Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2025
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 397/2022 s účinnosťou od 01.01.2025

Legislatívny proces k zákonu 397/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 odsek 1 znie:

„(1)
Prídavok je 60 eur mesačne. Suma podľa prvej vety sa zvýši
a)
mesačne o sumu príspevku na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu18db) od pozastavenia prístupu do konta dieťaťa do obnovenia prístupu do konta dieťaťa, najdlhšie do uzavretia konta dieťaťa podľa osobitného predpisu,18dc)

b)
o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.18dd)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18db až 18dd znejú:

„18db) § 2 ods. 1 zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18dc) § 10 ods. 3 a § 15 zákona č. 232/2022 Z. z.
§ 19, § 20, § 157 ods. 3 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18dd) § 19, § 20, § 157 ods. 3 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Vláda Slovenskej republiky môže k 1. januáru kalendárneho roka ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky
a)
sumu prídavku podľa odseku 1 prvej vety,

b)
sumu zvýšenia prídavku podľa odseku 1 písm. b),

c)
sumu príplatku k prídavku podľa odseku 2.“.


3.
V § 8 odsek 4 znie:

„(4)
Suma prídavku podľa odseku 1 prvej vety, suma zvýšenia prídavku podľa odseku 1 písm. b) a suma príplatku k prídavku podľa odseku 2 sa neuplatňuje ustanovením novej sumy prídavku, sumy zvýšenia prídavku a sumy príplatku k prídavku podľa odseku 3.“.

4.
V § 8 sa vypúšťa odsek 5.
5.
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky na účel poskytovania príspevku na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu22b) údaje v rozsahu
a)
meno, priezvisko a rodné číslo oprávnenej osoby, ktorej sa vypláca prídavok,

b)
meno, priezvisko a rodné číslo nezaopatreného dieťaťa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) Zákon č. 232/2022 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
zvýšenie prídavku na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, podľa osobitného predpisu.21)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 397/2022 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 269/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 107/2022 Z. z. a zákona č. 338/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 odsek 4 znie:

„(4)
Príjem dieťaťa podľa tohto zákona je
a)
súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné,

b)
náhradné výživné, na ktorého výplatu vznikol nárok z dôvodu, že
1.
dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo

2.
úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)

c)
sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu,9)

d)
pozostalostná úrazová renta podľa osobitného predpisu,10)

e)
sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu11) alebo obdobná dávka podľa písmen b) až d) vyplácaná z cudziny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

„8) § 2 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8a) § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b sa vypúšťajú.

3.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „výživnom,“ vkladajú slová „konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo ktorej úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)“.
4.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. IV

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 66/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 489/2021 Z. z. a zákona č. 107/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10a ods. 1 a § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
2.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Výživné poukázané úradu na základe rozhodnutia súdu o uložení povinnosti povinnej osobe poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu,6) môže úrad previesť na samostatný účet úradu.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022 okrem čl. I § 8 ods. 1 prvej vety a písmena b) v bode 1, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čl. I bodov 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I § 8 ods. 1 písm. a) v bode 1 a bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore