Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého. 41/1948 účinný od 01.01.1950 do 31.03.1964

Platnosť od: 10.04.1948
Účinnosť od: 01.01.1950
Účinnosť do: 31.03.1964
Autor: Ústavodarné národní shromáždení republiky Československé
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého. 41/1948 účinný od 01.01.1950 do 31.03.1964
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 41/1948 s účinnosťou od 01.01.1950 na základe 266/1949
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva ...

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

HLAVA 1.

Mezinárodní právo soukromé.

Způsobilost k právním úkonům.

§ 1.

Způsobilost osoby k právním úkonům se spravuje, pokud se v tomto zákoně neustanovuje nic jiného, ...

§ 2.

Stane-li se někdo československým státním občanem, nepozbude tím způsobilosti k právním úkonům ...

§ 3.

Prohlášení za mrtvého se spravuje zákony československými, jde-li o osobu, která v době, kdy ...

§ 4.

Byl-li někdo v cizině prohlášen za mrtvého nebo bylo-li o něm provedeno řízení, které se co ...

§ 5.

Byl-li nezvěstný v době rozhodné podle § 3 cizím státním příslušníkem nebo nelze-li zjistiti, ...

§ 7.

Forma právních jednání se spravuje, není-li dále ustanoveno nic jiného, právním řádem, kterým ...

§ 8.

Stačí však, šetří-li se formy předepsané právním řádem míst, kde se staly projevy stran, ...

§ 9.

Volba práva.

§ 10.

Způsobilost uzavříti manželství se spravuje pro každého ze snoubenců právním řádem státu, ...

§ 12.

Obřadnosti při smlouvě manželské se spravují právním řádem místa, kde se manželství uzavírá. ...

§ 13.

Právní následky manželství po stránce osobní, počítajíc v to právo na výživu, se spravují ...

§ 14.

Je-li tento právní řád pro každého z manželů jiný, spravují se tyto právní následky posledním ...

§ 15.

Zákonné manželské právo majetkové se spravuje co do poměrů mezi manžely právním řádem státu, ...

§ 16.

Stejné zásady platí o smluveném spořádání manželského práva majetkového, rozhodné je však ...

§ 17.

Stanoví-li právní řád státu, v jehož území leží nemovitosti manželů, že platí právní ...

§ 18.

Zrušení manželství a jakékoli zrušení manželského společenství se spravují právním řádem ...

§ 19.

Změní-li se státní občanství, je skutečnost, která se stala před touto změnou, důvodem zrušení ...

§ 20.

Zdali dítě zrozené z ženy provdané je manželské čili nic, je rozhodnouti podle právního řádu ...

§ 21.

Právní poměry mezi rodiči a dětmi manželskými se spravují právním řádem státu, jehož jsou ...

§ 22.

Není-li tento právní řád pro všechny účastníky stejný, platí jejich poslední společný ...

§ 23.

Stanoví-li právní řád státu, v jehož území leží nemovitosti dítěte, že co do práv otcových ...

§ 24.

Provdá-li se dcera, zanikají práva rodičů, pokud jsou v rozporu s právy manželovými opřenými ...

§ 25.

Právní poměr mezi nemanželským dítětem a matkou spravuje se právním řádem státu, jehož ...

§ 26.

Je-li tento právní řád pro každého z nich jiný, platí právní řád státu, jenž je posledním ...

§ 27.

Co do práv nemanželského dítěte na výživu, výchovu a zaopatření platí právní řád státu, ...

§ 28.

Udělení jména nemanželskému dítěti spravuje se právním řádem dítěte.

§ 29.

Legitimace nemanželského dítěte se spravuje právním řádem státu, jehož je v době legitimace ...

§ 30.

Osvojení se spravuje právním řádem státu, jehož je osvojitel příslušníkem.

§ 31.

Zdali při legitimaci nebo při osvojení je nutno přivolení dítěte nebo jiných osob, je rozhodnouti ...

§ 32.

Podmínky vzniku a zániku poručenství se spravují právním řádem státu, jehož je chráněnec ...

§ 33.

Povinnost přijmouti a zastávati poručenství se spravuje právním řádem státu, jehož je poručník ...

§ 34.

Právní poměry mezi poručníkem a poručencem se spravují právním řádem státu, v kterém je ...

§ 35.

Tato ustanovení o poručenství platí obdobně, jde-li o podobná zařízení ochranná, jako jsou ...

§ 36.

Věcná práva k hmotným věcem nemovitým i movitým a držba těchto práv se spravují právním ...

§ 37.

Vznik a zánik věcných práv k hmotným věcem movitým se spravují právním řádem místa, kde ...

§ 38.

Ustanovení daná v právním řádu místa, kde nemovitost jest, o zápisech do veřejných knih platí ...

§ 39.

Zdali se dopouští vlastnická žaloba proti držiteli a pokud se dopouští, jest rozhodnouti podle ...

§ 40.

Právní poměry dědické se spravují právním řádem státu, jehož je zůstavitel příslušníkem ...

§ 41.

Způsobilost zříditi a zrušiti poslední pořízení, jakož i podmínky platnosti posledního pořízení ...

§ 42.

Zdali se dopouští dědická smlouva a zdali může býti zrušena a v jakém rozsahu může býti ...

§ 43.

Forma při zřízení a zrušení pořízení pro případ smrti se spravuje právním řádem státu, ...

§ 44.

Pro smlouvy, které se týkají nemovitostí, platí právní řád místa, kde nemovitost jest.

§ 45.

Pro smlouvy, které byly uzavřeny na burse nebo na trhu, platí právní řád tohoto místa.

§ 46.

I pro jiné smlouvy platí právní řád, který odpovídá rozumnému spořádání právního poměru, ...

1.

smlouvy trhové a smlouvy o dílo při provozování obchodního nebo živnostenského závodu právním ...

2.

smlouvy pojistné, a to i smlouvy o pojištění nemovitostí a smlouvy uzavřené na burse nebo na ...

3.

smlouvy, které byly uzavřeny s lékaři, zvěrolékaři, advokáty, notáři, patentními zástupci, ...

4.

smlouvy o práci a smlouvy učební právním řádem místa, kde je závod zaměstnavatelův;

5.

jiné smlouvy právním řádem státu, v kterém obě strany mají bydliště; nemají-li bydliště ...

§ 47.

Jednostranná právní jednání.

§ 48.

Náhrada škody.

§ 49.

Vydržení.

§ 50.

Je-li někdo v rozhodující době státním občanem československým a hledí-li na něho jako na ...

§ 51.

Je-li někdo v rozhodující době zároveň příslušníkem několika států cizích, rozhoduje příslušnost ...

§ 52.

Osoby, které v rozhodující době nejsou příslušníky žádného státu nebo jsou příslušníky ...

§ 53.

Meze pro užívání cizího právního řádu.

§ 54.

Ustanovení mezinárodního práva soukromého platí přiměřeně, jde-li o poměr práva platného ...

§ 55.

Cizinci mají v oboru práva soukromého, není-li ustanoveno jinak, stejná práva a stejné povinnosti ...

§ 56.

Oddělené bydliště a prozatímní výživa manželů.

§ 57.

Československému státnímu občanu se zřídí poručník v Československé republice a zde se vede ...

§ 58.
(1)

Co se týká nezletilého cizince, jest, dokud nerozhodnou o poručenství příslušné soudy (úřady) ...

(2)

Československý soud, v jehož obvodu je cizí nezletilec potřebný poručenské péče, zpraví o ...

§ 59.
(1)

Nezřídí-li soudy (úřady) domovského státu poručencova v přiměřené době poručenství, je ...

(2)

Zřídí-li se dodatečně poručenství v domovském státě poručencově, je poručenství zřízené ...

§ 60.

Opatrovnictví a podpora mohou býti zřízeny v Československé republice pro cizince, který má ...

§ 61.

Pozůstalost československého státního občana projedná československý soud podle právního ...

§ 62.

Neplyne-li z následujících ustanovení nic jiného, přestane československý soud na opatřeních, ...

§ 63.

Měl-li cizí zůstavitel v Československé republice řádné bydliště, je k žádosti dědice nebo ...

§ 64.

Jestliže stát, jehož je zůstavitel příslušníkem, ani nevydává pozůstalosti československých ...

§ 65.

Odmítne-li stát, jehož je zůstavitel příslušníkem, zabývati se jeho pozůstalostí, je projednati ...

§ 66.

Prohlášení ministerstva spravedlnosti o tom, jak si počíná cizí stát v případech uvedených ...

§ 67.

Má-li býti movitý majetek cizinců ležící v Československé republice, jehož vývoz není zakázán, ...

§ 68.

Je-li československý soud (úřad) povolán vydati kusy pozůstalostního jmění dědicům, odkazovníkům ...

§ 69.

Beze zřetele k tomu, že pozůstalost byla projednána podle československého právního řádu, ...

§ 70.

Vzájemnost.

(1)

Prohlášení ministerstva spravedlnosti, vydané v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí a ...

(2)

Nakládá-li cizí stát se státními občany československými jinak než se svými příslušníky, ...

HLAVA 5.

Předpisy všeobecné, přechodné a závěrečné.

§ 71.

Ustanovuje-li mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení něco jiného, platí ...

§ 72.
(1)

Dnem, kdy tento zákon nabude účinnosti, zrušují se veškerá ustanovení o věcech jím upravených, ...

(2)

Zejména se zrušují:

1.

ustanovení §§ 4, 33 až 37, 225, 300 obecného zákoníka občanského vyhlášeného dne 1. června ...

2.

dvorský dekret ze dne 22. července 1812, č. 997 sb. zák. soud.;

3.

ustanovení §§ 21 až 25, 137 až 143, 183 císařského patentu ze dne 9. srpna 1854, č. 208 ř. ...

4.

ustanovení § 34 zák. čl. XVI/1876, o formálních náležitostech závětí, dědických smluv a ...

5.

ustanovení §§ 61 až 65 zák. čl. XX/1877, o úpravě poručenských a opatrovnických věcí;

6.

ustanovení §§ 8, 107 až 113 zák. čl. XVI/1894, o pozůstalostním řízení;

7.

ustanovení §§ 108 až 111, § 113, odst. 1 a 2, §§ 115, 118 až 120 zák. čl. XXXI/1894, o právu ...

8.

ustanovení § 12 zákona ze dne 28. března 1928, č. 56 Sb., o osvojení;

9.

ustanovení § 16 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 117 Sb., kterým se upravují ...

§ 73.

Nedotčeny zůstávají:

1.

ustanovení § 51 obecného zákoníka občanského;

2.

dvorský dekret ze dne 22. prosince 1814, č. 1118 sb. zák. soud.;

3.

ustanovení § 112 zák. čl. XXXI/1894, o právu manželském a ustanovení § 113, odst. 3 téhož ...

4.

ustanovení §§ 12 až 15 císařského nařízení ze dne 28. června 1916, č. 207 ř. z., o zbavení ...

5.

zákon z 3. října 1946, č. 199 Sb., o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy ...

§ 74.
(1)

Byl-li československý státní občan po dni, kdy tento zákon nabude účinnosti, pravomocně v cizině ...

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí i o zrušení nebo o opravě v cizině provedeného:

a)

důkazu smrti československého státního občana (§ 14 uvedeného dekretu);

b)

prohlášení československého státního občana za mrtvého, který byl účastníkem války v letech ...

c)

prohlášení československého státního občana za mrtvého, pokud toto prohlášení má býti ...

§ 75.

Tento zákon nabývá účinnosti prvého dne druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení; ...

Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore