Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach 398/2015 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 19.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Trestné právo hmotné, Trestné konanie, Pomocné vedy, Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 398/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri

a)
vydávaní európskeho ochranného príkazu na jeho uznanie v inom členskom štáte Európskej únie ...
b)
uznávaní európskeho ochranného príkazu vydaného súdom alebo iným justičným orgánom členského ...
(2)

Tento zákon sa použije vo vzťahu k členskému štátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
ochranným príkazom rozhodnutie vydané v trestnom konaní súdom alebo v prípravnom konaní prokurátorom ...
1.
zákaz vstupovať do určených miest alebo do určených oblastí, kde má chránená osoba pobyt alebo ...
2.
zákaz alebo úprava kontaktu s chránenou osobou v akejkoľvek forme vrátane kontaktovania prostredníctvom ...
3.
zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť,
b)
európskym ochranným príkazom rozhodnutie vydané v trestnom konaní na základe ochranného príkazu ...
c)
následným opatrením obmedzujúce opatrenie uložené súdom alebo justičným orgánom členského ...
d)
chránenou osobou fyzická osoba, na ktorej ochranu bol vydaný ochranný príkaz,
e)
ohrozujúcou osobou fyzická osoba, proti ktorej bol vydaný ochranný príkaz,
f)
štátom pôvodu členský štát, v ktorom bol vydaný európsky ochranný príkaz,
g)
vykonávajúcim štátom členský štát, v ktorom má byť rozhodnuté o uznaní európskeho ochranného ...
h)
justičným orgánom štátu pôvodu orgán členského štátu, ktorý má právomoc vydať európsky ...
i)
justičným orgánom vykonávajúceho štátu orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť ...
§ 3
Rozsah pôsobnosti
(1)

Európsky ochranný príkaz možno v Slovenskej republike vydať

a)
ak bol v trestnom konaní vydaný ochranný príkaz, ktorým sa ukladá jedno alebo viacero obmedzujúcich ...
b)
ak sa chránená osoba zdržiava alebo má pobyt na území iného členského štátu alebo plánuje ...
c)
na žiadosť chránenej osoby.
(2)

Európsky ochranný príkaz možno v Slovenskej republike uznať, ak

a)
bol v trestnom konaní vedenom v inom členskom štáte vydaný ochranný príkaz, ktorým sa ukladá ...
b)
chránená osoba sa zdržiava alebo má pobyt alebo sa plánuje zdržiavať alebo mať pobyt na území ...
§ 4

Pri postupe podľa tohto zákona orgány Slovenskej republiky

a)
rozhodujú bez zbytočného odkladu, pričom zohľadnia všetky osobitné okolnosti danej veci vrátane ...
b)
dbajú na to, aby sa ohrozujúca osoba nedozvedela miesto, kde sa zdržiava chránená osoba, ani iné ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO JUSTIČNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 5
Vydanie európskeho ochranného príkazu
(1)

Na vydanie európskeho ochranného príkazu je príslušný súd alebo prokurátor, ktorý vydal ochranný ...

(2)

Pri rozhodovaní o vydaní európskeho ochranného príkazu sa zohľadní najmä miera ohrozenia chránenej ...

(3)

Európsky ochranný príkaz sa vyhotovuje na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 ...

(4)

Európsky ochranný príkaz alebo rozhodnutie o zamietnutí žiadosti chránenej osoby sa doručuje ...

(5)

Pred vydaním európskeho ochranného príkazu sa ohrozujúcej osobe umožní uplatniť právo byť ...

§ 6
Zaslanie európskeho ochranného príkazu do vykonávajúceho štátu
(1)

Na účely uznania európskeho ochranného príkazu a prijatia následného opatrenia vo vykonávajúcom ...

(2)

Na účely postupu podľa odseku 1 súd alebo prokurátor zabezpečí preklad európskeho ochranného ...

(3)

Na žiadosť justičného orgánu vykonávajúceho štátu poskytne súd alebo prokurátor dodatočné ...

§ 7
Dôsledky uznania európskeho ochranného príkazu vykonávajúcim štátom
(1)

Uznanie európskeho ochranného príkazu justičným orgánom vykonávajúceho štátu a prijatie následného ...

(2)

Ak justičný orgán vykonávajúceho štátu vyrozumie súd alebo prokurátora o porušení následného ...

§ 8
Zmena, späťvzatie a zrušenie európskeho ochranného príkazu
(1)

Ak po vydaní európskeho ochranného príkazu dôjde k zmene ochranného príkazu, príslušný súd ...

(2)

Ak po vydaní európskeho ochranného príkazu dôjde k zrušeniu ochranného príkazu, príslušný ...

(3)

Ak po zaslaní európskeho ochranného príkazu do iného členského štátu dôjde k odovzdaniu výkonu ...

§ 9
Vzťah ku konaniu podľa osobitného predpisu

Ak sú splnené podmienky pre odovzdanie výkonu ochranného príkazu danému členskému štátu podľa ...

§ 10
Informačná povinnosť
(1)

Súd alebo prokurátor, ktorý vydal európsky ochranný príkaz, bezodkladne vyrozumie justičný orgán ...

(2)

Ak požiada chránená osoba súd alebo prokurátora o vydanie európskeho ochranného príkazu a ochranný ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 11
Príslušnosť
(1)

Na konanie o uznaní európskeho ochranného príkazu je príslušný okresný súd, v ktorého obvode ...

(2)

Ak je európsky ochranný príkaz doručený justičným orgánom štátu pôvodu súdu, ktorý nie ...

(3)

Súd o doručení európskeho ochranného príkazu justičným orgánom štátu pôvodu informuje ministerstvo, ...

(4)

Ak je chránenou osobou dieťa, súd o doručení európskeho ochranného príkazu justičným orgánom ...

§ 12
Rozhodnutie súdu
(1)

Ak súd nepovažuje európsky ochranný príkaz za dostatočný podklad na rozhodnutie o jeho uznaní ...

(2)

O uznaní európskeho ochranného príkazu rozhodne súd po písomnom vyjadrení prokurátora uznesením ...

(3)

Ak sa rozhodnutie o uznaní podľa odseku 2 nepodarí doručiť ohrozujúcej osobe z dôvodu neznámeho ...

(4)

Proti rozhodnutiu o uznaní európskeho ochranného príkazu je prípustná sťažnosť. Sťažnosťou ...

§ 13
Dôvody odmietnutia

Súd rozhodnutím odmietne uznať európsky ochranný príkaz, ak

a)
obmedzujúce opatrenie uložené ohrozujúcej osobe ochranným príkazom, na základe ktorého bol vydaný ...
b)
nie sú splnené podmienky na uznanie európskeho ochranného príkazu podľa § 3 ods. 2,
c)
skutok, pre ktorý sa ochranným príkazom uložilo obmedzujúce opatrenie uvedené v európskom ochrannom ...
d)
obmedzujúce opatrenie uložené ohrozujúcej osobe uvedené v európskom ochrannom príkaze je súčasťou ...
e)
ohrozujúca osoba je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu,3)
f)
trestné stíhanie za skutok, pre ktorý sa uložilo obmedzujúce opatrenie ochranným príkazom uvedeným ...
g)
voči tej istej osobe pre ten istý skutok už bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom alebo ...
h)
ohrozujúca osoba by podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nebola vzhľadom na svoj vek trestne ...
i)
skutok, pre ktorý bol vydaný ochranný príkaz uvedený v európskom ochrannom príkaze, sa podľa ...
§ 14
Uznanie európskeho ochranného príkazu a prijatie následného opatrenia
(1)

Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania podľa § 13, súd európsky ochranný príkaz uzná; vo svojom ...

(2)

Plnenie a kontrolu následného opatrenia vykonáva súdom určený probačný a mediačný úradník. ...

(3)

Súd bez zbytočného odkladu oznámi justičnému orgánu štátu pôvodu každé porušenie následného ...

(4)

Na účely postupu podľa odseku 3 súd zabezpečí preklad oznámenia podľa § 19.

§ 15
Zmena následného opatrenia
(1)

Ak dôjde k zmene ochranného príkazu v štáte pôvodu, súd bezodkladne po doručení zmeneného ...

a)
zmenený ochranný príkaz ukladá iné obmedzujúce opatrenie, ako je uvedené v § 2 písm. a),
b)
súd nepovažuje zmenený európsky ochranný príkaz za dostatočný podklad na zmenu svojho rozhodnutia ...
c)
rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o zmene následného opatrenia, sa nepodarí doručiť ohrozujúcej ...
(2)

Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 sa doručí prokurátorovi, chránenej osobe a ohrozujúcej osobe. ...

(3)

O zmene následného opatrenia uloženého na základe európskeho ochranného príkazu alebo o jeho ...

§ 16
Zrušenie následného opatrenia
(1)

Súd bez zbytočného odkladu rozhodne o zrušení následného opatrenia, ak

a)
chránená osoba sa preukázateľne prestala zdržiavať na území Slovenskej republiky alebo už nemá ...
b)
justičný orgán štátu pôvodu vyrozumie súd, že netrvá na ďalšom výkone následného opatrenia ...
c)
justičný orgán štátu pôvodu vyrozumie súd o zrušení alebo späťvzatí európskeho ochranného ...
d)
ide o dôvod uvedený v § 17 ods. 2, alebo
e)
nastane iná skutočnosť, v dôsledku ktorej nemožno vo výkone následného opatrenia uloženého ...
(2)

O zrušení následného opatrenia podľa odseku 1 a o dôvodoch takého postupu súd bez zbytočného ...

(3)

Proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1 písm. a) je prípustná sťažnosť chránenej osoby a prokurátora. ...

§ 17
Súbeh konaní
(1)

Ak bolo Slovenskej republike súčasne zaslané rozhodnutie na účely jeho uznania a výkonu podľa ...

(2)

Ak bolo Slovenskej republike zaslané rozhodnutie na účely jeho uznania a výkonu podľa osobitných ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Súd a prokurátor v konaní podľa tohto zákona komunikuje s justičnými orgánmi členských štátov ...

(2)

Európsky ochranný príkaz a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo prijímať ...

§ 19
Preklady
(1)

Európsky ochranný príkaz a oznámenie podľa § 14 ods. 3 sa zasiela vykonávajúcemu justičnému ...

(2)

Európsky ochranný príkaz adresovaný orgánom Slovenskej republiky možno na ďalšie konanie prijať, ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia vo vzťahu k členskému štátu, u ktorého je použitie jazykov ...

§ 20
Náklady

Náklady, ktoré vznikli orgánu Slovenskej republiky v konaní podľa tohto zákona, sú nákladmi ...

§ 21
Poskytovanie súčinnosti pri zisťovaní potrebných informácií
(1)

Ministerstvo na žiadosť súdu a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť prokurátora ...

(2)

Na zistenie príslušného justičného orgánu vykonávajúceho štátu možno požiadať o súčinnosť ...

(3)

Na účely podávania správ orgánom Európskej únie a zjednodušenia spolupráce s inými členskými ...

§ 22

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok.

§ 23

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 51 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) kontaktu s určenou osobou v akejkoľvek forme vrátane kontaktovania prostredníctvom elektronickej ...

2.

V § 51 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) nepriblížiť sa k určenej osobe na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa ...

3.

§ 51 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Súd pri uložení obmedzenia podľa odseku 3 písm. f) a povinnosti podľa odseku 4 písm. a) ...

4.

V § 196 odsek 1 znie:

„(1) Kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo ...

5.

V § 196 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo elektronickej komunikačnej služby“ a „alebo správu ...

6.

V § 197 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo z informácie prenášanej prostredníctvom ...

7.

V § 197 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo elektronickej komunikačnej služby“.

8.

§ 198 sa vypúšťa.

9.

§ 247 vrátane nadpisu znie:

„§ 247 Neoprávnený prístup do počítačového systému (1) Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, ...

10.

Za § 247 sa vkladajú § 247a až §247d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 247a Neoprávnený zásah do počítačového systému (1) Kto obmedzí alebo preruší fungovanie ...

§ 247c
Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov
(1)

Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných ...

(2)

Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku ...

(3)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
z osobitného motívu,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
spôsobí ním značnú škodu.
(4)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 247d
Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov
(1)

Kto v úmysle spáchať trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa ...

a)
zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do počítačového ...
b)
počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do počítačového ...
(2)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

(3)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku ...

a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.“.
11.

Príloha sa dopĺňa bodmi 22 a 23, ktoré znejú:

„22. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 82 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

2.

V § 82 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j ) zákaz alebo obmedzenie kontaktu s určenou osobou v akejkoľvek forme vrátane kontaktovania ...

3.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Sudca pre prípravné konanie alebo súd pri uložení obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku ...

4.

Príloha sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 398/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - EURÓPSKY OCHRANNÝ PRÍKAZ

  Príloha č. 2 k zákonu č. 398/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - OZNÁMENIE O PORUŠENÍ NÁSLEDNÉHO OPATRENIA PRIJATÉHO NA ZÁKLADE EURÓPSKÉHO ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 398/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVäZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze ...

Poznámky

 • 1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze ...
 • 2)  Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená ...
 • 3)  § 8 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 3 písm. a) zákona č. 533/2011 Z. z.§ 2 písm. e) zákona č. 161/2013 Z. z.
 • 5)  § 21 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
 • 6)  Zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore