Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021


Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.07.2021
Účinnosť do: 30.09.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 396/2020 s účinnosťou od 01.07.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.

3.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:

„k) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 26 odosiela ...

Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená m) až s).

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

„10) Napríklad STN 56 0186-5 Metódy skúšania piva. Stanovenie alkoholu (56 0186). 11) Príloha č. 57 ...

6.

V § 9 ods. 2 písm. c) a ods. 12 písm. d), § 15 ods. 1 písm. b), § 15a ods. 2 písm. c), § 19 ods. 2 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24) Príloha č. 24 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. 25) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, ...

8.

V § 9 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

9.

V § 9 odsek 8 znie:

„(8) Každý odberný poukaz colný úrad vydá v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí užívateľskému ...

10.

V § 9 ods. 13 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „colný úrad ...

11.

V § 9 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto vety: „Platnosť odberných poukazov vydaných užívateľskému ...

12.

V § 9 ods. 16 prvá veta znie:

„Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane alebo ...

13.

V § 9 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak užívateľský podnik podľa prvej vety nevykonáva svoju činnosť, colný úrad môže upustiť od povinnosti ...

22.

V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je ...

23.

V § 13 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

24.

V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

25.

V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až f)“.

26.

V § 15 ods. 7 sa prvá veta a druhá veta nahrádzajú vetami, ktoré znejú: „Prevádzkovateľ daňového skladu ...

27.

V § 15 ods. 8 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § ...

28.

V § 15 ods. 9 písm. b) sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“.

29.

V § 15a ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

30.

V § 15a ods. 14 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný ...

31.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade (1) Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti ...

32.

V § 17 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „ukončenie“.

33.

V § 17 ods. 4 a 8, § 18 ods. 2 a 7, § 24 ods. 2 a § 53 ods. 6 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom,38)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

34.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Ak je žiadateľom o zníženie zloženej zábezpeky na daň užívateľský podnik, ktorý je súčasne prevádzkovateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

36.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa za slovo „do“ vkladá slovo „iného“.

37.

V § 18 ods. 7 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo prijatia v mieste priameho dodania“.

38.

V § 18 ods. 9 sa vypúšťajú slová „okrem prepravy alkoholického nápoja na miesto priameho dodania“.

40.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému36) uložiť príjemcovi (odberateľovi) alkoholického ...

41.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

42.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

43.

V § 19 odsek 10 znie:

„(10) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane ...

44.

V § 19 ods. 14 sa prvá veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu ...

45.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

46.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ...

48.

V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) oznámiť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení ...

49.

V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

50.

V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

51.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § ...

52.

V § 23 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

53.

V § 23 odsek 4 znie:

„(4) Užívateľský podnik pri dovoze alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. ...

54.

V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka ...

55.

V § 25 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

56.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

57.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém36) ...

64.

V § 29 odsek 7 znie:

„(7) Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu ...

65.

V § 29 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 15 ods. ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

74.

V § 41 ods. 1 sa slová „ods. 4 písm. f)“ nahrádzajú slovom „g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Žiadateľ ...

75.

V § 41 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
prestala spĺňať podmienku podľa § 9 ods. 4 písm. f).“.

76.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná oznámiť colnému úradu každú zmenu ...

77.

V § 42 ods. 2 prvej vete sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „liehovarníckeho závodu, ktorým je liehovar ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.“.

78.

V § 45 ods. 9 sa za slovami „skladoch liehu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a u oprávnených ...

79.

Poznámky pod čiarou k odkazom 53 a 54 znejú:

„53) Príloha č. 18 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. „54) Zákon č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 ...

80.

V § 49 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

81.

V § 49 odsek 6 znie:

„(6) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný každú zmenu skutočností ...

82.

V § 49 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane ...

83.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) § 2 písm. b) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ...

88.

V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová „vydaním kontrolných známok“ nahrádzajú slovami „dovozom spotrebiteľského ...

95.

V § 53 ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom konečný stav nenávratne zničených ...

96.

V § 53 ods. 21 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) a g) až j)“.

97.

V § 54 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania ...

98.

V § 54 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku ...

99.

V § 54 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne ...

101.

V § 54 ods. 14 písmeno a) znie:

„a) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku ...

102.

V § 54 odsek 17 znie:

„(17) Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, ...

103.

V § 54 ods. 19 sa vypúšťa prvá veta.

105.

V § 54 ods. 22 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.

109.

V § 70 ods. 1 písmeno l) znie:

„l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6 písm. a) a b),“.

111.

V § 70 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa ...

112.

V § 70 ods. 2 písmeno w) znie:

„w)
do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),“.

115.

V § 71 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa ...

116.

V § 71 ods. 2 písm. d) sa suma „332 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a vypúšťa sa písmeno h).

117.

V § 71 ods. 2 písm. g) sa suma „3 319 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.

118.

V § 72 ods. 3 sa za číslom „41“ vypúšťa čiarka a číslo „48“.

119.

V § 72 odsek 6 znie:

„(6) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. ...

120.

V § 72 ods. 7 sa za slová „§ 16 ods. 12,“ vkladajú slová „§ 16a ods. 1,“.

121.

V § 72 odsek 9 znie:

„(9) Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. 3 písm. ...

122.

Za § 76d sa vkladajú § 76e až 76g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 76e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021 (1) Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2021 ...

123.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym až desiatym bodom, ktoré znejú:

„7. Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 70, 71, 108, 110 a 113, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore