Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu, Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 416/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 416/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. d) druhý bod znie:

„2.
právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo1b) alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

2.
V § 2 písmeno e) znie:

„e)
daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
1.
fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode alebo fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte,

2.
fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia,

3.
právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode alebo právnická osoba uvedená v písmene d) druhom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte,“.

3.
V § 2 písm. w) úvodnej vete sa za slová „osobou, ktorého“ vkladá slovo „zdaniteľné“.
4.
V § 2 písm. x) sa slová „zároveň tento štát nie je uvedený v zozname Európskej únie uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „bez toho, aby bolo pri zdanení dotknuté uplatnenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ministerstvo vyradí z tohto zoznamu štát, ktorý:
1.

je uvedený v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka, alebo

2.

neuplatňuje daň z príjmov právnických osôb, alebo

3.

uplatňuje nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb,“.

8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad § 16 ods. 15 až 19 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9.
V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú písmená n) a o).

Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená n) a o).

Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g sa vypúšťajú.

11.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce,46a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.
V § 9 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o platby poskytnuté podľa osobitného predpisu,54a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

„54a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.

13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:

„56) Zákon č. 30/2019 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

14.
V § 11 ods. 1 a 13 prvej vete sa slová „2, 3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „2, 3 a 8“.
15.
V § 11 ods. 7 sa slová „3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3 a 8“.
16.
V § 11 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a sa vypúšťa.

17.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce46a) a plnenia poskytnuté podľa osobitného predpisu.54a)“.

19.
V § 15 písm. a) druhom bode a treťom bode a písm. b) prvom bode podbode 1a. sa za slovo „obdobie“ vkladá slovo „zdaniteľné“ a suma „100 000 eur“ sa nahrádza slovami „ustanovenú osobitným predpisom,2a)“.
22.
V § 16 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v úhrade sprostredkujúcej osobe nie je preukázaná skutočná výška príjmu umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb, považuje sa za príjem týchto osôb celá úhrada,“.
24.
V § 16 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

„13.
príjmy z predaja virtuálnej meny,“.

25.
V § 16 ods. 1 písm. g) sa slová „z prevodu účasti“ nahrádzajú slovami „z prevodu akcií, účasti“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88aa znie:

„88aa) § 5 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z.“.

28.
V § 19 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpisu pohľadávky a príslušenstva k pohľadávke u mikrodaňovníka, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka, a to do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 23“.
29.
V § 19 ods. 3 písm. u) sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami jednoduchej spoločnosti na akcie“.
30.
V § 21 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a § 26 ods. 14“.
31.
V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
32.
V § 26 sa vypúšťajú odseky 12 a 14.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.

35.
V § 30c ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príspevku podľa osobitného predpisu46a) na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb,“.
36.
V § 30c ods. 7 tretej vete sa za slová „za daňovníka“ vkladajú slová „podľa § 13 Obchodného zákonníka“.
37.
V § 32 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „a 12“.
42.
V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „3, 6, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3, 6 a 8“.
43.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak vo vyhlásení podľa odseku 6 zamestnanec neuvedie inak.“.
44.
V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
45.
V § 38 ods. 1 prvej vete sa slová „posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus“ nahrádzajú slovami „ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov“.
46.
V § 38 ods. 2 druhej vete sa slová „môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich a tento zamestnávateľ“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľ podľa prvej vety“.
47.
V § 38 ods. 4 sa za slovo „prihliadne“ vkladajú slová „na príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie,“ a slová „6, 8 a 12“ sa nahrádzajú slovami „6 a 8“.
48.
V § 39 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené“.
49.
V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode a treťom bode sa vypúšťajú slová „okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode,“.
50.
V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa deviaty bod a desiaty bod.
51.
V § 39 ods. 9 písm. b) sa za slovo „číslo,“ vkladajú slová „u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené,“.
52.
V § 40 ods. 8 druhej vete sa za slová „preddavky na daň“ vkladajú slová „a daň“.
53.
V § 42 ods. 9 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta.
55.
V § 43 ods. 3 písmeno s) znie:

„s)
príjmy podľa § 12 ods. 7 písm. c) druhého bodu, ak sú vyplácané daňovníkovi z nespolupracujúceho štátu, a príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácané verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou, ktorej uvedený príjem plynul z dôvodu, že sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva,“.

56.
V § 43 ods. 6 písm. b) sa za slová „ods. 1 písm.“ vkladajú slová „c) a“.
58.
V § 48 odsek 1 znie:

„(1)
Platiteľom dane podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá
a)
má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň,

b)
vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem podľa § 16 ods. 1 písm. d) alebo

c)
zamestnáva na území Slovenskej republiky zamestnancov dlhšie ako 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to neplatí, ak ide o poskytovanie služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c) alebo zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky, pričom zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky alebo jeho podriadená organizácia môže byť platiteľom dane za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak týmto zamestnancom vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem podľa § 5 a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.“.

60.
V § 49 odsek 8 znie:

„(8)
Ak z dôvodu zmeny skutočností ovplyvňujúcich vznik stálej prevádzkarne daňovník zistí vznik stálej prevádzkarne až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla stála prevádzkareň, je povinný za toto zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil vznik stálej prevádzkarne, a v rovnakej lehote si splniť povinnosti vzťahujúce sa na zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane [§ 48 ods. 1 písm. a)], ak na území Slovenskej republiky v tomto zdaňovacom období vyplácal príjem zo závislej činnosti daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvého bodu. V lehote podľa prvej vety je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Postup podľa prvej vety a druhej vety sa neuplatní, ak daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) tretí bod] má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku.136ae) Za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník pokračuje v činnosti, postupuje pri podávaní daňového priznania podľa odseku 2.“.

62.
V § 50 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „číslo telefónu“ nahrádzajú slovami „telefónne číslo, ak ho daňovník uvedie“.
63.
V § 50 ods. 7 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g), h) a j)“.
64.
V § 51e ods. 3 písm. a) sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „piateho“.
65.
V § 51e ods. 3 písm. b) sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „šiesteho“.
66.
Za § 51f sa vkladajú § 51g až 51i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠51g
Potvrdenia vydávané finančnou správou
(1)
Správca dane vydá daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou potvrdenie o daňovej rezidencii na základe jeho žiadosti.

(2)
Správca dane vydá daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou potvrdenie o zaplatení dane na území Slovenskej republiky na základe žiadosti tohto daňovníka alebo platiteľa dane.

(3)
Vzory žiadosti a potvrdenia vydávaných podľa odsekov 1 a 2 určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.“.

67.

Za § 52zzh sa vkladajú § 52zzi až 52zzk, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠52zzi
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. d) a j), § 13 ods. 2 písm. k) a § 30c ods. 5 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020. Ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. januára 2021, sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020.

(2)
Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. r) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije na odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke, ku ktorému došlo v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a ide o odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka.

(3)
Ustanovenie § 52zzb ods. 6 sa od 1. januára 2021 nepoužije.

(4)
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uvedené v prílohách č. 1 až 3 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 338/2018 Z. z.) v znení opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721 (oznámenie č. 344/2019 Z. z.) sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2020.

(5)
Pri plnení registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti fyzická osoba, právnická osoba a daňovník uvedení v odsekoch 6 až 16, správca dane a finančné riaditeľstvo postupujú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 podľa odsekov 6 až 16.

(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia na podnikanie alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

(7)
Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 6, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

(8)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 6 alebo odseku 7, je povinná v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 6 alebo odseku 7, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť podľa prvej vety a druhej vety sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17.

(9)
Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 6 až 8, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 6 až 8, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a)
označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu:
1.
daňové identifikačné číslo,

2.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí, telefónne číslo a e mailová adresa,

3.
obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mailová adresa,

4.
ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,

b)
údaje o stálej prevádzkarni daňovníka v rozsahu:
1.
druh stálej prevádzkarne,

2.
názov,

3.
meno a priezvisko alebo názov zástupcu,

4.
adresa umiestnenia na území Slovenskej republiky,

5.
dátum vzniku stálej prevádzkarne,

6.
ďalšie údaje o stálej prevádzkarni daňovníka.


(10)
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a)
označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu:
1.
daňové identifikačné číslo,

2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa,

3.
obchodné meno alebo názov, adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa,

4.
adresa umiestnenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky,

5.
ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,

b)
označenie daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu, v rozsahu:
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí,

2.
obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma,

3.
ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu,

c)
údaje o uzatvorenej zmluve v rozsahu:
1.
druh zmluvy,

2.
dátum uzatvorenia zmluvy,

3.
ďalšie údaje o uzatvorenej zmluve,

d)
miesto na osobitné záznamy daňovníka.

(11)
Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom37ab) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, pričom ak ho poskytol
a)
fyzickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,

b)
právnickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej obchodné meno alebo názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo.

(12)
Výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia, okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, je povinný oznámiť držiteľ príjemcovi v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia prijímateľovi tohto plnenia oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba.

(13)
Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5, § 7 alebo § 8 alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), alebo kombináciu týchto príjmov.

(14)
Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom jej vzniklo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky, za predpokladu, že táto právnická osoba nie je registrovaná podľa odsekov 6 až 9.

(15)
Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa tohto zákona, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.128) Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu,154) daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

(16)
Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu25) na jednotnom kontaktnom mieste,155) registračnú povinnosť podľa odseku 6 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné povinnosti a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.

(17)
Ustanovenie § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 je možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť v zdaňovacom období roka 2020, ktorá je realizovaná v zdaňovacích obdobiach rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období 2020.

(18)
Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. f) a § 26 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použijú v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

(19)
Ustanovenie § 26 ods. 14 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

(20)
Ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje výšku zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. januára 2021, sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2021.

§ 52zzk
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) a f), § 6 ods. 1 písm. d) a ods. 7 a 8, § 12 ods. 4 až 6 a ods. 7 písm. c), § 14 ods. 4 a 5, § 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu, § 17j, § 30 ods. 3 a 4, § 44 ods. 2 a § 49a v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatnia v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022.

(2)
Oznámenie podľa § 49a ods. 9 v rozsahu údajov podľa § 49a ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2022 je povinný podať aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, ktorý spĺňa podmienky podľa § 17j ods. 3, ak je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti, príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity k 31. decembru 2021 a aj po 31. decembri 2021, a to najneskôr do 31. januára 2022. Ak toto oznámenie nepodá, uplatní sa postup podľa § 49a ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2022.

(3)
Nárok na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2022.

(4)
Ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h), § 15 písm. a) šiesteho bodu a siedmeho bodu, § 49 ods. 3 písm. b), § 51h a 51i v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použijú na sumu príjmu priraditeľného daňovníkovi z výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vykázaného za zdaňovacie obdobie končiace počas roka 2022.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 154 a 155 znejú:

„154) Napríklad § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

155) § 45a ods. 2 a § 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

68.
Za § 53a sa vkladá § 53b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠53b
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 338/2018 Z. z.) v znení opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721 (oznámenie č. 344/2019 Z. z.).“.

Čl. II

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 57 odsek 4 znie:

„(4)
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne.“.

2.
V § 57 ods. 5 druhej vete sa číslo „10“ nahrádza číslom „3“.
3.
V § 57 ods. 5 sa za piatu vetu vkladá nová šiesta veta, ktorá znie: „Úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur.“.
4.
V § 165j ods. 2 sa slová „februára 2021“ nahrádzajú slovami „februára 2022“ a číslo „2020“ sa nahrádza číslom „2021“.
5.
§ 165j sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2021 postupuje správca dane od 1. januára 2022.“.

6.
Za § 165k sa vkladá § 165l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠165l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije na rozhodnutia vydané po 31. decembri 2020.“.

Čl. III

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 60f ods. 7 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.

Čl. IV

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z. a zákona č. 305/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky na základe informácie od príslušného orgánu zmluvného štátu zistí, že držiteľ finančného účtu alebo ovládajúca osoba nesplnila povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 17 uvedením nepravdivých údajov, daňový úrad uloží držiteľovi finančného účtu alebo ovládajúcej osobe pokutu do výšky 3 000 eur, a to aj opakovane.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2020 okrem čl. I bodov 1 až 4, 8, 9, 11 až 17, 19, 22, 24, 25, 27 až 32, 35 až 37, 42 až 53, 55, 56, 58, 60, 62 až 65, § 51g v bode 66, § 52zzi a § 52zzk v bode 67 a bodu 68, čl. II a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, § 52zzj v čl. I bode 67, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021, a čl. I bodov 5 až 7, 10, 18, 20, 21, 23, 26, 33, 34, 38 až 41, 54, 57, 59, 61 a § 51h a § 51i v bode 66, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore