaja ...

4.

výnos Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o odmeňovaní členov a pracovníkov ...

§ 35
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r

Poznámky

 • 1)  § 765 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 1)  Napr. § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  § 76, 93, 105, 154 a 221 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 2)  § 45 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
 • 3)  § 1 ods. 4 ústavného zákona č. 496/1990 Zb. o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ...
 • 3)  Napr. § 6 ods. 6 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej ...
 • 4)  Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 40/1964 Zb.
 • 5)  Zákon č. 403/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon ČNR č. 231/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov ...
 • 5)  § 11 a nasl. výnosu Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb.
 • 7)  § 765 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 8)  § 235 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 9)  § 57 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
 • 10)  § 254 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 11)  § 765 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 12)  Vlastníctvo možno preukázať napríklad kúpnou zmluvou, potvrdením notárstva o nadobudnutí dedičstva, ...
 • 12a)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a ...
 • 12b)  § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 12c)  § 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 12d)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12e)  § 5 ods. 5 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 ...
 • 12f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad ...
 • 12g)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 565/1992 Zb. o predĺžení lehoty na preukazovanie ...
 • 12h)  § 236 Obchodného zákonníka.
 • 12i)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 12ia)  § 6 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 12j)  § 25 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov a § 50 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. v znení ...
 • 12k)  § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 12l)  § 107 a 108 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 12m)  Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12n)  § 223 Obchodného zákonníka.
 • 12o)  § 240 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 13)  § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
 • 14)  Zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.
 • 15)  Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 ...
 • 16)  § 105 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 17)  § 99 ods. 3 písm. b) a § 104 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 254 až 260 Obchodného zákonníka.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore