Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 412/2012 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD3 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 412/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 412/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:

„1. škoda vznikla v dôsledku rozhodnutia vydaného súdom alebo ak škoda bola spôsobená nesprávnym ...

2.

V § 4 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní škodu spôsobil vyšetrovateľ ...

1.

prokurátor nezamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povereného ...

2.

vyšetrovateľ Policajného zboru alebo poverený príslušník Policajného zboru nekonal na základe ...

c)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní spôsobil škodu vyšetrovateľ finančnej ...

1.

prokurátor nezamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa finančnej správy alebo povereného ...

2.

vyšetrovateľ finančnej správy alebo poverený pracovník finančnej správy nekonal na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
§ 10 ods. 8 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia ...

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

4.

V § 4 ods. 1 písm. m) sa slová „podľa písmen a) až j)“ nahrádzajú slovami „podľa písmen ...

5.

V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Za nezákonné rozhodnutie sa nepovažuje výsledok ...

6.

V § 8 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno g) sa vkladá nové písmeno ...

„h) ak ide o väzbu nariadenú v konaní o vydaní do cudziny; to neplatí, ak škoda bola spôsobená ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

7.

V § 9 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutie“ vkladá slovo „v“, bodka na konci druhej vety sa nahrádza ...

8.

V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu súdu spočívajúceho v porušení povinnosti ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

9.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto náhradu škody žiada, ktorej veci sa týka, titul, ...

10.

V § 17 odsek 4 znie:

„(4) Výška náhrady nemajetkovej ujmy priznaná podľa odseku 2 nemôže byť vyššia ako výška ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi ...

11.

V § 17 sa vypúšťa odsek 5.

12.

V § 18 ods. 1 a ods. 2 sa za slovo „náhradu“ vkladajú slová „účelne vynaložených“.

13.

V § 18 ods. 3 prvá veta znie: „Súčasťou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách ...

14.

V § 19 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ktorým bolo zmenené ...

15.

V § 21 ods. 3 sa za slovo „viacerými“ vkladajú slová “orgánmi alebo“ a vypúšťa sa slovo ...

16.

V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Štát upustí od vymáhania regresnej náhrady alebo jej časti od osoby alebo orgánu uvedeného ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

17.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Fyzické osoby, právnické osoby, verejnoprávne inštitúcie, záujmová samospráva, štátne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Napríklad § 179 Zákonníka práce, § 115 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a ...

18.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 5 ktorý znie:

„(5) Ak má fyzická osoba podľa odseku 1 písm. c) uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona ...

19.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Ak § 26 neustanovuje inak, právne vzťahy vrátane predbežného prerokovania nároku podľa ...

20.

V § 26 ods. 3 sa v celom texte slová „do 15 dní“ nahrádzajú slovami „do 30 dní“ a vypúšťajú ...

21.

V § 26 ods. 4 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a slová „od 3 310 eur ...

22.

V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12a) Pri určovaní ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

ČI. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore