Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41/2017 účinný od 01.03.2017 do 30.04.2017


Platnosť od: 27.02.2017
Účinnosť od: 01.03.2017
Účinnosť do: 30.04.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41/2017 účinný od 01.03.2017 do 30.04.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 41/2017 s účinnosťou od 01.03.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 2 prvej vete sa za slovami „zdravotný stav populácie“ čiarka nahrádza slovom „a“ ...

2.

V § 3 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
Národný register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi,“.

3.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

„u) z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,15ba) v) z registra adries.15bb)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15ba a 15bb znejú:

„15ba) § 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...

4.

V § 3 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „v anonymizovanej podobe15d) Ministerstvu financií ...

5.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Národnými zdravotnými registrami sú: a) národný register elektronických zdravotných knižiek, b) národný ...

6.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa slová „ministerstvu financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu ...

7.

V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 22a znejú:

„22) § 4a zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

V § 5 ods. 6 písm. a) sa za slová „rodného čísla osoby“ vkladajú slová „alebo bezvýznamového ...

9.

V § 5 ods. 6 písm. b) a g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bezvýznamového identifikačného ...

10.

V § 5 ods. 6 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „klinickému psychológovi“ ...

11.

V § 5 ods. 6 písm. f) sa za slová „rodného čísla osoby“ vkladajú slová „alebo bezvýznamového ...

12.

V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b) § 14, 222 a 223 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 85 zákona č. ...

13.

V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú slová „preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo“ a za slová ...

14.

V § 5 ods. 8 druhá veta znie:

„Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa prvej vety dáva osoba a) potvrdením ...

15.

V § 5 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas vloženia občianskeho preukazu s ...

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

16.

V § 10 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ministerstvu financií na analytické ...

17.

V § 11 ods. 3 písm. d) sa za slovom „pracovníka“ vypúšťa čiarka a slová „preukazu poistenca ...

18.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú písmená l) až n).

Doterajšie písmená o) až r) sa označujú ako písmená l) až o).

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a sa vypúšťa.

19.

Za § 15 sa dopĺňa § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017 (1) Ak ide o osobu, ktorej nebol ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:

„37aa) § 18 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.

20.

V prílohe č. 1 časti A písm. d) úvodná veta znie: „Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných ...

21.

V prílohe č. 1 časti A písm. e) úvodná veta znie: „Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť ...

22.

V prílohe č. 1 časti A písm. f) úvodná veta znie: „Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné ...

23.

V prílohe č. 1 časti B písm. a) a e) sa za slová „štátne občianstvo,“ vkladajú slová „identifikátor ...

24.

V prílohe č. 1 časti B písm. d) úvodná veta znie: „Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných ...

25.

V prílohe č. 1 časti B písm. e) úvodná veta znie: „Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť ...

26.

V prílohe č. 1 časti B. písm. f) úvodná veta znie: „Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné ...

27.

V prílohe č. 1 sa časť B dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi ...

28.

Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou C, ktorá vrátane nadpisu znie:

„C. Národný register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi a) Zoznam spracúvaných osobných ...

29.

V prílohe č. 2 štvrtom bode písm. a) sa za slová „stav dieťaťa,“ vkladajú slová „údaj ...

30.

V prílohe č. 2 štvrtom bode písm. c) sa slová „staršie deti do 15 rokov a osoby staršie ako ...

31.

V prílohe č. 3 ôsmom bode písm. a) sa pred slová „rodné číslo“ vkladajú slová „meno ...

32.

V prílohe č. 3 dvanástom bode písmeno a) znie:

„a) Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe [rodné číslo, kód užívateľa, vek ...

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 17 ods. 1 sa za slovo „zamerania“ vkladá čiarka a slová „zmena druhu činnosti“.

2.

V § 25 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

4.

V § 102m ods. 5 sa slová „psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia“ ...

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

5.

V § 22 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 3. preukazom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53aac znie:

„53aac) § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...

10.

Za § 38ei sa vkladá § 38ej, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38ej Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017 Do 31. decembra 2017 sa poistenec, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 64 a 65 znejú:

„64) § 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a ...

Čl. IV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

3.

V § 20 ods. 1 písm. e) piatom bode sa za slová „dátum úmrtia“ vkladá čiarka a slová „registračné ...

4.

Za § 77d sa vkladá § 77e, ktorý znie:

„§ 77e Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje národnému centru a zdravotnej poisťovni ...

Čl. V

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. III ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore