Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 394/2009 účinný od 01.11.2009

Platnosť od: 15.10.2009
Účinnosť od: 01.11.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DS1EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 394/2009 účinný od 01.11.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 394/2009 s účinnosťou od 01.11.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písmeno l) znie:

„l)
aglomeráciou územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania,“.

2.
V § 3 ods. 1 sa slová „na ochranu zdravia ľudí“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotníctva“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
4.
V § 4 ods. 5 sa slová „rozhodne osadiť meradlo“ nahrádzajú slovami „dohodne s odberateľom na osadení meradla“.
5.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je živnosťou.4)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 2 Obchodného zákonníka“ nahrádza citáciou „§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.

6.
V § 7 odsek 3 znie:

„(3)
Funkciu odborného zástupcu môže tá istá osoba vykonávať len pre jedného prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo jedného prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. Funkciu odborného zástupcu pre prevádzkovanie verejného vodovodu III. kategórie alebo verejnej kanalizácie III. kategórie možno vykonávať najviac pre troch prevádzkovateľov verejného vodovodu alebo troch prevádzkovateľov verejnej kanalizácie, ak súčet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou verejnými vodovodmi alebo súčet ekvivalentných obyvateľov5a) pre výhľadovú kapacitu verejných kanalizácií nepresiahne veľkosť kategórie, na ktorú mu bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
§ 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.

7.
V § 12 ods. 3 a § 13 ods. 1 sa slová „bezchybnosť pitnej vody ustanovenú osobitným predpisom1)“ nahrádzajú slovami „bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predspismi7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.“.

8.
V § 13 ods. 2 sa slová „na ochranu zdravia1) a obvodnému úradu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotníctva,1) obvodnému úradu životného prostredia a ministerstvom poverenej právnickej osobe“.
9.
§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:

㤠15
Povinnosti vlastníka verejného vodovodu
(1)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť
a)
nepretržitú dodávku pitnej vody,

b)
aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky uvedené v § 10,

c)
aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej vody nebolo ohrozené životné prostredie,

d)
rozvoj verejného vodovodu v súlade so schváleným plánom rozvoja podľa § 36 ods. 3 písm. b) a s ohľadom na ekonomické možnosti,

e)
vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu,

f)
vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na vlastné náklady,

g)
vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov,

h)
obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu.

(2)
Vlastník verejného vodovodu je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu, a to aj vtedy, keď mu živnostenské oprávnenie zaniklo, a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa verejného vodovodu; pritom sa naňho hľadí, ako keby bol prevádzkovateľom verejného vodovodu. Počas tohto času je vlastník verejného vodovodu oprávnený zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu vo verejnom záujme prostredníctvom odborného zástupcu aj bez udeleného živnostenského oprávnenia.

(3)
Vlastník verejného vodovodu môže prevádzkovať verejný vodovod, ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,5) inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa § 5, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 4 v písomnej zmluve.

(4)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže zastupovať vlastníka verejného vodovodu v povinnostiach podľa odseku 1 písm. c) až g), odseku 6 a odseku 7 písm. b) a h), § 4 ods. 3, § 12 ods. 4, § 13 ods. 2, § 22 ods. 1, 2 a 4, § 24 ods. 2 a 3, § 26 ods. 1 písm. a) a h) a ods. 2, § 27 ods. 3 a 6, § 28 ods. 3, § 29 ods. 3, § 30 ods. 1 a 2, § 33 ods. 3, § 35 ods. 2 a 3, § 42 ods. 2 a 4.

(5)
Vlastníci verejných vodovodov prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností súd.

(6)
Vlastník verejného vodovodu je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej správy na výkon ich pôsobností podľa osobitných predpisov údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu sú najmä identifikačné údaje vlastníka verejného vodovodu, technické a bilančné údaje verejného vodovodu a ekonomické údaje. Podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(7)
Vlastník verejného vodovodu je ďalej povinný
a)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie na verejný vodovod, ak sa pripájaný pozemok alebo stavba nachádza na území s vodovodnou sieťou a ak je pripojenie technicky možné,

b)
uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody so žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod; záväzky vzniknuté z tejto zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejného vodovodu a sú záväzné aj pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a pre jeho právneho nástupcu,

c)
bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi verejného vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu,

d)
oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania verejného vodovodu
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu; obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu,

2.
predmet a rozsah prevádzkovania,

3.
dátum vydania živnostenského oprávnenia,

4.
meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu, ak bol ustanovený,

5.
dátum začatia prevádzkovania verejného vodovodu,

e)
umožniť prístup k verejnému vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

f)
umožniť prístup k požiarnym hydrantom verejného vodovodu a odber z nich hasičským jednotkám pri zásahu; veliteľ zásahu3) je povinný po skončení zásahu zahlásiť vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody,

g)
vyžiadať súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu na vykonanie akejkoľvek úpravy na verejnom vodovode,

h)
pri akomkoľvek rozširovaní verejného vodovodu, ak tento plní požiarnu funkciu, predkladať Hasičskému a záchrannému zboru tieto zmeny okamžite.

(8)
Účelom obnovy verejného vodovodu je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení verejného vodovodu prostredníctvom opatrení uvedených v pláne obnovy verejného vodovodu. Postup pri vypracovaní a obsah plánu obnovy verejného vodovodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 16
Povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie
(1)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť
a)
plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd, a ak má verejná kanalizácia vybudovanú čistiareň odpadových vôd, je povinný zabezpečiť aj čistenie odpadových vôd,

b)
aby nebolo pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd ohrozené životné prostredie,

c)
aby verejné kanalizácie spĺňali technické požiadavky uvedené v § 11,

d)
rozvoj verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja podľa § 36 ods. 3 písm. b) s ohľadom na ekologické aspekty alebo ekonomické možnosti,

e)
vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,

f)
vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie najmenej na 10 rokov,

g)
obnovu verejnej kanalizácie v súlade s plánom obnovy verejnej kanalizácie.

(2)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejnej kanalizácie, a to aj vtedy, keď mu živnostenské oprávnenie zaniklo, a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa verejnej kanalizácie; pritom sa naňho hľadí, ako keby bol prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Počas tohto času je vlastník verejnej kanalizácie oprávnený zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie prostredníctvom odborného zástupcu vo verejnom záujme aj bez udeleného živnostenského oprávnenia.

(3)
Vlastník verejnej kanalizácie môže prevádzkovať verejnú kanalizáciu, len ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie podľa tohto zákona a osobitného predpisu,5) inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 4 v písomnej zmluve.

(4)
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže zastupovať vlastníka verejnej kanalizácie v povinnostiach podľa odseku 1 písm. e) a f), odseku 6 a odseku 7 písm. b), § 4 ods. 4, § 13 ods. 3, § 23 ods. 1 až 3 a 10, § 26 ods. 1 písm. a) a h) a ods. 3, § 27 ods. 3 a 6, § 28 ods. 6, § 33 ods. 3, § 35 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 3 a 4.

(5)
Vlastníci verejných kanalizácií prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností súd.

(6)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej správy na výkon ich pôsobností podľa osobitných predpisov údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie na účely výkonu verejnej správy. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie sú najmä identifikačné údaje vlastníka verejnej kanalizácie, technické údaje a bilančné údaje verejnej kanalizácie a ekonomické údaje. Podrobnosti o poskytovaní potrebných údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(7)
Vlastník verejnej kanalizácie je ďalej povinný
a)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaná stavba nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné,

b)
uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie na verejnú kanalizáciu; záväzky vzniknuté z tejto zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejnej kanalizácie a sú záväzné aj pre prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a pre jeho právneho nástupcu,

c)
bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky verejnej kanalizácie,

d)
oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania verejnej kanalizácie
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie; obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,

2.
predmet a rozsah prevádzkovania,

3.
dátum vydania živnostenského oprávnenia,

4.
meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu, ak bol ustanovený,

5.
dátum začatia prevádzkovania verejnej kanalizácie,

e)
umožniť prístup k verejnej kanalizácii osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

(8)
Vlastník verejnej kanalizácie môže vykonávať zásahy do verejnej kanalizácie iba po predchádzajúcom prerokovaní s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

(9)
Účelom obnovy verejnej kanalizácie je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení verejnej kanalizácie prostredníctvom opatrení uvedených v pláne obnovy verejnej kanalizácie. Postup vypracovania a obsah plánu obnovy verejnej kanalizácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky č. 54/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.“.
12.
V § 17 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 1 písm. c) sa na začiatok vkladá slovo „bezodplatne“.
13.
V § 17 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
bezodplatne poskytovať vlastníkovi verejného vodovodu údaje podľa § 15 ods. 6 a ďalšie údaje súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu uvedené v písomnej zmluve,“.

14.
V § 17 ods. 2 písm. h) a § 18 ods. 2 písm. h) sa slová „poskytnúť za odplatu“ nahrádzajú slovami „bezodplatne poskytnúť“.
15.
V § 17 ods. 2 písmeno m) znie:

„m)
na základe žiadosti písomne predkladať vlastníkovi verejného vodovodu nakladanie s finančnými prostriedkami získanými od žiadateľov o pripojenie na verejný vodovod a od odberateľov vrátane vodného,“.

16.
V § 17 ods. 4 sa za slovo „jeho“ vkladajú slová „montáže, demontáže,“.
17.
V § 18 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
bezodplatne poskytovať vlastníkovi verejnej kanalizácie údaje podľa § 16 ods. 6 a ďalšie údaje súvisiace s prevádzkovaním verejnej kanalizácie uvedené v písomnej zmluve,“.

18.
V § 18 ods. 2 písmeno m) znie:

„m)
na základe žiadosti písomne predkladať vlastníkovi verejnej kanalizácie nakladanie s finančnými prostriedkami získanými od žiadateľov o pripojenie na verejnú kanalizáciu a od producentov vrátane stočného,“.

19.
V § 19 ods. 1 sa slovo „vodných“ nahrádza slovom „vodárenských“.
20.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa slovo „najmenšou“.
21.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľ môže na základe žiadosti požiadať obvodný úrad životného prostredia alebo krajský úrad životného prostredia o určenie pásiem ochrany inej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia, ako sú ustanovené v odseku 2, z dôvodu miestnych podmienok. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie určenia inej vzdialenosti.“.
22.
V § 19 ods. 5 písm. a) sa slová „stavby, umiestňovať“ nahrádzajú slovami „umiestňovať stavby,“.
23.
§ 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:

㤠22
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod
(1)
Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu podľa § 4 ods. 3. Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník časti verejného vodovodu, ktorý žiada o pripojenie na iný verejný vodovod, ktorého nie je vlastníkom, môže sa pripojiť na verejný vodovod prevádzkovo súvisiaci len na základe písomnej zmluvy podľa § 15 ods. 5.

(2)
Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak
a)
žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom verejného vodovodu týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod a

b)
kapacita verejného vodovodu to umožňuje.

(3)
Stavbu13a) alebo pozemok možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac stavieb alebo pozemkov, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.

(4)
Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené prevádzkovateľom verejného vodovodu.

(5)
Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.

(6)
Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti verejného vodovodu prevádzkovo súvisiaceho hradí žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod, ak sa nedohodne inak.

§ 23
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie
(1)
Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie podľa § 4 ods. 3. Vlastník verejnej kanalizácie alebo vlastník časti verejnej kanalizácie, ktorý žiada o pripojenie na inú verejnú kanalizáciu, ktorej nie je vlastníkom, môže sa pripojiť na verejnú kanalizáciu prevádzkovo súvisiacu len na základe písomnej zmluvy podľa § 16 ods. 5.

(2)
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

(3)
Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak
a)
žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a

b)
kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.

(4)
Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.

(5)
Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.

(6)
Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie alebo rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia.

(7)
Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami,7) je zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.

(8)
Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu určenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z domácností.

(9)
Odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a ich zneškodňovanie zo stavby alebo z pozemku, ktorá slúži na výkon samosprávy obce14) alebo na verejné účely, alebo z verejných priestranstiev, zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady.

(10)
Vlastník verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak
a)
zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,

b)
zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody a podzemné vody,

c)
zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné,

d)
odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie,

e)
obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním,

f)
to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,

g)
zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane meradla.

(11)
Dôvody odmietnutia pripojenia na verejnú kanalizáciu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa odseku 10 je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný písomne preukázať a odôvodniť žiadateľovi o pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo producentovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

(12)
Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti verejnej kanalizácie prevádzkovo súvisiacej hradí žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa nedohodne inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

24.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predpismi7a)“.
25.
V § 24 ods. 2 sa slová „kvalitou a množstvom“ nahrádzajú slovami „kvalitou, množstvom a tlakom“.
26.
V § 28 odsek 9 znie:

„(9)
Vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody verejným vodovodom podľa osobitného predpisu17) a množstva odobratej pitnej vody.“.

27.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z., vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z., výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 226/2008 Z. z.), výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (oznámenie č. 295/2008 Z. z.).“.
28.
V § 28 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla aj čistenej odpadovej vody podľa osobitného predpisu17) a množstva odvedenej odpadovej vody.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

29.
V § 28 ods. 12 sa za slovo „a“ vkladá slovo „náhradu“.
30.
V § 30 ods. 2 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „poruchou“.
31.
V § 32 ods. 2 druhej vete sa slová „na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotníctva“.
32.
V § 32 odsek 6 znie:

„(6)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak o to požiada odberateľ a technické podmienky to umožňujú. Ak technické podmienky neumožňujú ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný obmedziť alebo prerušiť dodávku vody najneskôr do 48 hodín od požiadania. O takéto obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody nemôže odberateľ požiadať z dôvodu pravidelnej regulácie dodávky vody.“.

33.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po prerokovaní so správcom vodného toku11)“.
34.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

35.
V § 36 ods. 3 písm. b) sa slová „zabezpečuje vypracovanie, vyhodnocovanie a aktualizovanie plánu“ nahrádzajú slovami „vypracuje, schvaľuje, vyhodnocuje a aktualizuje plán“.
36.
V § 36 ods. 3 písm. h) sa za slovo „evidencie“ vkladá slovo „údajov“.
37.
V § 36 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

38.
V § 36 ods. 4 písm. c) sa slová v zátvorke „§ 36 ods. 6“ nahrádzajú slovami „odsek 5“.
39.
V § 36 ods. 5 písmeno c) znie:

„c)
rozhoduje o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3),“.

40.
V § 36 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

41.
V § 37 ods. 1 sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „a schvaľuje“.
42.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťa slovo „úrad,“.
43.
V § 38 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

44.
V § 38 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Orgány dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií ukladajú na základe výsledkov dohľadu opatrenia na nápravu protiprávneho konania.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

45.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Orgány štátnej správy vykonávajúce dohľad podľa § 38 uložia pokutu
a)
od 99 eur do 16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie marí výkon dohľadu,

b)
od 16 eur do 331 eur tomu, kto ako odberateľ alebo producent marí výkon dohľadu.“.

46.
§ 39 a 40 vrátane nadpisov znejú:

㤠39
Správne delikty
(1)
Obvodný úrad životného prostredia uloží pokutu od 99 eur do
a)
331 939 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a),

b)
33 193 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. c) a g) a § 27 ods. 1 a 2,

c)
33 193 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. d) a g), § 15 ods. 3, § 16 ods. 1 písm. d) a f) a § 16 ods. 3,

d)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 4 ods. 7, 8 a 10, § 23 ods. 5, § 25 ods. 1 a 3 a § 27 ods. 3,

e)
16 596 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 7 ods. 2 a 5, § 17 ods. 1 písm. d) a odseku 2 písm. m), § 18 ods. 1 písm. d) a odseku 2 písm. m) a § 32 ods. 3 a 5,

f)
16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 12 ods. 4, § 13 ods. 2 a 3, § 15 ods. 1 písm. c), odseku 6, odseku 7 písm. d), e), a f), § 16 ods. 1 písm. b), odseku 6 a odseku 7 písm. d) a e),

g)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 23 ods. 2 a § 27 ods. 7,

h)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 písm. c),

i)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. e) a § 15 ods. 1 písm. e),

j)
3 319 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) až e), i) až l) a n) a § 18 ods. 2 písm. a) až e), i) až l) a n),

k)
3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 5 a z § 23 ods. 8.

(2)
Obvodný úrad životného prostredia uloží pokutu od 33 eur do
a)
1 659 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 1 písm. c),

b)
1 659 eur právnickej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 23 ods. 7,

c)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 15 ods. 7 písm. c) a § 16 ods. 7 písm. c),

d)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak tak vyplýva zo zmluvy uzatvorenej podľa § 15 ods. 4 a § 16 ods. 4, porušil povinnosti podľa § 15 ods. 7 písm. a) a b) a § 16 ods. 7 písm. a) a b) alebo neposkytol požadované informácie podľa § 19 ods. 6,

e)
829 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 1 písm. e),

f)
331 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. f) až h), § 18 ods. 2 písm. f) až h) a § 38 ods. 7,

g)
331 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa § 35 ods. 3.

(3)
Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila všeobecné záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods. 7 písm. b).

(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.

(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa obvodný úrad životného prostredia alebo obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu došlo.

(6)
Za opakované protiprávne konanie uvedené v odsekoch 1 až 3 sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v tomto ustanovení.

(7)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak obvodný úrad životného prostredia alebo obec neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.

(8)
Výnos z pokút uložených obvodným úradom životného prostredia je príjmom Environmentálneho fondu. Výnos z pokút uložených orgánmi štátnej správy vykonávajúcich dohľad podľa § 38 ods. 9 je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

§ 40
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí
a)
vlastník vodovodnej prípojky, ak neodstráni vodovodnú prípojku na svoje náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu podľa § 4 ods. 7 písm. a),

b)
vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpečí, aby sa vodovodná prípojka vybudovala tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode podľa § 4 ods. 7 písm. b),

c)
vlastník vodovodnej prípojky a vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky na vlastné náklady podľa § 4 ods. 7 písm. c) a odseku 8 písm. c),

d)
ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami podľa § 23 ods. 7,

e)
vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2,

f)
odberateľ, ktorý bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využíva dodanú vodu z verejného vodovodu v rozpore so zmluvou a dodáva vodu ďalšiemu odberateľovi podľa § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 2,

g)
producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta podľa § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 3,

h)
odborný zástupca za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 3,

i)
ten, kto porušil povinnosti podľa § 19 ods. 5 a § 27,

j)
ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods.7 písm. b) a c).

(2)
Obvodný úrad životného prostredia uloží pokutu za priestupok uvedený
a)
v odseku 1 písm. a) až d), f) až i) od 16 eur do 829 eur,

b)
v odseku 1 písm. e) od 16 eur do 331 eur,

c)
v odseku 1 písm. j) od 16 eur do 331 eur.

(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,30) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

47.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Na odborného zástupcu podľa § 6 ods. 2 a § 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

48.
V § 42 ods. 8 sa slová „Ochranné pásma“ nahrádzajú slovami „Pásma ochrany“.
49.
Za § 42a sa vkladajú § 42b a § 42c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠42b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2009
(1)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu do 30. septembra 2011 a zabezpečiť začatie jeho realizácie do 30. júna 2015.

(2)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie do 30. septembra 2011 a zabezpečiť začatie jeho realizácie do 30. júna 2015.

(3)
Konania o uložení pokuty začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.

§ 42c
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

50.
Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 442/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2, Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991) v znení smernice Komisie 98/15/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4, Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4, Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008/ES (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore