Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 403/2010 účinný od 01.11.2010 do 31.12.2010

Platnosť od: 28.10.2010
Účinnosť od: 01.11.2010
Účinnosť do: 31.12.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD9DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 403/2010 účinný od 01.11.2010 do 31.12.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 403/2010 s účinnosťou od 01.11.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z. a zákona č. 372 /2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Dbá o presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Spolupodieľa sa na plnení úloh týkajúcich sa výchovy a vzdelávania vrátane výchovy a vzdelávania národnostných menšín, plní úlohy v oblasti podpory kultúry národnostných menšín a úlohy spočívajúce v prerozdeľovaní finančných prostriedkov určených na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, na kultúru národnostných menšín a rodovú rovnosť. Spolupodieľa sa na plnení úloh týkajúcich sa televízneho a rozhlasového vysielania programov v jazykoch národnostných menšín.

(5) Podpredseda vlády podľa odseku 4 plní úlohy a riadi príslušné odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky na základe štatútu podpredsedu vlády, ktorý schvaľuje vláda.“.

2.
V § 2 ods. 3 sa čiarka za slovami „Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky“ nahrádza slovom „a“ a slová „Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku a Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ sa nahrádzajú slovami „Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“.
3.
V § 3 písmená a), c) a l) znejú:

„a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

l) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,“.

4.
Nadpis pod § 6 znie:

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“.

5.
V § 6 sa v uvádzacej vete slová „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“.
6.
V § 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a stavebných výrobkov“.
7.
V § 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a energetickú efektívnosť“.
8.
V § 6 písmeno g) znie:

„g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie.“.

9.
V § 6 písmeno l) znie:

„l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,“.

10.
V § 6 písmeno n) znie:

„n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).“.

11.
V § 6 sa vypúšťajú písmená o) a p).
13.
Nadpis pod § 8 znie:

„Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

14.
V § 8 ods. 1 a 2 sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
15.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až p), ktoré znejú:

„i) verejné práce,

j) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,

k) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,

l) tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,

m) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,

n) cestovný ruch,

o) energetickú hospodárnosť budov,

p) tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.“.

16.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(4) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.“.

17.
V § 11 sa vypúšťajú písmená e) a f).
18.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
20.
V § 14 ods. 2 písm. e) sa slovo „a“ za slovom „vyhlasovania“ nahrádza čiarkou a za slovo „vykonávania“ sa vkladajú slová „a vypovedávania“.
21.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) koordináciu realizácie politík Európskej únie.“.

22.
V § 15 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a realizácie“.
23.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „sociálnu pomoc“ nahrádzajú slovami „sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti“.
24.
V § 15 ods. 1 písm. g) sa za slovo „detí“ vkladá čiarka a slová „sociálnu kuratelu“.
25.
V § 15 ods. 2 sa za slová „poistenia a“ vkladajú slová „vykonáva dohľad“.
26.
V § 17 písmeno a) znie:

„a) materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a vysoké školy,“.

27.
Nadpis pod § 18 znie:

„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“.

28.
V § 18 ods. 1 a 2 sa slová „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“.
29.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a j).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

30.
V § 24 ods. 1 sa čiarka za slovom „správy“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády, ako aj“.
31.
V § 24 odsek 4 znie:

„(4) Úrad vlády Slovenskej republiky organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh podpredsedu vlády podľa § 1 ods. 4.“.

32.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
33.
V § 40 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu“.
34.
Za § 40i sa vkladajú § 40j až 40s, ktoré znejú:

㤠40k
(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasti podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblastiach podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40l
(1) Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasti podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblastiach podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40m
(1) Pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti obchodovania s vojenským materiálom podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

§ 40n
(1) Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky a podpredsedom vlády, ktorý neriadi ministerstvo, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40o
(1) Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40p
(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40r
(1) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

§ 40s
(1) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40k ods. 1, § 40l ods. 1, § 40n ods. 1, § 40o ods. 1 a § 40p ods. 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 13 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 14 sa čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na rokovaniach vlády“.

Čl. IV

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z. a zákona č. 102/2010 Z. z. sa mení takto:

V § 12 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. V

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení takto:

V § 122 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).

Čl. VI

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 57/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Výšku výdavkov v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky rozpočtovaných na zabezpečenie úloh v pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo,14d) schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu; o použití týchto výdavkov rozhoduje tento podpredseda vlády.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14d znie:

„14d)

§ 1 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 403/2010 Z. z.“.

2.
Za § 37e sa vkladá § 37f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2010
Ustanovenie § 9 ods. 7 sa prvýkrát použije na rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013.“.

Čl. VII

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa slovo „stály“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2010 okrem čl. I bodu 12, § 8 ods. 3 v bode 16, bodu 19, § 40j, § 40q a § 40s ods. 2 v bode 34 a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore