Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách 42/1992 účinný od 01.01.2008

Platnosť od: 28.01.1992
Účinnosť od: 01.01.2008
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD819DS2EUPPČL0

Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách 42/1992 účinný od 01.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 42/1992 s účinnosťou od 01.01.2008 na základe 659/2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Tento zákon ustanovuje
a)

spôsob úpravy majetkových vzťahov a vyporiadanie majetkových nárokov v družstvách,

b)

spôsob prispôsobenia vnútorných právnych pomerov družstva Obchodnému zákonníku,1)

c)

spôsob premeny družstiev na iné podnikateľské formy podľa Obchodného zákonníka,2)

d)

vydanie majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska a Socialistického zväzu mládeže získaného družstvami ...

§ 2
(1)

Vyporiadanie majetkových účastí členov a iných oprávnených osôb na majetku družstiev, prispôsobenie ...

(2)

Schválený transformačný projekt je pre oprávnené osoby a orgány družstva záväzný.

(3)

Transformáciu nevykonávajú družstvá vzniknuté po 1. januári 1992 podľa Obchodného zákonníka.

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP TRANSFORMÁCIE DRUŽSTIEV

§ 3 - Vyporiadanie so štátom
(1)

Štát a družstvo majú právo na vzájomné vyrovnanie finančných náhrad za nehnuteľnosti, prípadne ich zhodnotenie ...

(2)

O rozsahu práv a povinností podľa odseku 1, o ich vyčíslení a o spôsobe a lehotách vzájomného majetkového ...

(3)

Družstvo vyčísli majetok Komunistickej strany Česko-Slovenska a Socialistického zväzu mládeže prevedený ...

(4)

Majetok, ktorý pripadne družstvu podľa odsekov 1 a 2, sa zahrnie do čistého imania družstva určeného ...

§ 4 - Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami podľa tohto zákona sú fyzické osoby vymedzené podľa jednotlivých druhov družstiev ...

§ 5 - Postup transformácie
(1)

Predstavenstvo družstva je povinné zvolať oprávnené osoby na valné zhromaždenie na voľbu transformačnej ...

(2)

Valné zhromaždenie je spôsobilé zvoliť radu, ak je prítomná alebo zastúpená nadpolovičná väčšina oprávnených ...

(3)

Oprávnenú osobu môže na rokovaní valného zhromaždenia zastúpiť iná osoba na základe písomného plnomocenstva; ...

(4)

Rada je zložená najmenej z piatich členov a sú v nej pomerne zastúpené jednotlivé skupiny oprávnených ...

(5)

Valné zhromaždenie volí každého člena rady na návrh príslušnej skupiny oprávnených osôb samostatne nadpolovičnou ...

(6)

Člena rady môže valné zhromaždenie kedykoľvek odvolať. Ustanovenie odseku 5 prvej vety sa použije primerane. ...

§ 6 - Pôsobnosť rady
(1)

Rada pri transformácii družstva

a)
volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu,
b)
dohliada na dodržiavanie povinností družstva ustanovených pre transformáciu týmto zákonom a ďalšími ...
1.
kontroluje správnosť spracovania súpisu majetku družstva, úplnosť identifikácie majetku vlastníkov a ...
2.
posudzuje transformačné projekty spracované predstavenstvom družstva a projekty predložené oprávnenými ...
3.
určuje termín, miesto konania a program valného zhromaždenia, ktoré bude prerokúvať transformačné projekty, ...
4.
kontroluje plnenie harmonogramu transformácie schváleného v transformačnom projekte,
c)
je oprávnená zadať audítorovi na náklady družstva preskúmanie účtovnej závierky, účtovných dokladov ...
d)
vypracúva zámer o budúcej organizačno-právnej forme družstva a predkladá ho predstavenstvu družstva, ...
e)
pri prerokúvaní transformačných projektov podáva valnému zhromaždeniu správu o postupe prípravy transformácie ...
f)
predkladá valnému zhromaždeniu transformačné projekty.
(2)

Predseda vedie rokovanie valného zhromaždenia pri prerokúvaní a schvaľovaní transformačného projektu. ...

(3)

Rada má právo voči družstvu na úhradu preukázaných nevyhnutných nákladov spojených s výkonom funkcie. ...

§ 7 - Čisté imanie družstva
(1)

Čisté imanie družstva na účely tohto zákona sú veci, pohľadávky a iné práva a iné peniazmi oceniteľné ...

(2)

Od čistého imania podľa odseku 1 sa odpočíta suma, ktorá sa použije na uspokojenie prípadných ďalších ...

a)
pri poľnohospodárskych družstvách vo výške nárokov, ktoré môžu byť uplatnené podľa osobitných predpisov6) ...
b)
pri ostatných družstvách vo výške 5 % čistého imania.
(3)

Poľnohospodárske družstvá z ustanoveného čistého imania, určeného na transformáciu podľa odsekov 1 a ...

(4)

Nároky na náhrady podľa osobitných predpisov a majetkové vklady oprávnených osôb tvoria základný podiel ...

§ 8 - Predaj podielov v poľnohospodárskych družstvách
(1)

Predstavenstvo družstva sumu určenú podľa § 7 ods. 3 rozdelí na podiely, ktorých počet zodpovedá počtu ...

(2)

Ustanovené podiely podľa odseku 1 ponúkne predstavenstvo družstva oprávneným osobám na odpredaj s tým, ...

(3)

Oprávnená osoba môže odkúpiť aj časť podielu, najmenej však v hodnote 1000 Kčs.

(4)

Odpredaj podielov ustanovených podľa odseku 1 sa ukončí po uplynutí 30 dní od podania ponuky podľa odseku ...

(5)

Výťažok z predaja podielov sa prevádza do osobitne na tento účel zriadeného fondu družstva, ktorý sa ...

(6)

Prostriedky fondu podľa odseku 5 sa po transformácii družstva prevedú do nedeliteľného fondu transformovaného ...

(7)

Podiely, ktoré sa nepredajú, sa zahrnú do čistého imania družstva určeného na transformáciu.

(8)

Pokiaľ by podiel s ohľadom na výšku sumy vyčlenenej podľa § 7 ods. 3 a počet oprávnených osôb nemohol ...

§ 9 - Transformačný projekt
(1)

Súpis a ocenenie majetku družstva spracuje predstavenstvo družstva do troch mesiacov od účinnosti tohto ...

(2)

Transformačný projekt vypracúva družstvo alebo ním poverená právnická alebo fyzická osoba. Družstvo ...

(3)

Transformačný projekt družstva môže takisto vypracovať ktorákoľvek oprávnená osoba; predstavenstvo družstva ...

(4)

Transformačné projekty predkladá valnému zhromaždeniu rada, ktorá je povinná predložiť na prerokovanie ...

(5)

Transformačný projekt musí obsahovať

a)
účtovnú závierku za posledný štvrťrok overenú audítorom,
b)
dohodu podľa § 3 ods. 2,
c)
vymedzenie majetku, ktorý nebol podľa § 7 ods. 1 k poslednému dňu štvrťroka predchádzajúceho vypracovaniu ...
d)
vymedzenie čistého imania družstva podľa § 7 k poslednému dňu štvrťroka predchádzajúceho vypracovaniu ...
e)
určenie osôb, na ktoré sa prevádzajú veci, s ktorými sú spojené záväzky, včítane vyjadrenia veriteľa, ...
f)
údaje o počte oprávnených osôb na rozhodnutie o transformačnom projekte s uvedením, kde možno nahliadnuť ...
g)
kritériá pre výpočet majetkových podielov členov a iných oprávnených osôb, ktoré sú záväzne ustanovené ...
h)
časový harmonogram transformácie družstva včítane lehôt na vykonanie úkonov nevyhnutných podľa Obchodného ...
i)
odôvodnenie návrhov obsiahnutých v transformačnom projekte.
(6)

K transformačnému projektu musí byť priložený

a)
návrh, aby družstvo po transformácii pôsobilo ďalej, a návrh na úpravy stanov družstva vyplývajúci z ...
b)
návrh, aby sa družstvo po transformácii rozdelilo na viac družstiev, a návrh ich stanov, alebo
c)
návrh, aby sa družstvo po transformácii premenilo na jednu alebo viac právnických osôb podľa Obchodného ...

O návrhoch uvedených pod písm. a) až c) valné zhromaždenie pri schvaľovaní transformačného projektu ...

(7)

Družstvo vypočíta majetkové podiely podľa kritérií ustanovených týmto zákonom a oboznámi s nimi oprávnené ...

(8)

V prípade, že má dôjsť k transformácii na dve alebo viac právnických osôb, musí byť v transformačnom ...

(9)

V prípade, že má dôjsť k premene družstva na dve alebo viac právnických osôb, musí transformačný projekt ...

(10)

Transformačný projekt spracovaný oprávnenou osobou nemusí obsahovať časti zhodné s transformačným projektom ...

Schválenie transformačného projektu

§ 10
(1)

Predstavenstvo družstva je povinné zvolať oprávnené osoby na valné zhromaždenie na prerokovanie a schválenie ...

(2)

Valné zhromaždenie je spôsobilé prerokúvať transformačný projekt, ak je prítomná alebo zastúpená nadpolovičná ...

(3)

Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé prerokúvať transformačný projekt podľa odseku 2, alebo ho neschválilo, ...

(4)

Plnomocenstvá na zastupovanie oprávnených osôb platia aj pre novozvolané valné zhromaždenie, ak nie ...

§ 11
(1)

Po schválení transformačného projektu podľa § 10 schvaľujú

a)
zmeny stanov družstva, ktoré bude pôsobiť ďalej, iba členovia tohto družstva,
b)
stanovy nových družstiev vzniknutých rozdelením zakladajúci členovia týchto družstiev,
c)
spoločenskú alebo zakladateľskú zmluvu, prípadne stanovy, ak dochádza k premene družstva na jednu alebo ...
(2)

Návrh na zápis zmeny stanov podľa odseku 1 písm. a) alebo na zápis novej právnickej osoby podľa odseku ...

§ 12

Ak sa transformačný projekt neschváli najneskôr do jedného roka od účinnosti tohto zákona, alebo pokiaľ ...

§ 13 - Nakladanie s majetkovým podielom
(1)

Pokiaľ podľa transformačného projektu nedôjde k transformácii družstva na obchodnú spoločnosť, určia ...

(2)

Pokiaľ sa oprávnená osoba nestane účastníkom právnickej osoby podľa transformačného projektu a je podnikateľom ...

(3)

Pokiaľ sa oprávnená osoba nestane účastníkom právnickej osoby podľa transformačného projektu a nie je ...

§ 13a

Na poľnohospodárske družstvá a iné právnické osoby, ktoré vznikli premenou týchto poľnohospodárskych ...

TRETIA ČASŤ

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

PRVÁ HLAVA

POSTUP PRI TRANSFORMÁCII

§ 14 - Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami sú:

a)

členovia družstva, pokiaľ boli členmi družstva k 30. novembru 1991,

b)

vlastníci pôdy a vlastníci ostatného majetku užívaného družstvom s hodnotou najmenej 30 000 Kčs, pokiaľ ...

c)

občania, ktorým sa podiel na imaní družstva ustanoví podľa osobitných predpisov.4)

§ 15 - Skupiny oprávnených osôb

Skupinami oprávnených osôb podľa § 5 ods. 4 sa rozumejú

a)

členovia družstva, ktorí sú vlastníkmi pôdy a ostatného majetku užívaného družstvom,

b)

ostatní členovia družstva,

c)

vlastníci pôdy a vlastníci ostatného majetku uvedení v § 14 písm. b), ktorí nie sú členmi družstva.

§ 16 - Majetkový vklad člena

Majetkovým vkladom člena podľa § 7 ods. 1 sa rozumie

a)

zaplatený peňažný vklad,

b)

hnuteľný a nehnuteľný majetok vnesený členom v cenách platných ku dňu účinnosti zákona č. 229/1991 Zb. ...

c)

oceniteľné nehmotné vklady členov v cenách pri ich zložení.

§ 17 - Určenie majetkových podielov

Čisté imanie družstva po odpočítaní súm uvedených v § 7 ods. 2 a 3 sa v transformačnom projekte rozdelí ...

a)

50 % podľa výmery pôdy, ktorú družstvo prevzalo alebo užívalo ku dňu účinnosti zákona č. 162/1990 Zb., ...

b)

20 % podľa počtu odpracovaných rokov v družstve,

c)

30 % podľa hodnoty ostatného majetku prevzatého družstvom v cenách platných ku dňu účinnosti zákona ...

DRUHÁ HLAVA

USPORIADANIE MAJETKOVÝCH VZŤAHOV PO TRANSFORMÁCII

§ 17a - Družstevné podielnické listy
(1)

Družstvo vydá za majetkové podiely vypočítané podľa § 9 ods. 7 oprávneným osobám, ktoré nie sú jeho ...

(2)

Podielnický list je cenným papierom,12a) s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa upravené týmto zákonom. ...

(3)

Podielnický list je cenným papierom na meno alebo na doručiteľa,12b) ktorý sa vydáva v zaknihovanej ...

Vydávanie podielnických listov

§ 17b
(1)

Družstvo zostaví zoznam oprávnených osôb, ktorým sa vydajú podielnické listy (§ 17a ods. 1) s uvedením ...

(2)

Družstvo je povinné vydať podielnické listy oprávneným osobám uvedeným v zozname podľa odseku 1 za podmienok ...

(3)

Družstvo nie je povinné vydať podielnické listy takej oprávnenej osobe, ktorá má majetkový podiel určený ...

(4)

Oprávnenej osobe uvedenej v odseku 2, ktorá preukáže družstvu po 1. januári 1996 vlastníctvo pôdy, vzniká ...

§ 17c
(1)

Podielnický list musí obsahovať

a)
obchodné meno a sídlo družstva, ktoré podielnický list vydalo,
b)
menovitú hodnotu podielnického listu,
c)
označenie, či ide o podielnický list na meno alebo na doručiteľa, pri podielnickom liste na meno aj ...
d)
dátum vydania podielnického listu.
(2)

Podielnický list toho istého družstva s rovnakou menovitou hodnotou zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov. ...

§ 17d - Práva podielnikov
(1)

Podielnik má najmä právo

a)
podieľať sa na zisku družstva,
b)
prevádzať podielnický list a inak s ním nakladať,
c)
ponúknuť družstvu uzavretie zmluvy o spätnom prevode podielnického listu (ďalej len „odkúpenie podielnického ...
d)
byť prijatý za člena družstva, ktorého podielnický list vlastní, a to za podmienok ustanovených v § ...
(2)

Podiel podielnikov na zisku družstva sa určí obdobne ako u členov družstva.12h) Na menovitú hodnotu ...

(3)

Pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní12i) má podielnik postavenie veriteľa. ...

(4)

Podielnikom nečlenom družstva, ktorí družstvu preukážu, že majú ním vydané podielnické listy v súhrnnej ...

(5)

Podielnici nečlenovia družstva, ktorí preukážu, že majú podielnické listy v menovitej hodnote viac ako ...

(6)

Členská schôdza družstva je povinná prerokovať stanoviská a návrhy a zaujať k nim stanovisko. Poverení ...

Spätný prevod a premena podielnických listov

§ 17e
(1)

Družstvo môže po uplynutí siedmich rokov od schválenia transformačného projektu odkúpiť podielnický ...

(2)

Družstvo môže odkúpiť podielnické listy podľa odseku 1 za cenu

a)
zodpovedajúcu ich kurzu na verejnom trhu12j) ku dňu ich splatnosti, ak ide o podielnické listy, ktoré ...
b)
rovnajúcu sa ich menovitej hodnote vynásobenej pomerom (koeficientom) medzi čistým imaním družstva uvedeným ...
(3)

Družstvo môže odkupovať podielnické listy vlastnej emisie aj pred uplynutím siedmich rokov od schválenia ...

(4)

Podielnické listy odkúpené družstvom podľa odsekov 2 a 3 a podielnické listy premenené na členské vklady ...

(5)

Ak je úhrnná cena, ktorú družstvo zaplatí podielnikom za podielnické listy pri ich odkúpení podľa odsekov ...

§ 17f

Každý podielnik môže požiadať družstvo, ktorého podielnický list vlastní, o prijatie za člena. Družstvo ...

Podielnik prijatý za člena družstva má nárok, aby mu družstvo započítalo po úprave úhrnnú menovitú hodnotu ...

§ 17g - Podielnické listy členov družstva
(1)

Družstvo môže vydať podielnické listy aj oprávneným osobám, ktoré sú jeho členmi. Menovitá hodnota podielnických ...

(2)

Vydávanie podielnických listov členom družstva upraví družstvo v stanovách.

(3)

Na práva podielnikov, ktorí sú členmi družstva, sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 17d a § 17e ...

(4)

Ak družstvo vydá podielnické listy aj pre svojich členov, družstvo v stanovách ustanoví, že členovia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝROBNÉ A SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

§ 18 - Transformácia výrobných a spotrebných družstiev
(1)

Výrobné a spotrebné družstvá môžu podľa transformačného projektu ďalej pôsobiť iba ako družstvo alebo ...

(2)

Od čistého imania určeného na transformáciu podľa § 7 odpočítajú výrobné a spotrebné družstvá sumu vo ...

(3)

V prípade zániku družstva likvidáciou do 10 rokov sa suma prevedená pri transformácii do nedeliteľného ...

§ 19 - Oprávnené osoby
(1)

Oprávnenými osobami sú:

a)
členovia družstva,
b)
žijúci bývalí členovia družstva, ktorí vniesli do družstva hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, pokiaľ ...
(2)

Pri družstvách invalidov sú oprávnenými osobami tiež žijúci bývalí členovia družstva, pokiaľ sú osobami ...

§ 20 - Majetkový vklad člena

Majetkovým vkladom podľa § 7 ods. 1 sa rozumie:

a)

zaplatený členský podiel,

b)

ďalšie finančné vklady členov,

c)

oceniteľné nehmotné a hmotné vklady členov v cenách pri ich zložení.

§ 21 - Ustanovenie majetkových podielov
(1)

Pre výpočet podielu na čistom imaní družstva musia byť v transformačnom projekte obsiahnuté tieto kritériá: ...

a)
dĺžka členstva v družstve,
b)
výška zaplateného členského podielu,
c)
výška ďalších majetkových vkladov.
(2)

Použitie kritérií na rozdelenie na majetkové podiely podľa odseku 1 určí valné zhromaždenie.

(3)

Pokiaľ sa valné zhromaždenie nedohodne na použití kritérií podľa odseku 2 v transformačnom projekte ...

PIATA ČASŤ

BYTOVÉ DRUŽSTVÁ

§ 22 - Transformácia bytových družstiev
(1)

Transformácia bytových družstiev spočíva v prispôsobení ich právnych pomerov Obchodnému zákonníku;13) ...

(2)

Pokiaľ tieto družstvá nevykonajú prispôsobenie svojich právnych pomerov Obchodnému zákonníku najneskôr ...

§ 23 - Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami sú členovia družstva.

§ 24

Členovia bytových družstiev, ktorí sú nájomcami bytov a nebytových priestorov, môžu do šiestich mesiacov ...

§ 25

Obsahom zmluvy podľa § 24 je aj záväzok člena nahradiť bytovému družstvu nesplatený investičný úver ...

§ 27

Vlastníci družstevných bytov v domoch vo vlastníctve družstva sa stávajú v pomere k veľkosti ich bytov ...

§ 28

Notárske a správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov sa nevyrubujú. ...

§ 28a
(1)

Právo členov bytových družstiev vyzvať bytové družstvo podľa § 24 na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva ...

(2)

Ak nedôjde k prevodu všetkých bytov a nebytových priestorov členom bytových družstiev, ktorí sú nájomcami ...

(3)

Družstvo a vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní pred uzavretím dodatku podľa odseku 2 ...

(4)

Pre úvery ponechané podľa odseku 2 platia obdobne ustanovenia osobitných predpisov o úhrade majetkovej ...

(5)

Prevodom družstevného bytu zaniká nárok na vrátenie členského podielu.

§ 28b
(1)

Na zabezpečenie úverov poskytnutých bankou bytovému družstvu podľa osobitných predpisov3) na výstavbu ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre úvery ponechané podľa § 28a ods. 2.

§ 28c

Súčasťou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru z vlastníctva bytového družstva je vzájomné ...

§ 28d
(1)

Pokiaľ boli v družstevnej bytovej výstavbe obstarané byty, na ktoré sa poskytla finančná, úverová a ...

a)
pre nájomné vzťahy k bytom získaným nadstavbou alebo vstavbou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka ...
b)
družstvo alebo jeho právni nástupcovia majú k týmto bytom práva a povinnosti prenajímateľa, ak sa medzi ...
c)
pre určenie nájomného z týchto bytov platia predpisy o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch stavebných ...
d)
nájomné z týchto bytov platí nájomca družstvu alebo jeho právnemu nástupcovi; úhradu za plnenia poskytované ...
(2)

Zhodnotenie domu obstaraním bytu alebo nebytového priestoru podľa predpisov o poskytnutí finančnej, ...

ŠIESTA ČASŤ

INÉ DRUŽSTVÁ

§ 29 - Transformácia iných družstiev

Pre transformáciu iných družstiev sa použijú obdobne ustanovenia § 19, 20 a 21 tohto zákona.

SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30 - Obmedzenie nakladania s majetkom družstva
(1)

Družstvá nemôžu do schválenia transformačného projektu

a)
novo určiť členské podiely a vykonať vyporiadanie so svojimi členami,
b)
prevádzať svoj majetok do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb, ak nejde o prevod pri dodávke ...
c)
nakladať so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na uspokojovanie reštitučných nárokov uplatnených podľa osobitných ...

(3)

Výnimky z ustanovenia odseku 1 písm. b) a c) môže v odôvodnených prípadoch udeliť príslušný orgán republiky. ...

(4)

Družstvá do schválenia transformačného projektu nemôžu rozhodnúť o svojej likvidácii podľa zákona č. ...

(5)

Družstvo môže na základe kúpnej zmluvy prevádzať budovy slúžiace výhradne bytovým účelom na fyzické ...

§ 31

Transformácia družstiev podľa tohto zákona sa vykoná aj v prípadoch, keď došlo k rozdeleniu alebo vyčleneniu ...

§ 33

V prípade, že sa družstvo premení podľa schváleného transformačného projektu na jednu alebo viac obchodných ...

§ 33a - Splnomocňovacie ustanovenie

Zákon Slovenskej národnej rady15) môže ustanoviť podrobnosti o spôsobe a lehote preukázania už uplatneného ...

§ 33b
(1)

Ak si oprávnená osoba uplatní u poľnohospodárskeho družstva nárok na vydanie majetkového podielu do ...

(2)

O vydaní majetkového podielu uzatvára družstvo s oprávnenou osobou písomnú dohodu. Dohoda obsahuje najmä ...

(3)

Ak sa vydáva majetkový podiel oprávnenej osobe prevodom viacerých vecí do jej vlastníctva, vychádza ...

§ 33c
(1)

Družstvo, ktoré nevydalo podielnické listy oprávnenej osobe podľa § 17a ods. 1 a § 17b ods. 2, je povinné ...

(2)

Družstvo nevydá podielnický list oprávnenej osobe, ktorá nepredloží družstvu ako emitentovi podielnických ...

(3)

Družstvo je povinné zverejniť výzvu pre oprávnené osoby na predloženie identifikačných údajov podľa ...

(4)

Družstvo je povinné 15 dní pred uverejnením výzvy podľa odseku 3 doporučenou zásielkou osloviť oprávnené ...

(5)

Povinnosť družstva vydať podielnický list je splnená oznámením údajov centrálnemu depozitárovi cenných ...

§ 33d
(1)

Ak družstvo nesplní povinnosť ustanovenú v § 33c ods. 1, majetkové podiely vypočítané podľa § 9 ods. ...

(2)

Pohľadávka podľa odseku 1 predstavuje hodnotu zodpovedajúcu cene podielnických listov pri ich spätnom ...

(3)

Pri vyporiadaní pohľadávky vypočítanej podľa odseku 1 vychádza družstvo zo štruktúry svojho hmotného ...

§ 33e
(1)

Súd môže na návrh oprávnenej osoby, ktorá preukáže, že doručila družstvu svoje identifikačné údaje, ...

(2)

Pri likvidácii družstva má oprávnená osoba, ktorá nadobudla pohľadávku za majetkový podiel z transformácie ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu družstva sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.19) ...

(4)

Postavenie veriteľa rovnako ako ostatní podielnici družstva podľa § 17d ods. 3 má aj oprávnená osoba ...

(5)

Ak vypočítaný majetkový podiel bol predmetom dedičského konania, právo na vydanie podielnického listu ...

(6)

Ustanovenia § 33c ods. 2 až 5, § 33d a 33e ods. 1 až 3 sa vzťahujú na družstvá, ktoré nevydali podielnické ...

§ 34 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

§ 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku,

2.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení podnikov ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 130/1988 Zb. o zásadách predaja poľnohospodárskych ...

4.

výnos Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o odmeňovaní členov a pracovníkov v jednotných ...

§ 35 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r

Poznámky

 • 1)  § 765 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 1)  Napr. § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 76, 93, 105, 154 a 221 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 2)  § 45 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
 • 3)  § 1 ods. 4 ústavného zákona č. 496/1990 Zb. o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ...
 • 3)  Napr. § 6 ods. 6 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej ...
 • 4)  Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 4)  Zákon č. 40/1964 Zb.
 • 5)  Zákon č. 403/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon ČNR č. 231/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej ...
 • 5)  § 11 a nasl. výnosu Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb.
 • 7)  § 765 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 8)  § 235 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 9)  § 57 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
 • 10)  § 254 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 11)  § 765 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 12)  Vlastníctvo možno preukázať napríklad kúpnou zmluvou, potvrdením notárstva o nadobudnutí dedičstva, ...
 • 12a)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
 • 12b)  § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 12c)  § 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 12d)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12e)  § 5 ods. 5 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. ...
 • 12f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa ...
 • 12g)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 565/1992 Zb. o predĺžení lehoty na preukazovanie ...
 • 12h)  § 236 Obchodného zákonníka.
 • 12i)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 12ia)  § 6 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 12j)  § 25 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov a § 50 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona ...
 • 12k)  § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 12l)  § 107 a 108 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 12m)  Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12n)  § 223 Obchodného zákonníka.
 • 12o)  § 240 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 13)  § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
 • 14)  Zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.
 • 15)  Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. ...
 • 16)  § 105 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 17)  § 99 ods. 3 písm. b) a § 104 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 254 až 260 Obchodného zákonníka.
Načítavam znenie...
MENU
Hore